Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 11823 results

Political Rights and Association

Uzbekistan, English

Citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to participate in the management of public and state affairs, both directly and through representatives. Such participation shall be exercised by way of self-administration, holding referendums and democratic formation of state bodies, as well as development and enhancement of public control over the activity of state bodies. … (Art. 32)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o‘z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar. Bunday ishtirok etish o‘zini o‘zi boshqarish, referendumlar o‘tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini rivojlantirish va takomillashtirish yo‘li bilan amalga oshiriladi. … (32-modda)

Political Rights and Association

Uzbekistan, English

Citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to form trade unions, political parties and other public associations, and to participate in mass movements.
No one may infringe on the rights, freedoms and dignity of individuals constituting the minority opposition in political parties, public associations and mass movements, as well as in representative bodies of authority. (Art. 34)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar.
Siyosiy partiyalarda, jamoat birlashmalarida, ommaviy harakatlarda, shuningdek hokimiyatning vakillik organlarida ozchilikni tashkil etuvchi muxolifatchi shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas. (34-modda)

Political Rights and Association

Uzbekistan, English

The state shall safeguard the rights and lawful interests of public associations, and provide them with equal legal possibilities for participating in public life.
Interference by state bodies and officials in the activity of public associations, as well as interference by public associations in the activity of state bodies and officials, shall be impermissible. (Art. 58)

Uzbekistan, Uzbek

Davlat jamoat birlashmalarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta’minlaydi, ularga ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratib beradi.
Davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamoat birlashmalari faoliyatiga aralashishiga, shuningdek jamoat birlashmalarining davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishiga yo‘l qo‘yilmaydi. (58-modda)

Political Rights and Association

Uzbekistan, English

Citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to elect and be elected to the representative bodies of state authority. Every elector shall have one vote. The right to vote, equality and freedom of expression of will shall be guaranteed by law.
The elections of the President of the Republic of Uzbekistan, to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and Zhokarghy Kenes of the Republic of Karakalpakstan, to the representative bodies of state authority in regions, districts, cities and towns shall be held accordingly on the year of expiration of the constitutional term of their powers — on the first Sunday of the third decade of December. The elections shall be held on the basis of the general, equal and direct suffrage by secret ballot. The right to elect have the citizens of the Republic of Uzbekistan who have reached eighteen years of age.
Members of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall be elected by secret ballot at relevant joint sittings of deputies of Zhokarghy Kenes of the Republic of Karakalpakstan, the representative bodies of state authority in regions, districts, cities and towns from among these deputies not later a monthly term after their election.
Citizens, who have been legally certified as insane, as well as persons in prisons, may neither elect nor be elected. Any other direct or indirect infringement on citizens’ voting rights shall be inadmissible. … (Art. 117)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari davlat hokimiyati vakillik organlariga saylash va saylanish huquqiga egadirlar. Har bir saylovchi bir ovozga ega. Ovoz berish huquqi, o‘z xohish irodasini bildirish tengligi va erkinligi qonun bilan kafolatlanadi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesiga, viloyatlar, tumanlar, shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlariga saylov tegishincha ularning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda — dekabr oyi uchinchi o‘n kunligining birinchi yakshanbasida o‘tkaziladi. Saylovlar umumiy, teng va to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo‘li bilan o‘tkaziladi. O‘zbekiston Respublikasining o‘n sakkiz yoshga to‘lgan fuqarolari saylash huquqiga egadirlar.
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati a’zolari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, viloyatlar, tumanlar va shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo‘shma majlislarida mazkur deputatlar saylanganidan so‘ng bir oy ichida ular orasidan yashirin ovoz berish yo‘li bilan saylanadilar.
Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar, shuningdek sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar saylanishi mumkin emas va saylovda qatnashmaydilar. Boshqa har qanday hollarda fuqarolarning saylov huquqlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita cheklashga yo‘l qo‘yilmaydi. ... (117-modda)

Political Parties

Uzbekistan, English

Trade unions, political parties, scientific societies, women’s, veterans’ and youth leagues, professional associations, mass movements and other organizations of citizens, registered in the procedure prescribed by law, shall have the status of public associations in the Republic of Uzbekistan. (Art. 56)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasida qonunda belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilgan kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar, faxriylar va yoshlar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar va fuqarolarning boshqa uyushmalari jamoat birlashmalari sifatida e’tirof etiladi. (56-modda)

Political Parties

Uzbekistan, English

The formation and functioning of political parties and public associations, aiming to do the following, shall be prohibited: changing the existing constitutional system by force, coming out against the sovereignty, territorial integrity and security of the Republic, the constitutional rights and freedoms of its citizens, advocating war and social, national, racial and religious hostility, and encroaching on the health and morality of the people, as well as armed associations and political parties based on the national and religious principles.
Secret societies and associations shall be banned. (Art. 57)

Uzbekistan, Uzbek

Konstitutsiyaviy tuzumni zo‘rlik bilan o‘zgartirishni maqsad qilib qo‘yuvchi, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi chiquvchi, urushni, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy adovatni targ‘ib qiluvchi, xalqning sog‘lig‘i va ma’naviyatiga tajovuz qiluvchi, shuningdek harbiylashtirilgan birlashmalarning, milliy va diniy ruhdagi siyosiy partiyalarning hamda jamoat birlashmalarining tuzilishi va faoliyati taqiqlanadi.
Maxfiy jamiyatlar va uyushmalar tuzish taqiqlanadi. (57-modda)

Political Parties

Uzbekistan, English

The state shall safeguard the rights and lawful interests of public associations, and provide them with equal legal possibilities for participating in public life.
Interference by state bodies and officials in the activity of public associations, as well as interference by public associations in the activity of state bodies and officials, shall be impermissible. (Art. 58)

Uzbekistan, Uzbek

Davlat jamoat birlashmalarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta’minlaydi, ularga ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratib beradi.
Davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamoat birlashmalari faoliyatiga aralashishiga, shuningdek jamoat birlashmalarining davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishiga yo‘l qo‘yilmaydi. (58-modda)

Head of State

Uzbekistan, English

A citizen of the Republic of Uzbekistan not younger thirty five, being in full command of the state language and permanently residing on the territory of Uzbekistan for at least 10 years, immediately preceding the elections, may be elected the President of the Republic of Uzbekistan. One and the same person may not be the President of the Republic of Uzbekistan for more than two consecutive terms.
The President of the Republic of Uzbekistan shall be elected by citizens of the Republic of Uzbekistan on the basis of the universal, equal and direct suffrage by secret ballot for the term of five years. The procedure for electing the President shall be defined by law of the Republic of Uzbekistan. (Art. 90)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga o‘ttiz besh yoshdan kichik bo‘lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O‘zbekiston hududida muqim yashayotgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti bo‘lishi mumkin emas.
O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy, teng va to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo‘li bilan besh yil muddatga saylanadi. Prezidentni saylash tartibi O‘zbekiston Respublikasining qonuni bilan belgilanadi. (90-modda)

Political Parties

Uzbekistan, English

Political parties shall express the political will of various sections and groups of the population, and through their democratically elected representatives shall participate in the formation of state authority. Political parties shall submit public reports on their financial sources to the Oliy Majlis or their plenipotentiary body in a prescribed manner. (Art. 60)

Uzbekistan, Uzbek

Siyosiy partiyalar turli tabaqa va guruhlarning siyosiy irodasini ifodalaydilar va o‘zlarining demokratik yo‘l bilan saylab qo‘yilgan vakillari orqali davlat hokimiyatini tuzishda ishtirok etadilar. Siyosiy partiyalar o‘z faoliyatlarini moliyaviy ta’minlanish manbalari haqida Oliy Majlisga yoki u vakil qilgan organga belgilangan tartibda oshkora hisobotlar berib turadilar. (60-modda)

Legislature

Uzbekistan, English

The supreme state representative body shall be the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan that exercises legislative power.
The Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall consist of two chambers — the Legislative Chamber (the lower chamber) and the Senate (the upper chamber). … (Art. 76)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi oliy davlat vakillik organi bo‘lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi.
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi ikki palatadan — Qonunchilik palatasi (quyi palata) va Senatdan (yuqori palata) iborat. … (76-modda)