Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 70 results

Limitations and/or Derogations

Ukraine, English

Constitutional human and citizens' rights and freedoms shall not be restricted, except in cases envisaged by the Constitution of Ukraine.
Under conditions of martial law or a state of emergency, specific restrictions on rights and freedoms may be established with the indication of the period of effectiveness of these restrictions. The rights and freedoms envisaged in Articles 24, 25, 2 7, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 and 63 of this Constitution shall not be restricted. (Art. 64)

Ukraine, Ukranian

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. (Стаття 64)

Limitations and/or Derogations

Ukraine, English

Every person has the right to free development of his or her personality if the rights and freedoms of other persons are not violated thereby, and has duties before the society in which the free and comprehensive development of his or her personality is ensured. (Art. 23)

Ukraine, Ukranian

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. (Стаття 23)

Limitations and/or Derogations

Ukraine, English

Human and citizens’ rights and freedoms affirmed by this Constitution are not exhaustive. Constitutional rights and freedoms are guaranteed and shall not be abolished.
The content and scope of existing rights and freedoms shall not be diminished in the adoption of new laws or in the amendment of laws that are in force. (Art. 22)

Ukraine, Ukranian

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. (Стаття 22)

Public Institutions and Services

Ukraine, English

... The family, childhood, motherhood and fatherhood are under the protection of the State. (Art. 51)

Ukraine, Ukranian

... Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. (Стаття 51)

Public Institutions and Services

Ukraine, English

Everyone has the right to a standard of living sufficient for himself or herself and his or her family that includes adequate nutrition, clothing and housing. (Art. 48)

Ukraine, Ukranian

Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. (Стаття 48)

Public Institutions and Services

Ukraine, English

... Equality of the rights of women and men is ensured: … by establishing pension privileges, by creating conditions that allow women to combine work and motherhood; by legal protection, material and moral support of motherhood and childhood, including the provision of paid leaves and other privileges to pregnant women and mothers. (Art. 24)

Ukraine, Ukranian

... Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: … і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. (Стаття 24)

Status of the Constitution

Ukraine, English

Everyone is obliged to strictly abide by the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine, and not to encroach upon the rights and freedoms, honour and dignity of other persons. … (Art. 68)

Ukraine, Ukranian

Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. ... (Стаття 68)

Status of the Constitution

Ukraine, English

… Bodies of legislative, executive and judicial power exercise their authority within the limits established by this Constitution and in accordance with the laws of Ukraine. (Art. 6)

Ukraine, Ukranian

... Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. (Стаття 6)

Status of the Constitution

Ukraine, English

… adopts this Constitution — the Fundamental Law of Ukraine. (Preamble)

Ukraine, Ukranian

... приймає цю Конституцію - Основний Закон України. (преамбула)

Status of the Constitution

Ukraine, English

... The conclusion of international treaties that contravene the Constitution of Ukraine is possible only after introducing relevant amendments to the Constitution of Ukraine. (Art. 9)

Ukraine, Ukranian

... Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. (Стаття 9)