Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 53 results

Sexual and Reproductive Rights

Czech Republic, Czech

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
… (Listina základních práv a svobod, Čl. 6)

Czech Republic, English

(1) Everyone has the right to life. Human life is worthy of protection even before birth.
… (Charter, Art. 6)

Marriage and Family Life

Czech Republic, Czech

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon. (Listina základních práv a svobod, Čl. 32)

Czech Republic, English

(1) Parenthood and the family are under the protection of the law. Special protection is guaranteed to children and adolescents.
(2) Pregnant women are guaranteed special care, protection in labour relations, and suitable labour conditions.
(3) Children, whether born in or out of wedlock, enjoy equal rights.
(4) It is the parents’ right to care for and bring up their children; children have the right to parental upbringing and care. Parental rights may be limited and minor children may be removed from their parents’ custody against the latters’ will only by the decision of a court on the basis of the law.
(5) Parents who are raising children have the right to assistance from the state.
(6) Detailed provisions shall be set by law. (Charter, Art. 32)

Marriage and Family Life

Czech Republic, Czech

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
… (Listina základních práv a svobod, Čl. 10)

Czech Republic, English

(2) Everyone has the right to be protected from any unauthorized intrusion into her private and family life.
… (Charter, Art. 10)

Public Institutions and Services

Czech Republic, Czech

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.
...
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon. (Listina základních práv a svobod, Čl. 32)

Czech Republic, English

(1) Parenthood and the family are under the protection of the law. Special protection is guaranteed to children and adolescents.
(2) Pregnant women are guaranteed special care, protection in labour relations, and suitable labour conditions.

(5) Parents who are raising children have the right to assistance from the state.
(6) Detailed provisions shall be set by law. (Charter, Art. 32)

Participation in Public Life and Institutions

Czech Republic, Czech

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. (Listina základních práv a svobod, Čl. 21)

Czech Republic, English

(1) Citizens have the right to participate in the administration of public affairs either directly or through the free election of their representatives.
… 
(4) Citizens shall have access, on an equal basis, to any elective and other public office. (Charter, Art. 21)

Citizenship and Nationality

Czech Republic, Czech

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.
… (Listina základních práv a svobod, Čl.3)

Czech Republic, English

(2) Everybody has the right freely to choose his nationality. It is prohibited to influence this choice in any way, just as is any form of pressure aimed at suppressing a person’s national identity.
… (Charter, Art.3)

Citizenship and Nationality

Czech Republic, Czech

(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.
(2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství. (Ústava 1992, Čl. 12)

Czech Republic, English

(1) The conditions under which citizenship of the Czech Republic is acquired and lost shall be provided for by statute.
(2) No person may be deprived of his citizenship against his will. (1992 Constitution, Art. 12)

Education

Czech Republic, Czech

(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. (Listina základních práv a svobod, Čl. 33)

Czech Republic, English

(1) Everyone has the right to education. School attendance shall be obligatory for the period specified by law.
(2) Citizens have the right to free elementary and secondary school education, and, depending on particular citizens’ ability and the capability of society, also to university-level education.

(4) The conditions under which citizens have the right to assistance from the state during their studies shall be set by law. (Charter, Art. 33)

Minorities

Czech Republic, Czech

… Rozhodování většiny dbá ochrany menšin. (Ústava 1992, Čl. 6)

Czech Republic, English

… The decision-making of the majority shall take into consideration the interests of minorities. (1992 Constitution, Art. 6)

Minorities

Czech Republic, Czech

Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. (Listina základních práv a svobod, Čl. 24)

Czech Republic, English

Membership in a national or ethnic minority may not be to anyone’s detriment. (Charter, Art. 24)