Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 61 results

Jurisdiction and Access

Croatia, Croatian

… Ako Predsjednik Republike smatra da proglašeni zakon nije u skladu s Ustavom može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. (Članak 89)

Croatia, English

… If the President of the Republic holds that a promulgated law does not conform with the Constitution, he/she may institute proceedings to review the constitutionality of such law before the Constitutional Court of the Republic of Croatia. (Art. 89)

Citizenship and Nationality

Croatia, Croatian

Hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom. … (Članak 9)

Croatia, English

Croatian citizenship, and its acquisition and revocation, shall be regulated by law. … (Art. 9)

Sexual and Reproductive Rights

Croatia, Croatian

… Prava u svezi s porodajem, materinstvom i njegom djece ureduju se zakonom. (Članak 56)

Croatia, English

… Rights related to child-birth, maternity and child care shall be regulated by law. (Art. 57)

Status of the Constitution

Croatia, Croatian

U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. (Članak 5)

Croatia, English

In the Republic of Croatia, laws shall comply with the Constitution. Other regulations shall comply with the Constitution and law.
All persons shall be obliged to abide by the Constitution and law and respect the legal order of the Republic of Croatia. (Art. 5)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.
Zabranjen je prisilni i obvezatni rad. (Članak 23)

Croatia, English

No one may be subjected to any form of abuse or to medical or scientific experimentation with his or her consent.
Forced and compulsory labour shall be forbidden. (Art. 23)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

… Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske. … (Članak 6)

Croatia, English

… Political parties which, in their platforms or by violent action, intend to undermine the free democratic order or threaten the existence of the Republic of Croatia shall be deemed unconstitutional. … (Art. 6)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

… Djeca ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili ćudoređe, niti im se takav rad smije dopustiti. … (Članak 64)

Croatia, English

… Children shall not be employed before reaching the age specified by law, nor shall they be forced or allowed to do any work that is harmful to their health or morality. … (Art. 65)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

… Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi ovoga Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, … (Članak 17)

Croatia, English

… Even in cases of clear and present danger to the existence of the state, no restrictions may be imposed upon the provisions of this Constitution stipulating the right to life, prohibition of torture, cruel or unusual treatment or punishment, … (Art. 17)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. (Članak 39)

Croatia, English

Any call for or incitement to war or use of violence, to national, racial or religious hatred, or any form of intolerance shall be prohibited and punishable by law. (Art. 39)

Limitations and/or Derogations

Croatia, Croatian

U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamcena Ustavom mogu se ograniciti. O tome odlucuje Hrvatski sabor dvotrecinskom vecinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, Predsjednik Republike. Opseg ogranicenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo.
Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi ovoga Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi. (Članak 17)

Croatia, English

Individual constitutionally-guaranteed freedoms and rights may be curtailed during a state of war or any clear and present danger to the independence and unity of the Republic of Croatia or in the event of any natural disaster. Such curtailment shall be decided upon by the Croatian Parliament by a two-thirds majority of all representatives or, if the Croatian Parliament is unable to convene, by the President of the Republic. The extent of such restrictions must be adequate to the nature of the threat, and may not result in the inequality of citizens with respect to race, colour, gender, language,religion, national or social origin.
Even in cases of clear and present danger to the existence of the state, no restrictions may be imposed upon the provisions of this Constitution stipulating the right to life, prohibition of torture, cruel or unusual treatment or punishment, and concerning the legal definitions of criminal offences and punishment, and the freedom of thought, conscience and religion. (Art. 17)