Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 11847 results

Status of International Law

Hungary, English

(2) The Constitutional Court:

f) shall examine any legal regulation for conflict with any international treaties;

(3) The Constitutional Court:

c) may, within its power set out in Paragraph (2)f), annul any legal regulation or any provision of a legal regulation which conflicts with an international treaty; … (The State, Art. 24)

Hungary, Hungarian

(2) Az Alkotmánybíróság

f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;

(3) Az Alkotmánybíróság

c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; … (Az Allam, 24 cikk)

Judicial Protection

Estonia, English

Everyone whose rights and freedoms have been violated has the right of recourse to the courts. Everyone is entitled to petition the court that hears his or her case to declare unconstitutional any law, other legislative instrument or measure which is relevant in the case.
The courts observe the Constitution and declare unconstitutional any law, other legislative instrument or measure which violates any rights or freedoms provided in the Constitution or which otherwise contravenes the Constitution. (Sec. 15)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist.
Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseadusevastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega vastuolus. (§ 15)

Obligations of Private Parties

Estonia, English

… The rights, freedoms and duties set out in the Constitution extend to legal persons in so far as this is in accordance with the purpose of legal personality and with the nature of such rights, freedoms and duties. (Sec. 9)

Estonia, Estonian

… Põhiseaduses loetletud õigused, vabadused ja kohustused laienevad juriidilistele isikutele niivõrd, kui see on kooskõlas juriidiliste isikute üldiste eesmärkide ja selliste õiguste, vabaduste ja kohustuste olemusega. (§ 9)

Obligations of the State

Estonia, English

It is the duty of the legislature, the executive, the judiciary, and of local authorities, to guarantee the rights and freedoms provided in the Constitution. (Sec. 14)

Estonia, Estonian

Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. (§ 14)

Obligations of the State

Estonia, English

The rights, freedoms and duties of all persons and of everyone, as set out in the Constitution, apply equally to citizens of Estonia and to citizens of foreign states and stateless persons in Estonia. … (Sec. 9)

Estonia, Estonian

Põhiseaduses loetletud kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused on võrdselt nii Eesti kodanikel kui ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel. … (§ 9)

Obligations of the State

Estonia, English

The rights, freedoms and duties set out in this chapter do not preclude other rights, freedoms and duties which arise from the spirit of the Constitution or are in accordance therewith, and which are in conformity with the principles of human dignity, social justice and democratic government founded on the rule of law. (Sec. 10)

Estonia, Estonian

Käesolevas peatükis loetletud õigused, vabadused ja kohustused ei välista muid õigusi, vabadusi ega kohustusi, mis tulenevad põhiseaduse mõttest või on sellega kooskõlas ja vastavad inimväärikuse ning sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele. (§ 10)

Judicial Protection

Estonia, English

It is the duty of the legislature, the executive, the judiciary, and of local authorities, to guarantee the rights and freedoms provided in the Constitution. (Sec. 14)

Estonia, Estonian

Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. (§ 14)

Obligations of Private Parties

Estonia, English

... When exercising his or her rights and freedoms and fulfilling his or her duties, everyone must respect and observe the rights and freedoms of others, and obey the law. (Sec. 19)

Estonia, Estonian

... Igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadust. (§ 19)

Status of International Law

Hungary, English

8. The entry into force of the Fundamental Law shall not affect the legal force of legal regulations adopted, normative decisions and normative orders, and other legal instruments of state control issued, specific decisions taken and international legal commitments undertaken before its entry into force.
… (Closing and Miscellaneous Provisions)

Hungary, Hungarian

8. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát.
… (Zaro És Vegyes Rendelkezesek)

Education

Estonia, English

Everyone has the right to education. Education for school-age children is compulsory to the extent specified by the law, and is free of charge in general schools established by the national government and by local authorities.
In order to make education accessible, the national government and local authorities maintain a requisite number of educational institutions. Other educational institutions, including private schools, may also be established and maintained pursuant to the law.
Parents have the deciding say in the choice of education for their children. …
The provision of education is overseen by the national government. (Sec. 37)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus haridusele. Õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta.
Et teha haridus kättesaadavaks, peavad riik ja kohalikud omavalitsused ülal vajalikul arvul õppeasutusi. Seaduse alusel võib avada ja pidada ka muid õppeasutusi, sealhulgas erakoole.
Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. …
Hariduse andmine on riigi järelevalve all. (§ 37)