Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 11847 results

Minorities

Estonia, English

The official language of government agencies and local authorities is Estonian.
In localities where the language of the majority of the residents is not Estonian, local authorities may, to the extent and pursuant to a procedure provided by law, use the language of the majority of the permanent residents of the locality as their internal working language.
The use of foreign languages, including the languages of national minorities, in government agencies, in courts and in pre-trial procedure is provided by law. (Sec. 52)

Estonia, Estonian

Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste asjaajamiskeel on eesti keel.
Paikkondades, kus elanike enamiku keel ei ole eesti keel, võivad kohalikud omavalitsused seaduses sätestatud ulatuses ja korras kasutada sisemise asjaajamiskeelena selle paikkonna püsielanike enamiku keelt.
Võõrkeelte, sealhulgas vähemusrahvuste keelte kasutamise riigiasutuses ning kohtu- ja kohtueelses menetluses sätestab seadus. (§ 52)

Minorities

Estonia, English

National minorities have the right, in the interests of their culture, to establish self-governing agencies under such conditions and pursuant to such procedure as are provided in the National Minorities Cultural Autonomy Act. (Sec. 50)

Estonia, Estonian

Vähemusrahvustel on õigus luua rahvuskultuuri huvides omavalitsusasutusi vähemusrahvuste kultuurautonoomia seaduses sätestatud tingimustel ja korras. (§ 50)

Minorities

Estonia, English

Everyone has the right to address government agencies, local authorities, and their officials in Estonian and to receive responses in Estonian.
In localities where at least one half of the permanent residents belong to a national minority, everyone has the right to receive responses from government agencies, local authorities and their officials also in the language of the national minority. (Sec. 51)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus pöörduda riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole eesti keeles ja saada eestikeelseid vastuseid.
Paikkondades, kus vähemalt pooled püsielanikest on vähemusrahvusest, on igaühel õigus saada riigiasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt ning nende ametiisikutelt vastuseid ka selle vähemusrahvuse keeles. (§ 51)

Minorities

Estonia, English

Everyone has the right to preserve his or her ethnic identity. (Sec. 49)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus säilitada oma rahvuskuuluvus. (§ 49)

Marriage and Family Life

Estonia, English

The family, which is fundamental to the preservation and growth of the nation and which constitutes the foundation of society, enjoys the protection of the government.
Spouses have equal rights.
Parents have the right and the duty to raise their children and to provide for them.
The protection of parents and children is provided by law.
The family is required to provide for its members who are in need. (Sec. 27)

Estonia, Estonian

Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all.
Abikaasad on võrdõiguslikud.
Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.
Seadus sätestab vanemate ja laste kaitse.
Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. (§ 27)

Marriage and Family Life

Estonia, English

Everyone is entitled to inviolability of his or her private and family life. … (Sec. 26)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele. … (§ 26)

Marriage and Family Life

Estonia, English

… Parents have the deciding say in the choice of education for their children. … (Sec. 37)

Estonia, Estonian

… Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. … (§ 37)

Marriage and Family Life

Estonia, English

The national government facilitates voluntary provision of welfare services and provision of welfare services by local authorities.
Families with a large number of children as well as people with disabilities enjoy special care of the national government and of local authorities. (Sec. 28)

Estonia, Estonian

Riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet.
Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. (§ 28)

Status of International Law

Estonia, English

... Generally recognised principles and rules of international law are an inseparable part of the Estonian legal system. … (Sec. 3)

Estonia, Estonian

… Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. … (§ 3)

Status of International Law

Estonia, English

The Republic of Estonia may not enter into international treaties which are in conflict with the Constitution.
When laws or other legislation of Estonia are in conflict with an international treaty ratified by the Riigikogu, provisions of the international treaty apply. (Sec. 123)

Estonia, Estonian

Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega.
Kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid. (§ 123)