Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 520 results

Jurisdiction and Access

Uzbekistan, English

The Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan shall:
1) define the compliance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, laws of the Republic of Uzbekistan and resolutions of the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, decrees of the President of the Republic of Uzbekistan, enactments of the government and local bodies of state authority, interstate treaties and other obligations of the Republic of Uzbekistan;
2) conform the compliance of the Constitution of the Republic of Karakalpakstan to the Constitution of the Republic of Uzbekistan, laws of the Republic of Karakalpakstan – to laws of the Republic of Uzbekistan;
3) interpret the norms of the Constitution and laws of the Republic of Uzbekistan;
4) hear other cases relating to its competence in accordance with the Constitution and laws of the Republic of Uzbekistan.
… (Art. 109)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi:
1) O‘zbekiston Respublikasi qonunlarining va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlarining, hukumatning va mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasining davlatlararo shartnomaviy va boshqa majburiyatlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga mosligini aniqlaydi;
2) Qoraqalpog‘iston Respublikasi Konstitutsiyasi O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga, Qoraqalpog‘iston Respublikasi qonunlari O‘zbekiston Respublikasining qonunlariga muvofiqligi to‘g‘risida xulosa beradi;
3) O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari normalariga sharh beradi;
4) O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari bilan berilgan vakolat doirasida boshqa ishlarni ham ko‘rib chiqadi.
… (109-modda)

Jurisdiction and Access

Uzbekistan, English

The Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan shall hear cases relating to the constitutionality of acts of the legislative and executive authorities. … (Art. 108)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlarning hujjatlari Konstitutsiyaga qanchalik mosligiga doir ishlarni ko‘radi. ... (108-modda)

Jurisdiction and Access

Turkey, English

If a court hearing a case finds that the law or the decree having the force of law to be applied is unconstitutional, or if convinced of the seriousness of a claim of unconstitutionality submitted by one of the parties, it shall postpone the consideration of the case until the Constitutional Court decides on the issue. … (Art. 152)

Turkey, Turkish

Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. ... (Madde 152)

Jurisdiction and Access

Turkey, English

The President of the Republic, parliamentary groups of the ruling party or parties and of the main opposition party, and a minimum of one-fifth of the total number of members of the Grand National Assembly of Turkey shall have the right to apply for annulment action directly to the Constitutional Court, based on the assertion of the unconstitutionality, in form and in substance, of laws, of decrees having the force of law, of Rules of Procedure of the Grand National Assembly of Turkey or of certain articles or provisions thereof. If more than one political party is in power, the right of the parties in power to apply for annulment action shall be exercised by the party having the greatest number of members. (Art. 150)

Turkey, Turkish

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır. (Madde 150)

Jurisdiction and Access

Turkey, English

The Constitutional Court shall examine the constitutionality, in respect of both form and substance, of laws, decrees having the force of law and the Rules of Procedure of the Grand National Assembly of Turkey, and decide on individual applications. Constitutional amendments shall be examined and verified only with regard to their form. However, decrees having the force of law issued during a state of emergency, martial law or in time of war shall not be brought before the Constitutional Court alleging their unconstitutionality as to form or substance.
The verification of laws as to form shall be restricted to consideration of whether the requisite majority was obtained in the last ballot; the verification of constitutional amendments shall be restricted to consideration of whether the requisite majorities were obtained for the proposal and in the ballot, and whether the prohibition on debates under expedited procedure was observed. Verification as to form may be requested by the President of the Republic or by one-fifth of the members of the Grand National Assembly of Turkey. Applications for annulment on the grounds of defect in form shall not be made after ten days have elapsed from the date of promulgation of the law; and it shall not be appealed by other courts to the Constitutional Court on the grounds of defect in form.
Everyone may apply to the Constitutional Court on the grounds that one of the fundamental rights and freedoms within the scope of the European Convention on Human Rights which are guaranteed by the Constitution has been violated by public authorities. In order to make an application, ordinary legal remedies must be exhausted.
In the individual application, judicial review shall not be made on matters required to be taken into account during the process of legal remedies.
Procedures and principles concerning the individual application shall be regulated by law.
The Constitutional Court in its capacity as the Supreme Court shall try, for offences relating to their functions, the President of the Republic, the Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, members of the Council of Ministers; presidents and members of the Constitutional Court, High Court of Appeals, Council of State, High Military Court of Appeals, High Military Administrative Court, High Council of Judges and Prosecutors, Court of Accounts, and Chief Public Prosecutors and Deputy Public Prosecutors.
The Chief of General Staff, the commanders of the Land, Naval and Air Forces and the General Commander of the Gendarmerie shall be tried in the Supreme Court for offences regarding their duties.
The Chief Public Prosecutor of the High Court of Appeals or Deputy Chief Public Prosecutor of the High Court of Appeals shall act as prosecutor in the Supreme Court.
Application for judicial review may be made against the decisions of the Supreme Court. Decisions taken by the General Assembly regarding the application shall be final.
The Constitutional Court shall also perform the other duties given to it by the Constitution. (Art. 148)

Turkey, Turkish

Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.
Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def’i yoluyla da ileri sürülemez.
Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.
Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.
Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar.
Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir. (Madde 148)

Jurisdiction and Access

Lebanon, Arabic

ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبتّ في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسيّة والنيابيّة.
يعود حقّ مراجعة هذا المجلس في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة (10) أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلّق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية. ...(المادّة 19)

Lebanon, English

A Constitutional Council is established to review the constitutionality of the laws, and to decide on the disputes and protests resulting from the presidential and the representative elections.
The right to resort to this Council, with respect to watching the constitutionality of the laws, is due to the President of the Republic, the President of the Chamber of Deputies, and the Prime Minister, or to the members of the Chamber of Deputies, and to Heads of the legally recognized sects, with respect to personal affairs, freedom of belief and the exercise of religious rituals, and freedom of religious education. … (Art. 19)

Jurisdiction and Access

Indonesia, English

(1) The Constitutional Court shall possess the authority to try a case at the first and final level and shall have the final power of decision in reviewing laws against the Constitution, determining disputes over the authorities of state institutions whose powers are given by this Constitution, deciding over the dissolution of a political party, and deciding disputes over the results of general elections.
(2) The Constitutional Court shall possess the authority to issue a decision over an opinion of the DPR concerning alleged violations by the President and/or Vice-President of this Constitution.
… (Art. 24C)

Indonesia, Indonesian

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden danlatau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
... (Pasal 24C)

Jurisdiction and Access

Nepal, English

(1) There shall be a Supreme Court in Nepal.
(2) The Supreme Court shall be the Court of Record. Unless otherwise provided in this Constitution, all other courts and judicial institutions shall be under the Supreme Court. The Supreme Court shall have the final power to interpret the Constitution and law.
… (Art. 128)

Nepal, Nepali

-!_ g]kfndf Ps ;jf]{Rr cbfnt x'g]5 .
-@_ ;jf]{Rr cbfnt clen]v cbfnt x'g]5 . o; ;+ljwfgdf cGoyf Joj:yf ePsf]df afx]s ;a} cbfnt / Goflos lgsfox¿ ;jf]{Rr cbfnt dftxt /xg]5g\ . ;+ljwfg / sfg"gsf] JofVof ug{] clGtd clwsf/ ;jf{]Rr cbfntnfO{ x'g]5 .
=== -wf/f !@*_

Jurisdiction and Access

Nepal, English

(1) There shall be a Constitutional Bench in the Supreme Court. The Bench shall comprise of the Chief Justice and other four Justices appointed by the Chief Justice on the recommendation of Judicial Council.
(2) The Bench under clause (1) shall hear and decide on the following cases in addition to the petitions filed according to clause (1) of Article (133):
(a) Related to disputes over the jurisdiction between the Federation and Province, among Provinces, between a Province and local level and among the local levels (of government),
(b) Related to disputes concerning the election of members of the Federal Parliament or Provincial Assembly, and ineligibility of the member of the Federal Parliament or Provincial Assembly.
(3) Notwithstanding anything written in Article (133), the Chief Justice may allocate any cases under consideration at Supreme Court containing question of serious constitutional explanation to the Bench under clause (1).
(4) Other arrangements related to the procedures of the Constitutional Bench shall be as determined by the Supreme Court. (Art. 137)

Nepal, Nepali

-!_ ;jf{]Rr cbfntdf Ps ;+j}wflgs Ohnf; /xg]5 . To:tf] Ohnf;df k|wfg GofofwLz / Gofo kl/ifbsf] l;kmfl/;df k|wfg GofofwLzn] tf]s]sf cGo rf/hgf GofofwLz /xg] 5g\ .
-@_ pkwf/f -!_ adf]lhdsf] Ohnf;n] wf/f !## sf] pkwf/f -!_ adf]lhd k/]sf lgj]bgsf] cltl/Qm b]xfosf d'2fsf] z'¿ sf/afxL / lsgf/f ug{]5 M–
-s_ ;+3 / k|b]z, k|b]z / k|b]z, k|b]z / :yfgLo tx tyf :yfgLo txx¿ aLrsf] clwsf/ If]qsf] af/]df ePsf] ljjfb ;DaGwL,
-v_ ;+3Lo ;+;b jf k|b]z ;ef ;b:osf] lgjf{rg ;DaGwL ljjfb / ;+3Lo ;+;bsf ;b:o jf k|b]z ;efsf ;b:osf] cof]Uotf ;DaGwL .
-#_ wf/f !## df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ;jf{]Rr cbfntdf ljrf/fwLg s'g} d'2fdf uDeL/ ;+j}wflgs JofVofsf] k|Zg ;dfj]z ePsf] b]lvPdf To:tf] d'2f pkwf/f -!_ adf]lhdsf] Ohnf;af6 x]g{] u/L k|wfg GofofwLzn] tf]Sg ;Sg]5 .
-$_ ;+j}wflgs Ohnf;sf] ;~rfng ;DaGwL cGo Joj:yf ;jf{]Rr cbfntn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . -wf/f !#&_

Jurisdiction and Access

Nepal, English

(1) Any Nepali citizen may file a petition in the Supreme Court to have any law or any part thereof declared void on the ground of inconsistency with this Constitution because it imposes an unreasonable restriction on the enjoyment of the fundamental rights conferred by this Constitution or on any other ground, or any law formulated by the Provincial Assembly is inconsistent with the law formulated by Federal Parliament or any law formulated by Municipal Assembly or Village Assembly is inconsistent with the law formulated by Federal Parliament or Provincial Assembly, and extra-ordinary power shall rest with the Supreme Court to declare that law void either ab initio or from the date of its decision if it appears that the law in question is inconsistent. (2) The Supreme Court shall, for the enforcement of the fundamental rights conferred by this Constitution, for the enforcement of any other legal right for which no other remedy has been provided or for which the remedy even though provided appears to be inadequate or ineffective, or for the settlement of any constitutional or legal question involved in any dispute of public interest or concern, have the extraordinary power to issue necessary and appropriate orders to enforce such rights or settle the dispute.

(5) The Supreme Court shall hear appeal of cases that have been initiated and executed by the High Court, a subject of public interest litigation including a question related to the interpretation of the constitution and law or a case referred by the High Court along with its opinion that it would be appropriate for the Supreme Court to decide on it.
(6) Other rights and procedural of the Supreme Court shall be as per the Federal law. (Art. 133)

Nepal, Nepali

-!_ o; ;+ljwfgåf/f k|bQ df}lns xspk/ cg'lrt aGb]h nufOPsf] jf cGo s'g} sf/0fn] s'g} sfg"g of] ;+ljwfg;Fu aflemPsf] x'Fbf To:tf] sfg"g jf To;sf] s'g} efu jf k|b]z ;efn] agfPsf] s'g} sfg"g ;+3Lo ;+;bn] agfPsf] s'g} sfg"g;Fu aflemPsf] jf gu/ ;ef jf ufpF ;efn] agfPsf] s'g} sfg"g ;+3Lo ;+;b jf k|b]z ;efn] agfPsf] s'g} sfg"g;Fu aflemPsf] xF'bf To:tf] sfg"g jf To;sf] s'g} efu ab/ 3f]lift u/L kfpFm egL s'g} klg g]kfnL gful/sn] ;jf]{Rr cbfntdf lgj]bg lbg ;Sg]5 / ;f] cg';f/ s'g} sfg"g aflemPsf] b]lvPdf ;f] sfg"gnfO{ k|f/Deb]lv g} jf lg0f{o ePsf] ldltb]lv cdfGo / ab/ 3f]lift ug]{ c;fwf/0f clwsf/ ;jf]{Rr cbfntnfO{ x'g]5 .
-@_ o; ;+ljwfgåf/f k|bQ df}lns xssf] k|rngsfnflu jf csf]{ pkrf/sf] Joj:yf gePsf] jf csf]{ pkrf/sf] Joj:yf eP klg To:tf] pkrf/ ckof{Kt jf k|efjxLg b]lvPsf] cGo s'g} sfg"gL xssf] k|rngsfnflu jf ;fj{hlgs xs jf ;/f]sf/sf] s'g} ljjfbdf ;dfj]z ePsf] s'g} ;+j}wflgs jf sfg"gL k|Zgsf] lg¿k0fsfnflu cfjZos / pko'Qm cfb]z hf/L ug{], plrt pkrf/ k|bfg ug{], To:tf] xssf] k|rng u/fpg] jf ljjfb 6'+uf] nufpg] c;fwf/0f clwsf/ ;jf]{Rr cbfntnfO{ x'g]5 .
===
-%_ pRr cbfntn] z'¿ sf/afxL / lsgf/f u/]sf] d'2fsf] k'g/fj]bg ;'Gg] / ;+ljwfg / sfg"gsf] JofVof ;DaGwL k|Zg ;dfj]z ePsf] ;fj{hlgs dxTjsf] ljifo jf ;jf]{Rr cbfntaf6 lg0f{o x'g' pko'Qm 5 egL pRr cbfntn] cfˆgf] /fo ;lxt l;kmfl/; u/]sf] d'2fsf
] lg¿k0f ug]{ clwsf/ ;jf]{Rr cbfntnfO{ x'g]5 .
-^_ ;jf{]Rr cbfntsf] cGo clwsf/ / sfo{ljlw ;+3Lo sfg"g adf]lhd x'g]5 . -wf/f !##_