Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 151 results

Affirmative Action (Broadly)

Turkey, English

… Men and women have equal rights. The State has the obligation to ensure that this equality exists in practice. Measures taken for this purpose shall not be interpreted as contrary to the principle of equality. … (Art. 10)

Turkey, Turkish

… Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. … (Madde 10)

Affirmative Action (Broadly)

Nepal, English

(4) Women shall have the right to access participate in all state structures and bodies on the basis of the principle of proportional inclusion.
(5) Women shall have the right to special opportunity in the spheres of education, health, employment and social security on the basis of positive discrimination.
… (Art. 38)

Nepal, Nepali

-$_ /fHosf ;a} lgsfodf dlxnfnfO{ ;dfg'kflts ;dfj]zL l;4fGtsf] cfwf/df ;xefuL x'g] xs x'g]5 .
-%_ dlxnfnfO{ lzIff, :jf:Yo, /f]huf/L / ;fdflhs ;'/Iffdf ;sf/fTds lje]bsf cfwf/df ljz]if cj;/ k|fKt ug]{ xs x'g]5 .
=== -wf/f #*_

Affirmative Action (Broadly)

Nepal, English

(1) All citizens shall be equal before law. No person shall be denied the equal protection of law.
(2) There shall be no discrimination in the application of general laws on the grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical conditions, disability, health condition, matrimonial status, pregnancy, economic condition, language or geographical region, or ideology or any other such grounds.
(3) The state shall not discriminate among citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language or geographical region, ideology and such other matters.
Provided that nothing shall be deemed to bar the making of special provisions by law for the protection, empowerment or advancement of the women lagging behind socially and culturally, Dalits, Adibasi, Madhesi, Tharus, Muslims, oppressed class, backward communities, minorities, marginalized groups, peasants, laborers, youths, children, senior citizens, sexual minorities, persons with disability, pregnant, incapacitated and the helpless persons, and of the citizens who belong to backward regions and financially deprived citizens including the Khas Arya.
… (Art. 18)

Nepal, Nepali

-!_ ;a} gful/s sfg"gsf] b[li6df ;dfg x'g]5g\ .
s;}nfO{ klg sfg"gsf] ;dfg ;+/If0faf6 jl~rt ul/g] 5}g .
-@_ ;fdfGo sfg"gsf] k|of]udf pTklQ, wd{, j0f{, hft, hflt, ln+u, zf/Ll/s cj:yf, ckf+utf, :jf:Yo l:ylt, j}jflxs l:ylt, uef{j:yf, cfly{s cj:yf, efiff jf If]q, j}rfl/s cf:yf jf o:t} cGo s'g} cfwf/df e]befj ul/g] 5}g .
-#_ /fHon] gful/sx¿sf aLr pTklQ, wd{, j0f{, hft, hflt, ln+u, cfly{s cj:yf, efiff, If]q, j}rfl/s cf:yf jf o:t} cGo s'g} cfwf/df e]befj ug]{ 5}g .
t/ ;fdflhs jf ;f+:s[lts b[li6n] lk5l8Psf dlxnf, blnt, cflbjf;L, cflbjf;L hghflt, dw]zL, yf¿, d'l:nd, pTkLl8t ju{, lk58f ju{, cNk;+Vos, ;LdfGtLs[t, ls;fg, >lds, o'jf, afnaflnsf, Ho]i7 gful/s, n}+lus tyf of}lgs cNk;+Vos, ckf+utf ePsf JolQm, uef{j:yfsf JolQm, czQm jf c;xfo, lk5l8Psf] If]q / cfly{s ¿kn] ljkGg v; cfo{ nufot gful/ssf] ;+/If0f, ;zQmLs/0f jf ljsf;sfnflu sfg"g adf]lhd ljz]if Joj:yf ug{ /f]s nufPsf] dflgg] 5}g .
=== -wf/f !*_

Affirmative Action (Broadly)

Viet Nam, English

1. Male and female citizens have equal rights in all fields. The State shall adopt policies to guarantee the right to and opportunities for gender equality.
2. The State, society and family shall create the conditions for women to develop comprehensively and to advance their role in society.
3. Gender discrimination is prohibited. (Art. 26)

Viet Nam, Vietnamese

1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.
2. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.
3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới. (Điều 26)

Affirmative Action (Broadly)

India, English

(1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.
(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.

(4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.
(4A) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State.
… (Art. 16)

India, Hindi

(1) ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxɪÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ÉÊxɪÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉäifªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ɴɺɮ BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxɪÉÉäVÉxÉ ªÉÉ {Én BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉƶÉ, VÉÉÉÊiÉ, ÉËãÉMÉ, =n£ɴÉ, VÉxàɺlÉÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ
...
(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ɪÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊxɪÉÖÉÎBÉDiɪÉÉå ªÉÉ {ÉnÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
(4BÉE) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉBÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä {ÉFÉàÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ɪÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, ®ÉVªÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉä ÆàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É®, {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE VªÉäi~iÉÉ ºÉÉÊciÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
... (+ÉxÉÖSUän 16)

Affirmative Action (Broadly)

India, English

(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

(3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children.
(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
(5) Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30. (Art. 15)

India, Hindi

(1) ®ÉVªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEä BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉƶÉ, VÉÉÉÊiÉ, ÉËãÉMÉ, VÉxàɺlÉÉxÉ ªÉÉ
...
(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉκjɪÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉʴɶÉäif ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 29 BÉEä JÉÆb (2) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE oÉÎi] ºÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉʴɶÉäif ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
(5) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖSUän (U) BÉEÉÒ JÉÆb (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE oÉÎi] ºÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =xÉBÉEÉä ÉʶÉFÉÉ ºÉƺlÉÉ àÉå =xÉBÉEä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉʴɶÉäif ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉxÉÖSUän 30 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌni] +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ÉʶÉFÉÉ ºÉƺlÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ * (+ÉxÉÖSUän 15)

Affirmative Action (Broadly)

Kyrgyzstan, English

2. … Special measures defined by law and aimed at ensuring equal opportunities for various social groups in accordance with international commitments shall not be considered as discrimination.

4. In the Kyrgyz Republic men and women shall have equal rights and freedoms and equal opportunities for their realization.
… (Art. 16)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

2. … Эл аралык милдеттенмелерге ылайык ар кайсы социалдык топтор үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга багытталып, мыйзамда белгиленген атайын чаралар кодулоо деп эсептелбейт.

4. Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ.
… (16-берене)

Kyrgyzstan, Russian

2. … Не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами.

4.В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы, равные возможности для их реализации.
… (Статья 16)

Affirmative Action (Broadly)

Sri Lanka, English

(4) Nothing in this Article shall prevent special provision being made, by law, subordinate legislation or executive action, for the advancement of women, children or disabled persons. (Art. 12)

Sri Lanka, Sinhala

^4& ldka;djkaf.a" <uhskaf.a fyda wn, ;eke;a;kaf.a m%.;sh i|yd kS;sfhka fyda wkqkS;sj,ska fyda úOdhl ls%hdud¾.fhka fyda úfYaI úêúOdk ie,eiaùu fï jHdjia:dfjka lsisfia;awjyssr fkdjkafka h' ^12 jHjia:dj&

Affirmative Action (Broadly)

Pakistan, English

The State shall encourage local Government institutions composed of elected representatives of the areas concerned and in such institutions special representation will be given to peasants, workers and women. (Art. 32)

Pakistan, Urdu

مملکت متعلقہ علاقوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی اور ایسے اداروں میں کسانوں، مزدوروں اور عورتوں کو خصوصی نمائندگی دی جائے گی۔ (آرٹیکل 32)

Affirmative Action (Broadly)

Saint Vincent and the Grenadines, English

(1) Subject to the provisions of subsections (4),(5) and (7) of this section, no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect.

(3) In this section, the expression “discriminatory” means affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective descriptions by sex, race, place of origin, political opinions, color or creed whereby persons of one such description are subjected to disabilities or restrictions to which persons of another such descriptions are not made subject or are recorded privileges of advantages which are not accorded to persons of another such description.
(4) Subsection (1) of this section shall not apply to any law do far as that law makes provision-

d. whereby persons of any such description as is mentioned in subsection (3) of this section may be subjected to any disability or restriction or may be accorded any privilege or advantage that, having regard to its nature and to special circumstances pertaining to those persons or to persons of any other such description, is reasonably justifiable in a democratic society.
… (Sec. 13)