Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 53 results

Protection from Violence

Lithuania, English

The person of the human being shall be inviolable.
The dignity of the human being shall be protected by law.
It shall be prohibited to torture, injure a human being, degrade his dignity, subject him to cruel treatment, as well as to establish such punishments.
No human being may be subjected to scientific or medical experimentation without his knowledge and free consent. (Art. 21)

Lithuania, Lithuanian

Žmogaus asmuo neliečiamas.
Žmogaus orumą gina įstatymas.
Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.
Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. (21 straipsnis)

Protection from Violence

Lithuania, English

… Forced labour shall be prohibited. …
(Art. 48)

Lithuania, Lithuanian

… Priverčiamasis darbas draudžiamas. …
(48 straipsnis)

Status of the Constitution

Lithuania, English

Any law or other act which contradicts the Constitution shall be invalid. ... (Art. 7)

Lithuania, Lithuanian

Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai. ... (7 straipsnis)

Status of the Constitution

Lithuania, English

While implementing his rights and freedoms, the human being must observe the Constitution and the laws of the Republic of Lithuania and must not restrict the rights and freedoms of other people. (Art. 28)

Lithuania, Lithuanian

Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. (28 straipsnis)

Status of the Constitution

Lithuania, English

In Lithuania, State power shall be executed by the Seimas, the President of the Republic and the Government, and the Judiciary.
The scope of power shall be limited by the Constitution. … (Art. 5)

Lithuania, Lithuanian

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija. ... (5 straipsnis)

Status of the Constitution

Lithuania, English

The Constitution shall be an integral and directly applicable act.
Everyone may defend his rights by invoking the Constitution. (Art. 6)

Lithuania, Lithuanian

Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija. (6 straipsnis)

Status of the Constitution

Lithuania, English

Judges may not apply any laws which are in conflict with the Constitution. … (Art. 110)

Lithuania, Lithuanian

Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. ... (110 straipsnis)

Legislature

Lithuania, English

The Seimas shall consist of representatives of the Nation—141 Members of the Seimas who shall be elected for a four-year term on the basis of universal, equal, and direct suffrage by secret ballot. ... (Art. 55)

Lithuania, Lithuanian

Seimą sudaro Tautos atstovai - 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. … (55 straipsnis)

Government

Lithuania, English

The Government of the Republic of Lithuania shall consist of the Prime Minister and Ministers. (Art. 91)

Lithuania, Lithuanian

Lietuvos Respublikos Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. (91 straipsnis)

Political Parties

Lithuania, English

Citizens shall be guaranteed the right to freely form societies, political parties and associations, provided that the aims and activities thereof are not contrary to the Constitution and laws.
No one may be compelled to belong to any society, political party, or association.
The founding and activities of political parties and other political and public organisations shall be regulated by law. (Art. 35)

Lithuania, Lithuanian

Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams.
Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai.
Politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veiklą reglamentuoja įstatymas. (35 straipsnis)