Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 53 results

Employment Rights and Protection

Albania, Albanian

1. Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit të vet profesional.
2. Të punësuarit kanë të drejtën e mbrojtjes shoqërore të punës. (Neni 49)

Albania, English

1. Everyone has the right to earn the means of living by lawful work that he has chosen or accepted himself. He is free to choose his profession, place of work, and his own system of professional qualification.
2. Employees have the right to social protection of labor. (Art. 49)

Employment Rights and Protection

Albania, Albanian

1. Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe të përgjegjësisë private, synon:
a) punësimin në kushte të përshtatshme të të gjithë personave të aftë për punë;
… (Neni 59)

Albania, English

1. The state, within its constitutional powers and the means at its disposal, and to supplement private initiative and responsibility, aims at:
a. employment under suitable conditions for all persons who are able to work;
… (Art. 59)

Public Institutions and Services

Albania, Albanian

1. Fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë nga shteti.
… (Neni 54)

Albania, English

1. Children, the young, pregnant women and new mothers have the right to special protection by the state.
… (Art. 54)

Public Institutions and Services

Albania, Albanian

2. Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtjen e veçantë të shtetit.
… (Neni 53)

Albania, English

2. Marriage and family enjoy special protection of the state.
… (Art. 53)

Marriage and Family Life

Albania, Albanian

1. Fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë nga shteti.
2. Fëmijët e lindur jashtë martese kanë të drejta të barabarta me të lindurit nga martesa.
… (Neni 54)

Albania, English

1. Children, the young, pregnant women and new mothers have the right to special protection by the state.
2. Children born out of wedlock have rights equal to those born within marriage.
… (Art. 54)

Marriage and Family Life

Albania, Albanian

1. Kushdo ka të drejtë të martohet dhe të ketë familje.
2. Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtjen e veçantë të shtetit.
3. Lidhja dhe zgjidhja e martesës rregullohen me ligj. (Neni 53)

Albania, English

1. Everyone has the right to marry and have a family.
2. Marriage and family enjoy special protection of the state.
3. Marriage and divorce are regulated by law. (Art. 53)

Limitations and/or Derogations

Albania, Albanian

1. Masat e jashtëzakonshme mund të vendosen për shkak të gjendjes së luftës, gjendjes së jashtëzakonshme ose gjendjes së fatkeqësisë natyrore dhe zgjatin për aq kohë sa vazhdojnë këto gjendje.
2. Parimet e veprimtarisë së organeve publike dhe shkalla e kufizimit të të drejtave dhe lirive të njeriut gjatë gjithë periudhës së ekzistencës së gjendjeve që kërkojnë marrjen e masave të jashtëzakonshme, përcaktohen me ligj.
3. Ligji duhet të përcaktojë parimet, fushat dhe mënyrën e kompensimit të humbjeve që vijnë si rezultat i kufizimit të të drejtave dhe lirive gjatë marrjes së masave të jashtëzakonshme.
4. Aktet që ndërmerren si pasojë e marrjes së masave të jashtëzakonshme, duhet të jenë në përpjesëtim me shkallën e rrezikut dhe duhet të synojnë rivendosjen sa më të shpejtë të kushteve për funksionimin normal të shtetit.
5. Gjatë gjendjeve që kërkojnë marrjen e masave të jashtëzakonshme, nuk mund të ndryshohet asnjë prej këtyre akteve: Kushtetuta, ligjet për zgjedhjet për Kuvendin dhe për organet e pushtetit vendor, si dhe ligjet për masat e jashtëzakonshme.
6. Gjatë periudhës së zbatimit të masave të jashtëzakonshme nuk mund të zhvillohen zgjedhje vendore, nuk mund të zhvillohet referendum, si dhe nuk mund të zgjidhet një President i ri i Republikës. Zgjedhjet vendore mund të bëhen vetëm aty ku nuk zbatohen masat e jashtëzakonshme. (Neni 170)

Albania, English

1. Extraordinary measures can be imposed because of a state of war, a state of emergency, or a state of natural disaster and last for as long as these conditions continue.
2. The principles of operation of public organs, and the extent of the restriction of human rights and freedoms during the existence of the situations that require extraordinary measures, are defined by law.
3. A law shall define the principles, areas, and manner of compensation for losses caused as a result of the restriction of human rights and freedoms during the period in which extraordinary measures are imposed.
4. Actions taken as a result of extraordinary measures shall be in proportion to the level of risk and shall aim at re-establishing conditions for the normal operation of the state as soon as possible.
5. During situations that require the imposition of extraordinary measures, none of the following acts may be changed: the Constitution, the laws on the election of the Assembly and of local government organs, and the laws on extraordinary measures.
6. During the period of extraordinary measures, local elections may not be held, a referendum may not be held, and a new President of the Republic may not be elected. Local elections may be held only where the extraordinary measures are not in effect. (Art. 170)

Limitations and/or Derogations

Albania, Albanian

1. Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë.
2. Këto kufizime nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut. (Neni 17)

Albania, English

1. Limitations of the rights and freedoms provided for in this Constitution may be established only by law, in the public interest or for the protection of the rights of others. A limitation shall be in proportion to the situation that has dictated it.
2. These limitations may not infringe the essence of the rights and freedoms and in no case may exceed the limitations provided for in the European Convention on Human Rights. (Art. 17)

Limitations and/or Derogations

Albania, Albanian

1. Gjatë gjendjes së luftës ose gjendjes së jashtëzakonshme nuk mund të kufizohen të drejtat dhe liritë e parashikuara nga nenet: 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 39 paragrafi 1, 41 paragrafët 1, 2, 3 dhe 5, 42, 43, 48, 54, 55.
2. Gjatë gjendjes së fatkeqësisë natyrore mund të kufizohen të drejtat dhe liritë e parashikuara nga nenet: 37, 38, 41 paragrafi 4, 49, 51.
3. Aktet për shpalljen e gjendjes së luftës, gjendjes së jashtëzakonshme ose të gjendjes së fatkeqësisë natyrore duhet të cilësojnë të drejtat dhe liritë që kufizohen sipas paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni. (Neni 175)

Albania, English

1. During a state of war or a state of emergency, the rights and freedoms contemplated by articles 15; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 29; 30; 31; 32; 34; 39, paragraph 1; 41, paragraphs 1, 2, 3, and 5; 42; 43; 48; 54; 55 may not be restricted.
2. During a state of natural disaster, the rights and freedoms contemplated by articles 37; 38; 41, paragraph 4; 49; 51 may be restricted.
3. Acts declaring a state of war, emergency or natural disaster shall specify the rights and freedoms that are restricted according to paragraphs 1 and 2 of this article. (Art. 175)

Status of the Constitution

Albania, Albanian

2. Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë.
3. Dispozitat e Kushtetutës zbatohen drejtpërsëdrejti, përveç rasteve kur Kushtetuta parashikon ndryshe. (Neni 4)

Albania, English

2. The Constitution is the highest law in the Republic of Albania.
3. The provisions of the Constitution are directly applicable, except when the Constitution provides otherwise. (Art. 4)