Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 93 results

Marriage and Family Life

Serbia, English

Everyone shall have the freedom to decide whether they shall procreate or not.
The Republic of Serbia shall encourage the parents to decide to have children and assist them in this matter. (Art. 63)

Serbia, Serbian Cyrillic

Свако има право да слободно одлучи о рађању деце.
Република Србија подстиче родитеље да се одлуче на рађање деце и помаже им у томе. (Члан 63)

Marriage and Family Life

Serbia, English

… A child born out of wedlock shall have the same rights as a child born in wedlock. … (Art. 64)

Serbia, Serbian Cyrillic

... Деца рођена изван брака имају једнака права као деца рођена у браку. ... (Члан 64)

Marriage and Family Life

Serbia, English

Parents shall have the right and duty to support, provide upbringing and education to their children in which they shall be equal.
All or individual rights may be revoked from one or both parents only by the ruling of the court if this is in the best interests of the child, in accordance with the law. (Art. 65)

Serbia, Serbian Cyrillic

Родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају и образују своју децу, и у томе су равноправни.
Сва или поједина права могу једном или обома родитељима бити одузета или ограничена само одлуком суда, ако је то у најбољем интересу детета, у складу са законом. (Члан 65)

Marriage and Family Life

Serbia, English

Citizens and families that require welfare for the purpose of overcoming social and existential difficulties and creating conditions to provide subsistence, shall have the right to social protection the provision of which is based on social justice, humanity and respect of human dignity. … (Art. 69)

Serbia, Serbian Cyrillic

Грађани и породице којима је неопходна друштвена помоћ ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних животних потреба, имају право на социјалну заштиту, чије се пружање заснива на начелима социјалне правде, хуманизма и поштовања људског достојанства. ... (Члан 69)

Marriage and Family Life

Serbia, English

Everyone shall have the right to decide freely on entering or dissolving a marriage. Marriage shall be entered into based on the free consent of man and woman before the state body.
Contracting, duration or dissolution of marriage shall be based on the equality of man and woman.
Marriage, marital and family relations shall be regulated by the law.
Extramarital community shall be equal with marriage, in accordance with the law. (Art. 62)

Serbia, Serbian Cyrillic

Свако има право да слободно одлучи о закључењу и раскидању брака.
Брак се закључује на основу слободно датог пристанка мушкарца и жене пред државним органом.
Закључење, трајање и раскид брака почивају на равноправности мушкарца и жене.
Брак и односи у браку и породици уређују се законом.
Ванбрачна заједница се изједначава са браком, у складу са законом. (Члан 62)

Marriage and Family Life

Serbia, English

Families, mothers, single parents and any child in the Republic of Serbia shall enjoy special protection in the Republic of Serbia in accordance with the law.
Mothers shall be given special support and protection before and after childbirth. … (Art. 66)

Serbia, Serbian Cyrillic

Породица, мајка, самохрани родитељ и дете у Републици Србији уживају посебну заштиту, у складу са законом.
Мајци се пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја. … (Члан 66)

Marriage and Family Life

Serbia, English

… Health care for children, pregnant women, mothers on maternity leave, single parents with children under seven years of age and elderly persons shall be provided from public revenues unless it is provided in some other manner in accordance with the law. … (Art. 68)

Serbia, Serbian Cyrillic

… Деца, труднице, мајке током породиљског одсуства, самохрани родитељи са децом до седме године и стари остварују здравствену заштиту из јавних прихода, ако је не остварују на други начин, у складу са законом. … (Члан 68)

Sexual and Reproductive Rights

Serbia, English

Everyone shall have the freedom to decide whether they shall procreate or not.
The Republic of Serbia shall encourage the parents to decide to have children and assist them in this matter. (Art. 63)

Serbia, Serbian Cyrillic

Свако има право да слободно одлучи о рађању деце.
Република Србија подстиче родитеље да се одлуче на рађање деце и помаже им у томе. (Члан 63)

Citizenship and Nationality

Serbia, English

Acquiring and terminating citizenship of the Republic of Serbia shall be regulated by the law. A citizen of the Republic of Serbia may not be expelled or deprived of citizenship or the right to change it.
Any child born in the Republic of Serbia shall have the right to citizenship of the Republic of Serbia unless conditions have been met to acquire citizenship of some other country. (Art. 38)

Serbia, Serbian Cyrillic

Стицање и престанак држављанства Републике Србије уређује закон.
Држављанин Републике Србије не може бити протеран, ни лишен држављанства или права да га промени.
Дете рођено у Републици Србији има право на држављанство Републике Србије, ако нису испуњени услови да стекне држављанство друге државе. (Члан 38)

Status of the Constitution

Serbia, English

… Ratified international treaties must be in accordance with the Constitution. (Art. 16)

Serbia, Serbian Cyrillic

… Потврђени међународни уговори морају бити у складу с Уставом. (Члан 16)