Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 62 results

Protection from Violence

Turkey, English

No one shall be forced to work. Forced labour is prohibited. … (Art. 18)

Turkey, Turkish

Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. … (Madde 18)

Protection from Violence

Turkey, English

Everyone has the right to personal liberty and security. … (Art. 19)

Turkey, Turkish

Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. … (Madde 19)

Protection from Violence

Turkey, English

Everyone has the right to life and the right to protect and improve his/her corporeal and spiritual existence.
The corporeal integrity of the individual shall not be violated except under medical necessity and in cases prescribed by law; and shall not be subjected to scientific or medical experiments without his/her consent.
No one shall be subjected to torture or mal-treatment; no one shall be subjected to penalties or treatment incompatible with human dignity. … (Art. 17)

Turkey, Turkish

Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. … (Madde 17)

Protection from Violence

Turkey, English

… The State shall take measures for the protection of the children against all kinds of abuse and violence. (Art. 41)

Turkey, Turkish

… Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. (Madde 41)

Employment Rights and Protection

Turkey, English

Everyone has the freedom to work and conclude contracts in the field of his/her choice. Establishment of private enterprises is free.
The State shall take measures to ensure that private enterprises operate in accordance with national economic requirements and social objectives and in security and stability. (Art. 48)

Turkey, Turkish

Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. (Madde 48)

Employment Rights and Protection

Turkey, English

Everyone has the right and duty to work.
The State shall take the necessary measures to raise the standard of living of workers, and to protect workers and the unemployed in order to improve the general conditions of labour, to promote labour, to create suitable economic conditions for prevention of unemployment and to secure labour peace. (Art. 49)

Turkey, Turkish

Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. (Madde 49)

Employment Rights and Protection

Turkey, English

Wages shall be paid in return for work.
The state shall take the necessary measures to ensure that workers earn a fair wage commensurate with the work they perform and that they enjoy other social benefits.
In determining the minimum wage, the living conditions of the workers and the economic situation of the country shall also be taken into account. (Art. 55)

Turkey, Turkish

Ücret emeğin karşılığıdır.
Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.
Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur. (Madde 55)

Employment Rights and Protection

Turkey, English

No one shall be required to perform work unsuited to his/her age, sex, and capacity.
Minors, women, and physically and mentally disabled persons, shall enjoy special protection with regard to working conditions.
All workers have the right to rest and leisure.
Rights and conditions relating to paid weekends and holidays, together with paid annual leave, shall be regulated by law. (Art. 50)

Turkey, Turkish

Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. (Madde 50)

Status of International Law

Turkey, English

… International agreements duly put into effect have the force of law. No appeal to the Constitutional Court shall be made with regard to these agreements, on the grounds that they are unconstitutional. In the case of a conflict between international agreements, duly put into effect, concerning fundamental rights and freedoms and the laws due to differences in provisions on the same matter, the provisions of international agreements shall prevail. (Art. 90)

Turkey, Turkish

… Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. (Madde 90)

Status of International Law

Turkey, English

… Everyone may apply to the Constitutional Court on the grounds that one of the fundamental rights and freedoms within the scope of the European Convention on Human Rights which are guaranteed by the Constitution has been violated by public authorities. In order to make an application, ordinary legal remedies must be exhausted. … (Art. 148)

Turkey, Turkish

… Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. … (Madde 148)