Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 41 results

Obligations of Private Parties

Mongolia, English

3. In exercising his/her rights and freedoms one shall not infringe the national security, rights and freedoms of others or violate public order. (Art. 19)

Mongolia, Mongolian

3. Хүн эрх, эрх чөлөөгөө эдлэхдээ үндэсний аюулгүй байдал, бусад хүний эрх, эрх чөлөөг хохироож, нийгмийн хэв журмыг гажуудуулж болохгүй. (Арван есдүгээр зүйл)

Judicial Protection

Mongolia, English

The citizens of Mongolia are guaranteed to enjoy the following rights and freedoms:

14) the right to appeal to the court to protect his/her rights if he/she considers that the rights or freedoms as spelt out by the Mongolian law or an international treaty have been violated;
… (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:

14) Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.
… (Арван зургадугаар зүйл)

Obligations of the State

Mongolia, English

1. The State shall be responsible to the citizens for the creation of economic, social, legal and other guarantees ensuring human rights and freedoms, to fight against violations of human rights and freedoms and to restore infringed rights.
… (Art. 19)

Mongolia, Mongolian

1. Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна. … (Арван есдүгээр зүйл)

Judicial Protection

Mongolia, English

1. The Supreme Court shall be the highest judicial organ and shall exercise the following power:

3) to examine and take decisions on matters related to the protection of law and human rights and freedoms therein and transferred to it by the Constitutional court and the Prosecutor General;
… (Art. 50)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол Улсын дээд шүүх бол шүүхийн дээд байгууллага мөн бөгөөд дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
...
3) хууль, түүнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах талаар Үндсэн хуулийн цэц, Улсын ерөнхий прокуророос шилжүүлсэн асуудлыг хянан шийдвэрлэх;
… (Тавьдугаар зүйл)

Obligations of Private Parties

Mongolia, English

1. Citizens of Mongolia, while upholding justice and humanity, shall fulfill in good faith the following basic duties:

2) to respect dignity, reputation, rights and legitimate interests of others;
… (Art. 17)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол Улсын иргэн шударга, хүнлэг ёсыг эрхэмлэн дараахь үндсэн үүргийг ёсчлон биелүүлнэ:
...
2) хүний нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх,
... (Арван долдугаар зүйл)

Obligations of the State

Mongolia, English

We, the people of Mongolia:

- Cherishing human rights and freedoms, justice and national unity,
… (Preamble)

Mongolia, Mongolian

Монголын ард түмэн бид:
...
- хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдэлж,
... (Удиртгал)

Jurisdiction and Access

Mongolia, English

1. The Constitutional court shall examine and settle constitutional disputes on its own initiative on the basis of petitions and information received from citizens or at the request of the State lkh Khural, the President, the Prime Minister, the Supreme Court and the Prosecutor General.
2. The Constitutional court, in accordance with Paragraph 1 of this Article, shall make and submit conclusions to the State lkh Khural on:
1) the conformity of laws, decrees and other decisions of the State Ikh Khural and the President, as well as Government decisions and international treaties to which Mongolia is a party with the Constitution;
2) the conformity of national referenda and decisions of the Central election authority on the elections of the State lkh Khural and its members as well as on Presidential elections with the Constitution;
3) whether the President, Chairman and members of the State lkh Khural, the Prime Minister, members of the Government, the Chief Justice of the Supreme court and the Prosecutor General have breached the law;
4) whether the grounds for the removal of the President, Chairman of the State Ikh Khural and the Prime Minister and for the recall of members of the State lkh Khural existed.
3. If a conclusion submitted in accordance with sub-paragraph 1 and 2 of Paragraph 2 of this Article is not accepted by the State lkh Khural, the Constitutional court shall reexamine it and make a final judgment.
… (Art. 66)

Mongolia, Mongolian

1. Үндсэн хуулийн цэц нь Үндсэн хуулийг зөрчсөн тухай маргааныг иргэдийн өргөдөл, мэдээллийн дагуу өөрийн санаачилгаар буюу Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын хүсэлтээр хянан шийдвэрлэнэ.
2. Үндсэн хуулийн цэц энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр дараахь маргаантай асуудлаар дүгнэлт гаргаж Улсын Их Хуралд оруулна:
1) хууль, зарлиг, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн бусад шийдвэр, түүнчлэн Засгийн газрын шийдвэр, Монгол Улсын олон улсын гэрээ Үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэх;
2) ард нийтийн санал асуулга, Улсын Их Хурал, түүний гишүүний ба Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаар сонгуулийн төв байгууллагын гаргасан шийдвэр Үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэх;
3) Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх;
4) Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдыг огцруулах, Улсын Их Хурлын гишүүнийг эгүүлэн татах үндэслэл байгаа эсэх.
3. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1, 2-т заасны дагуу оруулсан дүгнэлтийг Улсын Их Хурал хүлээн зөвшөөрөөгүй бол Үндсэн хуулийн цэц дахин хянан үзэж эцсийн шийдвэр гаргана.
... (Жаран зургадугаар зүйл)

Jurisdiction and Access

Mongolia, English

1. The Constitutional Court shall be an organ exercising supreme supervision over the implementation of the Constitution, making judgment on the violation of its provisions and resolving constitutional disputes. It shall be the guarantee for the strict observance of the Constitution.
… (Art. 64)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц бол Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, маргааныг магадлан шийдвэрлэх бүрэн эрх бүхий байгууллага, Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа мөн.
… (Жаран дөрөвдүгээр зүйл)

Protection from Violence

Mongolia, English

The citizens of Mongolia are guaranteed to enjoy the following rights and freedoms:

4) ... No one shall be subjected to forced labor.

13) the right to personal liberty and safety. … No person shall be subjected to torture, inhumane, cruel or degrading treatment. … (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:
...
4) ... Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй;
...
13) халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. ... Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй. … (Арван зургадугаар зүйл)

Citizenship and Nationality

Mongolia, English

1. The grounds and procedure for Mongolian nationality, acquisition or loss of citizenship shall be defined only by law.
2. Deprivation of Mongolian citizenship, exile and extradition of citizens of Mongolia shall be prohibited. (Art. 15)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол улсын иргэний харъяалал хийгээд харъяат болох, харъяатаас гарах үндэслэл журмыг гацхүү хуулиар тогтооно.
2. Монгол улсын иргэнийг харъяатаас хасах, эх орноосоо хөөх, өөр улсад шилжүүлэн өгөхийг хориглоно. (Арван тавдугаар зүйл)