Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 48 results

Citizenship and Nationality

Andorra, Catalan

1. La condició de nacional andorrà, així com les seves conseqüències jurídiques, s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb el que es reguli en Llei Qualificada.
2. L'adquisició o el manteniment d'una nacionalitat diferent de l'andorrana implicarà la pèrdua d'aquesta en els termes i terminis fixats per la llei. (Art. 7)

Andorra, English

1. The status of Andorran national, as well as its legal effects, is acquired, kept and lost in accordance with the provisions of a Qualified Law.
2. The acquisition or retention of a nationality other than Andorran shall entail the loss of the latter, subject to the terms and periods established by law. (Art. 7)

Status of International Law

Andorra, Catalan

3. Andorra incorpora al seu ordenament els principis de dret internacional públic universalment reconeguts.
4. Els tractats i acords internacionals s'integren en l'ordenament jurídic a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, i no poden ésser modificats o derogats per les lleis. (Art. 3)

Andorra, English

3. The universally recognized principles of international public law are incorporated into the legal system of Andorra.
4. Treaties and international agreements take effect in the legal system from the moment of their publication in the Official Gazette of the Principality of Andorra and cannot be amended or repealed by law. (Art. 3)

Status of International Law

Andorra, Catalan

2. La resolució estimatòria d'inconstitucionalitat impedirà la ratificació del tractat. En tot cas, la celebració d'un tractat internacional que contingui estipulacions que contradiguin la Constitució exigirà la reforma prèvia d'aquesta. (Art. 101)

Andorra, English

2. The judgment admitting the unconstitutionality of a treaty shall prevent its ratification. In all cases the conclusion of an international treaty including stipulations contrary to the Constitution shall require the previous revision of the latter. (Art. 101)

Status of International Law

Andorra, Catalan

El Tribunal Constitucional coneix:

b) Dels requeriments de dictamen previ d'inconstitucionalitat sobre lleis i tractats internacionals.
… (Art. 98)

Andorra, English

The Constitutional Court tries:

b) Requests of preliminary opinion of unconstitutionality about international laws and treaties.
… (Art. 98)

Obligations of the State

Andorra, Catalan

1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV del present Títol vinculen immediatament els poders públics a títol de dret directament aplicable. El seu contingut no pot ésser limitat per la llei i és protegit pels Tribunals.

3. Els drets del capítol V conformen la legislació i l'acció dels poders públics, però només poden ésser invocats en els termes fixats per l'ordenament jurídic. (Art.39)

Andorra, English

1. The rights and freedoms recognised in chapters III3 and IV4 of this Title bind immediately all public authorities as directly enforceable law. Their content cannot be limited by law and are protected by the Courts.

3. The rights in chapter V form the basis of the legislation and the actions of the public authorities, but they may only be invoked within the conditions determined by the law. (Art. 39)

Judicial Protection

Andorra, Catalan

Contra els actes dels poders públics que lesionin drets fonamentals, estan legitimats per demanar empara davant el Tribunal Constitucional:
a) Els qui hagin estat part o siguin coadjuvants en el procés judicial previ al que es refereix l'article 41.2 d'aquesta Constitució.
b) Els qui tinguin un interès legítim en relació a disposicions o actes sense força de llei del Consell General.
c) El Ministeri Fiscal en cas de violació del dret fonamental a la jurisdicció. (Art. 102)

Andorra, English

A constitutional appeal against the acts of public authorities impairing fundamental rights may be lodged by:
a) Those having been party or accessory to the previous legal proceedings referred to in article 41.2 of this Constitution.
b) Those having a legal interest relating to non-enforceable provisions or acts of the General Council.
c) The Office of the Attorney General in case of violation of the fundamental right of jurisdiction. (Art. 102)

Obligations of the State

Andorra, Catalan

La regulació de l'exercici dels drets reconeguts en aquest Títol només es pot dur a terme per llei. Els drets dels capítols III i IV s'han de regular mitjançant lleis qualificades. (Art. 40)

Andorra, English

The exercise of the rights recognised in this Title may only be regulated by law. The rights in chapter III and IV shall be regulated by means of qualified laws. (Art. 40)

Judicial Protection

Andorra, Catalan

1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV del present Títol vinculen immediatament els poders públics a títol de dret directament aplicable. El seu contingut no pot ésser limitat per la llei i és protegit pels Tribunals. … (Art. 39)

Andorra, English

1. The rights and freedoms recognised in chapters III5 and IV6 of this Title bind immediately all public authorities as directly enforceable law. Their content cannot be limited by law and are protected by the Courts. … (Art. 39)

Obligations of the State

Andorra, Catalan

La Constitució reconeix que la dignitat humana és intangible i, en conseqüència, garanteix els drets inviolables i imprescriptibles de la persona, els quals constitueixen el fonament de l'ordre polític, la pau social i la justícia. (Art. 4)

Andorra, English

The Constitution recognises human dignity to be inalienable and therefore guarantees the inviolable and imprescriptible rights of the individual, which constitute the foundation of political order, social peace and justice. (Art. 4)

Obligations of the State

Andorra, Catalan

2. La Constitució proclama com a principis inspiradors de l'acció de l'Estat andorrà el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona. (Art. 1)

Andorra, English

2. The Constitution proclaims that the action of the Andorran State is inspired by the principles of respect and promotion of liberty, equality, justice, tolerance, defence of human rights and dignity of the person. (Art. 1)