Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 154 results

National Human Rights Bodies

Mozambique, English

The Ombudsman is an office established to guarantee the rights of citizens and to uphold legality and justice in the actions of the Public Administration. (Art. 256)

Mozambique, Portuguese

O Provedor de Justiça é um órgão que tem como função a garantia dos direitos dos cidadãos, a defesa da legalidade e da justiça na actuação da Administração Pública. (Art. 256)

National Human Rights Bodies

Lesotho, English

(1) The Ombudsman may—
(a) investigate action taken by any officer or authority referred to in subsection (2) in the exercise of the administrative functions of that officer or authority in cases where it is alleged that a person has suffered injustice in consequence of that action; and
(b) perform such other duties and exercise such other powers as may be conferred on him by an Act of Parliament.
(2) Subject to such exceptions and conditions as may be prescribed by Parliament, the provisions of subsection (1)(a) shall apply in respect of any action taken by the following officers and authorities:
(a) any department of government or any member of such a department;
(b) any local government authority and the members and officers of a local government authority;
(c) any statutory corporation and the members and persons in the service of a statutory corporation.
… (Sec. 135)

National Human Rights Bodies

Tanzania, United Republic of, English

(1) Commission for Human Rights and Good Governance shall discharge the following functions –
(a) to sensitise countrywide about preservation of human rights and duties to the public in accordance with the Constitution and the laws of the land;
(b) to receive complaints in relation to violation of human rights in general;
(c) to conduct inquiry on matters relating to infringement of human rights and violation of principles of good governance;
(d) to conduct research, to impart or disseminate to the public countrywide education in respect of human rights and good governance;
(e) if necessary, to institute proceedings in court in order to prevent violation of human rights or to restore a right that was caused by that infringement of human rights, or violation of principles of good governance;
(f) inquire into the conduct of any person concerned and any institution concerned in relation to the ordinary performance of his duties or functions or abuse of the authority of his office; and
(g) to advice the Government and other public Institutions and private sector in respect of human rights and good governance;
(h) to take necessary action in order to promote and enhance conciliation and reconciliation among persons and various institutions appearing or being brought before the Commission.
… (Art. 130)

National Human Rights Bodies

Afghanistan, Dari

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می نماید.
هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این كمیسیون شكایت نماید.
كمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع ازحقوق آنها مساعدت نماید.
تشكیل و طرز فعالیت این كمیسیون توسط قانون تنظیم میگردد. (مادۀ ۵۸)

Afghanistan, English

To monitor respect for human rights in Afghanistan as well as to foster and protect it, the state shall establish the Independent Human Rights Commission of Afghanistan.
Every individual shall complain to this Commission about the violation of personal human rights.
The Commission shall refer human rights violations of individuals to legal authorities and assist them in defense of their rights.
Organization and method of operation of the Commission shall be regulated by law. (Art. 58)

Afghanistan, Pashto

دولت په افغانستان كې د بشر د حقوقو د رعايت د څارنې، ښه والي او ملاتړ لپاره، د
افغانستان د بشر د حقوقو خپلواك كمېسيون جو ړوي.
هر څوك كولاى شي د خپلو بشري حقوقو د نقض په صورت كې دې كمېسيون ته شكايت وكړي.
كميسيون كولاى شي د افرادو د بشري
حقوقو د نقض موارد، مربوطو قانوني
څانگو ته راجع كړي او د هغوى له حقوقو څخه په دفاع كې مرسته وكړي.
ددې كمېسيون جو ړښت او د كار ډول يې د قانون له ليارې تنظيمېږي. (۵۸ ماده)

National Human Rights Bodies

Philippines, English

The Commission on Human Rights shall have the following powers and functions:
(1) Investigate, on its own or on complaint by any party, all forms of human rights violations involving civil and political rights;
(2) Adopt its operational guidelines and rules of procedure, and cite for contempt for violations thereof in accordance with the Rules of Court;
(3) Provide appropriate legal measures for the protection of human rights of all persons within the Philippines, as well as Filipinos residing abroad, and provide for preventive measures and legal aid services to the underprivileged whose human rights have been violated or need protection;
(4) Exercise visitorial powers over jails, prisons, or detention facilities;
(5) Establish a continuing program of research, education, and information to enhance respect for the primacy of human rights;
(6) Recommend to the Congress effective measures to promote human rights and to provide for compensation to victims of violations of human rights, or their families;
(7) Monitor the Philippine Government’s compliance with international treaty obligations on human rights;
(8) Grant immunity from prosecution to any person whose testimony or whose possession of documents or other evidence is necessary or convenient to determine the truth in any investigation conducted by it or under its authority;
(9) Request the assistance of any department, bureau, office, or agency in the performance of its functions;
(10) Appoint its officers and employees in accordance with law; and
(11) Perform such other duties and functions as may be provided by law. (Art. XIII, Sec. 18)

Philippines, Filipino

Dapat magkaroon ang Komisyong sa Mga Karapatang Pantao ng mga sumusunod na mga kapangyarihan at mga gawain:
(1) Magsiyasat, sa kusa nito o sa sumbong ng alin mang panig, ng lahat ng uri ng mga paglabag sa mga karapatang pantao na kinapapalooban ng mga sibil at pulitikal;
(2) Maglagda ng mga panuntunan sa pamalakad, at mga tuntunin ng pamamaraan nito, at magharap ng sakdal na paglalapastangan ukol sa mga paglabag dito nang naaalinsunod sa mga Tuntunin ng Hukuman;
(3) Magtakda ng angkop na mga hakbangin na naaayon sa batas para sa pangangalaga ng mag karapatang pantao ng lahat ng mga tao sa Pilipinas, at gayon din ng mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa, at magtakda ng mga panagkang hakbangin, at mga paglilingkod na tulong legal sa mga kulang-palad na ang mga karapatang pantao ay nilabag o nangangailangan ng proteksyon;
(4) Tumupad ng mga kapangyarihan sa pagdalaw sa mga piitan, mga bilangguan, o mga pasilidad sa detensyon;
(5) Magtatag ng patuluyang programa sa pananaliksik, edukasyon at impormasyon, upang mapatingkad ang paggaling sa pagkapangunahin ng mga karapatang pantao;
(6) Magrekomenda sa Kongreso ng mabisng mga hakbangin upang maitaguyod ang mga karapatang pantao at maglaan para sa mga bayad-pinsala sa mga biktima, o sa kanilang mga pamilya, ng mga paglabag sa mga karapatang pantao;
(7) Subaybayan ang pagtalima ng Pamahalaan ng Pilipinas sa mga pananagutan sa pandaigdig na kasunduang-bansa hinggil sa mga karapatang pantao;
(8) Magkaloob ng immunity sa pag-uusig sa sino mang tao na ang testimonyo o ang pag-iingat ng mga dokumento o iba pang ebidensya ay kinakailangan o makaluluwag sa pagtiyak ng katotohanan sa alin mang pagsisiyasat sa isinagawa nito o sa ilalim ng awtoridad nito;
(9) Hilingin ang tulong ng alin mang kagawaran, kawanihan, tanggapan o sangay sa pagtupad ng mga gawain nito;
(10) Humirang ng mga pinuno at kawani nito nang naaayon sa batas; at
(11) Tumupad ng iba pang mga tungkulin at mga gawain na maaaring itakda ng batas. (Art. XIII, Seksyon 18)

National Human Rights Bodies

Philippines, English

The Congress may provide for other cases of violations of human rights that should fall within the authority of the Commission, taking into account its recommendations. (Art. XIII, Sec. 19)

Philippines, Filipino

Maaaring magtadhana ang Kongreso para sa iba pang mga kaso ng paglabag sa mga karapatang pantao na dapat masaklaw ng awtoridad ng Komisyon, nagsasaalangalang sa mga rekomendasyon nito. (Art. XIII, Seksyon 19)

National Human Rights Bodies

Philippines, English

(1) There is hereby created an independent office called the Commission on Human Rights.
… (Art. XIII, Sec. 17)

Philippines, Filipino

(1) Nililikha sa pamamagitan nito ang isang malayang tanggapan na tatawaging Komisyon sa Mga Karapatang Pantao.
… (Art. XIII, Seksyon 17)

National Human Rights Bodies

Venezuela, Bolivarian Republic of, English

The People Defender’s Office is charged with the furtherance, defense and oversight of the rights and guarantees established under this Constitution and international treaties on human rights, in addition to defending the legitimate, collective and diffuse interest of the citizens.
The People Defender’s Office shall act under the direction and responsibility of the People Defender, who shall be designated to serve for a single seven-year term. … (Art. 280)

Venezuela, Bolivarian Republic of, Spanish

La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos.
La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor o Defensora del Pueblo, quien será designado o designada por un único período de siete años. ... (Art. 280)

National Human Rights Bodies

Venezuela, Bolivarian Republic of, English

The Republican Ethic Council shall promote all types of teaching activities designed to contribute to the understanding and study of this Constitution; love for the native land, civic and democratic virtues and the transcendental values of the Republic; and observance of and respect for human rights. (Art. 278)

Venezuela, Bolivarian Republic of, Spanish

El Consejo Moral Republicano promoverá todas aquellas actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de esta Constitución, al amor a la patria, a las virtudes cívicas y democráticas, a los valores trascendentales de la República y a la observancia y respeto de los derechos humanos. (Art. 278)

National Human Rights Bodies

Venezuela, Bolivarian Republic of, English

Citizen Power is exercised by the Republican Ethics Council, consisting of the People Defender, the General Prosecutor and the General Comptroller of the Republic. … (Art. 273)

Venezuela, Bolivarian Republic of, Spanish

El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o Fiscala General y el Contralor o Contralora General de la República. … (Art. 273)