Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 45 results

Participation in Public Life and Institutions

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

The fundamental values of the constitutional order of the Republic of Macedonia are:

- Equitable representation of persons belonging to all communities in public bodies at all levels and in other areas of public life;
… (Art. 8)7

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се:
...
- Соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа.
... (Член 8)

Participation in Public Life and Institutions

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

Every citizen has the right to take part in the performance of public office. (Art. 23)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни функции. (Член 23)

Sexual and Reproductive Rights

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

It is a human right freely to decide on the procreation of children. The Republic conducts a humane population policy in order to provide balanced economic and social development. (Art. 41)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Право на човекот е слободно да одлучува за создавање на деца. Републиката, заради усогласен економски и социјален развој, води хумана популациона политика. (Член 41)

Jurisdiction and Access

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

Every citizen may invoke the protection of freedoms and rights determined by the Constitution before the regular courts, as well as before the Constitutional Court of Macedonia, through a procedure based upon the principles of priority and urgency. … (Art. 50)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Секој граѓанин може да се повика на заштита на слободите и правата утврдени со Уставот пред судовите и пред Уставниот суд на Република Македонија во постапка заснована врз начелата на приоритет и итност. … (Член 50)

Constitutional Review Bodies

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

Citizens of the Republic of Macedonia have citizenship of the Republic of Macedonia. A citizen of the Republic of Macedonia can not be deprived of citizenship, nor can he/she be expelled from the Republic of Macedonia. …
Citizenship of the Republic of Macedonia is regulated by law. (Art. 4)3

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Граѓаните на Република Македонија имаат државјанство на Република Македонија. На државјанин на Република Македонија не може да му биде одземено државјанството, ниту може да биде протеран од Република Македонија. …
Државјанството на Република Македонија се уредува со закон. (Член 4)

Jurisdiction and Access

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

The Constitutional Court of the Republic of Macedonia
- decides on the conformity of laws with the Constitution;
- decides on the conformity of collective agreements and other regulations with the Constitution and laws;
- protects the freedoms and rights of the individual and citizen relating to the freedom of conviction, conscience, thought and public expression of thought, political association and activity as well as to the prohibition of discrimination among citizens on the ground of sex, race, religion or national, social or political affiliation;
- decides on conflicts of competency among holders of legislative, executive and judicial offices;
- decides on conflicts of competency among Republic bodies and units of local self-government;
- decides on the answerability of the President of the Republic;
- decides on the constitutionality of the programmes and statutes of political parties and associations of citizens; and
- decides on other issues determined by the Constitution. (Art. 110)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Уставниот суд на Република Македонија:
- одлучува за согласноста на законите со Уставот;
- одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите;
- ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност;
- решава за судирот на надлежностите меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт;
- решава за судирот на надлежностите меѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа;
- одлучува за одговорноста на претседателот на Републиката;
- одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на здруженијата на граѓаните и
- одлучува и за други прашања утврдени со Уставот. (Art. 110)

Jurisdiction and Access

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

The Constitutional Court of the Republic of Macedonia is a body of the Republic protecting constitutionality and legality. (Art. 108)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Уставниот суд на Република Македонија е орган на Републиката кој ја штити уставноста и законитоста. (Член 108)

Education

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

Everyone has a right to education. Education is accessible to everyone under equal conditions. Primary education is compulsory and free. (Art. 44)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Секој има право на образование. Образованието е достапно на секого под еднакви услови. Основното образование е задолжително и бесплатно. (Член 44)

Equality and Non-Discrimination

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

Citizens of the Republic of Macedonia are equal in their freedoms and rights, regardless of sex, race, colour of skin, national and social origin, political and religious beliefs, property and social status. All citizens are equal before the Constitution and law. (Art. 9)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување; имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. (Член 9)

Equality and Non-Discrimination

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

The citizens of the Republic of Macedonia … responsible to future generations to preserve and develop everything that is valuable from the rich cultural inheritance and coexistence within Macedonia, equal in rights and obligations towards the common good - the Republic of Macedonia,  … (Preamble)4

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Граѓаните на Република Македонија ... одговорни пред идните генерации за зачувување и развој на с# што е вредно од богатото културно наследство и соживот во Македонија, еднакви во своите права и обврски кон заедничкото добро - Република Македонија, ... (Preamble)