Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 44 results

Political Rights and Association

Malta, English

Whereas every person in Malta is entitled to the fundamental rights and freedoms of the individual, that is to say, the right, whatever his race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation or gender identity, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all of the following, namely –

(b) freedom of conscience, of expression and of peaceful assembly and association;
… (Art. 32)

Malta, Maltese

Billi kull persuna f’Malta hija intitolata għad-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individwu, jiġifieri, id-dritt, tkun xi tkun ir-razza, post ta’ oriġini, fehmiet politiċi, kulur, twemmin, sess, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru tagħha, iżda suġġett għar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn u talinteress pubbliku, għal kull waħda u kollha kemm huma dawn li ġejjin, jiġifieri-

(b) il-libertà ta’ kuxjenza, ta’ espressjoni u ta’ għaqda u assoċjazzjoni paċifika;
… (Art. 32)

Electoral Bodies

Malta, English

(1) There shall be an Electoral Commission for Malta.

(9) In the exercise of its functions under this Constitution the Electoral Commission shall not be subject to the direction or control of any other person or authority. (Art. 60)

Malta, Maltese

(1) Għandu jkun hemm Kummissjoni Elettorali għal Malta.

(9) Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha skont din ilKostituzzjoni l-Kummissjoni Elettorali ma tkunx suġġetta għaddirezzjoni jew kontroll ta’ xi persuna jew awtorità oħra. (Art. 60)

Political Rights and Association

Malta, English

(1) Except with his own consent or by way of parental discipline no person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of peaceful assembly and association, that is to say, his right peacefully to assemble freely and associate with other persons and in particular to form or belong to trade or other unions or associations for the protection of his interests.
… (Art. 42)

Malta, Maltese

(1) Ħlief bil-kunsens tiegħu stess jew bħala dixxiplina talġenituri ħadd ma għandu jiġi mfixkel fit-tgawdija tal-libertà tiegħu ta' għaqda u assoċjazzjoni paċifika, jiġifieri, id-dritt tiegħu li jingħaqad paċifikament u liberament u jassoċja ma' persuni oħra u b'mod partikolari li jifforma jew jappartjeni lil trade union jew unions jew assoċjazzjonijiet oħra għall-protezzjoni tal-interessi tiegħu.
… (Art. 42)

Government

Malta, English

Wherever there shall be occasion for the appointment of a Prime Minister, the President shall appoint as Prime Minister the member of the House of Representatives who, in his judgment, is best able to command the support of a majority of the members of that House and shall, acting in accordance with the advice of the Prime Minister, appoint the other Ministers from among the members of the House of Representatives: … (Art. 80)

Malta, Maltese

Kull meta jkun hemm lok għall-ħatra ta’ Prim Ministru, ilPresident għandu jaħtar bħala Prim Ministru l-membru tal-Kamra tad-Deputati li, fil-ġudizzju tiegħu, ikun l-aħjar li jkun jista’ jgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza tal-membri tal-Kamra u għandu, waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru, jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati: … (Art. 80)

Legislature

Malta, English

Subject to the provisions of article 54 of this Constitution, a person shall be qualified to be elected as a member of the House of Representatives if, and shall not be qualified to be so elected unless, he has the qualifications for registration as a voter for the election of members of the House of Representatives mentioned in article 57 of this Constitution. (Art. 53)

Malta, Maltese

Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 54 ta’ din il-Kostituzzjoni, persuna tkun kwalifikata biex tkun eletta bħala membru tal-Kamra tad-Deputati jekk ikollha, u ma tkunx kwalifikata biex tkun hekk eletta kemm-il darba ma jkollhiex, ilkwalifiki għar-reġistrazzjoni bħala elettur għall-elezzjoni ta’ membri tal-Kamra tad-Deputati msemmija fl-artikolu 57 ta’ din il-Kostituzzjoni. (Art. 53)

Political Rights and Association

Malta, English

Subject to the provisions of article 58 of this Constitution, a person shall be qualified to be registered as a voter for the election of members of the House of Representatives if, and shall not be qualified to be so registered unless –
(a) he is a citizen of Malta;
(b) he has attained the age of eighteen years; and
(c) he is resident in Malta and has during the eighteen months immediately preceding his registration been a resident for a continuous period of six months or for periods amounting in the aggregate to six months:
Provided that this paragraph shall not apply to a person who is ordinarily resident in Malta but has not been resident in Malta as required by this paragraph by reason of service abroad in the public service, including service in the offices referred to in subarticle (3) of article 124 of this Constitution, or by reason of service abroad in, or as a member of, a disciplined force as defined in article 47 of this Constitution. (Art. 57)

Malta, Maltese

Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 58 ta’ din ilKostituzzjoni, persuna tkun kwalifikata biex tkun reġistrata bħala elettur għall-elezzjoni ta’ membri tal-Kamra tad-Deputati jekk tkun, u ma tkunx kwalifikata biex tkun hekk reġistrata jekk ma tkunx –
(a) ċittadin ta’ Malta;
(b) għalqet l-età ta’ tmintax-il sena; u
(ċ) residenti f’Malta u matul it-tmintax-il xahar minnufih qabel ir-reġistrazzjoni tagħha hekk residenti għal perijodu kontinwu ta’ sitt xhur jew għal perijodi li jammontaw fit-total globali għal sitt xhur:
Iżda dan il-paragrafu ma japplikax għal persuna li tkun ordinarjament tirrisjedi f’Malta iżda ma tkunx tirrisjedi f’Malta kif meħtieġ b’dan il-paragrafu minħabba servizz barra minn Malta fis-servizz pubbliku, magħdud servizz fil-karigi msemmija fissubartikolu (3) tal-artikolu 124 ta’ din ilKostituzzjoni, jew minħabba servizz barra minn Malta f’korp, jew bħala membru ta’ korp, dixxiplinat kif imfisser fl-artikolu 47 ta’ din il-Kostituzzjoni. (Art. 57)

Political Rights and Association

Malta, English

The State shall promote the equal right of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights and for this purpose shall take appropriate measures to eliminate all forms of discrimination between the sexes by any person, organisation or enterprise; … (Art. 14)

Malta, Maltese

L-Istat għandu jippromwovi dritt ugwali ta’ rġiel u nisa li jgawdu d-drittijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ċivili u politiċi kollha u għal dan il-għan għandu jieħu dawk il-miżuri li jkunu ndikati biex jelimina kull forma ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi, minn kull persuna, organizzazzjoni jew azjenda; … (Art. 14)

Head of State

Malta, English

(1) There shall be a President of Malta who shall be appointed by Resolution of the House of Representatives.
(2) A person shall not be qualified to be appointed to the office of President if –
(a) he is not a citizen of Malta; or
(b) he holds or has held the office of Chief Justice or other Judge of the Superior Courts; or
(c) he is not eligible for appointment to or to act in any public office in accordance with articles 109, 118 and 120 of this Constitution. (Art. 48)

Malta, Maltese

(1) Għandu jkun hemm President ta' Malta li jiġi maħtur b'Riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati.
(2) Persuna ma tistax tiġi maħtura fil-kariga ta' President jekk –
(a) ma tkunx ċittadin ta' Malta; jew
(b) ikollha jew kellha l-kariga ta' Prim Imħallef jew imħallef ieħor tal-Qorti Superjuri; jew
(ċ) ma tkunx eliġibbli għal ħatra jew biex taġixxi f'xi kariga pubblika skont l-artikoli 109, 118 u 120 ta' din il-Kostituzzjoni. (Art. 48)

Legislature

Malta, English

There shall be a Parliament of Malta which shall consist of the President and a House of Representatives. (Art. 51)

Malta, Maltese

Għandu jkun hemm Parlament ta’ Malta li jkun magħmul mill-President u minn Kamra tad-Deputati. (Art. 51)

Government

Malta, English

(1) There shall be a Cabinet for Malta which shall consist of the Prime Minister and such number of other Ministers as may be appointed in accordance with article 80 of this Constitution.
… (Art. 79)

Malta, Maltese

(1) Għandu jkun hemm Kabinett għal Malta li jkun magħmul mill-Prim Ministru u dak in-numru ta’ Ministri oħra li jistgħu jiġu maħtura skont l-artikolu 80 ta’ din il-Kostituzzjoni.
… (Art. 79)