Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 48 results

Employment Rights and Protection

Andorra, Catalan

Tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al treballador I a la seva família una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada laboral, al repòs setmanal I a les vacances pagades. (Art. 29)

Andorra, English

All persons have the right to work, to their promotion through work, and to just income which shall guarantee a living befitting human dignity for themselves and their families, as well as to reasonable limitation of the working day, weekly rest and paid vacation. (Art. 29)

Participation in Public Life and Institutions

Andorra, Catalan

Tots els andorrans tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que determinin les lleis. … (Art. 25)

Andorra, English

All Andorran nationals have the right of accession to public service and office under the same conditions and in accordance with the requirements determined by law. … (Art. 25)

Limitations and/or Derogations

Andorra, Catalan

1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV del present Títol vinculen immediatament els poders públics a títol de dret directament aplicable. El seu contingut no pot ésser limitat per la llei i és protegit pels Tribunals. … (Art. 39)

Andorra, English

1. The rights and freedoms recognised in chapters III7and IV8of this Title bind immediately all public authorities as directly enforceable law. Their content cannot be limited by law and are protected by the Courts. … (Art. 39)

Limitations and/or Derogations

Andorra, Catalan

2. Durant l'estat d'alarma es pot limitar l'exercici dels drets reconeguts en els articles 21 i 27. Durant l'estat d'emergència poden ésser suspesos els drets recollits en els articles 9.2, 12, 15, 16, 19 i 21. L'aplicació d'aquesta suspensió als drets continguts en els articles 9.2 i 15 s'ha de dur a terme sempre sota control judicial i sense perjudici del procediment de protecció establert a l'article 9.3. (Art. 42)

Andorra, English

2. Under a state of alarm the exercise of the rights recognised in articles 21 and 27 may be limited. Under a state of emergency the rights covered by articles 9.2, 12, 15, 16, 19 and 21 may be suspended. The application of this suspension to the rights covered in articles 9.2 and 15 must be effected under the control of the judiciary notwithstanding the procedure of protection established in article 9.3. (Art. 42)

Jurisdiction and Access

Andorra, Catalan

1. El Tribunal Constitucional és l'intèrpret suprem de la Constitució, actua jurisdiccionalment i les seves sentències vinculen els poders públics i els particulars.
… (Art. 95)

Andorra, English

1. The Constitutional Court is the supreme interpreter of the Constitution, functions jurisdictionally, and its decisions bind public authorities and individuals alike.
… (Art. 95)

Jurisdiction and Access

Andorra, Catalan

1. Si en la tramitació d'un procés un tribunal té dubtes raonables i fonamentats sobre la constitucionalitat d'una llei o d'un decret legislatiu que sigui d'aplicació imprescindible per a la solució de la causa, formularà escrit davant del Tribunal Constitucional demanant el seu pronunciament sobre la validesa de la norma afectada.
… (Art. 100)

Andorra, English

1. If, in the course of litigation, a court has reasoned and founded doubts about the constitutionality of a law or a legislative decree, the application of which is relevant to its decision, it shall request in writing the decision of the Constitutional Court about the validity of the rule in question.
… (Art. 100)

Jurisdiction and Access

Andorra, Catalan

Contra els actes dels poders públics que lesionin drets fonamentals, estan legitimats per demanar empara davant el Tribunal Constitucional:
a) Els qui hagin estat part o siguin coadjuvants en el procés judicial previ al que es refereix l'article 41.2 d'aquesta Constitució.
b) Els qui tinguin un interès legítim en relació a disposicions o actes sense força de llei del Consell General. c) El Ministeri Fiscal en cas de violació del dret fonamental a la jurisdicció. (Art. 102)

Andorra, English

A constitutional appeal against the acts of public authorities impairing fundamental rights may be lodged by: a) Those having been party or accessory to the previous legal proceedings referred to in article 41.2 of this Constitution.
b) Those having a legal interest relating to non-enforceable provisions or acts of the General Council.
c) The Office of the Attorney General in case of violation of the fundamental right of jurisdiction. (Art. 102)

Jurisdiction and Access

Andorra, Catalan

El Tribunal Constitucional coneix:
a) Dels processos d'inconstitucionalitat contra les lleis, els decrets legislatius i el reglament del Consell General. b) Dels requeriments de dictamen previ d'inconstitucionalitat sobre lleis i tractats internacionals. c) Dels processos d'empara constitucional.
d) Dels conflictes de competències entre els òrgans constitucionals. A aquests efectes, es consideren òrgans constitucionals els coprínceps, el Consell General, el Govern, el Consell Superior de la Justícia i els Comuns. (Art. 98)

Andorra, English

The Constitutional Court tries:
a) Appeals of unconstitutionality against laws, executive regulations and the Rules of Procedure of the General Council.
b) Requests of preliminary opinion of unconstitutionality about international laws and treaties.
c) Processes of constitutional appeal.
d) Conflicts of jurisdiction between constitutional organs. To this effect the Coprinces, the General Council, the Government, the High Court of Justice and the Local Councils are considered as constitutional organs. (Art. 98)

Jurisdiction and Access

Andorra, Catalan

1. Els litigis sobre interpretació o exercici competencial entre els òrgans generals de l'Estat i els Comuns seran resolts pel Tribunal Constitucional.
… (Art. 82)

Andorra, English

1. Conflicts arising from the interpretation or exercise of jurisdiction between the general organs of the State and the Local Councils shall be settled by the Constitutional Court.
… (Art. 82)

Jurisdiction and Access

Andorra, Catalan

1.Poden interposar recurs d'inconstitucionalitat contra les lleis i els decrets legislatius una cinquena part dels membres del Consell General, el cap de Govern i tres Comuns. Una cinquena part dels membres del Consell General pot interposar recurs d'inconstitucionalitat contra el reglament de la cambra. El termini d'interposició de la demanda és de trenta dies des de la data de publicació de la norma.
… (Art. 99)

Andorra, English

1. Appeals of unconstitutionality against laws or statutory rules may be lodged by one fifth of the General Council, the Head of Government and three Local Councils. One fifth of the General Council may lodge an appeal of unconstitutionality against the Rules of Procedure of the Chamber. The appeal shall be lodged within the thirty days following the publication of the rule.
… (Art. 99)