Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 75 results

Marriage and Family Life

Azerbaijan, Azerbaijani

II. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq hüququ vardır. Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək qadağandır. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafiə hüququ vardır.
… (Maddə 32)

Azerbaijan, English

II. Everybody has the right to keep their family life secret or private. Except in cases specified by law, interference with a person's private or family life is prohibited. Everyone has a right to protection against unlawful interference with his or her private or family life.
… (Art. 32)

Property, Inheritance and Land Tenure

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Hər kəsin mülkiyyət hüququ vardır.
II. Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir. Mülkiyyət hüququ, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur.
III. Hər kəsin mülkiyyətində daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər. Mülkiyyət hüququ mülkiyyətçinin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq, əmlakdan istifadə etmək və onun barəsində sərəncam vermək hüquqlarından ibarətdir.
...
V. Dövlət vərəsəlik hüququna təminat verir. (Maddə 29)

Azerbaijan, English

I. Everyone has the right to property.
II. No form or kind of property shall have any advantage. The property right, including the private property right, is protected by law.
III. Every individual may possess moveable and immoveable property. The property right consists of the owner's right to possess, use and dispose of the property, individually or jointly.

V. The State secures the right of succession. (Art. 29)

Property, Inheritance and Land Tenure

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərə dair ümumi qaydalar müəyyən edir:

12) əqdlər, mülki müqavilələr, nümayəndəlik və vərəsəlik;
13) mülkiyyət hüququ, o cümlədən dövlət, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyətinin hüquqi rejimi, əqli mülkiyyət hüququ; digər əşya hüquqları; öhdəlik hüququ;
… (Maddə 94)

Azerbaijan, English

I. The Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan determines the general rules on the following matters:

12. transactions; civil law agreements, representations and inheritance;
13. right of ownership, including the legal regime of the State, private and municipal property, right of intellectual property; other property rights; obligation right;
… (Art. 94)

Property, Inheritance and Land Tenure

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.
... (Maddə 13)

Azerbaijan, English

I. The property in the Republic of Azerbaijan is inviolable and protected by the State.
II. The property can have the form of State property, private property and municipal property.
… (Art. 13)

Status of International Law

Azerbaijan, Azerbaijani

III. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sorğusu əsasında aşağıdakı məsələləri həll edir:

6) Azərbaycan Respublikasının qüvvəyə minməmiş dövlətlərarası müqavilələrinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu; Azərbaycan Respublikasının hökumətlərarası müqavilələrinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğu;

X. Qanunlar və digər aktlar yaxud onların ayrı-ayrı müddəaları, Azərbaycan Respublikasının hökumətlərarası müqavilələri Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında müəyyən edilmiş müddətdə qüvvədən düşür, Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələri isə qüvvəyə minmir. (Maddə 130)

Azerbaijan, English

III. Upon request by the President of the Republic of Azerbaijan, the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan, the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan, the Supreme Court of the Republic of Azerbaijan, the General Procurator's Office of the Republic of Azerbaijan or the Ali Majlis of the Nakhichevan Autonomous Republic the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan shall examine the following matters:

6. the conformity of non-ratified inter-state treaties of the Republic of Azerbaijan with the Constitution of the Republic of Azerbaijan and the conformity of intergovernmental treaties with the Constitution and the laws of the Republic of Azerbaijan;

X. Laws and other normative acts or individual provisions of such acts or intergovernmental treaties of the Republic of Azerbaijan shall cease to apply at the time which is indicated in the decision of the Constitutional Court that declares them to be inconsistent with the Constitution of the Republic of Azerbaijan; inter-state treaties of the Republic of Azerbaijan which are declared unconstitutional shall not come into effect. (Art. 130)

Status of International Law

Azerbaijan, Azerbaijani

Bu Konstitusiyanın 1-ci, 2-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci və 21-ci maddələrində dəyişikliklər və ya onların ləğv edilməsi haqqında, III-cü fəslində nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının ləğvi və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərəcədə məhdudlaşdırılması haqqında təkliflər referenduma çıxarıla bilməz. (Maddə 155)

Azerbaijan, English

Proposals for a referendum cannot be introduced concerning Articles 1, 2, 6, 7, 8 and 12, regarding restrictions or the abolition of the rights and freedoms of man and citizens, provided for in Chapter III of the present Constitution, to a higher degree than is provided for by international agreements to which the Republic of Azerbaijan is a party. (Art. 155)

Status of International Law

Azerbaijan, Azerbaijani

II. Bu Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir. (Maddə 12)

Azerbaijan, English

II. The human rights and civil liberties enumerated in this Constitution shall be implemented in accordance with the international agreements to which the Republic of Azerbaijan is a party. (Art. 12)

Status of International Law

Azerbaijan, Azerbaijani

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar ilə (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. (Maddə 151)

Azerbaijan, English

When conflicts arise between normative-legal acts which form part of the legal system of the Republic of Azerbaijan (with the exception of the Constitution of the Republic of Azerbaijan and the acts passed by way of referendum) and international treaties to which the Republic of Azerbaijan is a party, the international treaties shall apply. (Art. 151)

Status of International Law

Azerbaijan, Azerbaijani

II. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
... (Maddə 148)

Azerbaijan, English

II. International treaties, to which the Republic of Azerbaijan is a party, are an inalienable substantive part of the legal system of the Republic of Azerbaijan.
… (Art. 148)

Obligations of the State

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını gözləmək və qorumaq qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur.
...
V. Bu Konstitusiyanın heç bir müddəası insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının ləğvinə yönəldilmiş müddəa kimi təfsir edilə bilməz.
VI. Azərbaycan Respublikası ərazisində insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları birbaşa qüvvədədir.
… (Maddə 71)

Azerbaijan, English

I. The legislative, executive and judicial powers shall observe and protect human rights and freedoms fixed in the Constitution.

V. None of the provisions of the Constitution may be used to abolish human rights and civil liberties.
VI. In the territory of the Republic of Azerbaijan, human rights and freedoms are immediately in force.
… (Art. 71)