Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 11823 results

Obligations of Private Parties

Uzbekistan, English

The exercising of rights and freedoms by a citizen must not encroach on the lawful interests, rights and freedoms of other persons, the state and society. (Art. 20)

Uzbekistan, Uzbek

Fuqarolar o‘z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shart. (20-modda)

Obligations of the State

Uzbekistan, English

The people of Uzbekistan,
solemnly declaring their adherence to human rights and principles of state sovereignty, … (Preamble)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston xalqi:
inson huquqlariga va davlat suvereniteti g‘oyalariga sodiqligini tantanali ravishda e’lon qilib, … (Muqaddima)

Obligations of Private Parties

Uzbekistan, English

A citizen of the Republic of Uzbekistan and the state shall be bound by mutual rights and mutual responsibility. … (Art. 19)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan bo‘lgan huquqlari va burchlari bilan o‘zaro bog‘liqdirlar. … (19-modda)

Equality and Non-Discrimination

Uzbekistan, English

Women and men shall have equal rights. (Art. 46)

Uzbekistan, Uzbek

Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. (46-modda)

Equality and Non-Discrimination

Uzbekistan, English

All citizens of the Republic of Uzbekistan shall have equal rights and freedoms, and shall be equal before law without discrimination by sex, race, nationality, language, religion, social origin, convictions, individual and social status.
Any privileges may be granted solely by law and must conform to the principles of social justice. (Art. 18)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar.
Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanib qo‘yiladi hamda ijtimoiy adolat printsiplariga mos bo‘lishi shart. (18-modda)

Minorities

Uzbekistan, English

… The Republic of Uzbekistan shall ensure a respectful attitude toward the languages, customs and traditions of all nationalities and ethnic groups living on its territory, and the creation of the conditions for their development. (Art. 4)

Uzbekistan, Uzbek

… O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an’analari hurmat qilinishini ta’minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. (4-modda)

Participation in Public Life and Institutions

Uzbekistan, English

Citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to participate in the management of public and state affairs, both directly and through representatives. Such participation shall be exercised by way of self-administration, holding referendums and democratic formation of state bodies, as well as development and enhancement of public control over the activity of state bodies. … (Art. 32)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o‘z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar. Bunday ishtirok etish o‘zini o‘zi boshqarish, referendumlar o‘tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini rivojlantirish va takomillashtirish yo‘li bilan amalga oshiriladi. … (32-modda)

Jurisdiction and Access

Uzbekistan, English

The Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan shall:
1) define the compliance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, laws of the Republic of Uzbekistan and resolutions of the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, decrees of the President of the Republic of Uzbekistan, enactments of the government and local bodies of state authority, interstate treaties and other obligations of the Republic of Uzbekistan;
2) conform the compliance of the Constitution of the Republic of Karakalpakstan to the Constitution of the Republic of Uzbekistan, laws of the Republic of Karakalpakstan – to laws of the Republic of Uzbekistan;
3) interpret the norms of the Constitution and laws of the Republic of Uzbekistan;
4) hear other cases relating to its competence in accordance with the Constitution and laws of the Republic of Uzbekistan.
… (Art. 109)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi:
1) O‘zbekiston Respublikasi qonunlarining va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlarining, hukumatning va mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasining davlatlararo shartnomaviy va boshqa majburiyatlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga mosligini aniqlaydi;
2) Qoraqalpog‘iston Respublikasi Konstitutsiyasi O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga, Qoraqalpog‘iston Respublikasi qonunlari O‘zbekiston Respublikasining qonunlariga muvofiqligi to‘g‘risida xulosa beradi;
3) O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari normalariga sharh beradi;
4) O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari bilan berilgan vakolat doirasida boshqa ishlarni ham ko‘rib chiqadi.
… (109-modda)

Jurisdiction and Access

Uzbekistan, English

The Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan shall hear cases relating to the constitutionality of acts of the legislative and executive authorities. … (Art. 108)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlarning hujjatlari Konstitutsiyaga qanchalik mosligiga doir ishlarni ko‘radi. ... (108-modda)

Status of International Law

Uzbekistan, English

The Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan shall:
1) define the compliance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, laws of the Republic of Uzbekistan and resolutions of the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, decrees of the President of the Republic of Uzbekistan, enactments of the government and local bodies of state authority, interstate treaties and other obligations of the Republic of Uzbekistan;
… (Art. 109)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi:
1) O‘zbekiston Respublikasi qonunlarining va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlarining, hukumatning va mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasining davlatlararo shartnomaviy va boshqa majburiyatlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga mosligini aniqlaydi;
… (109-modda)