Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 196 results

Indigenous Peoples

Indonesia, English

(2) The State recognises and respects traditional communities along with their traditional customary rights as long as these remain in existence and are in accordance with the societal development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and shall be regulated by law. (Art. 18B)

Indonesia, Indonesian

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 18B)

Indigenous Peoples

Indonesia, English

(3) The cultural identities and rights of traditional communities shall be respected in accordance with the development of times and civilisations. (Art. 28I)

Indonesia, Indonesian

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras denganperkembangan zaman dan peradaban. (Pasal 28I)

Indigenous Peoples

Nepal, English

(6) The representation of women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Muslim, backward region and minorities community on the basis of geography and population in the nominations filed by the political parties for the election to be held for the Provincial Assembly through the proportional representation (PR) election system shall be made on the basis of closed list in accordance with Federal law.
… (Art. 176)

Nepal, Nepali

-^_ ;dfg'kflts lgjf{rg k|0ffnL adf]lhd x'g] k|b]z ;efsf] lgjf{rgsfnflu /fhgLlts bnn] pDd]bjf/L lb+bf hg;+Vofsf] cfwf/df dlxnf, blnt, cflbjf;L hghflt, v; cfo{, dw];L, yf¿, d'l:nd, lk5l8Psf] If]q, cNk;+Vos ;d'bfo ;d]taf6 aGb ;"rLsf cfwf/df k|ltlglwTj x'g] Joj:yf ;+3Lo sfg"g adf]lhd x'g]5 . To;/L pDd]bjf/L lb+bf ;DalGwt k|b]zsf] ef}uf]lns ;Gt'ngnfO{ ;d]t Wofg lbg' kg{]5 .
=== -wf/f !&^_

Indigenous Peoples

Nepal, English

(3) The entry of women, Dalit, indigenous community, Khash Arya, Madhesi, Tharu, Muslim, people of backward class and backward region shall be ensured in Nepal Army, based on the principle of equality and principles of inclusion as provided for in the Federal law.
… (Art. 267)

Nepal, Nepali

-#_ g]kfnL ;]gfdf dlxnf, blnt, cflbjf;L, cflbjf;L hghflt, v; cfo{, dw]zL, yf¿, d'l:nd, lk58f ju{ tyf lk5l8Psf] If]qsf gful/ssf] k|j]z ;dfgtf / ;dfj]zL l;4fGtsf] cfwf/df ;+3Lo sfg"g adf]lhd ;'lglZrt ul/g]5 .
=== -wf/f @^&_

Indigenous Peoples

Nepal, English

The State shall pursue the following policies:

(j) Policies regarding social justice and inclusion:

(8) Making special arrangements to ensure the rights of Adivasi Janajatis (indigenous ethnic groups) to lead a dignified life with their respective identities, and making them participate In decision making processes that concern them, and preserving and maintaining the traditional knowledge, skill, experience, culture and social practices of Adivasi Janajatis and local communities.
… (Art. 51)

Nepal, Nepali

/fHon] b]xfosf gLltx¿ cjnDag ug]{5 M–
===
-`_ ;fdflhs Gofo / ;dfj]zLs/0f ;DaGwL gLltM
===
-*_ cflbjf;L hghfltsf] klxrfg ;lxt ;Ddfgk"j{s afFRg kfpg] clwsf/ ;'lglZrt ug{ cj;/ tyf nfesfnflu ljz]if Joj:yf ub}{ o; ;d'bfo;Fu ;/f]sf/ /fVg] lg0f{ox¿df ;xefuL u/fpg] tyf cflbjf;L hghflt / :yfgLo ;d'bfosf] k/Dk/fut 1fg, ;Lk, ;+:s[lt, ;fdflhs k/Dk/f / cg'ejnfO{ ;+/If0f / ;+jw{g ug]{]{,
=== -wf/f %!_

Indigenous Peoples

India, English

(1) There shall be a Commission for the Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Tribes.

(5) It shall be the duty of the Commission:
(a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Tribes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;
(b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Tribes;
(c) to participate and advise on the planning process of socioeconomic development of the Scheduled Tribes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;
(d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;
(e) to make in such reports recommendation as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Tribes; and
(f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the Scheduled Tribes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.
… (Art. 338A)

India, Hindi

(1) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉɪÉÉäMÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ®Éi]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉɪÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ *
...
(5) +ÉɪÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc,
(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ɤÉÆÉÊvÉiÉ ®FÉÉä{ÉɪÉÉå ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉiɪÉÉå BÉEÉ +Éx´ÉäiÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉä iÉlÉÉ AäºÉä ®FÉÉä{ÉɪÉÉå BÉEä BÉEɪÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä;
(JÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉɪÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌni] ÉʶÉBÉEɪÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä;
(MÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊs|ªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä +ÉÉè® =xÉ {É® ºÉãÉÉc nä iÉlÉÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä;
(PÉ) =xÉ ®FÉÉä{ÉɪÉÉå BÉEä BÉEɪÉÇBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉiÉÇ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ºÉàɪÉÉå {É®, VÉÉä +ÉɪÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ®Éi]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ɺiÉÖiÉ BÉE®ä;
(R) AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå =xÉ ={ÉɪÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä =xÉ ®FÉÉä{ÉɪÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ, iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ={ÉɪÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉʺÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä; +ÉÉè®
(SÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =xxɪÉxÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®ä VÉÉä ®Éi]Å{ÉÉÊiÉ, ºÉƺÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ɤÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊxɪÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌni] BÉE®ä *
... (+ÉxÉÖSUän 338BÉE)

Indigenous Peoples

India, English

(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
(5) Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30. (Art. 15)

India, Hindi

(1) ®ÉVªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEä BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉƶÉ, VÉÉÉÊiÉ, ÉËãÉMÉ, VÉxàɺlÉÉxÉ ªÉÉ
...
(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 29 BÉEä JÉÆb (2) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE oÉÎi] ºÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉʴɶÉäif ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
(5) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖSUän (U) BÉEÉÒ JÉÆb (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE oÉÎi] ºÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =xÉBÉEÉä ÉʶÉFÉÉ ºÉƺlÉÉ àÉå =xÉBÉEä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉʴɶÉäif ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉxÉÖSUän 30 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌni] +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ÉʶÉFÉÉ ºÉƺlÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ * (+ÉxÉÖSUän 15)

Indigenous Peoples

India, English

The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State: … (Art. 335)

India, Hindi

ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxɪÉÖÉÎBÉDiɪÉÉÆ BÉE®xÉä àÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉåååå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ |ɶÉɺÉxÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ: ... (+ÉxÉÖSUän 335)

Indigenous Peoples

India, English

(1) Seats shall be reserved in the House of the People for —
(a) the Scheduled Castes;
(b) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam; and
(c) the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam.
… (Art. 330)

India, Hindi

(1) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå --
(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
(JÉ) +ɺÉàÉ BÉEä º´É¶ÉɺÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè®
(MÉ) +ɺÉàÉ BÉEä º´É¶ÉɺÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA , ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä *
...(+ÉxÉÖSUän 330)

Indigenous Peoples

India, English

(1) Seats shall be reserved for—
(a) the Scheduled Castes; and
(b) the Scheduled Tribes,
in every Panchayat and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Panchayat as the population of the Scheduled Castes in that Panchayat area or of the Scheduled Tribes in that Panchayat area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat.
… (Art. 243D)

India, Hindi

(1) |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉɪÉiÉ àÉå --
(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå; +ÉÉè®
(JÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå,
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, =ºÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ªÉlÉɶÉBÉDªÉ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ VÉxɺÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxɺÉÆJªÉÉ ºÉä cè +ÉÉè® AäºÉä ºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉɪÉiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä SÉs|ÉxÉÖsàÉ ºÉä +ÉɤÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
...(+ÉxÉÖSUän 243PÉ)