Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 444 results

Limitations and/or Derogations

Kyrgyzstan, English

Rights and freedoms established in the present Constitution shall not be exhaustive and shall not be interpreted as denial or derogation of other universally recognized human and civic rights and freedoms. (Art. 17)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

Ушул Конституцияда белгиленген укуктар менен эркиндиктер бардык жактан толук жетишерлик деп эсептелбейт жана адамдын, жарандын башка жалпы таанылган укуктары менен эркиндиктерин тануу же басмырлоо катары чечмеленбеши керек. (17-берене)

Kyrgyzstan, Russian

Права и свободы, установленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими и не должны толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. (Статья 17)

Limitations and/or Derogations

Kyrgyzstan, English

1. The laws that deny or derogate human and civil rights and freedoms shall not be adopted in the Kyrgyz Republic.
2. Human and civil rights and freedoms may be limited by the Constitution and laws for the purposes of protecting national security, public order, health and morale of the population as well as rights and freedoms of other persons. The introduced limitations should be commensurate to the de¬clared objectives. The adoption of by-law regulatory acts which limit human and civil rights and freedoms is pro¬hibited.
3. A law may not impose the limitation of rights and freedoms with other objective and to a greater extent than it is envisaged in the Constitution.
4. The following guarantees of prohibition established by the present Constitution shall not be subject to any limitations:
1) On application of death penalty, torture and other inhuman, cruel and degrading forms of treatment or punishment;
2) On conducting of medical, biological or psychological experiments on people without their duly expressed and verified voluntary consent;
3) On slavery and human trafficking;
4) On exploitation of child labor;
5) On deprivation of liberty on the basis of failure to meet civil and legal obligation;
6) On criminal prosecution for the dissemination of information which encroaches on honor and dignity of a person;
7) On coercion to express opinions, religious or other beliefs or denial thereof;
8) On coercion to participate in a peaceful assembly;
9) On coercion to determine and state one’s ethnicity;
10) On arbitrary deprivation of housing.
5. The following rights established in the present Constitution, shall not be subject to any limitation whatsoever:
1) That of each detained person to human treatment and respect of human dignity;
2) That of appeal to pardon or alleviation of punishment;
3) That of repeated consideration of the case by a higher court;
4) That of freedom of thought and opinion;
5) That of freedom of choice and possessing religious or other beliefs;
6) That of freedom to determine and state one’s ethnicity;
7) That of compensation by their state of harm caused by illegal actions of state authorities, local self-governance bodies and officials thereof in their official capacity;
8) That of judicial protection;
9) That of free basic general and secondary general education in state educational establishments;
10) That of a citizen to unimpeded return to the Kyrgyz Republic. (Art. 20)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү мыйзамдар кабыл алынбашы керек.
2. Адамдын, жарандын укуктары менен эркиндиктери улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгын, адеп-ахлагын сактоо, башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн. Киргизилип жаткан чектөөлөр көрсөтүлгөн максаттарга өлчөмдөш болушу керек.
Адамдын, жарандын укуктарын, эркиндиктерин чектеген мыйзамдык актыларды кабыл алууга тыюу салынат.
3. Конституцияда каралгандан башка максаттарда жана андан ашкан даражада укуктарга жана эркиндиктерге мыйзам менен чектөө коюлушу мүмкүн эмес.
4. Төмөнкүдөй тыюу салуулар боюнча ушул Конституцияда белгиленген кепилдиктерге эч кандай чектөө коюлууга тийиш эмес:
1) өлүм жазасын, кыйноону, дагы башка адамкерчиликсиз, мыкаачылык мамилени же болбосо жазалоонун кадыр-баркты басмырлаган түрлөрүн колдонууга карата салынган тыюуларга чектөө;
2) алардын ыктыярдуу макулдугу талаптагыдай билдирилмейинче жана ырасталмайынча адамдарга медициналык, биологиялык, психологиялык тажрыйбаларды жүргүзүүгө;
3) кулчулукка, адамдарды соодалоого коюлган;
4) бала эмгегин эксплуатациялоого;
5) жарандык-укуктук милдеттенмени аткарбоонун негизинде эркиндигинен ажыратууга карата салынган;
6) инсандын ар-намысына шек келтирген маалыматты жайылткандыгы үчүн кылмыштык куугунтуктоого;
7) ой-пикирин, диний жана башка ынанымдарын билдирүүгө жана алардан баш тартууга мажбурлоого;
8) тынч чогулууга катышууга мажбурлоого;
9) өзүнүн кайсы этноско таандык экенин аныктап көрсөтүүгө мажбурлоого;
10) турак-жайынан өзүм билемдик менен ажыратууга.
5. Ушул Конституцияда белгиленген төмөндөгүдөй укуктар эч чектелүүгө тийиш эмес:
1) ар бир эркиндигинен ажыратылган адамдын өзүнө адамкерчиликтүү мамиле кылууну жана адамдык кадыр-баркын сыйлоону талап кылуу;
2) ырайым кылууну же жазасын жеңилдетүүнү сурануу;
3) жогору турган сот тарабынан ишти кайра каратуу;
4) ой-пикир эркиндиги тууралуу;
5) диний же башка ынанымдарды эркин тандап алуу жана ээ болуу;
6) өзүнүн кайсы этноско таандык экенин эркин аныктоо жана көрсөтүү;
7) кызматтык милдеттерди аткаруу учурунда мамлекеттик бийликтин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын мыйзамсыз иш-аракеттери менен келтирилген зыяндын ордун мамлекеттен толтуртуп алуу;
8) соттук коргонуу;
9) мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билимди акысыз алуу;
10) жарандын Кыргыз Республикасына тоскоолдуксуз кайтып келүү укугу. (20-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. В Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
2. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям.
Запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина.
3. Законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией.
4. Не подлежат никаким ограничениям установленные настоящей Конституцией гарантии запрета:
1) на применение смертной казни, пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения или наказания;
2) на проведение медицинских, биологических, психологических опытов над людьми без их добровольного согласия, выраженного и удостоверенного надлежащим образом;
3) на рабство, торговлю людьми;
4) на эксплуатацию детского труда;
5) на лишение свободы на основании неисполнения гражданско-правового обязательства;
6) на уголовное преследование за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности;
7) на принуждение к выражению мнения, религиозных и иных убеждений или отказу от них;
8) на принуждение к участию в мирном собрании;
9) на принуждение к определению и указанию своей этнической принадлежности;
10) на произвольное лишение жилища.
5. Не подлежит никакому ограничению установленное настоящей Конституцией право:
1) каждого лишенного свободы на гуманное обращение и уважение человеческого достоинства;
2) просить о помиловании или смягчении наказания;
3) на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом;
4) на свободу мысли и мнения;
5) свободно выбирать и иметь религиозные и иные убеждения;
6) свободно определять и указывать свою этническую принадлежность;
7) на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти, местного самоуправления и их должностными лицами при исполнении служебных обязанностей;
8) на судебную защиту;
9) на бесплатное получение основного общего и среднего общего образования в государственных образовательных организациях;
10) гражданина беспрепятственно возвращаться в Кыргызскую Республику. (Статья 20)

Limitations and/or Derogations

Greece, English

1. In case of war or mobilization owing to external dangers or an imminent threat against national security, as well as in case of an armed coup aiming to overthrow the democratic regime, the Parliament, issuing a resolution upon a proposal of the Cabinet, puts into effect throughout the State, or in parts thereof the statute on the state of siege, establishes extraordinary courts and suspends the force of the provisions of articles 5 paragraph 4, 6, 8, 9, 11, 12 paragraphs 1 to 4 included, 14, 19, 22 paragraph 3, 23, 96 paragraph 4, and 97, in whole or in part. The President of the Republic publishes the resolution of Parliament.
The resolution of Parliament determines the duration of the effect of the imposed measures, which cannot exceed fifteen days.
… (Art. 48)

Greece, Greek

1. Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Bουλή, με απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Eπικράτεια ή σε τμήμα της, το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσιεύει την απόφαση της Bουλής.
Mε την απόφαση της Bουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες.
… ('Αρθρο 48)

Limitations and/or Derogations

Greece, English

1. All persons shall have the right to develop freely their personality and to participate in the social, economic and political life of the country, insofar as they do not infringe the rights of others or violate the Constitution and the good usages.
… (Art. 5)

Greece, Greek

1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
… ('Αρθρο 5)

Limitations and/or Derogations

Greece, English

1. The rights of the human being as an individual and as a member of the society and the principle of the welfare state rule of law are guaranteed by the State. All agents of the State shall be obliged to ensure the unhindered and effective exercise thereof. These rights also apply to the relations between individuals to which they are appropriate. Restrictions of any kind which, according to the Constitution, may be imposed upon these rights, should be provided either directly by the Constitution or by statute, should a reservation exist in the latter’s favour, and should respect the principle of proportionality.
… (Art. 25)

Greece, Greek

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.
… ('Αρθρο 25)

Limitations and/or Derogations

Romania, English

(1) None of the provisions in this Constitution concerning the national, independent, unitary and indivisible character of the Romanian State, the Republican form of government, or territorial integrity, independence of judiciary, political pluralism, or official language shall be object of revision.
(2) Likewise, no revision shall be possible if it leads to the suppression of any of the citizens' fundamental rights and freedoms, or their safeguards.
(3) The Constitution may not be revised during a state of siege or a state of emergency, or at wartime. (Art. 152)

Romania, Romanian

(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război. (Art. 152)

Limitations and/or Derogations

Romania, English

All Romanian citizens, aliens and stateless persons must exercise their constitutional rights and freedoms in good faith, without encroaching on the rights and freedoms of others. (Art. 57)

Romania, Romanian

Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. (Art. 57)

Limitations and/or Derogations

Romania, English

(1) The exercise of certain rights or freedoms may solely be restricted by law, and only if necessary, as the case may be: to defend national security, public order, health, or morals, the citizens' rights and freedoms; to conduct a criminal investigation; to prevent the consequences of a natural calamity, disaster, or extremely severe catastrophe.
(2) Such restriction may only be ordered if necessary in a democratic society. The measure must be proportional to the situation which has engendered it and applied in a non-discriminatory manner, without prejudice to the existence of the right or freedom in question. (Art. 53)

Romania, Romanian

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. (Art. 53)

Limitations and/or Derogations

Montenegro, English

During the proclaimed state of war or emergency, the exercise of certain human rights and freedoms may be limited, to the necessary extent.
The limitations shall not be introduced on the grounds of sex, nationality, race, religion, language, ethnic or social origin, political or other beliefs, financial standing or any other personal feature.
There shall be no limitations imposed on the rights to: life, legal remedy and legal aid; dignity and respect of a person; fair and public trail and the principle of legality; presumption of innocence; defence; compensation of damage for illegal or ungrounded deprivation of liberty and ungrounded conviction; freedom of thought, conscience and religion; entry into marriage. There shall be no abolishment of the prohibition of: inflicting or encouraging hatred or intolerance; discrimination; trial and conviction twice for one and the same criminal offence (ne bis in idem); forced assimilation.
Measures of limitation may be in effect at the most for the duration of the state of war or emergency. (Art. 25)

Montenegro, Montenegrin

Za vrijeme proglašenog ratnog ili vanrednog stanja može se ograničiti ostvarivanje pojedinih ljudskih prava i sloboda, u obimu u kojem je to neophodno.
Ograničenje se ne smije činiti po osnovu pola, nacionalnosti, rase, vjere, jezika, etničkog ili društvenog porijekla, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja ili bilo kakvog drugog ličnog svojstva.
Ne mogu se ograničiti prava na: život; pravni lijek i pravnu pomoć; dostojanstvo i poštovanje ličnosti; pravično i javno suđenje i načelo zakonitosti; pretpostavku nevinosti; odbranu; naknadu štete za nezakonito ili neosnovano lišenje slobode i neosnovanu osudu; slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti; zaključenje braka.
Ne mogu se ukidati zabrane: izazivanja ili podsticanja mržnje ili netrpeljivosti; diskriminacije; ponovnog suđenja i osude za isto krivično djelo; nasilne asimilacije.
Mjere ograničenja mogu važiti najduže dok traje ratno ili vanredno stanje. (Član 25)

Limitations and/or Derogations

Montenegro, English

Guaranteed human rights and freedoms may be limited only by the law, within the scope permitted by the Constitution and to such an extent which is necessary to meet the purpose for which the limitation is allowed, in an open and democratic society. Limitations shall not be introduced for other purposes except for those for which they have been provided for. (Art. 24)

Montenegro, Montenegrin

Zajemčena ljudska prava i slobode mogu se ograničiti samo zakonom, u obimu koji dopušta Ustav u mjeri koja je neophodna da bi se u otvorenom i slobodnom demokratskom društvu zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno.
Ograničenja se ne smiju uvoditi u druge svrhe osim onih radi kojih su propisana. (Član 24)