Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 61 results

Minorities

Croatia, Croatian

U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina. Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina uređuje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona.
Zakonom se može, pored općega biračkog prava, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor.
Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija. (Članak 15)

Croatia, English

Equal rights for the members of all national minorities in the Republic of Croatia are guaranteed.
Equality and protection of the rights of national minorities shall be regulated by a constitutional act to be enacted under the procedure stipulated for organic law.
Over and above general suffrage, the right of the members of national minorities to elect their representatives to the Croatian Parliament may be stipulated by law.
The freedom of the members of all national minorities to express their nationality, to use their language and script, and to exercise cultural autonomy shall be guaranteed. (Art. 15)

Public Institutions and Services

Croatia, Croatian

Država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promice ostvarivanje prava na dostojan život. (Članak 62)

Croatia, English

The state shall protect maternity, children and youth, and shall create social, cultural, educational, material and other conditions promoting the achievement of the right to a suitable life. (Art. 63)

Public Institutions and Services

Croatia, Croatian

Obitelj je pod osobitom zaštitom države. … (Članak 61)

Croatia, English

The family shall enjoy special protection of the state. … (Art. 62)

Religious Law

Croatia, Croatian

Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države. … (Članak 41)

Croatia, English

All religious communities shall be equal before the law and clearly separate from the state. … (Art. 41)

Education

Croatia, Croatian

Obrazovanje je u Republici Hrvatskoj svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima.
Obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom. (Članak 65)

Croatia, English

In the Republic of Croatia, everyone shall have access to education under equal conditions and in accordance with his/her aptitudes.
Compulsory education shall be free, in conformity with law. (Art. 66)

Property, Inheritance and Land Tenure

Croatia, Croatian

Jamči se pravo vlasništva. ...
Jamči se pravo nasljeđivanja. (Članak 48)

Croatia, English

The right of ownership shall be guaranteed. …
The right of inheritance shall be guaranteed. (Art. 48)

Equality and Non-Discrimination

Croatia, Croatian

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, roĎenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Svi su pred zakonom jednaki. (Članak 14)

Croatia, English

All persons in the Republic of Croatia shall enjoy rights and freedoms, regardless of race, colour, gender, language, religion, political or other conviction, national or social origin, property, birth, education, social status or other characteristics.
All persons shall be equal before the law. (Art. 14)

Equality and Non-Discrimination

Croatia, Croatian

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava covjeka, nepovredivost vlasništva, ocuvanje prirode i covjekova okoliša, vladavina prava I demokratski višestranacki sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumacenje Ustava. (Članak 3)

Croatia, English

Freedom, equal rights, national and gender equality, peace-making, social justice, respect for human rights, inviolability of ownership, conservation of nature and the environment, the rule of law and a democratic multiparty system are the highest values of the constitutional order of the Republic of Croatia. (Art. 3)

Equality and Non-Discrimination

Croatia, Croatian

Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao najviši sud, osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. … (Članak 116)

Croatia, English

The Supreme Court of the Republic of Croatia, as the highest court of law, shall ensure uniform application of laws and equality of all before the law. … (Art. 119)

Equality and Non-Discrimination

Croatia, Croatian

… U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. … (Članak 1)

Croatia, English

… Power in the Republic of Croatia derives from the people and rests with the people as a community of free and equal citizens. … (Art. 1)