Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 282 results

Customary Law

Uzbekistan, English

… The Republic of Uzbekistan shall ensure a respectful attitude toward the languages, customs and traditions of all nationalities and ethnic groups living on its territory, and the creation of the conditions for their development. (Art. 4)

Uzbekistan, Uzbek

... O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an’analari hurmat qilinishini ta’minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. (4-modda.)

Customary Law

Indonesia, English

(2) The State recognises and respects traditional communities along with their traditional customary rights as long as these remain in existence and are in accordance with the societal development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and shall be regulated by law. (Art. 18B)

Indonesia, Indonesian

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 18B)

Customary Law

Indonesia, English

(3) The cultural identities and rights of traditional communities shall be respected in accordance with the development of times and civilisations. (Art. 28I)

Indonesia, Indonesian

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras denganperkembangan zaman dan peradaban. (Pasal 28I)

Customary Law

Nepal, English

(2) No person shall be subjected to any kind of exploitation on the basis of religion, custom, tradition, culture, practices or any other bases.
… (Art. 29)

Nepal, Nepali

-@_ wd{, k|yf, k/Dk/f, ;+:sf/, k|rng jf cGo s'g} cfwf/df s'g}klg JolQmnfO{ s'g} lsl;dn] zf]if0f ug{ kfOg] 5}g .
=== -wf/f @(_

Customary Law

Nepal, English

(6) No child shall be subjected to recruitment or any kind of use in the army, police or armed groups, neglected, or used immorally, or abused physically, mentally, or sexually, or exploited through any other means, in the name of religious or cultural practices.
… (Art. 39)

Nepal, Nepali

-^_ s'g} klg afnaflnsfnfO{ ;]gf, k|x/L jf ;z:q ;d"xdf egf{ jf k|of]u ug{ jf ;f+:s[lts jf wfld{s k|rngsf gfddf s'g} klg dfWod jf k|sf/n] b'Jo{jxf/, pk]Iff jf zf/Ll/s, dfgl;s, of}ghGo jf cGo s'g} k|sf/sf] zf]if0f ug{ jf cg'lrt k|of]u ug{ kfOg] 5}g .
=== -wf/f #(_

Customary Law

Nepal, English

(3) There shall not be any physical, mental, sexual or psychological or any other kind of violence against women, or any kind of oppression based on religious, social and cultural tradition, and other practices. Such an act shall be punishable by law and the victim shall have the right to be compensation as provided for in law.
… (Art. 38)

Nepal, Nepali

-#_ dlxnf lj?å wfld{s, ;fdflhs, ;f+:s[lts k/Dk/f, k|rng jf cGo s'g} cfwf/df zf/Ll/s, dfgl;s, of}ghGo, dgf]j}1flgs jf cGo s'g} lsl;dsf] lx+;fhGo sfo{ jf zf]if0f ul/g] 5}g . To:tf] sfo{ sfg"g adf]lhd b08gLo x'g]5 / kLl8tnfO{ sfg"g adf]lhd Ifltk"lt{ kfpg] xsx'g]5 .
=== -wf/f #*_

Customary Law

Nepal, English

(2) It shall be the socio-cultural objective of the State to build a civilized and egalitarian society by ending all forms of discrimination, oppression and injustice based on religion, culture, cultural practices, customs, traditional practices, or on any other grounds; … (Art. 50)

Nepal, Nepali

-@_ wd{, ;+:s[lt, ;+:sf/, k|yf, k/Dk/f, k|rng jf cGo s'g} klg cfwf/df x'g] ;a} k|sf/sf lje]b, zf]if0f / cGofosf] cGTo u/L ;Eo / ;dtfd"ns ;dfhsf] lgdf{0f ug]{ /fHosf] ;fdflhs / ;f+:s[lts p2]Zo x'g]5 .
=== -wf/f %)_

Customary Law

Viet Nam, English

3. … Every ethnic group has the right to use its own spoken and written language to preserve its own identity and to promote its fine customs, practices, traditions and culture.
… (Art. 5)

Viet Nam, Vietnamese

3. … Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mình.
… (Điều 5)

Customary Law

India, English

Notwithstanding anything in this Constitution,
(a) no Act of Parliament in respect of
(i) religious or social practices of the Nagas,
(ii) Naga customary law and procedure,
(iii) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law,
(iv) ownership and transfer of land and its resources,
shall apply to the State of Nagaland unless the Legislative Assembly of Nagaland by a resolution so decides;
… (Art. 371A)

India, Hindi

<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,--
(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉƺÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE xÉÉMÉÉãÉéb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxɶSÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ: --
(i) xÉÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉlÉÉAÆ;
(ii) xÉÉMÉÉ âóÉÊfÃVÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉÉÊs|ªÉÉ;
(iii) ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |ɶÉɺÉxÉ, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxɶSÉªÉ xÉÉMÉÉ âóÉÊfÃVÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä cé;
(iv) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ;
...(+ÉxÉÖSUän 371BÉE)

Customary Law

India, English

(1) The Regional Council for an autonomous region in respect of all areas within such region and the District Council for an autonomous district in respect of all areas within the district except those which are under the authority of Regional Councils, if any, within the district shall have power to make laws with respect to—

(j) social customs.
… (Sixth Schedule - Provisions as to the Administration of Tribal Areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, Art. 3)

India, Hindi

(1) º´É¶ÉɺÉÉÒ |Énä¶É BÉEÉÒ |ÉÉnäÉʶÉBÉE {ÉÉÊ®iÉn BÉEÉä AäºÉä |Énä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® º´É¶ÉɺÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®iÉn BÉEÉä AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉä =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ |ÉÉnäÉʶÉBÉE {ÉÉÊ®iÉnÉå BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé, =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ: --
...
(\É) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE âóÉÊfêÉÉÆ *
… (U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ--+ɺÉàÉ, àÉäPÉÉãɪÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ɶÉɺÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ɤÉÆvÉ, +ÉxÉÖSUän 3)