Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 43 results

Public Institutions and Services

Lao People’s Democratic Republic, English

The State, society and families attend to implementing development policies and supporting the progress of women and to protecting the legitimate rights and benefits of women and children. (Art. 29)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດ, ສັງຄົມ ແລະຄອບຄົວເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາ ແລະສົ່ງ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ. (ມາດຕາ 29 (ໃໝ່))

Government

Lao People’s Democratic Republic, English

The government consists of the Prime Minister, Deputy Prime Minister[s], ministers and chairmen of the ministry-equivalent organisations. … (Art. 71)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດຖະບານ ປະກອບດ້ວຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດ ຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ. … (ມາດຕາ 71 (ໃໝ່))

Political Parties

Lao People’s Democratic Republic, English

The rights of the multi-ethnic people to be the masters of the country are exercised and ensured through the functioning of the political system with the Lao People's Revolutionary Party as its leading nucleus. (Art. 3)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ສິດເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແລະຮັບປະກັນດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບການເມືອງ ຊຶ່ງມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນແກນນໍາ. (ມາດຕາ 3 (ໃໝ່))

Political Rights and Association

Lao People’s Democratic Republic, English

Lao citizens aged eighteen years and above have the right to vote and those aged twenty years and above have the right to be elected, except insane persons, persons with mental disorders and persons whose rights to vote and to be elected have been revoked by a court. (Art. 36)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ສິບແປດປີຂຶ້ນໄປ ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ແລະຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ຊາວເອັດປີຂຶ້ນໄປ ມີສິດສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຜູ້ເປັນບ້າ, ເສຍຈິດ ແລະຜູ້ທີ່ຖືກສານຕັດສິນປົດສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ. (ມາດຕາ 36 (ໃໝ່))

Political Rights and Association

Lao People’s Democratic Republic, English

Lao citizens have the right and freedom of speech, press and assembly; and have the right to set up associations and to stage demonstrations which are not contrary to the laws. (Art. 44)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດຂຽນ, ໂຮມຊຸມນຸມ, ຈັດຕັ້ງ ສະມາຄົມ ແລະເດີນຂະບວນ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ. (ມາດຕາ 44 (ໃໝ່))

Legislature

Lao People’s Democratic Republic, English

The term of office of each National Assembly legislature is five years.
Members of the National Assembly are elected by the Lao citizens in accordance with the laws. ... (Art. 54)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະຊຸດມີອາຍຸການຫ້າປີ.
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນພົນລະເມືອງລາວເປັນຜູ້ເລືອກຕັ້ງຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ກໍາ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. … (ມາດຕາ 54 (ໃໝ່))

Head of State

Lao People’s Democratic Republic, English

The President of the State is elected by the National Assembly with two-thirds of the votes of all members of the National Assembly attending the session. … (Art. 66)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ປະທານປະເທດ ແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ເລືອກຕັ້ງໂດຍໄດ້ຮັບ ຄະແນນສຽງຢ່າງໜ້ອຍສອງສ່ວນສາມ ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ... (ມາດຕາ 66 (ໃໝ່))

Government

Lao People’s Democratic Republic, English

The Prime Minister is the head of the government, and represents the government[; he] leads and manages the work of the government, ministries, ministry-equivalent organisations, departments and other organisations attached to the government; and leads and manages the work of provinces and cities.
The Prime Minister appoints, transfers and removes Vice-Ministers, Vice-chairmen of the ministry-equivalent organisations, heads of department, deputy governors, and deputy mayors of cities, and promotes and demotes colonels in the national defence and security forces and other ranks as provided by the laws.
The Deputy Prime Ministers are the assistants of the Prime Minister and execute the tasks assigned to them by the Prime Minister. The Prime Minister may assign a particular Deputy Prime Minister to carry out work on his behalf in the event that he is [occupied on other matters]. (Art. 73)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນຫົວໜ້າລັດຖະບານ ແລະຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ຊີ້ ນໍາ ແລະອໍານວຍຄວບຄຸມວຽກງານຂອງລັດຖະບານ, ຊີ້ນໍາວຽກງານຂອງກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ທະບວງ ແລະອົງການອື່ນໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ຊີ້ນໍາວຽກງານຂອງແຂວງ ແລະນະ ຄອນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼືປົດຕໍາແໜ່ງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ຮອງ ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຫົວໜ້າທະບວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ, ເລື່ອນ ຊັ້ນ ຫຼືປົດຊັ້ນພັນເອກຂອງກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະຕໍາແໜ່ງອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະຮັບຜິດຊອບວຽກ ງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ເມື່ອນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕິດຂັດ ແມ່ນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເປັນຜູ້ວ່າການແທນ. (ມາດຕາ 73 (ໃໝ່))

Head of State

Lao People’s Democratic Republic, English

The President of the State is the Head of State of the Lao People's Democratic Republic and the representative of the multi-ethnic Lao people both within the country and abroad. (Art. 65)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ປະທານປະເທດ ເປັນປະມຸກລັດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ ຊາຊົນລາວ, ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະ ເທດ. (ມາດຕາ 65 (ໃໝ່))

Vice-President

Lao People’s Democratic Republic, English

The President of the State may have a Vice-President as elected by the National Assembly with the votes of more than one-half of the number of National Assembly members attending the session. The Vice-President of the State executes all tasks assigned to him by the President of the State and acts on behalf of the President of the State if he is [occupied on other matters]. (Art. 68)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ປະທານປະເທດມີຮອງປະທານປະເທດ ຊຶ່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ເລືອກຕັ້ງ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກ ສະ ພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ຮອງປະທານປະເທດ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງປະທານປະເທດ ແລະຕາງໜ້າໃຫ້ປະທານປະເທດໃນເວລາປະທານປະເທດຕິດຂັດ. (ມາດຕາ 68 (ໃໝ່))