Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 54 results

Jurisdiction and Access

Suriname, Dutch

2. Het Constitutioneel Hof heeft tot taak:
a. het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de Grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties;
b. Het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met één of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten.
... (Art. 144)

Suriname, English

2. The tasks of the Constitutional Court shall be:
a. to verify the purport of Acts or parts thereof against the Constitution, and against applicable agreements concluded with other states and with international organization;
b. to assess the consistency of decisions of government institutions with one or more of the constitutional rights mentioned in Chapter V.
… (Art. 144)

Education

Suriname, Dutch

1. Een ieder heeft het recht op onderwijs en cultuurbeleving.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de Staat op alle onderwijsinstellingen van publieke aard ter naleving van het nationaal onderwijsbeleid en door de Staat vastgestelde normen betreffende het onderwijs.
3. Het beoefenen van wetenschap en technologie is vrij.
4. De Staat bevordert het soort onderwijs en de omstandigheden, waaronder schoolonderwijs en andere vormen van onderwijs kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een democratische en sociaalrechtvaardige samenleving.
… (Art. 38)

Suriname, English

1. Everyone shall have a right to education and cultural expression.
2. Education shall be free, subject to State supervision of all public educational institutions, in order that the national education policy and educational standards laid down by the State shall be observed.
3. The practice of science and technology shall be free.
4. The State shall promote the kind of education and the conditions under which school education and other forms of education can contribute to the development of a democratic and socially just society.
… (Art. 38)

Education

Suriname, Dutch

1. De Staat erkent en waarborgt het recht van alle burgers op onderwijs en biedt hun gelijke kansen op scholing.
2. Bij de uitvoering van zijn onderwijsbeleid is het de plicht van de Staat om:
a. verplicht en vrij algemeen lager onderwijs te verzekeren;
b. duurzaam onderwijs te verzekeren en analfabetisme op te heffen;
c. alle burgers, in overeenstemming met hun capaciteiten toegang tot de hoogste niveaus van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en kunstzinnige schepping mogelijk te maken;
d. in fasen, vrij onderwijs op alle niveaus te verstrekken;
e. het onderwijs af te stemmen op de produktieve en sociale behoeften van de samenleving. (Art. 39)

Suriname, English

The State shall recognize and guarantee the right of all citizens to education and shall offer them equal opportunity for schooling. In the execution of its education policy the State shall be under the obligation:
a. To assure obligatory and free general primary education;
b. To assure durable education and to end analphabetism;
c. To enable all citizens to attain the highest levels of education, scientific research and artistic creation, in accordance with their capacities;
d. To provide, in phases, free education on all levels;
e. To tune education to the productive and social needs of the society. (Art. 39)

Property, Inheritance and Land Tenure

Suriname, Dutch

1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen.
… (Art. 8)

Suriname, English

1. All who are within the territory of Suriname shall have an equal claim to protection of person and property.
… (Art. 8)

Property, Inheritance and Land Tenure

Suriname, Dutch

1. Eigendom, zowel van de gemeenschap als van het individu, vervult een maatschappelijke functie. Een ieder heeft het recht op ongestoord genot van zijn eigendom behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien.
… (Art. 34)

Suriname, English

1. Property, of the community as well as of the private person, shall fulfill a social function. Everyone has the right to undisturbed enjoyment of his property subject to the limitations which stem from the law.
… (Art. 34)

Citizenship and Nationality

Suriname, Dutch

1. Wie Surinamer en ingezetene is, wordt bij wet bepaald.
2. Naturalisatie wordt bij wet geregeld. ... (Art. 3)

Suriname, English

1. Who is a Suriname national and who is a resident shall be decided by law.
2. Naturalization shall be regulated by law. … (Art. 3)

Marriage and Family Life

Suriname, Dutch

1. Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezin, zijn woning en van zijn eer en goede naam.
… (Art. 17)

Suriname, English

1. Everyone has a right to respect of his privacy, his family life, his home and his honor and good name.
… (Art. 17)

Marriage and Family Life

Suriname, Dutch

1. Het gezin wordt erkend en beschermd.
2. Man en vrouw zijn voor de wet gelijk.
3. Ieder kind heeft recht op bescherming zonder enige vorm van discriminatie.
4. Ouders hebben ten aanzien van wettige en natuurlijke kinderen dezelfde verantwoordelijkheden.
5. De Staat erkent de uitzonderlijke waarde van het moederschap.
6. Werkende vrouwen hebben recht op zwangerschapsverlof, met behoud van loon of salaris. (Art. 35)

Suriname, English

1. The family is recognized and protected.
2. Husband and wife are equal before the law.
3. Every child shall have the right to protection without any form of discrimination.
4. Parents shall have the same responsibilities towards legal or natural children.
5. The State recognizes the extraordinary value of motherhood.
6. Working women shall be entitled to paid maternity leave. (Art. 35)

Marriage and Family Life

Suriname, Dutch

Het is de plicht van de Staat om de voorwaarden voor werk, beloning en rust, waartoe de werknemers gerechtigd zijn aan te geven, in het bijzonder door:
...
b. bijzondere bescherming te verlenen op het werk voor vrouwen tijdens en na de zwangerschap, voor minderjarigen, minder validen en voor degenen, die betrokken zijn bij werkzaamheden die bijzondere inspanning vereisen of die werkzaam zijn in ongezonde of gevaarlijke omstandigheden. (Art. 29)

Suriname, English

It is the duty of the State to indicate the conditions for work, remuneration and rest to which employees are entitled, especially by:

b. Supplying special protection on the job for women before and after pregnancy, for minors, disabled persons and for those who are engaged in work which demands special efforts or who work in unhealthy or dangerous conditions. (Art. 29)

Status of International Law

Suriname, Dutch

Overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties worden door of met machtiging van de President gesloten en voor zover de overeenkomst dat eist, door de President bekrachtigd. Deze overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan De Nationale Assemblée medegedeeld; zij worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door De Nationale Assemblée zijn goedgekeurd. (Art. 103)

Suriname, English

Agreements with other powers and with organizations based on international law shall be concluded by, or by authority of, the President and shall be, insofar as the agreements require, ratified by the President. These agreements shall be communicated to the National Assembly as soon as possible; they shall not be ratified and they shall not enter into force until they have received the approval of the National Assembly. (Art. 103)