Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 33 results

Marriage and Family Life

Latvia, English

The State shall protect and support marriage – a union between a man and a woman, the family, the rights of parents and rights of the child. The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence. (Art. 110)

Latvia, Latvian

Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. (Art. 110)

Obligations of the State

Latvia, English

... Latvia as democratic, socially responsible and national state is based on the rule of law and on respect for human dignity and freedom; it recognises and protects fundamental human rights and respects ethnic minorities. ... (Preamble)

Latvia, Latvian

... Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. ... (Preambula)

Judicial Protection

Latvia, English

Everyone has the right to defend his or her rights and lawful interests in a fair court. … Everyone, where his or her rights are violated without basis, has a right to commensurate compensation. … (Art. 92)

Latvia, Latvian

Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. … Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. … (Art. 92)

Education

Latvia, English

Everyone has the right to education. The State shall ensure that everyone may acquire primary and secondary education without charge. Primary education shall be compulsory. (Art. 112)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta. (Art. 112)

Obligations of the State

Latvia, English

The State shall recognise and protect fundamental human rights in accordance with this Constitution, laws and international agreements binding upon Latvia (Art. 89)

Latvia, Latvian

Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. (Art. 89)

Participation in Public Life and Institutions

Latvia, English

Every citizen of Latvia has the right, as provided for by law, to participate in the work of the State and of local government, and to hold a position in the civil service. ... (Art. 101)

Latvia, Latvian

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. ... (Art. 101)

Limitations and/or Derogations

Latvia, English

The rights of persons set out in Articles ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, one hundred, one hundred and two, one hundred and three, one hundred and six, and one hundred and eight of the Constitution may be subject to restrictions in circumstances provided for by law in order to protect the rights of other people, the democratic structure of the State, and public safety, welfare and morals. On the basis of the conditions set forth in this Article, restrictions may also be imposed on the expression of religious beliefs. (Art. 116)

Latvia, Latvian

Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu. (Art. 116)

Political Rights and Association

Latvia, English

All citizens of Latvia who have the right to vote in elections of the Saeima may participate in national referendums. (Art. 80)

Latvia, Latvian

Tautas nobalsošanā var piedalīties visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir balsstiesība Saeimas vēlēšanās. (Art. 80)

Head of State

Latvia, English

The Saeima shall elect the President for a term of four years. (Art. 35)

Latvia, Latvian

Valsts Prezidentu ievēlē Saeima uz četriem gadiem. (Art. 35)

Political Rights and Association

Latvia, English

All citizens of Latvia who enjoy full rights of citizenship and, who on election day have attained eighteen years of age shall be entitled to vote. (Art. 8)

Latvia, Latvian

Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu. (Art. 8)