Constitution of the Republic of Burundi 2005, as amended to 2018
Affirmative Action (Broadly)
 • English
  The members of the Government make or propose the appointments in the public administration and to the diplomatic posts taking into account the necessity to maintain an ethnic, regional, political and gender equilibrium. (Art. 140)
 • Kirundi
  Abagize Leta nibo bagena canke bagashikiriza abagenwa mu mabanga y’intwaro mu gihugu hamwe n’abaserukira Uburundi mu makungu bisunze kunganisha amoko, intara, imigambwe n’ibitsina. (Ingingo ya 140)
 • French
  Les membres du Gouvernement font ou proposent les nominations dans l’administration publique et aux postes diplomatiques en prenant en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethnique, régional, politique et entre les genres. (Art. 140)
Affirmative Action (Broadly)
 • English
  The Administration is largely representative of the Burundian Nation and must reflect the diversity of its components. The practices that it observes in the matter of employment are founded on objective and equitable criteria of aptitude as well as on the necessity to correct the disequilibrium and to assure a wide ethnic, regional and gender representation... (Art. 148)
 • Kirundi
  Mu ntwaro, abarundi bose bategerezwa kuba baserukiwe bikwiye mu budasa bwa bo. Ugutanga akazi gutegerezwa kwisunga ko abakarondera bakwije ibisabwa n’amategeko hakurikijwe ubutungane n’ukwitwararika gukosora ivyerekeye urugero rw’ingene abanyagihugu baserukirwa, bikaringanizwa mu buryo abanyagihugu bo mu moko yose, intara zose n’ibitsina baserukirwa... (Ingingo ya 148)
 • French
  L’Administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre... (Art. 148)
Affirmative Action (Broadly)
 • English
  The Senate is provided with the following competences:

  5. Controlling the application of the constitutional provisions by demanding [exigeant] the ethnic and gender representativeness and the equilibrium within all the structures and institutions of the State, notably the public administration and the Corps of Defense and of Security;
  … (Art. 192)
 • Kirundi
  Inama nkenguzamateka ifise ububasha bukurikira:

  5. kugenzura ko ibitegekanijwe n’Ibwirizwa shingiro vyerekeye ingene amoko n’ibitsina biserukiwe bikwiye mu nzego zose za Leta na cane cane mu kazi ka Leta, mu ntwaramiheto no mu bajejwe umutekano ;
  … (Ingingo ya 192)
 • French
  Le Sénat est doté des compétences suivantes :

  5. Contrôler l’application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique et de genre et l’équilibre dans toutes les structures et les institutions de l’Etat notamment l’administration publique et les corps de défense et de sécurité ;
  … (Art. 192)
Affirmative Action (Broadly)
 • English
  The elections of the Deputies take place following the ballot of bloc lists [listes bloquées] by proportional representation. These lists must have a multi-ethnic character and take into account the equilibrium between men and women. For three candidates registered together [inscrits à la suite] on a list, only two may belong to the same ethnic group, and at least one in three must be a woman. (Art. 173)
 • Kirundi
  Amatora y’abashingamateka ashingira ku rutonde rwugaye rw’amazina rwashikirijwe, bagatorwa hisunzwe amajwi baronse. Urutonde rwose rw’ayo mazina rutegerezwa kurangwa n’uko amoko yose yaserukiwe kandi hakaba harimwo abagabo n’abakenyezi. Ku bitoza batatu bari ku rutonde rumwe, babiri gusa ni bo baba basangiye ubwoko kandi n’imiburiburi umwe kuri batatu ategerezwa kuba ari umugore. (Ingingo ya 173)
 • French
  Les élections des députés se déroulement suivant le scrutin des listes bloquées à la représentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l’équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur trois doit être une femme. (Art. 173)
Affirmative Action (Broadly)
 • English

  The procedures of recruitment and appointment in the judicial corps submit [obéissant] imperatively to the concern [souci] to promote regional [and] ethnic equilibrium and the equilibrium of genders.
  The Magistrature includes at most 60% of Hutu and at most 40% of Tutsi. A minimum of 30% of women is assured. (Art. 213)
 • Kirundi

  Mu gutanga akazi no mu kugena abayobozi mu rwego rw’abacamanza, hategerezwa gucungerwa ko hitwararitswe kunganisha intara, ubwoko, n’ibitsina.
  Urwego rw'abacamanza rugizwe n'ibice bitarenga 60% vy'Abahutu n'ibice bitarenga 40% vy'Abatutsi Hategerezwa kubamwo n'imiburiburi ibice 30% vy'abagore. (Ingingo ya 213)
 • French

  Les procédures de recrutement et nomination dans le corps judiciaire obéissent impérativement au souci de promouvoir l’équilibre régional, ethnique et l’équilibre entre genres.
  La magistrature comprend au plus 60% de Hutu et au plus 40% de Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes. (Art. 213)
Affirmative Action (Broadly)
 • English
  The Superior Council of the Magistrature is equilibrated on the ethnic [and] regional plane and between genders.
  … (Art. 222)
 • Kirundi
  Mu bagize Inama nkuru y’abacamanza hategerezwa gucungerwa ko ata bwoko, ata ntara, ata gitsina vyakumiriwe kandi hakaba ukunganisha.
  … (Ingingo ya 222)
 • French
  Le Conseil Supérieur de la Magistrature est équilibré sur le plan ethnique, régional et entre les genres.
  … (Art. 222)
Affirmative Action (Broadly)
 • English
  The State has the duty to put in place a policy of reforms pertinent to matters of defense and of security that reinforces the unity and the cohesion of the Burundian People, notably by assuring the necessary ethnic, regional and gender equilibriums. (Art. 261)
 • Kirundi
  Leta itegerezwa gushinga umugambi wo guhindura biboneka ivyerekeye kurwanira n’ugucungera umutekano bituma ubumwe n’umwumvikano w’abanyagihugu bikomera cane cane ku kuwurangura ku buryo abarundi bose bo mu moko yose, intara zose n’ibitsina vyose baserukirwa muri izo nzego. (Ingingo ya 261)
 • French
  L’Etat a le devoir de mettre en place une politique des réformes pertinentes en matière de défense et de sécurité qui renforce l’unité et la cohésion du peuple burundais, notamment en assurant les équilibres ethniques, régionaux et de genres nécessaires. (Art. 261)
Citizenship and Nationality
 • English
  The quality of [being] Burundian is acquired, is conserved and is lost according to the conditions determined by a law.
  The children born of Burundian men or women have the same rights with regard to the law on nationality. (Art. 12)
 • Kirundi
  Ibwirizwa ni ryo rishinga uburyo umuntu aronka ubwenegihugu, abugumya canke akabutakaza.
  Abana bavuka ku Barundi canke ku Barundikazi baranganya uburenganzira imbere y’Ibwirizwa rigenga ubwenegihugu. (Ingingo ya 12)
 • French
  La qualité de Burundais s’acquiert, se conserve et se perd selon les conditions déterminées par la loi.
  Les enfants nés des hommes ou des femmes burundais ont les mêmes droits au regard de la loi sur la nationalité. (Art. 12)
Citizenship and Nationality
 • English
  No one may be arbitrarily deprived of their nationality, or of the right to change it. (Art. 34)
 • Kirundi
  Nta muntu n’umwe ashobora kwakwa ubwenegihugu, canke kwakwa ububasha bwo kubuhindura. (Ingingo ya 34)
 • French
  Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d’en changer. (Art. 34)
Citizenship and Nationality
 • English
  [The following] are of the domain of the law:

  2° The status of persons and of assets:
  - nationality, … (Art. 164)
 • Kirundi
  Ibitegerezwa kuringanizwa n’amabwirizwa ni ibi:

  2° Ivyerekeye amabwirizwa agenga abantu n’ivyabo:
  – ibiraba ubwenegihugu, … (Ingingo ya 164)
 • French
  Sont du domaine de la loi :

  2° Le statut des personnes et des biens :
  - nationalité, … (Art. 164)
Composition and Appointment
 • English
  The judicial power is structured [de façon à] to reflect in its composition the whole of the population.
  The procedures of recruitment and appointment in the judicial corps submit [obéissant] imperatively to the concern [souci] to promote regional [and] ethnic equilibrium and the equilibrium of genders.
  The Magistrature includes at most 60% of Hutu and at most 40% of Tutsi. A minimum of 30% of women is assured. (Sec. 213)
 • Kirundi
  Ubutegetsi bw’ubutungane buringanizwa ku buryo abanyagihugu bose baruserukirwamwo bikwiye.
  Mu gutanga akazi no mu kugena abayobozi mu rwego rw’abacamanza, hategerezwa gucungerwa ko hitwararitswe kunganisha intara, ubwoko, n’ibitsina.
  Urwego rw'abacamanza rugizwe n'ibice bitarenga 60% vy'Abahutu n'ibice bitarenga 40% vy'Abatutsi Hategerezwa kubamwo n'imiburiburi ibice 30% vy'abagore. (Ingingo ya 213)
 • French
  Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à refléter dans sa composition l’ensemble de la population.
  Les procédures de recrutement et nomination dans le corps judiciaire obéissent impérativement au souci de promouvoir l’équilibre régional, ethnique et l’équilibre entre genres.
  La magistrature comprend au plus 60% de Hutu et au plus 40% de Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes. (Art. 213)
Jurisdiction and Access
 • English
  The President of the Republic promulgates the laws adopted by the Parliament within a time period of thirty days counting from the day of their transmission, if he does not formulate any demand of a second reading or [if he] has not referred [the matter] to the Constitutional Court for unconstitutionality.

  Before promulgating the organic laws, the President of the Republic must have their conformity to the Constitution verified by the Constitutional Court.
  … (Art. 202)
 • Kirundi
  Umukuru w’igihugu ashira umukono akongera agatangaza ku mabwirizwa yashinzwe n’Inama nshingamateka n’Inama nkenguzamateka mu minsi mirongo itatu ikurikira umunsi yayarungikiweko kiretse asavye ko asubira kwihwezwa canke ngo asabe Sentare yubahiriza Ibwirizwa shingiro gusuzuma ko adaciye kubiri n’Ibwirizwa shingiro.

  Imbere yo gutangaza amabwirizwa aringaniza, Umukuru w’igihugu ategerezwa gusaba Sentare yubahiriza Ibwirizwa shingiro gusuzuma ko ayo mabwirizwa adaciye kubiri n’Ibwirizwa shingiro.
  … (Ingingo ya 202)
 • French
  Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de trente jours à compter du jour de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour Constitutionnelle en inconstitutionnalité.

  Avant de promulguer les lois organiques, le Président de la République doit faire vérifier leur conformité à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.
  … (Art. 202)
Jurisdiction and Access
 • English
  The Constitutional Court is the jurisdiction of the State in constitutional matters.
  It is the judge of the constitutionality of the laws and interprets the Constitution. (Art. 231)
 • Kirundi
  Sentare yuhabiriza lbwirizwa shingiro niyo Sentare y’igihugu iraba ivyerekeye Ibwirizwa Shingiro.
  Ni yo igenzura y’uko amabwirizwa ashingwa adaciye kubiri n’Ibwirizwa Shingiro ikongera igatanga insiguro yaryo iyo bikenewe. (Ingingo ya 231)
 • French
  La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle.
  Elle est juge de la constitutionnalité des lois et interprète la Constitution. (Art. 231)
Jurisdiction and Access
 • English
  The Constitutional Court is competent to:
  – decide on the constitutionality of the laws and of the regulatory acts taken in the matters other than those arising within the domain of the law;
  – assure the respect for this Constitution including the Charte des Droits fundamentaux [Charter of Fundamental Rights], by the organs of the State, [and] the other institutions;
  – interpret the Constitution, at the demand of the President of the Republic, of the President of the National Assembly, of the President of the Senate, of one-quarter of the Deputies or of one-quarter of the Senators;
  – decide on the regularity of the presidential elections, legislative [elections] and of the referenda and to proclaim the definitive results of them;
  – receive the oath of the President of the Republic, of the Vice President of the Republic, of the Prime Minister and of the other Ministers before their entry into [their] functions;
  – declare the vacancy of the post of President of the Republic.
  – declare the vacancy of the seats of the parliamentarians.
  The organic laws before their promulgation, the international treaties before submitting them to the vote of the Assemblies, the internal regulations of the National Assembly and of the Senate before their application, are submitted obligatory to the control of constitutionality. (Art. 234)
 • Kirundi
  Sentare yubahiriza Ibwirizwa Shingiro ifise ububasha bukurikira :
  - kwihweza ko amabwirizwa n’amategeko ashingwa mu bidasanzwe biringanizwa n’ibwirizwa adaciye kubiri n’Ibwirizwa Shingiro ;
  - gucungera ko iri bwirizwa shingiro harimwo n’amasezerano yerekeye amateka ngenderwako y’ikiremwa muntu yubahirizwa n’abantu, inzego za Reta, hamwe n’izindi nzego ;
  - gutanga insiguro y’Ibwirizwa Shingiro, bisabwe n’Umukuru w’Igihugu, Umukuru w’Inama Nshingamateka, Umukuru w’Inama Nkenguzamateka, ica kane c’abashingamateka canke ica kane c’abakenguzamateka ;
  - kwihweza ko amatora y’Umukuru w’Igihugu, y’abashingamateka n’abakenguzamateka n’ayo gusaba ebenegihugu ngo bemeze canke bahakane ikinaka vyaranguwe hakwirikijwe amategeko n’ugutangaza ivyavuye mu matora ;
  - kwakira indahiro y’Umukuru w’Igihugu, iy’Icegera c’Umukuru w’Igihugu, iy’Umushikiranganji wa Mbere n’iz’abandi bashikiranganji imbere y’uko batangura kurangura amabanga bajejwe;
  - kwemeza ko igihugu kitagifise umukuru w’Igihugu;
  - Kwemeza ko intebe z’abashingamateka n’abakenguzamateka zigaragara.
  Amabwirizwa yunganira Ibwirizwa Shingiro imbere y’uko atangazwa, amasezerano mpuzamakungu imbere yuko ashikirizwa Inama Nshingamateka n’Inama Nkenguzamateka ngo ziyemeze, amategeko ntunganyabikorwa atomora ingene Inama Nshingamateka n’ingene Inama Nkenguzamateka zitunganiriza imirimo yazo, ategerezwa gusuzumwa na Sentare yubahiriza Ibwirizwa Shingiro imbere y’uko atangazwa. (Ingingo ya 234)
 • French
  La Cour Constitutionnelle est compétente pour :
  - statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires pris dans les matières autres que celle relevant du domaine de la loi ;
  - assurer le respect de la présente Constitution y compris la Charte des Droits fondamentaux, par les organes de l’Etat, les autres institutions ;
  - interpréter la Constitution, à la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, d’un quart des députés ou d’un quart des sénateurs ;
  - statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et des référendums et en proclamer les résultats définitifs ;
  - recevoir le serment du Président de la République, du Vice-Président de la République, du Premier Ministre et des autres Ministres avant leur entrée en fonctions ;
  - constater la vacance du poste de Président de la République ;
  - constater la vacance des sièges des parlementaires.
  Les lois organiques avant leur promulgation, les traités internationaux avant de les soumettre au vote des Assemblées, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en application, sont soumis obligatoirement au contrôle de constitutionnalité. (Art. 234)
Jurisdiction and Access
 • English
  The Constitutional Court is referred to [a matter] by the President of the Republic, the President of the National Assembly, the President of the Senate, by one-quarter of the members of the National Assembly or one-quarter of the members of the Senate, or by the Ombudsman.
  Every natural or juridical person [personne physique ou morale] interested as well as the Public Ministry may refer the Constitutional Court [to a matter] concerning the constitutionality of the laws, either directly by way of [an] action or indirectly by the procedure of pleadings [exception] of unconstitutionality invoked in a matter submitted to another jurisdiction.
  … (Art. 236)
 • Kirundi
  Umukuru w’Igihugu, Umukuru w’Inama Nshingamateka, Umukuru w’Inama Nkenguzamateka, ica kane c’abashingamateka, ica kane c’abakenguzamateka canke Umuhuza w’abanyagihugu na Reta bafise ububasha bwo kwitura Sentare yubahiriza Ibwirizwa Shingiro.
  Umuntu uwo ari we wese abifisemwo inyungu, ishirahamwe iryo ari ryo ryose ribifisemwo inyungu canke abashikirizamanza barashobora kwitura Sentare yubahiriza Ibwirizwa Shingiro bakadoma urutoke ku mabwirizwa n’amategeko yoba yashinzwe biciye kubiri n’Ibwirizwa Shingiro. Bashobora kubigira mu kwishikirira bo nyene Sentare yubahiriza Ibwirizwa Shingiro canke mu kubimenyesha abandi bacamanza mu gihe babonye ko urubanza bariko barabacira rushingiye ku ngingo y’Ibwirizwa canke y’Itegeko iciye kubiri n’Ibwirizwa Shingiro.
  … (Ingingo ya 236)
 • French
  La Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, par un quart des membres de l’Assemblée Nationale ou un quart des membres du Sénat, ou par l’ombudsman.
  Toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le Ministère Public peuvent saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement par voie d’action soit indirectement par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire soumise à une autre juridiction.
  … (Art. 236)
Education
 • English

  Parents have the natural right and the duty to educate and raise their children. They are supported, in this task, by the State and the public collectivities.
  … (Art. 30)
 • Kirundi

  Abavyeyi basanganywe uburenganzira kama bwo kurera neza abana babo kandi barabitegerezwa. Mu kurangura iryo banga bashigikirwa n’igihugu n’amakomine.
  … (Ingingo ya 30)
 • French

  Les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les collectivités publiques.
  … (Art. 30)
Education
 • English
  Every citizen has [a] right to the equal access to instruction, to education and to culture.
  The State has the duty to organize public education [enseignement] and to favor access to it.
  … (Art. 53)
 • Kirundi
  Umwenegihugu wese arafise uburenganzira bungana n’ubw’abandi bwo kuronka inyigisho, indero n’imico kama.
  Reta itegerezwa gutunganya inyigisho mu mashuri yayo ikanorohereza abakeneye kuyajamwo.
  … (Ingingo ya 53)
 • French
  Tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et àn la culture.
  L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès.
  … (Art. 53)
Employment Rights and Protection
 • English
  The State recognizes to all citizens the right to work and strives [s’efforce] to create the conditions that render the enjoyment of this right effective. It recognizes the right that every person has to enjoy just and satisfactory conditions of work and guarantees to the worker the just retribution for their services or for their production. (Art. 54)
 • Kirundi
  Leta iremera ko abanyagihugu bose bakwiye kuronka uburenganzira bw’akazi. Irakora uko ishobora wose kugira ishireho ibikenewe kugira ubwo burenganzira bushobore kujamu ngiro. lrubahiriza umukozi wese kugira ngo aronke impembo ikwiranye n’amabanga arangura canke umwimbu wiwe kandi akabaho mu buryo bwiza kandi bushimishije. (Ingingo ya 54)
 • French
  L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer des conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective. Il reconnaît le droit qu’a toute personne de jouir des conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. (Art. 54)
Employment Rights and Protection
 • English
  With equal competence, every person has the right, without any discrimination, to equal salary for equal work. (Art. 57)
 • Kirundi
  Abantu bose bategerezwa kuronka impembo ingana iyo bakora akazi kamwe kandi babishoboye kumwe. (Ingingo ya 57)
 • French
  A compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. (Art. 57)
Employment Rights and Protection
 • English
  [The following] are of the domain of the law:

  9° The legislation of work, of social security, … (Art. 164)
 • Kirundi
  Ibitegerezwa kuringanizwa n’amabwirizwa ni ibi :

  9° Amabwirizwa yerekeye akazi, ugutegekaniriza kazoza abakozi … (Ingingo ya 164)
 • French
  Sont du domaine de la loi :

  9° La législation du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical, … (Art. 164)
Equality and Non-Discrimination
 • English
  All Burundians are equal in merits and in dignity. All citizens enjoy the same rights and have right to the same protection of the law. No Burundian may be excluded from the social, economical or political life of the nation because of their race, of their language, of their religion, of their sex or of their ethnic origin. (Art. 13)
 • Kirundi
  Abarundi bose baranganya iteka n’ivyo bakwiye kuronka. Abanyagihugu bose baranganya amateka kandi amabwirizwa abakingira kumwe. Nta murundi n’umwe azokumirwa mu vyerekeye imibano, ubutunzi canke intwaro y’igihugu kubera ibara ry’urukoba, ururimi, idini, igitsina canke ubwoko vyiwe. (Ingingo ya 13)
 • French
  Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique. (Art. 13)
Equality and Non-Discrimination
 • English
  All citizens are equal before the law, which assures them an equal protection.
  No one may be subject to discrimination notably because of their origin, of their race, of their ethnicity, of their sex, of their color, of their language, of their social situation, of their religious, philosophical or political convictions, because of a physical or mental handicap, or because they are carriers of HIV/AIDS or of any other incurable disease. (Art. 22)
 • Kirundi
  Abanyagihugu bose barangana imbere y’Itegeko kandi rikabakingira kumwe.
  Nta muntu n’umwe akumirwa kubera amamuko yiwe, ibara ry’urukoba rwiwe, ubwoko bwiwe, igitsina ciwe, ururimi avuga, uko abayeho mu gihugu, idini ryiwe, ivyiyumviro nyamukuru vyiwe ku vyerekeye ubuzima canke intwaro y’igihugu canke kubera ubumuga canke kubera ko afise umugera wa SIDA canke iyindi ngwara iyo ariyo yose idakira. (Ingingo ya 22)
 • French
  Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale.
  Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable. (Art. 22)
Equality and Non-Discrimination
 • English
  Every person has the duty to respect their compatriots and to show them [leur témoigner] consideration, without any discrimination. (Art. 62)
 • Kirundi
  Umuntu wese ategerezwa kwubaha abo basangiye igihugu akabereka ko abasonera ata gukumira. (Ingingo ya 62)
 • French
  Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune. (Art. 62)
Equality and Non-Discrimination
 • English
  Each individual has the duty to respect and to consider their fellow man [semblable] without any discrimination, and to maintain with them relations that permit [them] to promote, to safeguard and to reinforce respect and tolerance. (Art. 67)
 • Kirundi
  Umuntu wese ategerezwa gusonera no guha icubahiro abandi ata gucagura, no gukomeza imigenderanire iteza imbere kandi igatsimbataza ugusoneranira n’ukwihanganiranira. (Ingingo ya 67)
 • French
  Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune, et d’entretenir avec lui les relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance. (Art. 67)
Obligations of the State
 • English

  Proclaiming again that all human beings, without distinction of race, of religion or of belief, possess inalienable and sacred rights;
  Solemnly reaffirm our attachment to the respect for the fundamental rights of the human person as they result from the international texts relative to the rights of man ratified by Burundi as well as the fundamental principles recognized by the laws of the Republic;

  Reaffirming our engagement to construct a political order and a system of Government inspired by the realities of our country and founded on the values of justice, of democracy, of good governance, of pluralism, of respect for the fundamental freedoms and rights of the individual, of unity, of solidarity, of mutual understanding, of tolerance and of cooperation between the different ethnic groups of our society;
  … (Preamble)
 • Kirundi

  Dusubiriye gutangaza ko zina kiremwa muntu, atagusobanura ubwoko, idini canke ukwemera kwiwe, afise uburenganzira ntakomakomwa;
  Dusubiriye kwemeza icese ishaka dufise ry’ukwubahiriza uburenganzira shingiro bwa kiremwa muntu nk’uko bitegekanijwe n’amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu yemejwe n’Uburundi hamwe n’ingingo ngenderwako zemewe n’amategeko y’Igihugu;

  Dusubiriye kwiyemeza gushiraho ingendo ya poritike n’intwaro bifatiye ku mico n’akaranga k’igihugu cacu kandi bifatiye ku butungane, ku ntwaro rusangi, ku ntwaro ibereye, ku migambwe myinshi, ku kwishira n’ukwizana kw’umuntu wese, ugushigikirana n’umwumvikano wa bose, ukwihanganirana n’ugufashanya hagati y’ubwoko butandukanye bugize igihugu cacu;
  … (Intangamara)
 • French

  Proclamant à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ;
  Réaffirmant solennellement notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils résultent des textes internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Burundi ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

  Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement inspirés des réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et des droits fondamentaux de l’individu, de l’unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de coopération entre les différents groupes ethniques de notre société ;
  … (Préambule)
Obligations of the State
 • English
  The Government is constructed on the will of the Burundian People. It is responsible before them and respects [their] fundamental freedoms and rights. (Art. 15)
 • Kirundi
  Leta ishimikira ku gushaka kw’abarundi, nibo bayigenzura kandi ikubahiriza ukwishira n’ukwizana hamwe n’amateka ngenderwako yabo. (Ingingo ya 15)
 • French
  Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais. Il est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux. (Art. 15)
Obligations of the State
 • English
  The rights and the duties proclaimed and guaranteed by the international texts relative to the rights of man regularly ratified are [an] integral part of the Constitution. (Art. 19)
 • Kirundi
  Amateka n’ibitegerejwe vyatangajwe bigakingirwa n’amasezerano y’isi yose yerekeye agateka ka zina muntu Uburundi bwemeje biri mu bigize iri Bwirizwa shingiro. (Art. 19)
 • French
  Les droits et devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution. (Art. 19)
Obligations of the State
 • English
  The fundamental rights must be respected within the whole [ensemble] of the juridical, administrative and institutional order. … (Art. 48)
 • Kirundi
  Amateka ngenderwako ategerezwa kwubahirizwa mu bisata vyose vy’ubutungane, vy’intwaro hamwe n’inzego zose z’igihugu. … (Ingingo ya 48)
 • French
  Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, administratif et institutionnel. … (Art. 48)
Obligations of the State
 • English
  [The following] are of the domain of the law:
  1° The fundamental guarantees and obligations of the citizen:
  – safeguard of the individual freedom;
  – protection of the public freedoms;
  … (Art. 164)
 • Kirundi
  Ibitegerezwa kuringanizwa n’amabwirizwa ni ibi :
  1° Ivyubahiriza umunyagihugu n’ivyo asabwa ngenderwako :
  – kwubahiriza ukwishira n’ukwizana kwa zina muntu ;
  – gukingira ukwishira n’ukwizana kw’abanyagihugu ;
  … (Ingingo ya 164)
 • French
  Sont du domaine de la loi :
  1° Les garanties et obligations fondamentales du citoyen :
  - sauvegarde de la liberté individuelle;
  - protection des libertés publiques ;
  … (Art. 164)
Judicial Protection
 • English
  The fundamental rights must be respected within the whole [ensemble] of the juridical, administrative and institutional order. … (Art. 48)
 • Kirundi
  Amateka ngenderwako ategerezwa kwubahirizwa mu bisata vyose vy’ubutungane, vy’intwaro hamwe n’inzego zose z’igihugu. … (Ingingo ya 48)
 • French
  Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, administratif et institutionnel. … (Art. 48)
Judicial Protection
 • English
  The judicial power, guardian of the public rights and freedoms, assures the respect for these rights and freedoms within the conditions provided for by the law. (Art. 60)
 • Kirundi
  Ubutegetsi bw’ubutungane nibwo bukingira amateka n’ubwigenge bw’abantu, rugacungera iyubahirizwa ryayo nkuko bitegekanijwe n’Ibwirizwa. (Ingingo ya 60)
 • French
  Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, assure le respect de ces droits et libertés dans les conditions prévues par la loi. (Art. 60)
Judicial Protection
 • English
  The Constitutional Court is competent to:

  – assure the respect for this Constitution including the Charte des Droits fundamentaux [Charter of Fundamental Rights], by the organs of the State, [and] the other institutions;
  … (Art. 234)
 • Kirundi
  Sentare yubahiriza Ibwirizwa shingiro ifise ububasha bukurikira :

  – gucungera ko iri bwirizwa shingiro harimwo n’amasezerano yerekeye amateka ngenderwako y’ikiremwa muntu yubahirizwa n’abantu, inzego za Leta, hamwe n’izindi nzego ;
  … (Ingingo ya 234)
 • French
  La Cour Constitutionnelle est compétente pour :

  - assurer le respect de la présente Constitution, y compris la Charte des Droits fondamentaux, par les organes de l’Etat, les autres institutions;
  … (Art. 234)
National Human Rights Bodies
 • English
  The Ombudsman receives the complaints and conducts the inquiries concerning the faults of administration and of the violations of the rights of citizens committed by the agents of the public function and of the judiciary and makes recommendations on that subject to the competent authorities. He also assures a mediation between the Administration and the citizens and between the ministries and the Administration and plays the role of an observer in what [en ce qui] concerns the functioning of the public administration.
  The organization and the functioning of his service are established by the law. (Art. 243)
 • Kirundi
  Umuhuza w’abanyagihugu na Leta arakira ibirego vy’abamwituye agatohoza ivyerekeye amakosa yakozwe mu gutunganya ivy’igihugu n’ugurtyoza agateka k’abanyagihugu vyakozwe n’abakozi ba Leta n’abakora mu vy’ubucamanza, ibikwiye gukosorwa akabimenyesha abategetsi babifitiye ububasha. Arahuza kandi abajejwe intwaro n’abanyagihugu, ubushikiranganji n’izindi nzego z’ubutegetsi kandi agashinga ijisho ingene inzego nshingwantwaro zikora.
  Ingene imirimo y’Umuhuza w’abanyagihugu na Leta iringanijwe n’ingene arangura amabanga ajejwe bitomorwa n’Ibwirizwa. (Ingingo ya 243)
 • French
  L’Ombudsman reçoit les plaintes et mène des enquêtes concernant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait des recommandations à ce sujet aux autorités compétentes. Il assure également une médiation entre l’Administration et les citoyens et entre les ministères et l’Administration et joue le rôle d’observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l’administration publique.
  L’organisation et le fonctionnement de son service sont fixés par la loi. (Art. 243)
National Human Rights Bodies
 • English
  The Ombudsman is appointed by the National Assembly with the majority of three-quarters of its members. His appointment is subject to the approval of the Senate with a majority of two-thirds of its members.
  … (Art. 245)
 • Kirundi
  Umuhuza w’abanyagihugu na Reta agenwa n’Inama Nshingamateka yemejwe n’ibice bitatu vya bine vy’abayigize. Igenwa ryiwe ribanza kwemezwa n’ibice bibiri vya bitatu vy’abagize Inama Nkenguzamateka.
  … (Art. 245)
 • French
  L’Ombudsman est nommé par l’Assemblée Nationale à la majorité des trois quarts de ses membres. Sa nomination est sujette à approbation par le Sénat à la majorité de deux-tiers de ses membres.
  … (Art. 245)
Limitations and/or Derogations
 • English
  Any restriction of a fundamental right must be founded on a legal basis; it must be justified by the general interest or by the protection of a fundamental right of others; it must be proportionate to the specified [visé] goal. (Art. 47)
 • Kirundi
  Ikintu cose kigabanya amateka ntarengwako gitegerezwa kuba gishimikiye kw’Ibwirizwa; imvo yaco igatumwa n’ineza ya bose canke ugukingira amateka ntarengwa y’abandi, kikaba gikwiranye n’ineza ironderwa. (Ingingo ya 47)
 • French
  Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; elle doit être justifiée par l’intérêt général ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui; elle doit être proportionnée au but visé. (Art. 47)
Marriage and Family Life
 • English
  Every human person has the right to respect of their private life and of their family life, of their domicile and of their personal communications. (Art. 28)
 • Kirundi
  Umukenyezi wese, umugabo wese arafise uburenganzira bwo kwubahirizwa mukwigenga mu buzima bwiwe n’ubwo umuryango wiwe, mu rugo rwiwe no mu vyo ayaga n’abandi bimwega. (Ingingo ya 28)
 • French
  Toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles. (Art. 28)
Marriage and Family Life
 • English
  The freedom to marry is guaranteed, as well as the right to choose his or her partner. Marriage may only be concluded with the free and full consent of the future spouses.
  Marriage between two persons of the same sex is prohibited. (Art. 29)
 • Kirundi
  Uburenganzira bwo kwabirana burubahirizwa, co kimwe no kwitorera uwo mwabirana. Ukwabirana gushoboka iyo abashaka kwabirana bavyiyemereye ata gahato.
  Ukwabirana kw’abafise igitsina kimwe kurabujijwe. (Ingingo ya 29)
 • French
  La liberté de se marier est garantie, de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
  Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit. (Art. 29)
Marriage and Family Life
 • English
  The family is the natural base cell of society. Marriage is the legitimate support of it. Family and marriage are placed under the particular protection of the State.
  Parents have the natural right and the duty to educate and raise their children. They are supported, in this task, by the State and the public collectivities.
  Every child has the right, on the part of their family, of the society and of the State, to the measures of special protection required by their condition as [a] minor. (Art. 30)
 • Kirundi
  Umuryango ni wo shingiro rya kamere ry’igihugu. Ukwabirana niyo nkingi yawo yemewe n’amategeko. Igihugu gitegerezwa kwitaho bidasanzwe ivyerekeye umuryango no kwabirana.
  Abavyeyi basanganywe uburenganzira kama bwo kurera neza abana babo kandi barabitegerezwa. Mu kurangura iryo banga bashigikirwa n’igihugu n’amakomine.
  Imiryango, abanyagihugu mbere n’igihugu cose bitegerezwa gukingira bimwe biboneka abana kubera ko bakiri bato. (Ingingo ya 30)
 • French
  La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l’Etat.
  Les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les collectivités publiques.
  Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection spéciale qu’exige sa condition de mineur. (Art. 30)
Marriage and Family Life
 • English
  No one may be made the object of arbitrary interference [immixtion] of their private life, their family, their domicile or their correspondence, or to threats to their honor and to their reputation.
  … (Art. 43)
 • Kirundi
  Umuntu wese arafise uburenganzira bwo gutunganya ivyiwe atawumwinjiriye kubera akarenganyo mu rugo rwiwe, mu twiwe n’abiwe no mu makete yanditse canke yandikiwe. Ntawurekuriwe kandi gukurako urupfasoni umuntu n’ukumwandagaza.
  … (Ingingo ya 43)
 • French
  Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
  … (Art. 43)
Marriage and Family Life
 • English
  Each Burundian has the duty to preserve the harmonious development of the family and to act [œuvrer] in favor of the cohesion and the respect for that family, to respect at every moment their parents, to nourish them and to assist them in case of necessity. (Art. 66)
 • Kirundi
  Umurundi wese ategerezwa gushigikira iterambere ry’umuryango n’ugukora atiziganya kugira ngo uwo muryango ugume ufatanye mu nda kandi ugumane icubahiro. Ategerezwa kwama asonera abamwibarutse, akabaronsa imfugurwa, akabafasha, akabaraba igihe cose bikenewe. (Ingingo ya 66)
 • French
  Chaque burundais a le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et d’oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille, de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité. (Art. 66)
Marriage and Family Life
 • English
  [The following] are of the domain of the law:

  2° The status of persons and of assets:

  - matrimonial regimes, inheritance and gifts;
  … (Art. 164)
 • Kirundi
  Ibitegerezwa kuringanizwa n’amabwirizwa ni ibi :

  2° Ivyerekeye amabwirizwa agenga abantu n’ivyabo:

  – ivyerekeye amatungo y’ababiranye ingene aganzwa, gutorana n’ukugabira amatungo;
  … (Ingingo ya 164)
 • French
  Sont du domaine de la loi :

  2° Le statut des personnes et des biens :

  - régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
  … (Art. 164)
Minorities
 • English

  Reaffirming our engagement to construct a political order and a system of Government inspired by the realities of our country and founded on the values of justice, of democracy, of good governance, of pluralism, of respect for the fundamental freedoms and rights of the individual, of unity, of solidarity, of mutual understanding, of tolerance and of cooperation between the different ethnic groups of our society;
  … (Preamble)
 • Kirundi

  Dusubiriye kwiyemeza gushiraho ingendo ya poritike n’intwaro bifatiye ku mico n’akaranga k’igihugu cacu kandi bifatiye ku butungane, ku ntwaro rusangi, ku ntwaro ibereye, ku migambwe myinshi, ku kwishira n’ukwizana kw’umuntu wese, ugushigikirana n’umwumvikano wa bose, ukwihanganirana n’ugufashanya hagati y’ubwoko butandukanye bugize igihugu cacu;
  … (Intangamara)
 • French
  ...
  Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement inspirés des réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et des droits fondamentaux de l’individu, de l’unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de coopération entre les différents groupes ethniques de notre société ;
  … (Preambule)
Minorities
 • English
  All Burundians are equal in merits and in dignity. All citizens enjoy the same rights and have right to the same protection of the law. No Burundian may be excluded from the social, economical or political life of the nation because of their race, of their language, of their religion, of their sex or of their ethnic origin. (Art. 13)
 • Kirundi
  Abarundi bose baranganya iteka n’ivyo bakwiye kuronka. Abanyagihugu bose baranganya amateka kandi amabwirizwa abakingira kumwe. Nta murundi n’umwe azokumirwa mu vyerekeye imibano, ubutunzi canke intwaro y’igihugu kubera ibara ry’urukoba, ururimi, idini, igitsina canke ubwoko vyiwe. (Ingingo ya 13)
 • French
  Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique. (Art. 13)
Minorities
 • English
  The President of the Republic and the Vice President belong to different ethnic groups, political parties and coalitions of political parties or [are] independents of different ethnicities. (Art. 124)
 • Kirundi
  Umukuru w’Igihugu ava mu bwoko canke mu migambwe, mu nani z’imigambwe canke mu bitoje ku giti cabo bitandukanye n’ivy’Icegera c’Umukuru w’Igihugu. (Ingingo ya 124)
 • French
  Le Président de la République, et le Vice-Président appartiennent aux groupes ethniques, aux partis politiques et indépendants différents. (Art. 124)
Minorities
 • English
  The Government includes the Prime Minister and the other Ministers. It is open to all the ethnic components. It includes at most 60% of Hutu Ministers and at most 40% of Tutsi Ministers. A minimum of 30% of women is assured. (Art. 128)
 • Kirundi
  Reta igizwe n’Umushikiranganji wa Mbere, n’abandi bashikiranganji. Ubwoko bwose burafise uburenganzira bwo kuja mu rwego nshikiranganji. Urwego nshikiranganji rugizwe n’ibice bitarenga 60 % vy’abashikiranganji b’abahutu n’ibice bitarenga 40 % vy’abashikiranganji b’abatutsi. Haba harimwo n’imiburiburi ibice 30 % vy’abakenyezi. (Ingingo ya 128)
 • French
  Le Gouvernement comprend le Premier Ministre et les autres ministres. Il est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus 60% de Ministres Hutu et au plus 40% de Ministres Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes. (Art. 128)
Minorities
 • English
  The members of the Government make or propose the appointments in the public administration and to the diplomatic posts taking into account the necessity to maintain an ethnic, regional, political and gender equilibrium. (Art. 140)
 • Kirundi
  Abagize Leta nibo bagena canke bagashikiriza abagenwa mu mabanga y’intwaro mu gihugu hamwe n’abaserukira Uburundi mu makungu bisunze kunganisha amoko, intara, imigambwe n’ibitsina. (Ingingo ya 140)
 • French
  Les membres du Gouvernement font ou proposent les nominations dans l’administration publique et aux postes diplomatiques en prenant en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethnique, régional, politique et entre les genres. (Art. 140)
Minorities
 • English
  The Administration is largely representative of the Burundian Nation and must reflect the diversity of its components. The practices that it observes in the matter of employment are founded on objective and equitable criteria of aptitude as well as on the necessity to correct the disequilibrium and to assure a wide ethnic, regional and gender representation. The ethnic representation in the public enterprises is provided on the basis of 60% at most for the Hutu and 40% at most for the Tutsi. (Art. 148)
 • Kirundi
  Mu ntwaro, abarundi bose bategerezwa kuba baserukiwe bikwiye mu budasa bwa bo. Ugutanga akazi gutegerezwa kwisunga ko abakarondera bakwije ibisabwa n’amategeko hakurikijwe ubutungane n’ukwitwararika gukosora ivyerekeye urugero rw’ingene abanyagihugu baserukirwa, bikaringanizwa mu buryo abanyagihugu bo mu moko yose, intara zose n’ibitsina baserukirwa. Mu mashirahamwe ya Leta, ubwoko bw’abahutu buserukirwa ku rugero rw’ibice bitarenga 60 %, ubwoko bw’abatutsi bugaserukirwa ku rugero rw’ibice bitarenga 40 %. (Ingingo ya 148)
 • French
  L’Administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre. La représentation ethnique dans les entreprises publiques est pourvue à raison de 60% au plus pour les Hutu et 40% au plus pour les Tutsi. (Art. 148)
Minorities
 • English
  The National Assembly is composed of at least one hundred Deputies on the basis of 60% of Hutu and of 40% of Tutsi, including a minimum of 30% of women, elected by universal direct suffrage for a mandate of five years[,] and of three Deputies originating from the Twa ethnicity co-opted in accordance with the electoral code.
  ... (Art. 169)
 • Kirundi
  Inarna nshingamateka igizwe n’imiburiburi n’abashingamateka ijana barimwo 60 % b’abahutu na 40 % b’abatutsi, bose hamwe harimwo n’imiburiburi abashingamateka b’abakenyezi 30 % batowe n’abanyagihugu bagatorerwa ikiringo c’imyaka itanu harimwo n’abashingamateka batatu b’Abatwa bongeweko nk’uko Ibwirizwa rigenga amatora ribitegekanya.
  ... (Ingingo ya 169)
 • French
  L’Assemblée nationale est composée d’au moins cent députés à raison de 60% de Hutu et de 40% de Tutsi, y compris un minimum de 30% de femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois députés issus de l’ethnie Twa cooptés conformément au code électoral.
  ... (Art. 169)
Minorities
 • English
  The elections of the Deputies take place following the ballot of bloc lists [listes bloquées] by proportional representation. These lists must have a multi-ethnic character and take into account the equilibrium between men and women. For three candidates registered together [inscrits à la suite] on a list, only two may belong to the same ethnic group, and at least one in three must be a woman. (Art. 173)
 • Kirundi
  Amatora y’abashingamateka ashingira ku rutonde rwugaye rw’amazina rwashikirijwe, bagatorwa hisunzwe amajwi baronse. Urutonde rwose rw’ayo mazina rutegerezwa kurangwa n’uko amoko yose yaserukiwe kandi hakaba harimwo abagabo n’abakenyezi. Ku bitoza batatu bari ku rutonde rumwe, babiri gusa ni bo baba basangiye ubwoko kandi n’imiburiburi umwe kuri batatu ategerezwa kuba ari umugore. (Ingingo ya 173)
 • French
  Les élections des députés se déroulement suivant le scrutin des listes bloquées à la représentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l’équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur trois doit être une femme. (Art. 173)
Minorities
 • English
  The Senate is composed of:
  1) Two delegates from each province, elected by an electoral college composed of members of the Communal Councils of the considered province, originating from different ethnic communities and elected by distinct ballots;
  2) Three persons originating from the Twa ethnicity;
  A minimum of 30% of women is assured. The electoral law determines the practical modalities of it, with co-optation the case arising. (Art. 185)
 • Kirundi
  Abagize Inama nkenguzamateka ni aba:
  1° abantu babiri baserukira intara imwe imwe batowe n’abaserukira abandi mu makomine agize iyo ntara bo mu moko adasa kandi badatorewe ku rutonde rumwe;
  2° abantu batatu bo mu bwoko bw’abatwa;
  Mu bagize Inama Nkenguzamateka hategerezwa kubamwo n’imiburiburi ibice 30% vy’abagore. Ibwirizwa rigenga amatora rirerekana ingene bigenda mukubishira mu ngiro bikenewe hakongerwako kugira ibitigiri bikwire. (Ingingo ya 185)
 • French
  Le Sénat est composé de :
  1° Deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé de membres des Conseils communaux de la province considérée, provenant de communautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts;
  2° Trois personnes issues de l’ethnie Twa;
  Il est assuré un minimum de 30% de femmes. La loi électorale en détermine les modalités pratiques, avec cooptation le cas échéant. (Art. 185)
Minorities
 • English
  The Senate is provided with the following competences:

  5. Controlling the application of the constitutional provisions by demanding [exigeant] the ethnic and gender representativeness and the equilibrium within all the structures and institutions of the State, notably the public administration and the Corps of Defense and of Security;
  … (Art. 192)
 • Kirundi
  Inama nkenguzamateka ifise ububasha bukurikira:

  5. kugenzura ko ibitegekanijwe n’Ibwirizwa shingiro vyerekeye ingene amoko n’ibitsina biserukiwe bikwiye mu nzego zose za Leta na cane cane mu kazi ka Leta, mu ntwaramiheto no mu bajejwe umutekano ;
  … (Ingingo ya 192)
 • French
  Le Sénat est doté des compétences suivantes :

  5. Contrôler l’application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique et de genre et l’équilibre dans toutes les structures et les institutions de l’Etat notamment l’administration publique et les corps de défense et de sécurité ;
  … (Art. 192)
Minorities
 • English

  The procedures of recruitment and appointment in the judicial corps submit [obéissant] imperatively to the concern [souci] to promote regional [and] ethnic equilibrium and the equilibrium of genders.
  The Magistrature includes at most 60% of Hutu and at most 40% of Tutsi. A minimum of 30% of women is assured. (Art. 213)
 • Kirundi

  Mu gutanga akazi no mu kugena abayobozi mu rwego rw’abacamanza, hategerezwa gucungerwa ko hitwararitswe kunganisha intara, ubwoko, n’ibitsina.
  Urwego rw'abacamanza rugizwe n'ibice bitarenga 60% vy'Abahutu n'ibice bitarenga 40% vy'Abatutsi Hategerezwa kubamwo n'imiburiburi ibice 30% vy'abagore. (Ingingo ya 213)
 • French

  Les procédures de recrutement et nomination dans le corps judiciaire obéissent impérativement au souci de promouvoir l’équilibre régional, ethnique et l’équilibre entre genres.
  La magistrature comprend au plus 60% de Hutu et au plus 40% de Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes. (Art. 213)
Minorities
 • English
  The Superior Council of the Magistrature is equilibrated on the ethnic [and] regional plane and between genders.
  … (Art. 222)
 • Kirundi
  Mu bagize Inama nkuru y’abacamanza hategerezwa gucungerwa ko ata bwoko, ata ntara, ata gitsina vyakumiriwe kandi hakaba ukunganisha.
  … (Ingingo ya 222)
 • French
  Le Conseil Supérieur de la Magistrature est équilibré sur le plan ethnique, régional et entre les genres.
  … (Art. 222)
Minorities
 • English
  The State has the duty to put in place a policy of reforms pertinent to matters of defense and of security that reinforces the unity and the cohesion of the Burundian People, notably by assuring the necessary ethnic, regional and gender equilibriums. (Art. 261)
 • Kirundi
  Leta itegerezwa gushinga umugambi wo guhindura biboneka ivyerekeye kurwanira n’ugucungera umutekano bituma ubumwe n’umwumvikano w’abanyagihugu bikomera cane cane ku kuwurangura ku buryo abarundi bose bo mu moko yose, intara zose n’ibitsina vyose baserukirwa muri izo nzego. (Ingingo ya 261)
 • French
  L’Etat a le devoir de mettre en place une politique des réformes pertinentes en matière de défense et de sécurité qui renforce l’unité et la cohésion du peuple burundais, notamment en assurant les équilibres ethniques, régionaux et de genres nécessaires. (Art. 261)
Minorities
 • English
  The Corps of Defense and of Security are open without discrimination to all Burundian citizens who desire to be made part of them. Their organization is based on volunteering [volontariat] and on professionalism.
  During a period to be determined by the Senate, the Corps of Defense and of Security may not include more than 50% of the members belonging to a particular ethnic group, taking into account the necessity to assure the ethnic equilibrium and to prevent acts of genocide and coups d’État. (Art. 263)
 • Kirundi
  Inzego zo kwivuna abansi n’iz’umutekano zakira abanyagihugu bose bashaka kuzinjiramwo atawukumiriwe. Izo nzego zitunganijwe ku buryo zinjirwamwo n’uwubishaka kandi abifitiye ubuhinga n’ubushobozi.
  Mu kiringo gishingwa n’Inama Nkenguzamateka, urwego rw’ukwivuna abansi n’urw’abajejwe umutekano ntizishobora kubamwo abarenga ibice 50 % b’ubwoko bumwe kugira ngo amoko yose aserukirwe, hongere hakingwe ibikorwa bigayitse vy’ihonyabwoko n’ugufata ubutegetsi ku nguvu. (Ingingo ya 263)
 • French
  Les Corps de défense et de sécurité sont ouverts sans discrimination à tous les citoyens burundais désireux d’en faire partie. Leur organisation est basée sur le volontariat et le professionnalisme.
  Pendant une période à déterminer par le Sénat, les Corps de défense et de sécurité ne comptent pas plus de 50% de membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d’Etat. (Art. 263)
Minorities
 • English
  A time period of five years is granted to the Senate to evaluate in order to put an end to or to extend the system of ethnic quotas in the Executive, the Legislative and the Judiciary after the establishment of the institutions issuing from this Constitution. (Art. 289)
 • Kirundi
  Inama Nkenguzamateka ihawe ikiringo c’imyaka itanu hamaze gushirwaho inzego zitegekanijwe n’iri Bwirizwa Shingiro kugira irimbure ivyakozwe hanyuma hakurwe mw’Ibwirizwa Shingiro ingendo ijanye n’ivy’amoko muri Reta, mu Nama Nshingamateka na Nkenguzamateka hamwe no mu Rwego rw’Ubutungane. (Art. 289)
 • French
  Un délai de cinq ans est accordé au Sénat pour évaluer afin de mettre fin ou proroger le système de quota ethniques dans l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire après la mise en place des institutions issues de la présente Constitution. (Art. 289)
Participation in Public Life and Institutions
 • English
  All Burundians are equal in merits and in dignity. All citizens enjoy the same rights and have right to the same protection of the law. No Burundian may be excluded from the social, economical or political life of the nation because of their race, of their language, of their religion, of their sex or of their ethnic origin. (Art. 13)
 • Kirundi
  Abarundi bose baranganya iteka n’ivyo bakwiye kuronka. Abanyagihugu bose baranganya amateka kandi amabwirizwa abakingira kumwe. Nta murundi n’umwe azokumirwa mu vyerekeye imibano, ubutunzi canke intwaro y’igihugu kubera ibara ry’urukoba, ururimi, idini, igitsina canke ubwoko vyiwe. (Ingingo ya 13)
 • French
  Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique. (Art. 13)
Participation in Public Life and Institutions
 • English
  The Burundian Government must be composed so that all Burundians are represented in it and that it represents them all; that each has equal opportunities to be a part of it; that all citizens have access to the public services and that the decisions and the actions of the Government obtain the largest possible support. (Art. 16)
 • Kirundi
  Leta y’Uburundi itegerezwa kuringanizwa ku buryo abarundi bose bayiserukirwamwo nayo ikabaserukira bose ; arundi bose baranganya uburenganzira bwo kuja muri Leta ; abanyagihugubose barafise uburenganzira bwo gushikira abo bakeneye bajejwe imirimo ya Leta kandi ingingo n’ibirangurwa na Leta bigashigikirwa na benshi (Ingingo ya 16)
 • French
  Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les burundais y soient représentés et qu’il les représente tous; que chacun ait des chances égales d’en faire partie; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible. (Art. 16)
Participation in Public Life and Institutions
 • English
  Every Burundian has the right to participate, either directly, or indirectly through their representatives, in the direction and in the administration [gestion] of the affairs of the State, under reserve of the legal conditions, notably of age and of capacity.
  Every Burundian has equally the right to accede to the public functions of their country. (Art. 51)
 • Kirundi
  Umurundi wese arafise ijambo mu vyerekeye intwaro no mu gutunganya ivy’igihugu, yiserukiye we nyene canke aciye ku bamuserukira ariko bidateye kubiri n’amabwirizwa abitegekanya nk’ayerekeye imyaka y’amavuka n’ayerekana ababikwiye.
  Umurundi wese arashobora kandi gushingwa amabanga y’igihugu ciwe. (Ingingo ya 51)
 • French
  Tout burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par ses représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l’Etat sous réserve des conditions légales, notamment d’âge et de capacité.
  Tout burundais a également le droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays. (Art. 51)
Participation in Public Life and Institutions
 • English
  The members of the Government make or propose the appointments in the public administration and to the diplomatic posts taking into account the necessity to maintain an ethnic, regional, political and gender equilibrium. (Art. 140)
 • Kirundi
  Abagize Leta nibo bagena canke bagashikiriza abagenwa mu mabanga y’intwaro mu gihugu hamwe n’abaserukira Uburundi mu makungu bisunze kunganisha amoko, intara, imigambwe n’ibitsina. (Ingingo ya 140)
 • French
  Les membres du Gouvernement font ou proposent les nominations dans l’administration publique et aux postes diplomatiques en prenant en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethnique, régional, politique et entre les genres. (Art. 140)
Participation in Public Life and Institutions
 • English
  The Administration is largely representative of the Burundian Nation and must reflect the diversity of its components. The practices that it observes in the matter of employment are founded on objective and equitable criteria of aptitude as well as on the necessity to correct the disequilibrium and to assure a wide ethnic, regional and gender representation. The ethnic representation in the public enterprises is provided on the basis of 60% at most for the Hutu and 40% at most for the Tutsi. (Art. 148)
 • Kirundi
  Mu ntwaro, abarundi bose bategerezwa kuba baserukiwe bikwiye mu budasa bwa bo. Ugutanga akazi gutegerezwa kwisunga ko abakarondera bakwije ibisabwa n’amategeko hakurikijwe ubutungane n’ukwitwararika gukosora ivyerekeye urugero rw’ingene abanyagihugu baserukirwa, bikaringanizwa mu buryo abanyagihugu bo mu moko yose, intara zose n’ibitsina baserukirwa. Mu mashirahamwe ya Leta, ubwoko bw’abahutu buserukirwa ku rugero rw’ibice bitarenga 60 %, ubwoko bw’abatutsi bugaserukirwa ku rugero rw’ibice bitarenga 40 %. (Ingingo ya 148)
 • French
  L’Administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre. La représentation ethnique dans les entreprises publiques est pourvue à raison de 60% au plus pour les Hutu et 40% au plus pour les Tutsi. (Art. 148)
Participation in Public Life and Institutions
 • English
  No agent of the public administration or of the judicial apparatus of the State may benefit from a treatment of favor nor be made the object of partial treatment on the sole motive of their sex, of their ethnic or regional origin or of their political affiliation. (Art. 150)
 • Kirundi
  Nta mukozi wa Leta canke uwo mu gisata kijejwe guca imanza yofatwa neza gusumba abandi canke ngo arenganywe bafatiye gusa ku gitsina, ubwoko, intara canke umugambwe arimwo. (Ingingo ya 150)
 • French
  Aucun agent de l’administration publique ou de l’appareil judiciaire de l’Etat ne peut bénéficier d’un traitement de faveur ni faire l’objet d’un traitement partial au seul motif de son sexe, de son origine ethnique et régional ou de son appartenance politique. (Art. 150)
Participation in Public Life and Institutions
 • English
  The Senate is provided with the following competences:

  5. Controlling the application of the constitutional provisions by demanding [exigeant] the ethnic and gender representativeness and the equilibrium within all the structures and institutions of the State, notably the public administration and the Corps of Defense and of Security;
  … (Art. 192)
 • Kirundi
  Inama nkenguzamateka ifise ububasha bukurikira:

  5. kugenzura ko ibitegekanijwe n’Ibwirizwa shingiro vyerekeye ingene amoko n’ibitsina biserukiwe bikwiye mu nzego zose za Leta na cane cane mu kazi ka Leta, mu ntwaramiheto no mu bajejwe umutekano ;
  … (Ingingo ya 192)
 • French
  Le Sénat est doté des compétences suivantes :

  5. Contrôler l’application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique et de genre et l’équilibre dans toutes les structures et les institutions de l’Etat notamment l’administration publique et les corps de défense et de sécurité ;
  … (Art. 192)
Participation in Public Life and Institutions
 • English

  The procedures of recruitment and appointment in the judicial corps submit [obéissant] imperatively to the concern [souci] to promote regional [and] ethnic equilibrium and the equilibrium of genders.
  The Magistrature includes at most 60% of Hutu and at most 40% of Tutsi. A minimum of 30% of women is assured. (Art. 213)
 • Kirundi

  Mu gutanga akazi no mu kugena abayobozi mu rwego rw’abacamanza, hategerezwa gucungerwa ko hitwararitswe kunganisha intara, ubwoko, n’ibitsina.
  Urwego rw'abacamanza rugizwe n'ibice bitarenga 60% vy'Abahutu n'ibice bitarenga 40% vy'Abatutsi Hategerezwa kubamwo n'imiburiburi ibice 30% vy'abagore. (Ingingo ya 213)
 • French

  Les procédures de recrutement et nomination dans le corps judiciaire obéissent impérativement au souci de promouvoir l’équilibre régional, ethnique et l’équilibre entre genres.
  La magistrature comprend au plus 60% de Hutu et au plus 40% de Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes. (Art. 213)
Participation in Public Life and Institutions
 • English
  The Superior Council of the Magistrature is equilibrated on the ethnic [and] regional plane and between genders.
  … (Art. 222)
 • Kirundi
  Mu bagize Inama nkuru y’abacamanza hategerezwa gucungerwa ko ata bwoko, ata ntara, ata gitsina vyakumiriwe kandi hakaba ukunganisha.
  … (Ingingo ya 222)
 • French
  Le Conseil Supérieur de la Magistrature est équilibré sur le plan ethnique, régional et entre les genres.
  … (Art. 222)
Participation in Public Life and Institutions
 • English
  The Corps of Defense and of Security develop within them [en leur sein] a non-discriminatory, non-ethnicist and non-sexist culture. (Art. 253)
 • Kirundi
  Inzego zo kwivuna abansi n’iz’umutekano n’urwego rw’iperereza zitegerezwa gukomeza hagati y’abazigize ingendo yo kudakumirana, kutavangura amoko n’ibitsina. (Ingingo ya 253)
 • French
  Les corps de défense et de sécurité développent en leur sein une culture non discriminatoire, non ethniste et non sexiste. (Art. 253)
Participation in Public Life and Institutions
 • English
  The State has the duty to put in place a policy of reforms pertinent to matters of defense and of security that reinforces the unity and the cohesion of the Burundian People, notably by assuring the necessary ethnic, regional and gender equilibriums. (Art. 261)
 • Kirundi
  Leta itegerezwa gushinga umugambi wo guhindura biboneka ivyerekeye kurwanira n’ugucungera umutekano bituma ubumwe n’umwumvikano w’abanyagihugu bikomera cane cane ku kuwurangura ku buryo abarundi bose bo mu moko yose, intara zose n’ibitsina vyose baserukirwa muri izo nzego. (Ingingo ya 261)
 • French
  L’Etat a le devoir de mettre en place une politique des réformes pertinentes en matière de défense et de sécurité qui renforce l’unité et la cohésion du peuple burundais, notamment en assurant les équilibres ethniques, régionaux et de genres nécessaires. (Art. 261)
Political Rights and Association
 • English
  Suffrage is universal, equal, free and transparent. It may be direct or indirect within the conditions provided for by the law.
  All Burundians being already [révolus] eighteen years of age and enjoying their civil and political rights[,] are electors, within the conditions determined by the electoral code. (Art. 8)
 • Kirundi
  Umunyagihugu wese akwije ibitegekanijwe n’amategeko arafise uburenganzira bwo gutora. Mw’itora nta jwi riruta irindi, kandi umuntu wese atora mu mwiherero, uko ashaka, agatorera ahazwi. Mu gutora, abanyagihugu bashobora kwitorera bo nyene abategetsi canke bagatora ababaserukira mu gutora abo bategetsi nk’uko bitegekanijwe n’Ibwirizwa.
  Abarekuriwe gutora hakurikijwe igitabu c’amategeko agenga amatora ni abarundi bose bakwije imyaka cumi n’umunani n’abayirenza kandi atakibakumira mu mabanga y’igihugu. (Ingingo ya 8)
 • French
  Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi.
  Sont électeurs, dans les conditions déterminées par le code électoral, tous les burundais âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. (Art. 8)
Political Rights and Association
 • English
  … No Burundian may be excluded from the social, economical or political life of the nation because of their race, of their language, of their religion, of their sex or of their ethnic origin. (Art. 13)
 • Kirundi
  … Nta murundi n’umwe azokumirwa mu vyerekeye imibano, ubutunzi canke intwaro y’igihugu kubera ibara ry’urukoba, ururimi, idini, igitsina canke ubwoko vyiwe. (Ingingo ya 13)
 • French
  … Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique. (Art. 13)
Political Rights and Association
 • English
  The Burundian Government must be composed so that all Burundians are represented in it and that it represents them all; that each has equal opportunities to be a part of it; that all citizens have access to the public services and that the decisions and the actions of the Government obtain the largest possible support. (Art. 16)
 • Kirundi
  Leta y’Uburundi itegerezwa kuringanizwa ku buryo abarundi bose bayiserukirwamwo nayo ikabaserukira bose ; arundi bose baranganya uburenganzira bwo kuja muri Leta ; abanyagihugubose barafise uburenganzira bwo gushikira abo bakeneye bajejwe imirimo ya Leta kandi ingingo n’ibirangurwa na Leta bigashigikirwa na benshi (Ingingo ya 16)
 • French
  Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les burundais y soient représentés et qu’il les représente tous; que chacun ait des chances égales d’en faire partie; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible. (Art. 16)
Political Rights and Association
 • English
  The freedom of assembly and of association is guaranteed, as well as the right to found associations or organizations in accordance with the law. (Art. 32)
 • Kirundi
  Ubwigenge bwo gutunganya inama no kuja hamwe cokimwe n’ugushinga amashirahamwe, birubahirizwa hisunzwe amabwirizwa. (Ingingo ya 32)
 • French
  La liberté de réunion et d’association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi. (Art. 32)
Political Rights and Association
 • English
  Every Burundian has the right to participate, either directly, or indirectly through their representatives, in the direction and in the administration [gestion] of the affairs of the State, under reserve of the legal conditions, notably of age and of capacity.
  Every Burundian has equally the right to accede to the public functions of their country. (Art. 51)
 • Kirundi
  Umurundi wese arafise ijambo mu vyerekeye intwaro no mu gutunganya ivy’igihugu, yiserukiye we nyene canke aciye ku bamuserukira ariko bidateye kubiri n’amabwirizwa abitegekanya nk’ayerekeye imyaka y’amavuka n’ayerekana ababikwiye.
  Umurundi wese arashobora kandi gushingwa amabanga y’igihugu ciwe. (Ingingo ya 51)
 • French
  Tout burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par ses représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l’Etat sous réserve des conditions légales, notamment d’âge et de capacité.
  Tout burundais a également le droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays. (Art. 51)
Political Rights and Association
 • English
  The right to vote is guaranteed. (Art. 87)
 • Kirundi
  Uburenganzira bwo gutora buremejwe. (Ingingo ya 87)
 • French
  Le droit de vote est garanti. (Art. 87)
Political Rights and Association
 • English
  The elections of the Deputies take place following the ballot of bloc lists [listes bloquées] by proportional representation. These lists must have a multi-ethnic character and take into account the equilibrium between men and women. For three candidates registered together [inscrits à la suite] on a list, only two may belong to the same ethnic group, and at least one in three must be a woman. (Art. 173)
 • Kirundi
  Amatora y’abashingamateka ashingira ku rutonde rwugaye rw’amazina rwashikirijwe, bagatorwa hisunzwe amajwi baronse. Urutonde rwose rw’ayo mazina rutegerezwa kurangwa n’uko amoko yose yaserukiwe kandi hakaba harimwo abagabo n’abakenyezi. Ku bitoza batatu bari ku rutonde rumwe, babiri gusa ni bo baba basangiye ubwoko kandi n’imiburiburi umwe kuri batatu ategerezwa kuba ari umugore. (Ingingo ya 173)
 • French
  Les élections des députés se déroulement suivant le scrutin des listes bloquées à la représentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l’équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur trois doit être une femme. (Art. 173)
National level
 • English
  The Government includes the Prime Minister and the other Ministers. It is open to all the ethnic components. It includes at most 60% of Hutu Ministers and at most 40% of Tutsi Ministers. A minimum of 30% of women is assured. (Art. 128)
 • Kirundi
  Reta igizwe n’Umushikiranganji wa Mbere, n’abandi bashikiranganji. Ubwoko bwose burafise uburenganzira bwo kuja mu rwego nshikiranganji. Urwego nshikiranganji rugizwe n’ibice bitarenga 60 % vy’abashikiranganji b’abahutu n’ibice bitarenga 40 % vy’abashikiranganji b’abatutsi. Haba harimwo n’imiburiburi ibice 30 % vy’abakenyezi. (Ingingo ya 128)
 • French
  Le Gouvernement comprend le Premier Ministre et les autres ministres. Il est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus 60% de Ministres Hutu et au plus 40% de Ministres Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes. (Art. 128)
National level
 • English
  The National Assembly is composed of at least one hundred Deputies on the basis of 60% of Hutu and of 40% of Tutsi, including a minimum of 30% of women, elected by universal direct suffrage for a mandate of five years[,] and of three Deputies originating from the Twa ethnicity co-opted in accordance with the electoral code.
  In the case where the results of the vote do not reflect the percentages above specified [visés], it [then] proceeds to redress the corresponding [afférents] disequilibrium by means of the mechanism of co-optation provided for by the electoral code.
  The number of candidates to be elected per circumscription is established by the electoral law proportionally to the population. (Art. 169)
 • Kirundi
  Inarna nshingamateka igizwe n’imiburiburi n’abashingamateka ijana barimwo 60 % b’abahutu na 40 % b’abatutsi, bose hamwe harimwo n’imiburiburi abashingamateka b’abakenyezi 30 % batowe n’abanyagihugu bagatorerwa ikiringo c’imyaka itanu harimwo n’abashingamateka batatu b’Abatwa bongeweko nk’uko Ibwirizwa rigenga amatora ribitegekanya.
  Iyo biboneka ko mu vyavuye mu matora ibitigiri bivugwa mu korongo ka mbere k’iyi ngingo bitashitse, birakosorwa biciye mu buryo bwo kugena abandi bashingamateka nk’uko Ibwirizwa rigenga amatora ribitegekanya.
  Igitigiri c’abashingamateka batorwa mu ntara imwe imwe gishingwa n’Ibwirizwa bafatiye ku gitigiri c’abanyagihugu baba muri iyo ntara. (Ingingo ya 169)
 • French
  L’Assemblée nationale est composée d’au moins cent députés à raison de 60% de Hutu et de 40% de Tutsi, y compris un minimum de 30% de femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois députés issus de l’ethnie Twa cooptés conformément au code électoral.
  Au cas où les résultats du vote ne reflètent pas les pourcentages sus-visés, il est procédé au redressement des déséquilibres y afférents au moyen du mécanisme de cooptation prévu par le code électoral.
  Le nombre de candidats à élire par circonscription est fixé par la loi électorale proportionnellement à la population. (Art. 169)
National level
 • English
  The Senate is composed of:
  1) Two delegates from each province, elected by an electoral college composed of members of the Communal Councils of the considered province, originating from different ethnic communities and elected by distinct ballots;
  2) Three persons originating from the Twa ethnicity;
  A minimum of 30% of women is assured. The electoral law determines the practical modalities of it, with co-optation the case arising. (Art. 185)
 • Kirundi
  Abagize Inama nkenguzamateka ni aba:
  1° abantu babiri baserukira intara imwe imwe batowe n’abaserukira abandi mu makomine agize iyo ntara bo mu moko adasa kandi badatorewe ku rutonde rumwe;
  2° abantu batatu bo mu bwoko bw’abatwa;
  Mu bagize Inama Nkenguzamateka hategerezwa kubamwo n’imiburiburi ibice 30% vy’abagore. Ibwirizwa rigenga amatora rirerekana ingene bigenda mukubishira mu ngiro bikenewe hakongerwako kugira ibitigiri bikwire. (Ingingo ya 185)
 • French
  Le Sénat est composé de :
  1° Deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé de membres des Conseils communaux de la province considérée, provenant de communautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts;
  2° Trois personnes issues de l’ethnie Twa;
  Il est assuré un minimum de 30% de femmes. La loi électorale en détermine les modalités pratiques, avec cooptation le cas échéant. (Art. 185)
Political Parties
 • English
  The political parties may freely constitute themselves, in accordance with the law. They are registered [agréés] in accordance with the law. (Art. 76)
 • Kirundi
  Imigarnbwe irashobora gushingwa ata nkomanzi hakurikijwe Ibwirizwa. Iyo migambwe yemererwa gukora hakurikijwe ibwirizwa. (Ingingo ya 76)
 • French
  Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformément à la loi. Ils sont agréés conformément à la loi. (Art. 76)
Political Parties
 • English
  An association without a lucrative goal regrouping citizens around a project of [a] democratic society founded on the national unity, with a distinctive political program of precise objectives responding to the concern to serve the general interest and to assure the development [épanouissement] of all citizens[,] constitutes a political party. (Art. 77)
 • Kirundi
  Umugambwe ni ishirahamwe ry’abantu badaharanira inyungu y’amafaranga, rihuza abanyagihugu bafise imigambi irashe y’ukwubaka igihugu kirangwa n’intwaro rusangi ishimikiye ku bumwe bw’abarundi, rikaba rifise imigambi ryisangije n’intumbero zitomoye, rigaharanira ineza n’iterambere rya bose n’ukubaho neza kw’abanyagihugu bose. (Ingingo ya 77)
 • French
  Constitue un parti politique une association sans but lucrative regroupant des citoyens autour d’un projet de société démocratique fondé sur l’unité nationale, avec un programme politique distinct aux objectifs précis répondant au souci de server l’intérêt général et d’assurer l’épanouissement de tous les citoyens. (Art. 77)
Political Parties
 • English
  In their organization and their functioning the political parties must respond to democratic principles. They must be opened to all Burundians and their national character must also be reflected at the level of their leadership [direction]. They may not advocate [prôner] violence, exclusion and hatred in any of their forms, notably those based on ethnic, regional, religious or gender [genre] affiliation. (Art. 78)
 • Kirundi
  Mw’itunganywa ryayo n’ingene ikora, imigambwe itegerezwa kwisunga ingingo ngenderwako ziranga intwaro rusangi. Ikemera kwinjirwamwo n’abarundi bose, bikagaragarira mu rwego nyobozi. Kirazira ko ishira imbere ugukoresha igikenye, ugukumira n’urwanko uko bimera kwose, nk’urufatira ku moko, intara, idini canke igitsin. (Ingingo ya 78)
 • French
  Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence, l’exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles basées sur l’appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre. (Art. 78)
Political Parties
 • English
  The law guarantees the non-interference of the public powers in the internal functioning of the political parties, except for that of the restrictions necessary for the prevention of ethnic, political, regional, religious or gender hatred and to maintain the public order. (Art. 80)
 • Kirundi
  Ibwirizwa rirubahiriza imigambwe kugira ngo inzego za Leta ntizisuke mu buryo imigambwe ikora, kiretse iyo ari ukubuza ibijanye n’urwanko rushimikiye ku moko, kuri politike, intara, idini canke igitsina n’ukubungabunga umutekano. (Ingingo ya 80)
 • French
  La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis politiques, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la prévention de la haine ethnique, politique, régionale, religieuse ou de genre et au maintien de l’ordre public. (Art. 80)
Political Parties
 • English
  The external financing of the political parties is prohibited, save for exceptional derogation established by the law.
  All financing of a nature that infringes the national independence and sovereignty is prohibited.
  The law determines and organizes the sources of financing of the political parties. (Art. 83)
 • Kirundi
  Birabujijwe ko imigambwe ihabwa imfanshanyo y’amafaranga ivuye mu mahanga kiretse ibwirizwa ribitangiye uruhusha rudasanzwe.
  Imfashanyo y’amafaranga iyo ari yo yose yoshobora kubangamira ukwikukira kw’igihugu n’ukukibuza kwitunganiriza ivyaco irabujijwe.
  Ibwirizwa ni ryo ritomora kandi rikaringaniza aho imfashanyo z’imigambwe zikomoka. (Ingingo ya 83)
 • French
  Le financement extérieur des partis politiques est interdit, sauf dérogation exceptionnelle établie par la loi.
  Tout financement de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationales est interdit.
  La loi détermine et organise les sources de financement des partis politiques. (Art. 83)
Political Parties
 • English
  To the end of promoting democracy, the law may authorize the financing of the political parties in an equitable manner, proportionally to the number of seats that they hold at the National Assembly. This financing may apply both [aussi bien] to the functioning of the political parties and [que] to the electoral campaigns, and must be transparent. The types of subventions, advantages and facilities that the State may grant to the political parties are established by the law. (Art. 84)
 • Kirundi
  Mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro rusangi, Ibwirizwa rirashobora kurekurira imigambwe kuronka imfashanyo ku buryo bungana, hakurikijwe igitigiri c’intebe iyo migambwe ifise mu Nama nshingamateka. Iyo mfashanyo ishobora kuba ari iyo gufasha imigambwe mw’irangurwa ry’ibikorwa vya yo vya misi yose canke mu gihe c’ukwiyamamaza mu matora, kandi yotangwa kumugaragaro. Ubwoko bw’imfashanyo n’ukoroherezwa Leta ishobora kwemerera imigambwe bitomorwa n’Ibwirizwa. (Ingingo ya 84)
 • French
  Aux fins de promouvoir la démocratie, la loi peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable, proportionnellement au nombre de sièges qu’ils détiennent à l’Assemblée nationale. Ce financement peut s’appliquer aussi bien au fonctionnement des partis politiques qu’aux campagnes électorales, et doit être transparent. Les types de subventions, d’avantages et de facilités que l’Etat peut accorder aux partis politiques sont fixés par la loi. (Art. 84)
Electoral Bodies
 • English
  An Independent National Electoral Commission [Commission Electorale Nationale Indépendente] guarantees the freedom, the impartiality and the independence of the electoral process. (Art. 90)
 • Kirundi
  Umurwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cose urubahiriza ko abantu batora mu mwidegemvyo, ata nkunzi n’uko amatora aba ata gitsure. (Ingingo ya 90)
 • French
  Une commission électorale nationale indépendante, garantit la liberté, l’impartialité et l’indépendance du processus électoral. (Art. 90)
Electoral Bodies
 • English
  The Commission is responsible for the following missions:
  a) To organize the elections at the national level, at the level of the communes and at that of the collines or of the quartiers;
  b) To see to it that the elections are free, regular and transparent;
  c) To proclaim the provisional results of the elections within a time period defined by the law;
  d) To promulgate the arrangements, the code of conduct and the technical details, including the location of the polls [bureaux de vote] and the hours in which they are open;
  e) To receive the claims concerning the respect for the electoral rules and to process them [y donner suite];
  f) The decisions of the Commission are without appeal;
  g) To see to it, applying the appropriate rules, that the electoral campaigns do not take place [se déroulent] in a manner that incites to ethnic violence or in any other manner contrary to this Constitution;
  h) To assure the respect for the provisions of this Constitution relative to multiethnicity and to gender[,] and to take cognizance of the claims in this respect. (Art. 92)
 • Kirundi
  Uwo mugwi ujejwe amabanga akurikira :
  a. Kuringaniza amatora ku rwego rw’igihugu, urw’amakomine n’urwo ku mitumba canke urw’amakaritiye ;
  b. Gucungera ko abenegihugu batora mu mwidegemvyo, hakurikijwe amategeko kandi ku mugaragaro ;
  c. Gutangaza ivy’imfatakibanza ivyavuye mu matora mu kiringo gitegekanijwe n’ibwirizwa;
  d. Gutangaza ibitegekanijwe, inyifato n’ido n’ido ry’ingene ibintu bitegerezwa kugenda harimwo ibibanza vy’ugutoreramwo n’amasaha amatora atangurirako ;
  e. Kwakira ibirego vy’abitwara ku vyerekeye iyubahirizwa ry’amabwirizwa agenga amatora n’ukubaha inyishu;
  f. Ingingo zishinzwe n’uwo mugwi ntizigira iyungururizo ;
  g. Gucungera hakurikijwe amategeko avyerekeye ko kwiyamamaza bidakorwa ku buryo bwo kwosha abantu badasangiye ubwoko ngo batane mu mitwe canke mu bundi buryo bwose buteye kubiri n’iri Bwirizwa shingiro;
  h. Kwubahiriza ingingo z’iri Bwirizwa shingiro zerekeye ubudasa bw’amoko hamwe n’ibitsina no gutatura amatati azerekeye. (Ingingo ya 92)
 • French
  La commission est chargée des missions suivantes :
  a. Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines ou des quartiers ;
  b. Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes ;
  c. Proclamer les résultats provisoires des élections dans un délai défini par la loi ;
  d. Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails techniques, y compris l’emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts ;
  e. Recevoir les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite.
  f. Les décisions de la Commission sont sans appel ;
  g. Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les campagnes électorales ne se déroulent de manière à inciter à la violence ethnique ou de toute autre manière contraire à la présente Constitution ;
  h. Assurer le respect des dispositions de la présente Constitution relatives à la multiethnicité et au genre et connaître des contestations à cet égard. (Art. 92)
Head of State
 • English
  The President of the Republic is the Head of the executive power. … (Art. 93)
 • Kirundi
  Umukuru w’Igihugu ni we atwara Ubutegetsi nshingwabikorwa. … (Art. 93)
 • French
  Le Président de la République est le chef du pouvoir exécutif. … (Art. 93)
Head of State
 • English
  The President of the Republic, Head of the State, incarnates the national unity, sees to the respect for the Constitution and assures by his arbitration the continuity of the State and the regular functioning of the institutions.
  … (Art. 96)
 • Kirundi
  Umukuru wa Republika akaba Umukuru w’igihugu niwe fatiro ry’ubumwe bw’abarundi, ategerezwa kubahiriza Ibwirizwa shingiro akubahiriza ko ubuzima bw’igihugu bubandanya kandi ko inzego z’igihugu ziguma zikora neza.
  … (Ingingo ya 96)
 • French
  Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité nationale, veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage la continuité de l’Etat et le fonctionnement régulier des institutions.
  … (Art. 96)
Head of State
 • English
  The President of the Republic is elected by universal direct suffrage for a mandate of seven years renewable.
  … (Art. 97)
 • Kirundi
  Umukuru w’Igihugu yitorerwa n’abarundi bo nyene ubwabo, akamara muri iryo banga ikiringo c’imyaka indwi gishobora kwisubiriza.
  … (Ingingo ya 97)
 • French
  Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de sept ans renouvelable.
  … (Art. 97)
Head of State
 • English
  The candidate for the functions of President of the Republic must:
  1. Have the quality of elector within the conditions specified by the electoral law;
  2. Solely enjoy the Burundian nationality of origin [d’origine];
  3. Be already [révolus] forty years old at the moment of the election;
  4. Reside on the territory of Burundi at the moment of the presentation of their candidature;
  5. Enjoy all their civil and political rights;
  6. Subscribe to the Constitution and to the Charter of National Unity.
  … (Art. 98)
 • Kirundi
  Uwitoza mu mabanga y’Umukuru w’Igihugu ategerezwa:
  1. Kuba afise uburenganzira bwo gutora nk’uko bitegekanijwe n’Ibwirizwa rigenga amatora ;
  2. Kuba afise gusa ubwenegihugu bw’umurundi yavukanye;
  3. Kuba akwije imyaka mirongo ine igihe c’amatora ;
  4. Kuba aba mu Burundi igihe yiyandikisha ngo yitoze ;
  5. Kuba ata kimubuza kurangura amabanga y’igihugu n’ayaporitike;
  6. Kwemeza mu rwandiko ko azokwisunga Ibwirizwa Shingiro n’Amasezerano y’Ubumwe bw’abarundi.
  … (Ingingo ya 98)
 • French
  Le candidat aux fonctions de Président de la République doit:
  1. Avoir la qualité d’électeur dans les conditions précisées par la loi électorale ;
  2. Jouir uniquement de la nationalité burundaise d’origine;
  3. Etre âgé de quarante ans révolus au moment de l’élection;
  4. Résider sur le territoire du Burundi au moment de la présentation de sa candidature;
  5. Jouir de tous ses droits civils et politiques ;
  6. Souscrire à la Constitution et à la Charte de l’Unité Nationale.
  … (Art. 98)
Head of State
 • English
  The candidates may be presented by the political parties or the coalitions of the political parties or present themselves as [en qualité de] independents.
  … (Art. 99)
 • Kirundi
  Abitoza mw’ibanga ry’Umukuru w’Igihugu bashobora gushikirizwa n’imigambwe yabo canke inani z’imigambwe canke bakitoza ku giti cabo.
  … (Ingingo ya 99)
 • French
  Les candidats peuvent être présentés par les partis politiques ou les coalitions des partis politiques ou se présenter en qualité d’indépendants.
  … (Art. 99)
Head of State
 • English
  Every candidacy to the presidential elections must be supported [parrainée] by a group of two hundred persons formed taking into account the ethnic and gender components.
  The members of the supporting group [groupe de parrainage] must themselves meet the fundamental conditions [conditions de fond] required for eligibility in the general elections. (Art. 100)
 • Kirundi
  Uwitoza mw’ibanga ry’Umukuru w’igihugu ategerezwa guhagarikirwa n’umurwi w’abantu amajana abiri atoye bava mu moko yose n’ibitsina vyose.
  Abo bantu bamuhagarikira bategerezwa kuba bakwije ibisabwa abashaka kwitoza mw’ibanga ry’abashingamateka. (Ingingo ya 100)
 • French
  Chaque candidature aux élections présidentielles doit être parrainée par un groupe de deux cents personnes formé en tenant compte des composantes ethniques et du genre.
  Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes réunir les conditions de fond requises pour l’éligibilité aux élections législatives. (Art. 100)
Vice-President
 • English
  The President of the Republic is the Head of the executive power. He is assisted in his functions by a Vice President of the Republic. (Art. 93)
 • Kirundi
  Umukuru w’Igihugu ni we atwara Ubutegetsi nshingwabikorwa. Yunganirwa n’Icegera c’Umukuru w’Igihugu mu kurangura amabanga ashinzwe. (Art. 93)
 • French
  Le Président de la République est le chef du pouvoir exécutif. Il est assisté dans ses fonctions par le Vice-Président de la République. (Art. 93)
Vice-President
 • English
  In the exercise of his functions, the President of the Republic is assisted by the Vice President of the Republic. (Art. 122)
 • Kirundi
  Mu kurangura amabanga y’igihugu, Umukuru w’Igihugu yunganirwa n’Icegera c’Umukuru w’Igihugu. (Ingingo ya 122)
 • French
  Dans l’exercice de ses fonctions, le Président de la République est assisté par le Vice-Président de la République. (Art. 122)
Vice-President
 • English
  The Vice President is appointed by the President of the Republic after prior approval of his candidature by the National Assembly and the Senate voting separately and with an absolute majority of their members. He is chosen from among the elected [candidates] and must solely enjoy the Burundian nationality of origin.
  … (Art. 123)
 • Kirundi
  Icegera c’Umukuru w’Igihugu agenwa n’Umukuru w’Igihugu abanje kwemezwa n’abashingamateka hamwe n’abakenguzamateka ku majwi arenga ica kabiri c’abatoye, urwego rwose rutorera ukwarwo. Icegera c’Umukuru w’Igihugu ashimwa mu batowe.
  … (Ingingo ya 123)
 • French
  Le Vice-Président est nommé par le Président de la République après approbation préalable de sa candidature par l’Assemblée Nationale et le Sénat votant séparément et à la majorité absolue de leurs membres. Il est choisi parmi les élus.
  … (Art. 123)
Vice-President
 • English
  The President of the Republic and the Vice President belong to different ethnic groups, political parties and coalitions of political parties or [are] independents of different ethnicities. (Art. 124)
 • Kirundi
  Umukuru w’Igihugu ava mu bwoko canke mu migambwe, mu nani z’imigambwe canke mu bitoje ku giti cabo bitandukanye n’ivy’Icegera c’Umukuru w’Igihugu. (Ingingo ya 124)
 • French
  Le Président de la République, et le Vice-Président appartiennent aux groupes ethniques, aux partis politiques et indépendants différents. (Art. 124)
Government
 • English
  The President of the Republic, on a proposal of the Prime Minister, in consultation with the Vice President, appoints the members of the Government and terminates their functions. (Art. 109)
 • Kirundi
  Umukuru w’Igihugu ni we agena akongera akabogoza abagize urwego nshikiranganji abanje kugisha inama Icegera c’Umukuru w’Igihugu n’Umushikiranganji wa Mbere. (Art. 109)
 • French
  Le Président de la République, en consultation avec le Vice-Président et le Premier Ministre, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. (Art. 109)
Government
 • English
  The Government includes the Prime Minister and the other Ministers. It is open to all the ethnic components. It includes at most 60% of Hutu Ministers and at most 40% of Tutsi Ministers. A minimum of 30% of women is assured. (Art. 128)
 • Kirundi
  Reta igizwe n’Umushikiranganji wa Mbere, n’abandi bashikiranganji. Ubwoko bwose burafise uburenganzira bwo kuja mu rwego nshikiranganji. Urwego nshikiranganji rugizwe n’ibice bitarenga 60 % vy’abashikiranganji b’abahutu n’ibice bitarenga 40 % vy’abashikiranganji b’abatutsi. Haba harimwo n’imiburiburi ibice 30 % vy’abakenyezi. (Ingingo ya 128)
 • French
  Le Gouvernement comprend le Premier Ministre et les autres ministres. Il est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus 60% de Ministres Hutu et au plus 40% de Ministres Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes. (Art. 128)
Government
 • English
  The activities of the Government are coordinated by a Prime Minister appointed by the President of the Republic, after prior approval of his candidature by the National Assembly and the Senate voting separately and with an absolute majority of their members.
  The Prime Minister must solely enjoy the Burundian nationality of origin. (Art. 130)
 • Kirundi
  Ibikorwa vya Reta bikurikiranirwa hafi n’Umushikiranganji wa Mbere agenwa n’Umukuru w’Igihugu, abanje kwemezwa n’abagize Inama Nshingamateka n’Inama Nkenguzamateka bamwe bose bagatora ukwabo ku bice birenga ica kabiri c’abatoye.
  Umushikiranganji wa Mbere ategerezwa kuba afise ubwenegihugu bw’umurundi yavukanye. (Ingingo ya 130)
 • French
  Les activités du Gouvernement sont coordonnées par un Premier Ministre nommé par le Président de la République, après approbation préalable de sa candidature par l’Assemblée Nationale et le Sénat votant séparément et à la majorité absolue de leurs membres.
  Le Premier Ministre doit jouir uniquement de la nationalité Burundaise d’origine. (Art. 130)
Legislature
 • English
  The legislative power is exercised by the Parliament which includes two chambers: the National Assembly and the Senate.
  The members of the National Assembly bear the title of Deputy; those of the Senate bear the title of Senator.
  No one may belong at the same time to the National Assembly and to the Senate. (Art. 152)
 • Kirundi
  Ubutegetsi nshingamateka bugizwe n’urwego rurimwo ibisata bibiri: Inama nshingamateka n’Inama nkenguzamateka.
  Abagize urwo rwego, bamwe ni abashingamateka, abandi ni abakenguzamateka.
  Nta muntu n’umwe arekuriwe kuba mu Nama nshingamateka hamwe no mu Nama nkenguzamateka. (Ingingo ya 152)
 • French
  Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat.
  Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député ; ceux du Sénat portent le titre de sénateur.
  Nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblée Nationale et au Sénat. (Art. 152)
Legislature
 • English
  The National Assembly is composed of at least one hundred Deputies on the basis of 60% of Hutu and of 40% of Tutsi, including a minimum of 30% of women, elected by universal direct suffrage for a mandate of five years[,] and of three Deputies originating from the Twa ethnicity co-opted in accordance with the electoral code.
  In the case where the results of the vote do not reflect the percentages above specified [visés], it [then] proceeds to redress the corresponding [afférents] disequilibrium by means of the mechanism of co-optation provided for by the electoral code.
  The number of candidates to be elected per circumscription is established by the electoral law proportionally to the population. (Art. 169)
 • Kirundi
  Inama nshingamateka igizwe n’imiburiburi n’abashingamateka ijana barimwo 60 % b’abahutu na 40 % b’abatutsi, bose hamwe harimwo n’imiburiburi abashingamateka b’abakenyezi 30 % batowe n’abanyagihugu bagatorerwa ikiringo c’imyaka itanu harimwo n’abashingamateka batatu b’Abatwa bongeweko nk’uko Ibwirizwa rigenga amatora ribitegekanya.
  Iyo biboneka ko mu vyavuye mu matora ibitigiri bivugwa mu korongo ka mbere k’iyi ngingo bitashitse, birakosorwa biciye mu buryo bwo kugena abandi bashingamateka nk’uko Ibwirizwa rigenga amatora ribitegekanya.
  Igitigiri c’abashingamateka batorwa mu ntara imwe imwe gishingwa n’Ibwirizwa bafatiye ku gitigiri c’abanyagihugu baba muri iyo ntara. (Ingingo ya 169)
 • French
  L’Assemblée nationale est composée d’au moins cent députés à raison de 60% de Hutu et de 40% de Tutsi, y compris un minimum de 30% de femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois députés issus de l’ethnie Twa cooptés conformément au code électoral.
  Au cas où les résultats du vote ne reflètent pas les pourcentages sus-visés, il est procédé au redressement des déséquilibres y afférents au moyen du mécanisme de cooptation prévu par le code électoral.
  Le nombre de candidats à élire par circonscription est fixé par la loi électorale proportionnellement à la population. (Art. 169)
Legislature
 • English
  The candidate to the legislative elections must be of Burundian nationality and origin, be twenty-five years old at least, [and] enjoy all their civil and political rights.
  … (Art. 170)
 • Kirundi
  Uwitoza ngo abe umushingamateka ategerezwa kuba ari umurundi avuka mu Burundi, akaba akwije n’imiburiburi imyaka mirongo ibiri n’itanu y’amavuka, akaba arekuriwe amateka y’ubwigenge na ya politike.
  … (Ingingo ya 170)
 • French
  Le candidat aux élections législatives doit être de nationalité et d’origine burundaises, être âgé de vingt-cinq ans au moins, jouir de tous ses droits civils et politiques.
  … (Art. 170)
Legislature
 • English
  The candidates to the legislative elections may be presented by the political parties or present themselves as [en qualité de] independents as [tel que] defined by Article 99 of this Constitution. (Art. 171)
 • Kirundi
  Abitoza kuba abashingamateka batangwa n’imigambwe canke bakitoza kugatwe kabo nkuko bitegekanijwe n’ingingo ya 99 y’iri bwirizwa shingiro. (Ingingo ya 171)
 • French
  Les candidats aux élections législatives peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d’indépendants tel que défini par l’article 99 de la présente Constitution. (Art. 171)
Legislature
 • English
  The elections of the Deputies take place following the ballot of bloc lists [listes bloquées] by proportional representation. These lists must have a multi-ethnic character and take into account the equilibrium between men and women. For three candidates registered together [inscrits à la suite] on a list, only two may belong to the same ethnic group, and at least one in three must be a woman. (Art. 173)
 • Kirundi
  Amatora y’abashingamateka ashingira ku rutonde rwugaye rw’amazina rwashikirijwe, bagatorwa hisunzwe amajwi baronse. Urutonde rwose rw’ayo mazina rutegerezwa kurangwa n’uko amoko yose yaserukiwe kandi hakaba harimwo abagabo n’abakenyezi. Ku bitoza batatu bari ku rutonde rumwe, babiri gusa ni bo baba basangiye ubwoko kandi n’imiburiburi umwe kuri batatu ategerezwa kuba ari umugore. (Ingingo ya 173)
 • French
  Les élections des députés se déroulement suivant le scrutin des listes bloquées à la représentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l’équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur trois doit être une femme. (Art. 173)
Legislature
 • English
  The candidate to the elections of the Senators must be of Burundian nationality, being already thirty-five years old at the moment of the elections, [and] enjoy all their civil and political rights.
  … (Art. 184)
 • Kirundi
  Uwitoza ngo abe umukenguzamateka ategerezwa kuba ari umurundi, akaba akwije imyaka mirongo itatu n’itanu y’amavuka ku munsi w’itora, akaba atakimukumira mu mabanga y’igihugu.
  … (Ingingo ya 184)
 • French
  Le candidat aux élections des Sénateurs doit être de nationalité burundaise, être âgé de trente cinq ans révolus au moment de l’élection, jouir de tous ses droits civils et politiques.
  … (Art. 184)
Legislature
 • English
  The Senate is composed of:
  1) Two delegates from each province, elected by an electoral college composed of members of the Communal Councils of the considered province, originating from different ethnic communities and elected by distinct ballots;
  2) Three persons originating from the Twa ethnicity;
  A minimum of 30% of women is assured. The electoral law determines the practical modalities of it, with co-optation the case arising. (Art. 185)
 • Kirundi
  Abagize Inama nkenguzamateka ni aba:
  1° abantu babiri baserukira intara imwe imwe batowe n’abaserukira abandi mu makomine agize iyo ntara bo mu moko adasa kandi badatorewe ku rutonde rumwe;
  2° abantu batatu bo mu bwoko bw’abatwa;
  Mu bagize Inama Nkenguzamateka hategerezwa kubamwo n’imiburiburi ibice 30% vy’abagore. Ibwirizwa rigenga amatora rirerekana ingene bigenda mukubishira mu ngiro bikenewe hakongerwako kugira ibitigiri bikwire. (Ingingo ya 185)
 • French
  Le Sénat est composé de :
  1° Deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé de membres des Conseils communaux de la province considérée, provenant de communautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts;
  2° Trois personnes issues de l’ethnie Twa;
  Il est assuré un minimum de 30% de femmes. La loi électorale en détermine les modalités pratiques, avec cooptation le cas échéant. (Art. 185)
Property, Inheritance and Land Tenure
 • English
  Every person has the right to property.
  … (Art. 36)
 • Kirundi
  Umuntu wese afise uburenganzira bwo kuganza ivyiwe bimwegukira.
  … (Ingingo ya 36)
 • French
  Toute personne a droit à la propriété.
  … ( Art. 36)
Property, Inheritance and Land Tenure
 • English
  [The following] are of the domain of the law:

  2° The status of the persons and of the assets:

  – matrimonial regimes, inheritance and gifts;
  – regime of property, of the real rights and of the civil and commercial obligations;
  … (Art. 164)
 • Kirundi
  Ibitegerezwa kuringanizwa n’amabwirizwa ni ibi :

  2° Ivyerekeye amabwirizwa agenga abantu n’ivyabo :

  – ivyerekeye amatungo y’ababiranye ingene aganzwa, gutorana n’ukugabira amatungo;
  – ivyerekeye itunga bwite ry’umuntu, ayandi matungo, aboneka, ivyo umuntu asabwa mu masezerano y’amatungo n’ubudandaji.
  … (Ingingo ya 164)
 • French
  Sont du domaine de la loi :

  2° Le statut des personnes et des biens :

  - régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
  - régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
  … (Art. 164)
Protection from Violence
 • English
  All Burundians have the right to live in Burundi within peace and within security. … (Art. 14)
 • Kirundi
  Abarundi bose barafise uburenganzira bwo kuba mu Burundi mu mahoro no mu mutekano. … (Ingingo ya 14)
 • French
  Tous les burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité. ... (Art. 14)
Protection from Violence
 • English
  Every human being has the right to the freedom of their person, notably to physical and psychic integrity and to the freedom of movement. No one shall be submitted to torture, or to cruel, inhuman or degrading penalties or treatments. (Art. 25)
 • Kirundi
  Umugore wese, umugabo wese arafise uburenganzira bwo kwishira no kwizana mu buzima bwiwe nko kudasinzikarizwa amagara ku mubiri canke mu mutwe kandi akagira uburengazira bwo kuja iyo ashaka. Nta muntu ashobora gusinzikarizwa amagara, ngo afatwe nk’inyamaswa canke akurweko agateka. (Ingingo ya 25)
 • French
  Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (Art. 25)
Protection from Violence
 • English
  No one shall be held in slavery or in servitude. Slavery and trafficking in slaves are prohibited in all their forms. (Art. 26)
 • Kirundi
  Nta muntu n’umwe azogirwa umuja canke umushumba. Ubuja n’ugucuruza abaja mu buryo ubwo aribwo bwose birabujijwe. (Ingingo ya 26)
 • French
  Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. (Art. 26)
Protection from Violence
 • English
  Every child has the right to particular measures to assure or to ameliorate the care [les soins] necessary for their wellbeing, for their health and for their physical security and to be protected against maltreatment, abuse [exactions] and exploitation. (Art. 44)
 • Kirundi
  Umwana wese arafise uburenganzira bwo gufatirwa ingingo zimukwiye z’ukumubungabunga canke zimworohereza kurusha uko abayeho, amagara yiwe, umutekano wiwe, ukudafatwa bunyamaswa canke gucurwa bufuni na buhoro canke gukoreshwa ivyo kunguvu. (Ingingo ya 44)
 • French
  Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l’exploitation. (Art. 44)
Protection from Violence
 • English
  In their organization and their functioning the political parties must respond to democratic principles. They must be opened to all Burundians, and their national character must also be reflected at the level of their leadership [direction]. They may not advocate [prôner] violence, exclusion and hatred in any of their forms, notably those based on ethnic, regional, religious or gender [genre] affiliation. (Art. 78)
 • Kirundi
  Mw’itunganywa ryayo n’ingene ikora, imigambwe itegerezwa kwisunga ingingo ngenderwako ziranga intwaro rusangi. Ikemera kwinjirwamwo n’abarundi bose, bikagaragarira mu rwego nyobozi. Kirazira ko ishira imbere ugukoresha igikenye, ugukumira n’urwanko uko bimera kwose, nk’urufatira ku moko, intara, idini canke igitsina. (Ingingo ya 78)
 • French
  Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence, l’exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles basées sur l’appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre. (Art. 78)
Protection from Violence
 • English
  The law guarantees the non-interference of the public powers in the internal functioning of the political parties, except for that of the restrictions necessary for the prevention of ethnic, political, regional, religious or gender hatred and to maintain the public order. (Art. 80)
 • Kirundi
  Ibwirizwa rirubahiriza imigambwe kugira ngo inzego za Leta ntizisuke mu buryo imigambwe ikora, kiretse iyo ari ukubuza ibijanye n’urwanko rushimikiye ku moko, kuri politike, intara, idini canke igitsina n’ukubungabunga umutekano. (Ingingo ya 80)
 • French
  La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis politiques, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la prévention de la haine ethnique, politique, régionale, religieuse ou de genre et au maintien de l’ordre public. (Art. 80)
Protection from Violence
 • English
  ...
  During a period to be determined by the Senate, the Corps of Defense and of Security may not include more than 50% of the members belonging to a particular ethnic group, taking into account the necessity to assure the ethnic equilibrium and to prevent acts of genocide and coups d’État. (Art. 263)
 • Kirundi
  ...
  Mu kiringo gishingwa n’Inama Nkenguzamateka, urwego rw’ukwivuna abansi n’urw’abajejwe umutekano ntizishobora kubamwo abarenga ibice 50 % b’ubwoko bumwe kugira ngo amoko yose aserukirwe, hongere hakingwe ibikorwa bigayitse vy’ihonyabwoko n’ugufata ubutegetsi ku nguvu. (Ingingo ya 263)
 • French
  ...
  Pendant une période à déterminer par le Sénat, les Corps de défense et de sécurité ne comptent pas plus de 50% de membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d’Etat. (Art. 263)
Public Institutions and Services
 • English
  The Burundian Government must be composed so that all Burundians are represented in it and that it represents them all; that each has equal opportunities to be a part of it; that all citizens have access to the public services and that the decisions and the actions of the Government obtain the largest possible support. (Art. 16)
 • Kirundi
  Leta y’Uburundi itegerezwa kuringanizwa ku buryo abarundi bose bayiserukirwamwo nayo ikabaserukira bose; arundi bose baranganya uburenganzira bwo kuja muri Leta ; abanyagihugu bose barafise uburenganzira bwo gushikira abo bakeneye bajejwe imirimo ya Leta kandi ingingo n’ibirangurwa na Leta bigashigikirwa na benshi. (Ingingo ya 16)
 • French
  Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les burundais y soient représentés et qu’il les représente tous; que chacun ait des chances égales d’en faire partie; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible. (Art. 16)
Public Institutions and Services
 • English
  The Government has as [its] task to realize the aspirations of the Burundian People, in particular to heal the divisions of the past, to ameliorate the quality of life of all Burundians and to guarantee to all the possibility to live in Burundi protected from [à l’abri de] fear, from discrimination, from disease and from hunger. (Art. 17)
 • Kirundi
  Leta ijejwe gukora ivyo abarundi bipfuza, cane cane kurandurana n’imizi amacakubiri yo muri kahise, kuronsa abarundi bose akarusho mu buryo babayeho kandi ikishinga ko abarundi bose bashobora kuba mu Burundi ata bwoba, ata gukumirwa, bagakingirwa ingwara n’inzara. (Ingingo ya 17)
 • French
  Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d’améliorer la qualité de la vie de tous les burundais et de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim. (Art. 17)
Public Institutions and Services
 • English
  The family is the natural base cell of society. Marriage is the legitimate support of it. Family and marriage are placed under the particular protection of the State.
  Parents have the natural right and the duty to educate and raise their children. They are supported, in this task, by the State and the public collectivities.
  … (Art. 30)
 • Kirundi
  Umuryango ni wo shingiro rya kamere ry’igihugu. Ukwabirana niyo nkingi yawo yemewe n’amategeko. Igihugu gitegerezwa kwitaho bidasanzwe ivyerekeye umuryango no kwabirana.
  Abavyeyi basanganywe uburenganzira kama bwo kurera neza abana babo kandi barabitegerezwa. Mu kurangura iryo banga bashigikirwa n’igihugu n’ibisata vyaco.
  … (Ingingo ya 30)
 • French
  La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l’Etat.
  Les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les collectivités publiques.
  … (Art. 30)
Public Institutions and Services
 • English
  All the agents of the public administration exercise their functions in a manner to serve all the users of the public services in an efficient, impartial and equitable way. The diversion of public funds, corruption, the extortion of funds and racketeering are punished in accordance with the law. (Art. 146)
 • Kirundi
  Abakozi ba Leta bose barangura amabanga bajejwe mu buryo batunganiriza neza ababirukira bose ata nkunzi kandi mu butungane. Ukunyuruza amafaranga y’igihugu, kurya ibiturire, gutoza amafaranga ku nguvu n’ugusesagura itunga ry’igihugu birahanwa hakurikijwe amategeko. (Ingingo ya 146)
 • French
  Tous les agents de l’administration publique exercent leurs fonctions, de manière à servir tous les utilisateurs des services publics de façon efficace, impartiale et équitable. Le détournement de fonds publics, la corruption, l’extorsion de fonds et les malversations sont punissables conformément à la loi. (Art. 146)
Sexual Orientation and Gender Identity
 • English
  The freedom to marry is guaranteed, as well as the right to choose his or her partner. The marriage may only be concluded with the free and full consent of the future spouses.
  The marriage between two persons of the same sex is prohibited. (Art. 29)
 • Kirundi
  Uburenganzira bwo kwabirana burubahirizwa, co kimwe no kwitorera uwo mwabirana. Ukwabirana gushoboka iyo abashaka kwabirana bavyiyemereye ata gahato.
  Ukwabirana kw’abafise igitsina kimwe kurabujijwe. (Ingingo ya 29)
 • French
  La liberté de se marier est garantie, de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
  Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit. (Art. 29)
Status of the Constitution
 • English

  Solemnly adopt this constitution, which is the fundamental law of the Republic of Burundi. (Preamble)
 • Kirundi

  Twemeje ku mucaragaro iri bwirizwa nshingiro ariryo tegeko rikuru rya Republika y’Burundi. (Intangamara)
 • French

  Adoptons solennement la presente constitution qui est la loi fobdamentale de la republique du Burundi. (Préambule)
Status of the Constitution
 • English
  The fundamental rights must be respected within the whole [ensemble] of the juridical, administrative and institutional order. The Constitution is the supreme law. The legislative, the executive and the judicial [powers] must have it respected. Any law not in conformity with the Constitution is struck down as null [frappé de nullité]. (Art. 48)
 • Kirundi
  Amateka ngenderwako ategerezwa kwubahirizwa mu bisata vyose vy’ubutungane, vy’intwaro hamwe n’inzego zose z’igihugu. Ibwirizwa shingiro ni ryo risumba ayandi yose kandi urwego nshingamateka, urwego nshikiranganji n’urwego rw’amasentare zitegerezwa kuryisunga. Ibwirizwa ryose riteye kubiri n’iri Bwirizwa shingiro riba imfagusa. (Ingingo ya 48)
 • French
  Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution est la loi suprême. Le législatif, l’exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité. (Art. 48)
Status of the Constitution
 • English
  When the Constitutional Court, referred to [the matter] by the President of the Republic, the President of the National Assembly, the President of the Senate, a quarter of the members of the National Assembly or of the Senate, has declared that an international engagement contains a clause contrary to the Constitution, the authorization to ratify this engagement may only intervene after amendment or revision of the Constitution. (Art. 283)
 • Kirundi
  Igihe Sentare yubahiriza Ibwirizwa shingiro ibisabwe n’Umukuru w’igihugu, Umukuru w’Inama nshingamateka, Umukuru w’Inama nkenguzamateka, igice kimwe ca bine c’abagize Inama nshingamateka canke igice kimwe ca bine c’abagize Inama nkenguzamateka, ikemeza ko mu vyo igihugu cemereye amakungu harimwo ingingo iteye kubiri n’Ibwirizwa shingiro, ayo masezerano ntashobora kwemezwa Ibwirizwa shingiro ritabanje guhindurwa canke gusubirwamwo. (Ingingo ya 283)
 • French
  Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un quart des membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier cet engagement ne peut intervenir qu’après amendement ou révision de la Constitution. (Art. 283)
Status of International Law
 • English

  Solemnly reaffirm our attachment to the respect for the fundamental rights of the human person as they result from the international texts relative to the rights of man ratified by Burundi as well as the fundamental principles recognized by the laws of the Republic;
  … (Preamble)
 • Kirundi

  Dusubiriye kwemeza icese ishaka dufise ry’ukwubahiriza uburenganzira shingiro bwa kiremwa muntu nk’uko bitegekanijwe n’amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu yemejwe n’Uburundi hamwe n’ingingo ngenderwako zemewe n’amategeko y’Igihugu;
  … (Intangamara)
 • French

  Réaffirmant solennellement notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils résultent des textes internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Burundi ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
  … (Préambule)
Status of International Law
 • English
  The rights and the duties proclaimed and guaranteed by the international texts relative to the rights of man regularly ratified are [an] integral part of the Constitution. (Art. 19)
 • Kirundi
  Amateka n’ibitegerejwe vyatangajwe bigakingirwa n’amasezerano y’isi yose yerekeye agateka ka zina muntu Uburundi bwemeje biri mu bigize iri Bwirizwa shingiro. (Art. 19)
 • French
  Les droits et devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution. (Art. 19)
Status of International Law
 • English
  When the Constitutional Court, referred to [the matter] by the President of the Republic, the President of the National Assembly, the President of the Senate, a quarter of the members of the National Assembly or of the Senate, has declared that an international engagement contains a clause contrary to the Constitution, the authorization to ratify this engagement may only intervene after amendment or revision of the Constitution. (Art. 283)
 • Kirundi
  Igihe Sentare yubahiriza Ibwirizwa shingiro ibisabwe n’Umukuru w’igihugu, Umukuru w’Inama nshingamateka, Umukuru w’Inama nkenguzamateka, igice kimwe ca bine c’abagize Inama nshingamateka canke igice kimwe ca bine c’abagize Inama nkenguzamateka, ikemeza ko mu vyo igihugu cemereye amakungu harimwo ingingo iteye kubiri n’Ibwirizwa shingiro, ayo masezerano ntashobora kwemezwa Ibwirizwa shingiro ritabanje guhindurwa canke gusubirwamwo. (Ingingo ya 283)
 • French
  Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un quart des membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier cet engagement ne peut intervenir qu’après amendement ou révision de la Constitution. (Art. 283)
Religious Law
 • English
  Burundi is an independent, sovereign, secular, democratic, and unitary Republic [,] respecting its ethnic and religious diversity. (Art. 1)
 • Kirundi
  Uburundi ni Republika imwe rudende, yishira ikizana, itegamiye idini na rimwe, ishingiye ku ntwaro rusangi, yubahiriza ubudasa muvyerekeye amoko n’amadini. (Ingingo ya 1)
 • French
  Le Burundi est une République indépendante, souveraine, laïque, démocratique, unitaire et respectant sa diversité ethnique et religieuse. (Art. 1)
Religious Law
 • English
  No one may abuse the rights recognized by the Constitution or by the law to compromise the national unity, the peace, the democracy, the independence of Burundi, to infringe the secularity of the State or to violate, in any other manner, this Constitution. (Art. 61)
 • Kirundi
  Nta muntu n’umwe ashobora kwitwaza ivyo arekuriwe n’Ibwirizwa Shingiro canke Ibwirizwa kugira ngo ahungabanye ubumwe bw’abarundi, amahoro, intwaro rusangi, ukwikukira kw’Uburundi, kuburabuza ingendo ivuga yuko igihugu kitegamiye idini na rimwe canke akarenga mu bundi buryo bwose iri Bwirizwa Shingiro. (Ingingo ya 61)
 • French
  Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour compromettre l’unité nationale, la paix, la démocratie, l’indépendance du Burundi, porter atteinte à la laïcité de l’Etat ou violer de toute autre manière la présente Constitution. (Art. 61)
1

Constitution of the Republic of Burundi 2005, as amended to 2018 (English), available in HeinOnline World Constitutions Illustrated Library (2019). According to Art. 5: “The national language is Kirundi. The official languages are Kirundi and all other languages determined by the law. All the legislative texts must have their original version in Kirundi.”

Links to all sites last visited 31 March 2021