Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 33 results

Religious Law

Latvia, English

… The church shall be separate from the State. (Art. 99)

Latvia, Latvian

… Baznīca ir atdalīta no valsts. (Art. 99)

Employment Rights and Protection

Latvia, English

Every employed person has the right to receive, for work done, commensurate remuneration which shall not be less than the minimum wage established by the State, and has the right to weekly holidays and a paid annual vacation. (Art. 107)

Latvia, Latvian

Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. (Art. 107)

Employment Rights and Protection

Latvia, English

Everyone has the right to freely choose their employment and workplace according to their abilities and qualifications. Forced labour is prohibited. Participation in the relief of disasters and their effects, and work pursuant to a court order shall not be deemed forced labour. (Art. 106)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu. (Art. 106)

Status of International Law

Latvia, English

The State shall recognise and protect fundamental human rights in accordance with this Constitution, laws and international agreements binding upon Latvia (Art. 89)

Latvia, Latvian

Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. (Art. 89)

Participation in Public Life and Institutions

Latvia, English

Every citizen of Latvia has the right, as provided for by law, to participate in the work of the State and of local government, and to hold a position in the civil service. ... (Art. 101)

Latvia, Latvian

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. ... (Art. 101)

Limitations and/or Derogations

Latvia, English

The rights of persons set out in Articles ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, one hundred, one hundred and two, one hundred and three, one hundred and six, and one hundred and eight of the Constitution may be subject to restrictions in circumstances provided for by law in order to protect the rights of other people, the democratic structure of the State, and public safety, welfare and morals. On the basis of the conditions set forth in this Article, restrictions may also be imposed on the expression of religious beliefs. (Art. 116)

Latvia, Latvian

Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu. (Art. 116)

Political Rights and Association

Latvia, English

All citizens of Latvia who have the right to vote in elections of the Saeima may participate in national referendums. (Art. 80)

Latvia, Latvian

Tautas nobalsošanā var piedalīties visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir balsstiesība Saeimas vēlēšanās. (Art. 80)

Head of State

Latvia, English

The Saeima shall elect the President for a term of four years. (Art. 35)

Latvia, Latvian

Valsts Prezidentu ievēlē Saeima uz četriem gadiem. (Art. 35)

Political Rights and Association

Latvia, English

All citizens of Latvia who enjoy full rights of citizenship and, who on election day have attained eighteen years of age shall be entitled to vote. (Art. 8)

Latvia, Latvian

Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu. (Art. 8)

Legislature

Latvia, English

The Saeima shall be elected in general, equal and direct elections, and by secret ballot based on proportional representation (Art. 6)

Latvia, Latvian

Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. (Art. 6)