Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 24 results

Employment Rights and Protection

Aruba, Dutch

1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van aanhoudende zorg der overheid.
2. Bij landsverordening worden regels gesteld omtrent de rechtspositie van werknemers en omtrent hun bescherming daarbij. (Art. V.22)

Aruba, English

1. The promotion of sufficient employment shall be an object of constant concern on the part of the authorities.
2. Rules concerning the legal status and protection of employees shall be laid down by Land Ordinance. (Art. V.22)

Education

Aruba, Dutch

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en voor wat bij landsverordening aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onder- zoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij landsverordening te regelen.
3. Het ontvangen van onderwijs is vrij, behoudens bij landsverordening te stellen beperkingen.
4. Het openbaar onderwijs wordt, eerbiediging van ieders godsdienst of levens- overtuiging, bij landsverordening geregeld.
5. Er wordt van overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij landsverordening te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ont vangen van openbaar algemeen vormend lager onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
… (Art. I.20)

Aruba, English

1. Education shall be an object of constant concern on the part of the Government.
2. Education may be freely given, without prejudice to the supervision of the authorities and, with regard to forms of education designated by Land Ordinance, examination of the ability and moral integrity of teachers, to be regulated by Land Ordinance.
3. Education may be freely received, without prejudice to restrictions laid down by Land Ordinance.
4. Public education shall be regulated by Land Ordinance, paying due respect to every person's religion or belief.
5. The authorities shall ensure that adequate public primary education is provided in a sufficient number of schools. According to rules laid down by Land Ordinance, deviation from this provision may be permitted on condition that opportunity is given to receive public primary education.
… (Art. I.20)

Protection from Violence

Aruba, Dutch

Een ieder heeft, behoudens bij of krachtens landsverordening te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. (Art. I.3)

Aruba, English

Everyone shall have the right to inviolability of his person, without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Land Ordinance. (Art. I.3)

Protection from Violence

Aruba, Dutch

1. Een ieder heeft recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid. … (Art. I.5)

Aruba, English

1. Everyone shall have the right to liberty and security of person. … (Art. I.5)

Legislature

Aruba, Dutch

1. De leden van de Staten worden gekozen op grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de landsverordening te stellen grenzen.
2. De verkiezingen zijn vrij en worden gehouden bij geheime stemming. (Art. III.4)

Aruba, English

1. The members of the States shall be elected by proportional representation within the limits to be laid down by Land Ordinance.
2. Elections shall be free and by secret ballot. (Art. III.4)

Government

Aruba, Dutch

1.De ministers vormen tezamen de ministerraad.
2. De ministerraad bestaat uit ten hoogste negen ministers.
3. De minister-president is voorzitter van de ministerraad.
… (Art. II.6)

Aruba, English

1. The Ministers shall together constitute the Council of Ministers.
2. The Council of Ministers shall consist of not more than nine Ministers.
3. The Prime Minister shall be the chairman of the Council of Ministers.
… (Art. II.6)

Political Rights and Association

Aruba, Dutch

1. De leden van de Staten worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen van Aruba, die Nederlander zijn en de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
… (Art. III.5)

Aruba, English

1. The members of the States shall be elected directly by the residents of Aruba who are Netherlander and who have reached the age of eighteen years.
… (Art. III.5)

Government

Aruba, Dutch

1. De ministers moeten de leeftijd van 25 jaren hebben vervuld, de staat van Nederlander bezitten en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
… (Art. II.3)

Aruba, English

1. The Ministers must have reached the age of 25 years, have the status of a Netherlander and not have been disqualified from voting.
… (Art. II.3)

Political Rights and Association

Aruba, Dutch

Het recht tot vereniging wordt erkend. … (Art. I.11)

Aruba, English

The right of association shall be recognized. … (Art. I.11)

Government

Aruba, Dutch

1. De minister-president en de overige ministers worden na overleg met de Staten bij landsbesluit benoemd en ontslagen.
… (Art. II.2)

Aruba, English

1. The Prime Minister and the other Ministers shall be appointed and discharged by Land Decree after consultation with the States.
… (Art. II.2)