Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 79 results

Participation in Public Life and Institutions

Poland, English

1. Men and women shall have equal rights in family, political, social and economic life in the Republic of Poland.
2. Men and women shall have equal rights, in particular, regarding education, employment and promotion, and shall have the right to equal compensation for work of similar value, to social security, to hold offices, and to receive public honours and decorations. (Art. 33)

Poland, Polish

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. (Art. 33)

Participation in Public Life and Institutions

Poland, English

Polish citizens enjoying full public rights shall have a right of access to the public service based on the principle of equality. (Art. 60)

Poland, Polish

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. (Art. 60)

Marriage and Family Life

Poland, English

3. Public authorities shall ensure special health care to children, pregnant women, handicapped people and persons of advanced age.
... (Art. 68)

Poland, Polish

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
... (Art. 68)

Marriage and Family Life

Poland, English

3. Parents shall have the right to choose schools other than public for their children. …
4. Public authorities shall ensure universal and equal access to education for citizens. To this end, they shall establish and support systems for individual financial and organizational assistance to pupils and students. The conditions for providing of such assistance shall be specified by statute.
... (Art. 70)

Poland, Polish

3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. …
4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa.
... (Art. 70)

Marriage and Family Life

Poland, English

Marriage, being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall be placed under the protection and care of the Republic of Poland. (Art. 18)

Poland, Polish

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. (Art. 18)

Marriage and Family Life

Poland, English

Everyone shall have the right to legal protection of his private and family life, of his honour and good reputation and to make decisions about his personal life. (Art. 47)

Poland, Polish

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. (Art. 47)

Marriage and Family Life

Poland, English

1. Parents shall have the right to rear their children in accordance with their own convictions. Such upbringing shall respect the degree of maturity of a child as well as his freedom of conscience and belief and also his convictions.
2. Limitation or deprivation of parental rights may be effected only in the instances specified by statute and only on the basis of a final court judgment. (Art. 48)

Poland, Polish

1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. (Art. 48)

Marriage and Family Life

Poland, English

1. The State, in its social and economic policy, shall take into account the good of the family. Families, finding themselves in difficult material and social circumstances particularly those with many children or a single parent – shall have the right to special assistance from public authorities.
2. A mother, before and after birth, shall have the right to special assistance from public authorities, to the extent specified by statute. (Art. 71)

Poland, Polish

1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.
2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. (Art. 71)

Marriage and Family Life

Poland, English

1. Men and women shall have equal rights in family, political, social and economic life in the Republic of Poland.
… (Art. 33)

Poland, Polish

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
… (Art. 33)

Political Parties

Poland, English

1. The Republic of Poland shall ensure freedom for the creation and functioning of political parties. Political parties shall be founded on the principle of voluntariness and upon the equality of Polish citizens, and their purpose shall be to influence the formulation of the policy of the State by democratic means.
2. The financing of political parties shall be open to public inspection. (Art. 11)

Poland, Polish

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
2. Finansowanie partii politycznych jest jawne. (Art. 11)