Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 62 results

Equality and Non-Discrimination

Romania, English

(2) Romania is the common and indivisible homeland of all citizens, without any discrimination on account of race, nationality, ethnic origin, language, religion, gender, opinion, political affiliation, wealth, or social origin. (Art. 4)

Romania, Romanian

(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. (Art. 4)

Equality and Non-Discrimination

Romania, English

(1) Citizens are equal before the law and public authorities, without any privilege or discrimination.
(2) No one is above the law. … (Art. 16)

Romania, Romanian

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege. … (Art. 16)

Citizenship and Nationality

Romania, English

(1) Romanian citizenship may be acquired, preserved, or lost under the terms established by an organic law.
(2) Romanian citizenship cannot be withdrawn if acquired by birth. (Art. 5)

Romania, Romanian

(1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.
(2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere. (Art. 5)

Employment Rights and Protection

Romania, English

(2) Citizens have the right to pensions, a paid leave for motherhood, medical care afforded in public health centres, unemployment insurance and other welfare measures on a public or private scheme, as provided by law. Citizens also have the right to social assistance, according to the law. (Art. 47)

Romania, Romanian

(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. (Art. 47)

Employment Rights and Protection

Romania, English

(1) The right to work may not be restricted. Everyone has a free choice of his profession, trade or occupation, as well as place of work.
(2) Employees have the right to measures of social protection. These concern the employees’ safety and health, conditions of work for women and young persons, the setting up of a minimum gross salary per economy, weekly rest periods, rest leave with pay, work performed under difficult and special conditions, training courses, as well as other specific conditions determined by law.
(3) The normal duration of a working day is maximum eight hours, on average.
(4) For equal work with men, women shall get equal wages.
… (Art. 41)

Romania, Romanian

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.
(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.
(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.
(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.
... (Art. 41)

Employment Rights and Protection

Romania, English

(1) Parliament enacts constitutional, organic, and ordinary laws.

(3) By organic laws it shall be regulated:

p) general rules on labour relations, trade unions, employers' associations, and social protection;
… (Art. 73)

Romania, Romanian

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
...
(3) Prin lege organică se reglementează:
...
p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială;
... (Art. 73)

Minorities

Romania, English

(2) Organizations of citizens belonging to national minorities, which did not obtain the number of votes required for their parliamentary representation, are entitled to a Deputy seat, one for each, as determined by the election law. Citizens of one and the same national minority may be represented by one single organisation.
… (Art. 62)

Romania, Romanian

(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie.
... (Art. 62)

Minorities

Romania, English

(1) The State recognizes and guarantees for persons belonging to national minorities the right to the preservation, development and expression of their ethnic, cultural, linguistic and religious identity.
(2) Measures of protection taken by the Romanian State with a view to the preservation, development and expression of identity of persons belonging to national minorities must be consistent with the principles of equality and non-discrimination as to the other Romanian citizens. (Art. 6)

Romania, Romanian

(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români. (Art. 6)

Minorities

Romania, English

(1) Parliament enacts constitutional, organic, and ordinary laws.

(3) By organic laws it shall be regulated:

r) the status of national minorities in Romania;
… (Art. 73)

Romania, Romanian

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
...
(3) Prin lege organică se reglementează:
...
r) statutul minorităţilor naţionale din România;
... (Art. 73)

Education

Romania, English

(1) The right to education is ensured by compulsory general education, education in high schools and vocational schools, higher education, as well as other forms of instruction and post-graduate training courses.
...
(4) Public education shall be free, according to the law. The State affords social grants for children or young persons whose family background is underprivileged, as well as for those institutionalised, subject to the law.
... (Art. 32)

Romania, Romanian

(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.

(4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
… (Art. 32)