Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 72 results

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

އެއްވެސް މީހަކަށް، ރަހުމްކުޑަ، ލާއިނަސާނީ، އިހާނެތިކަމެއް ކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 54 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

No person shall be subjected to cruel, inhumane or degrading treatment or punishment, or to torture. (Art. 54)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، ނަފްސް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. ފަހު، މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހަދައިފައިވާ ޤާނޫނަކާ އެއްގޮތަށް މެނުވީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން، މިއިން ޙައްޤެއްޤެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނިގުޅާއިގަނެވިގެން ނުވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 21 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

Everyone has the right to life, liberty and security of the person, and the right not be deprived thereof to any extent except pursuant to a law made in accordance with Article 16 of this Constitution. (Art. 21)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

(ހ) އެއްވެސް މީހަކު އަޅުވެތިކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރެވިގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 25 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) No one shall be held in slavery or servitude, or be required to perform forced labour.
… (Art. 25)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

(ހ) ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޙާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީނަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤެކެވެ. އަދި ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ހާނިއްކަކޮށް، ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާކޮށް އެއްވެސްގޮތަކުން ތަފާތުކޮށް އެކަށީގެންނުވާ އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް އެ މީހުންގެ ފުށުން ނާޖާއިޒް މަންފާތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Children and young people are entitled to special protection and special assistance from the family, the community and the State. Children and young people shall not be harmed, sexually abused, or discriminated against in any manner and shall be free from unsuited social and economic exploitation. No person shall obtain undue benefit from their labour.
… (Art. 35)

Legislature

Maldives, Dhivehi

(ހ) މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 71 ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުނުވާނޭހެން، ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ވަކި އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކެއް ކަނޑައަޅާންވާނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ އިންތިހާބީ ދާއިރާއަކުން އިންތިހާބްކުރާނީ އެއް މެންބަރެކެވެ. (ށ) ކޮންމެ އިންތިހާބީ ދާއިރާއެއްގައި ވާދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބްވާނީ، އެދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދޭ ރައްޔިތުންގެ ސިއްރުވޯޓަކުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ މީހެކެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 72 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Each administrative division shall establish separate electoral constituencies in accordance with the principles specified in Article 71 of this Constitution. All members shall be elected from a separate electoral constituency.
(b) The person elected from amongst those standing for election in each separate electoral constituency shall be the person receiving the greatest number of votes by secret ballot.
… (Art. 72)

Government

Maldives, Dhivehi

(ހ) ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
1. ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.
2. ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށްނުވުން.
3. މުސްލިމަކު މަކުގައިވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާއަތުގެ މީހަކު ކަމުގައުވުން.
4. އުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން. 5. ބުއްދިހަމައަށްހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން. ... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 130 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) A person shall be qualified to be a member of the Cabinet if he:
1. is a citizen of the Maldives;
2. is not a citizen of a foreign country;
3. is a Muslim and a follower of a Sunni school of Islam;
4. has attained the age of twenty-five years;
5. is of sound mind.
… (Art. 130)

Legislature

Maldives, Dhivehi

(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 70 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) The legislative authority of the Maldives shall be vested in the People’s Majlis.
… (Art. 70)

Political Rights and Association

Maldives, Dhivehi

(ހ) ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދައި، ހިންގައި، ޕާޓީތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ) ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަށް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަންމެ ލިބިގެންވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ހައްޤުތައް ހިމެނެއެވެ.
1. އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާއި، ތައުލީމީ، ސަޤާފީ މަޤްސަދުތަކަށްޓަކައި، ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު. ... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 30 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Every citizen has the right to establish and to participate in the activities of political parties.
(b) Everyone has the freedom to form associations and societies, including the following:
1. the right to establish and participate in any association or society for economic, social, educational or cultural or purposes;
… (Art. 30)

Political Rights and Association

Maldives, Dhivehi

މި ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު އުމުރުން އަށާރަ އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ) އިންތިހާބްތަކުގައްޔާއި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު. މިފަދަ ވޯޓުތަކަކީ ސިއްރު ވޯޓުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) އިންތިޙާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

Unless otherwise provided in this Constitution, every citizen of the Maldives eighteen years of age or older has the right:
(a) to vote in elections, and in public referendums, which shall be held by secret ballot;
(b) to run for public office;
… (Art. 26)

Electoral Bodies

Maldives, Dhivehi

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
 (ހ) އިންތިހާބްތަކާއި، ރައްޔިރުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުނެގުމަށް ކުރާންޖެހޭ ކަންތައްކުރުމާއި، އެކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމާއި އަދި އިންތިހާބްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަނީ އިންސާފްވެރިކަމާއެކު، ބިރުވެރިކަމެއް، ބިރުދެއްކުމެއް، ތަޅާފޮޅުމެއް، ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް، އަދި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން. (ށ) އިންތިހާންތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި، ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެންނާންޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، އިންތިހާބްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމާ ބެހޭގޮތުން ހަމަޖައްސާންޖެހޭ އެނެމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 (ނ) ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންތިހާބްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓުތައް ނެގުމާއި އެ ވޯޓުތަކުގެ ނަތިޖާ އިއުލާންކުރުން. (ރ) އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކުގައި ތިބި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީތައް އެކުލަވައިލައި، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަށް އެ ރަޖިސްޓްރީތަކަށް ގެންނާންޖެހޭ އުނިއިތުރުގެނެސް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިރުކުރަމުން ގެންދިއުން.
 (ބ) ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއްގެ މތީން ކޮންމެ ޢިންތިހާބެއްގެ ކުރީން އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކާއި، އިންތައް ކަނޑައަޅައި، ވަކިކޮށް، އެ ކަންކަމަށް ބަދަލުގެނެސް މުރާޖާކުރަމުން ގެންދިއުން. އަދި މިކަންކަމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިރުކުރަމުން ގެންދިއުން. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 170 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

The Elections Commission’s responsibilities and powers include the following:
(a) to conduct, manage, supervise, and facilitate all elections and public referendums, to ensure the proper exercise of the right to vote, and to ensure that all elections and public referendums are conducted freely and fairly, without intimidation, aggression, undue influence or corruption;
(b) to prepare, maintain, and update electoral rolls, and to make all arrangements for holding elections and public referendums;
(c) to hold and declare the results of those elections and public referendums within periods prescribed by law;
(d)to compile the register of voters in each constituency, to revise it at such periods as shall be determined by law and to provide for publication of the register in the Government Gazette; (e) to fix, vary, demarcate and continuously review the boundaries and names of constituencies or voting units in all elections in accordance with principles specified by law and to provide for publication of any amendments in the Government Gazette;
(f) to register political parties, and to perform those actions relating to political parties as specified by law;
(g) to educate and create awareness among the general public on the electoral process and its purpose;
(h) to perform such additional functions as may be prescribed by law. (Art. 170)