Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 11847 results

Religious Law

Estonia, English

... There is no state church. ... (Sec. 40)

Estonia, Estonian

… Riigikirikut ei ole. … (§ 40)

Limitations and/or Derogations

Estonia, English

Rights and freedoms may only be circumscribed in accordance with the Constitution.
Such circumscription must be necessary in a democratic society and may not distort the nature of the rights and freedoms circumscribed. (Sec. 11)

Estonia, Estonian

Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. (§ 11)

Limitations and/or Derogations

Estonia, English

... When exercising his or her rights and freedoms and fulfilling his or her duties, everyone must respect and observe the rights and freedoms of others, and obey the law. (Sec. 19)

Estonia, Estonian

... Igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadust. (§ 19)

Limitations and/or Derogations

Estonia, English

The rights, freedoms and duties set out in this chapter do not preclude other rights, freedoms and duties which arise from the spirit of the Constitution or are in accordance therewith, and which are in conformity with the principles of human dignity, social justice and democratic government founded on the rule of law. (Sec. 10)

Estonia, Estonian

Käesolevas peatükis loetletud õigused, vabadused ja kohustused ei välista muid õigusi, vabadusi ega kohustusi, mis tulenevad põhiseaduse mõttest või on sellega kooskõlas ja vastavad inimväärikuse ning sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele. (§ 10)

Limitations and/or Derogations

Estonia, English

In a state of emergency or a state of war, the rights and freedoms of individuals may be circumscribed and duties may be imposed upon individuals in the interests of national security and public order under conditions and pursuant to a procedure provided by law. The rights and freedoms enshrined in § 8, §§ 11-18, paragraph 3 of § 20, § 22, § 23, paragraphs 2 and 4 of § 24, § 25, § 27, § 28, paragraph 2 of § 36, § 40, § 41, § 49 and paragraph 1 of § 51 of the Constitution may not be circumscribed. (Sec. 130)

Estonia, Estonian

Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib riigi julgeoleku ja avaliku korra huvides seadusega ettenähtud juhtudel ja korras piirata isikute õigusi ja vabadusi ning panna neile kohustusi. Piirata ei tohi õigusi ja vabadusi, mis on sätestatud põhiseaduse §-des 8, 11-18, 20 lõige 3, 22, 23, 24 lõiked 2 ja 4, 25, 27, 28, 36 lõige 2, 40, 41, 49 ja 51 lõige 1. (§ 130)

Legislature

Estonia, English

Legislative authority is vested in the Riigikogu. (Sec. 59)

Estonia, Estonian

Seadusandlik võim kuulub Riigikogule. (§ 59)

Political Rights and Association

Estonia, English

Everyone has the right to form non-profit associations and federations. Only citizens of Estonia may belong to political parties. ... (Sec. 48)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse. Erakondadesse võivad kuuluda ainult Eesti kodanikud. ... (§ 48)

Head of State

Estonia, English

The President is the head of state of Estonia. (Sec. 77)

Estonia, Estonian

Vabariigi President on Eesti riigipea. (§ 77)

Political Rights and Association

Estonia, English

Any citizen of Estonia who has attained eighteen years of age is eligible to vote. ... (Sec. 57)

Estonia, Estonian

Hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks. ... (§ 57)

Legislature

Estonia, English

The Riigikogu comprises one hundred and one members. Members of the Riigikogu are elected in free elections according to the principle of proportional representation. Elections are general, uniform and direct. Voting is secret.
Any citizen of Estonia who has attained twenty-one years of age and is eligible to vote may stand in an election of the Riigikogu. ... (Sec. 60)

Estonia, Estonian

Riigikogul on sada üks liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane. Riigikogusse võib kandideerida iga vähemalt kahekümne ühe aastane hääleõiguslik Eesti kodanik. ... (§ 60)