Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 11823 results

Status of International Law

Uzbekistan, English

The people of Uzbekistan, …
recognizing priority of the generally accepted norms of the international law, … (Preamble)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston xalqi: …
xalqaro huquqning umum e’tirof etilgan qoidalari ustunligini tan olgan holda, … (Muqaddima)

Public Institutions and Services

Uzbekistan, English

Everyone shall have the right to social security in old age, in the event of disability and loss of the bread-winner, as well as in some other cases specified by law.
Pensions, allowances and other kinds of welfare may not be lower than the officially fixed minimum subsistence wage. (Art. 39)

Uzbekistan, Uzbek

Har kim qariganda, mehnat layoqatini yo‘qotganda, shuningdek boquvchisidan mahrum bo‘lganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta’minot olish huquqiga ega.
Pensiyalar, nafaqalar, ijtimoiy yordam boshqa turlarining miqdori rasman belgilab qo‘yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo‘lishi mumkin emas. (39-modda)

Public Institutions and Services

Uzbekistan, English

… Motherhood and childhood shall be protected by the state. (Art. 65)

Uzbekistan, Uzbek

… Onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi. (65-modda)

Public Institutions and Services

Uzbekistan, English

The family is the primary unit of the society and shall have the right to protection of the society and state. … (Art. 63)

Uzbekistan, Uzbek

Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo‘lish huquqiga ega. ... (63-modda)

Customary Law

Uzbekistan, English

… The Republic of Uzbekistan shall ensure a respectful attitude toward the languages, customs and traditions of all nationalities and ethnic groups living on its territory, and the creation of the conditions for their development. (Art. 4)

Uzbekistan, Uzbek

... O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an’analari hurmat qilinishini ta’minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. (4-modda.)

Education

Uzbekistan, English

Everyone shall have the right to education. The state shall guarantee free secondary education. Schooling shall be under state supervision. (Art. 41)

Uzbekistan, Uzbek

Har kim bilim olish huquqiga ega.
Bepul umumiy ta’lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi.
Maktab ishlari davlat nazoratidadir. (41-modda)

Religious Law

Uzbekistan, English

Religious organizations and associations shall be separated from the state and equal before law. The state shall not interfere in the activity of religious associations. (Art. 61)

Uzbekistan, Uzbek

Diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan ajratilgan hamda qonun oldida tengdirlar. Davlat diniy birlashmalarning faoliyatiga aralashmaydi. (61-modda)

Citizenship and Nationality

Uzbekistan, English

In the Republic of Uzbekistan, a uniform citizenship shall be established on the entire territory of the Republic.
Citizenship in the Republic of Uzbekistan shall be equal for all regardless of the grounds of its acquisition.
A citizen of the Republic of Karakalpakstan shall be a citizen of the Republic of Uzbekistan.
The grounds and procedure for acquiring and forfeiting citizenship shall be defined by law. (Art. 21)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining butun hududida yagona fuqarolik o‘rnatiladi.
O‘zbekiston Respublikasining fuqaroligi, unga qanday asoslarda ega bo‘lganlikdan qat’i nazar, hamma uchun tengdir.
Qoraqalpog‘iston Respublikasining fuqarosi ayni vaqtda O‘zbekiston Respublikasining fuqarosi hisoblanadi.
Fuqarolikka ega bo‘lish va uni yo‘qotish asoslari hamda tartibi qonun bilan belgilanadi. (21-modda)

Employment Rights and Protection

Uzbekistan, English

Citizens, working on hire, shall be entitled to a paid rest. The number of working hours and paid labour leave shall be specified by law. (Art. 38)

Uzbekistan, Uzbek

Yollanib ishlayotgan barcha fuqarolar dam olish huquqiga egadirlar. Ish vaqti va haq to‘lanadigan mehnat ta’tilining muddati qonun bilan belgilanadi. (38-modda)

Employment Rights and Protection

Uzbekistan, English

Everyone shall have the right to work, free choice of work, fair conditions of labour and protection against unemployment in the procedure specified by law.
Any forced labour shall be prohibited except for punishment under the sentence of a court or some other instances stipulated by law. (Art. 37)

Uzbekistan, Uzbek

Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko‘rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egadir.
Sud hukmi bilan tayinlangan jazoni o‘tash tartibidan yoki qonunda ko‘rsatilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanadi. (37-modda)