Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 24 results

Education

Aruba, Dutch

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en voor wat bij landsverordening aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onder- zoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij landsverordening te regelen.
3. Het ontvangen van onderwijs is vrij, behoudens bij landsverordening te stellen beperkingen.
4. Het openbaar onderwijs wordt, eerbiediging van ieders godsdienst of levens- overtuiging, bij landsverordening geregeld.
5. Er wordt van overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij landsverordening te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ont vangen van openbaar algemeen vormend lager onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
… (Art. I.20)

Aruba, English

1. Education shall be an object of constant concern on the part of the Government.
2. Education may be freely given, without prejudice to the supervision of the authorities and, with regard to forms of education designated by Land Ordinance, examination of the ability and moral integrity of teachers, to be regulated by Land Ordinance.
3. Education may be freely received, without prejudice to restrictions laid down by Land Ordinance.
4. Public education shall be regulated by Land Ordinance, paying due respect to every person's religion or belief.
5. The authorities shall ensure that adequate public primary education is provided in a sufficient number of schools. According to rules laid down by Land Ordinance, deviation from this provision may be permitted on condition that opportunity is given to receive public primary education.
… (Art. I.20)

Employment Rights and Protection

Aruba, Dutch

1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van aanhoudende zorg der overheid.
2. Bij landsverordening worden regels gesteld omtrent de rechtspositie van werknemers en omtrent hun bescherming daarbij. (Art. V.22)

Aruba, English

1. The promotion of sufficient employment shall be an object of constant concern on the part of the authorities.
2. Rules concerning the legal status and protection of employees shall be laid down by Land Ordinance. (Art. V.22)

Protection from Violence

Aruba, Dutch

Een ieder heeft, behoudens bij of krachtens landsverordening te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. (Art. I.3)

Aruba, English

Everyone shall have the right to inviolability of his person, without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Land Ordinance. (Art. I.3)

Protection from Violence

Aruba, Dutch

1. Een ieder heeft recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid. … (Art. I.5)

Aruba, English

1. Everyone shall have the right to liberty and security of person. … (Art. I.5)

Judicial Protection

Aruba, Dutch

4. Van geschillen over het kiesrecht en andere grondrechten, over de rechtstoe- stand van ambtenaren en over heffing en invordering van belastingen neemt de rech terlijke macht kennis wanneer de kennisneming daarvan niet bij landsverordening aan een ander gerecht is opgedragen. … (Art. VI.3)

Aruba, English

4. The judiciary shall have jurisdiction on disputes involving the suffrage and other fundamental rights, the legal status of public servants and the levying and collection of taxes, provided that the jurisdiction on these matters has not been entrusted by Land Ordinance to another judicial organ. … (Art. VI.3)

Obligations of the State

Aruba, Dutch

Wettelijke voorschriften vinden geen toepassing indien deze toepassing niet verenig- baar zou zijn met de bepalingen van dit Hoofdstuk. (Art. I.22)

Aruba, English

Legal regulations shall not be applicable if such application would be in conflict with the provisions of this Chapter3. (Art. I.22)

Participation in Public Life and Institutions

Aruba, Dutch

A lle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. (Art. I.2)

Aruba, English

All Netherlanders shall be equally eligible for appointment to public service. (Art. I.2)

Limitations and/or Derogations

Aruba, Dutch

Wettelijke voorschriften vinden geen toepassing indien deze toepassing niet verenig- baar zou zijn met de bepalingen van dit Hoofdstuk. (Art. I.22)

Aruba, English

Legal regulations shall not be applicable if such application would be in conflict with the provisions of this Chapter.4 (Art. I.22)

Limitations and/or Derogations

Aruba, Dutch

De Staten kunnen een ontwerp-landsverordening inhoudende beperkingen van de in dit hoofdstuk genoemde grondrechten niet goedkeuren of niet besluiten tot voordracht van een zodanige ontwerp-landsverordening dan met volstrekte meerderheid der stemmen van het aantal zitting hebbende leden. (Art. I.21)

Aruba, English

The States cannot approve a draft Land Ordinance holding restrictions of the fundamental rights mentioned in this Chapter or decide to present such a draft Land Ordinance unless by an absolute majority of the votes of the number of sitting members. (Art. I.21)

Limitations and/or Derogations

Aruba, Dutch

1. Bij landsverordening wordt bepaald in welke gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid bij landsbesluit een door de landsverordening als zodanig aan te wijze uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen.
2. Daarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in de artikelen I.8, I.1 1, I.12, I.13, I.15, voorzover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft, I.17, eerste lid, voorzover dit het vereiste van een bijzondere schriftelijke machtiging van de rechter betreft, I.17, tweede lid, I.18 en I.19 eerste lid.
… (Art. V.29)

Aruba, English

1. The Land Ordinance shall determine in which cases a state of emergency as defined by that Land Ordinance may be declared by Land Decree in order to maintain the internal or external security; the consequences of such declaration shall be laid down by Land Ordinance.
2. Moreover, the provisions of the Articles I.8, I.11, I.12, I.13, I.15, insofar as the exercise of the right contained in this Article other than in buildings and enclosed places is concerned, I.17, first paragraph, insofar in this paragraph the requirement of a special authorization in writing by a judge is concerned, I.17, second paragraph, I.18 and I.19, first paragraph, may in that case be departed from.
… (Art. V.29)