Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 72 results

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

އެއްވެސް މީހަކަށް، ރަހުމްކުޑަ، ލާއިނަސާނީ، އިހާނެތިކަމެއް ކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 54 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

No person shall be subjected to cruel, inhumane or degrading treatment or punishment, or to torture. (Art. 54)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، ނަފްސް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. ފަހު، މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހަދައިފައިވާ ޤާނޫނަކާ އެއްގޮތަށް މެނުވީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން، މިއިން ޙައްޤެއްޤެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނިގުޅާއިގަނެވިގެން ނުވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 21 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

Everyone has the right to life, liberty and security of the person, and the right not be deprived thereof to any extent except pursuant to a law made in accordance with Article 16 of this Constitution. (Art. 21)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

(ހ) އެއްވެސް މީހަކު އަޅުވެތިކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރެވިގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 25 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) No one shall be held in slavery or servitude, or be required to perform forced labour.
… (Art. 25)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

(ހ) ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޙާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީނަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤެކެވެ. އަދި ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ހާނިއްކަކޮށް، ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާކޮށް އެއްވެސްގޮތަކުން ތަފާތުކޮށް އެކަށީގެންނުވާ އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް އެ މީހުންގެ ފުށުން ނާޖާއިޒް މަންފާތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Children and young people are entitled to special protection and special assistance from the family, the community and the State. Children and young people shall not be harmed, sexually abused, or discriminated against in any manner and shall be free from unsuited social and economic exploitation. No person shall obtain undue benefit from their labour.
… (Art. 35)

Legislature

Maldives, Dhivehi

(ހ) މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 71 ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުނުވާނޭހެން، ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ވަކި އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކެއް ކަނޑައަޅާންވާނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ އިންތިހާބީ ދާއިރާއަކުން އިންތިހާބްކުރާނީ އެއް މެންބަރެކެވެ. (ށ) ކޮންމެ އިންތިހާބީ ދާއިރާއެއްގައި ވާދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބްވާނީ، އެދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދޭ ރައްޔިތުންގެ ސިއްރުވޯޓަކުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ މީހެކެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 72 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Each administrative division shall establish separate electoral constituencies in accordance with the principles specified in Article 71 of this Constitution. All members shall be elected from a separate electoral constituency.
(b) The person elected from amongst those standing for election in each separate electoral constituency shall be the person receiving the greatest number of votes by secret ballot.
… (Art. 72)

Political Rights and Association

Maldives, Dhivehi

(ހ) ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދައި، ހިންގައި، ޕާޓީތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ) ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަށް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަންމެ ލިބިގެންވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ހައްޤުތައް ހިމެނެއެވެ.
1. އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާއި، ތައުލީމީ، ސަޤާފީ މަޤްސަދުތަކަށްޓަކައި، ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު. ... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 30 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Every citizen has the right to establish and to participate in the activities of political parties.
(b) Everyone has the freedom to form associations and societies, including the following:
1. the right to establish and participate in any association or society for economic, social, educational or cultural or purposes;
… (Art. 30)

Government

Maldives, Dhivehi

(ހ) ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
1. ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.
2. ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށްނުވުން.
3. މުސްލިމަކު މަކުގައިވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާއަތުގެ މީހަކު ކަމުގައުވުން.
4. އުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން. 5. ބުއްދިހަމައަށްހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން. ... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 130 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) A person shall be qualified to be a member of the Cabinet if he:
1. is a citizen of the Maldives;
2. is not a citizen of a foreign country;
3. is a Muslim and a follower of a Sunni school of Islam;
4. has attained the age of twenty-five years;
5. is of sound mind.
… (Art. 130)

Legislature

Maldives, Dhivehi

(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 70 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) The legislative authority of the Maldives shall be vested in the People’s Majlis.
… (Art. 70)

Political Rights and Association

Maldives, Dhivehi

މި ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު އުމުރުން އަށާރަ އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ) އިންތިހާބްތަކުގައްޔާއި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު. މިފަދަ ވޯޓުތަކަކީ ސިއްރު ވޯޓުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) އިންތިޙާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

Unless otherwise provided in this Constitution, every citizen of the Maldives eighteen years of age or older has the right:
(a) to vote in elections, and in public referendums, which shall be held by secret ballot;
(b) to run for public office;
… (Art. 26)

Government

Maldives, Dhivehi

(ހ) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ ކަންތައްތަކާއި މި ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުން ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ށ) ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް އެކިލެވިގެންވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި، އެކިއެކި ވުޒާރާތައް ހިންގުމާ ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ ވަޒީރުންނާއި، ބަންޑާރަނައިބުގެ މައްޗަށެވެ.
(ނ) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފިޔަވައި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރާ އެހެން މެންބަރުން އެ މަޖިލީހަށް އައްޔަންކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
(ރ) ވަޒީރުންގެމަޖިލީހަށް ރައީސްލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރާ މީހުންގެ ނަންތައް، އެމީހުން އައްޔަންކުރެވޭ ދުވަހުންފެށިގެން ހަތަ ދުވަހުގެތެރޭގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) There shall be a Cabinet of Ministers appointed by the President, with responsibility for the duties and functions assigned to them by the President, this Constitution and the law.
(b) The Cabinet shall consist of the Vice President, the Ministers given responsibility for the different Ministries, and the Attorney General.
(c) Except for the Vice President, the President must receive the approval of the People’s Majlis for all appointments to the Cabinet.
(d) The President shall submit to the People’s Majlis, within seven days of making appointments to the Cabinet the names of the appointees to the Cabinet for approval of the People’s Majlis. (Art. 129)