The Fundamental Law of Hungary 2011, as amended to 2019
Citizenship and Nationality
 • English
  (1) The child of a Hungarian citizen shall be a Hungarian citizen by birth. A cardinal Act may specify other instances of the origin or acquisition of Hungarian citizenship.

  (3) No one shall be deprived of Hungarian citizenship established by birth or acquired in a lawful manner.
  (4) The detailed rules for citizenship shall be laid down in a cardinal Act. (Foundation, Art. G)
 • Hungarian
  (1) Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. Sarkalatos törvény a magyar állam polgárság keletkezésének vagy megszerzésének más eseteit is meghatározhatja.

  (3) Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar állampolgárságától megfosztani.
  (4) Az állampolgárságra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. (Alapvetés, G) cikk)
Jurisdiction and Access
 • English
  (1) The Constitutional Court shall be the principal organ for the protection of the Fundamental Law.
  (2) The Constitutional Court
  a) shall examine the compliance of Acts which have been adopted but not yet promulgated with the Fundamental Law;
  b) shall, at the initiative of a judge, review the conformity with the Fundamental Law of any law applicable in a particular case as a priority but within no more than ninety days;
  c) shall, on the basis of a constitutional complaint, review the conformity with the Fundamental Law of any law applied in a particular case;
  d) shall, on the basis of a constitutional complaint, review the conformity with the Fundamental Law of any judicial decision;
  e) shall, at the initiative of the Government, one quarter of the Members of the National Assembly, the President of the Curia, the Prosecutor General or the Commissioner for Fundamental Rights, review the conformity with the Fundamental Law of any law;
  f) shall examine any law for conflict with any international treaties;
  g) shall exercise further functions and powers as laid down in the Fundamental Law and in a cardinal Act.
  (3) The Constitutional Court
  a) shall, within its powers set out in paragraph (2) b), c), and e), annul any law or any provision of a law which conflicts with the Fundamental Law;
  b) shall, within its powers set out in paragraph (2) d), annul any judicial decision which conflicts with the Fundamental Law;
  c) may, within its powers set out in paragraph (2) f), annul any law or any provision of a law which conflicts with an international treaty; and shall determine legal consequences as set out in a cardinal Act.
  (4) Those provisions of a law that were not requested to be reviewed may be reviewed and annulled by the Constitutional Court only if there is a close substantive connection between them and the provisions requested to be reviewed.
  (5) The Constitutional Court may review the Fundamental Law or the amendment of the Fundamental Law only in relation to the procedural requirements laid down in the Fundamental Law for making and promulgating it. Such an examination may be initiated by:
  a) the President of the Republic in respect of the Fundamental Law or the amendment of the Fundamental Law if adopted but not yet promulgated;
  b) the Government, one quarter of the Members of the National Assembly, the President of the Curia, the Prosecutor General or the Commissioner for Fundamental Rights within thirty days of promulgation.

  (7) The Constitutional Court shall, as provided for by a cardinal Act, hear the drafter of the rule, the initiator of the law or their representative or shall obtain their opinions during its review if the matter affects a wide range of persons. This stage of the procedure shall be public.
  … (The State, Art. 24)
 • Hungarian
  (1) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve.
  (2) Az Alkotmánybíróság
  a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényeket;
  b) bírói kezdeményezésre soron kívül, de legkésőbb kilencven napon belül felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;
  c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;
  d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját;
  e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját;
  f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;
  g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.
  (3) Az Alkotmánybíróság
  a) a (2) bekezdés b), c) és e) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést;
  b) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntést;
  c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; illetve sarkalatos törvényben meghatározott jogkövetkezményt állapít meg.
  (4) Az Alkotmánybíróság a jogszabály felülvizsgálni nem kért rendelkezését csak abban az esetben vizsgálhatja, illetve semmisítheti meg, ha az a felülvizsgálni kért jogszabályi rendelkezéssel szoros tartalmi összefüggésben áll.
  (5) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül. E vizsgálatot
  a) az elfogadott, de még ki nem hirdetett Alaptörvény és Alaptörvény-módosítás tekintetében a köztársasági elnök,
  b) a kihirdetéstől számított harminc napon belül a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa
  kezdeményezheti.

  (7) Az Alkotmánybíróság sarkalatos törvényben meghatározottak szerint a jogszabály megalkotóját, a törvény kezdeményezőjét vagy képviselőjüket meghallgatja, illetve véleményüket eljárása során beszerzi, ha az ügy a személyek széles körét érinti. Az eljárás ezen szakasza nyilvános.
  … (Az Állam, 24. cikk)
Education
 • English
  (1) Every Hungarian citizen shall have the right to education.
  (2) Hungary shall ensure this right by extending and generalising public education, by providing free and compulsory primary education, free and generally accessible secondary education, and higher education accessible to everyone on the basis of their abilities, and by providing financial support determined by law to those receiving education.
  … (Freedom and Responsibility, Art. XI)
 • Hungarian
  (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.
  (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.
  … (Szabadság és Felelősség, XI. cikk)
Education
 • English

  (3) Parents shall be obliged to take care of their minor children. This obligation shall include the provision of schooling for their children.
  … (Freedom and Responsibility, Art. XVI)
 • Hungarian

  (3) A szülõk kötelesek kiskorú gyermekükrõl gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.
  … (Szabadság és Felelősség, XVI. cikk)
Employment Rights and Protection
 • English
  (1) Everyone shall have the right to choose his or her work, and employment freely and to engage in entrepreneurial activities. Everyone shall be obliged to contribute to the enrichment of the community through his or her work, in accordance with his or her abilities and potential.
  (2) Hungary shall strive to create the conditions that ensure that everyone who is able and willing to work has the opportunity to do so. (Freedom and Responsibility, Art. XII)
 • Hungarian
  (1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.
  (2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson. (Szabadság és Felelősség, XII. cikk)
Employment Rights and Protection
 • English

  (3) Every employee shall have the right to working conditions which ensure respect for his or her health, safety and dignity.
  (4) Every employee shall have the right to daily and weekly rest periods and to a period of annual paid leave. (Freedom and Responsibility, Art. XVII)
 • Hungarian
  ...
  (3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.
  (4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenõidõhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz. (Szabadság és Felelősség, XVII. cikk)
Employment Rights and Protection
 • English

  (2) By means of separate measures, Hungary shall ensure the protection of young people and parents at work. (Freedom and Responsibility, Art. XVIII)
 • Hungarian

  (2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét. (Szabadság és Felelősség, XVIII. cikk)
Equality and Non-Discrimination
 • English
  (1) Everyone shall be equal before the law. Every human being shall have legal capacity.
  (2) Hungary shall guarantee fundamental rights to everyone without discrimination and in particular without discrimination on the grounds of race, colour, sex, disability, language, religion, political or other opinion, national or social origin, wealth, birth or any other status.
  (3) Women and men shall have equal rights.
  (4) By means of separate measures, Hungary shall help to achieve equality of opportunity and social inclusion.
  … (Freedom and Responsibility, Art. XV)
 • Hungarian
  (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
  (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
  (3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
  (4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
  ... (Szabadság és Felelősség, XV. cikk)
Obligations of the State
 • English
  (1) The inviolable and inalienable fundamental rights of MAN must be respected. It shall be the primary obligation of the State to protect these rights.
  (2) Hungary shall recognise the fundamental individual and collective rights of man.
  … (Freedom and Responsibility, Art. I)
 • Hungarian
  (1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.
  (2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.
  … (Szabadság és Felelősség, I. cikk)
Obligations of the State
 • English

  (2) Hungary shall guarantee fundamental rights to everyone without discrimination and in particular without discrimination on the grounds of race, colour, sex, disability, language, religion, political or other opinion, national or social origin, wealth, birth or any other status.
  (3) Women and men shall have equal rights.
  … (Freedom and Responsibility, Art. XV)
 • Hungarian
  ...
  (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
  (3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
  ... (Szabadság és Felelősség, XV. cikk)
National Human Rights Bodies
 • English
  (1) The Commissioner for Fundamental Rights shall perform fundamental rights protection activities; his or her procedures may be initiated by anyone.
  (2) The Commissioner for Fundamental Rights shall investigate any violations related to fundamental rights that come to his or her knowledge, or have such violations investigated, and shall initiate general or specific measures to remedy them.
  (3) The Commissioner for Fundamental Rights and his or her deputies shall be elected for six years with the votes of two thirds of the Members of the National Assembly. ...
  … (The State, Art. 30)
 • Hungarian
  (1) Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti.
  (2) Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.
  (3) Az alapvető jogok biztosát és helyetteseit az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választja. ...
  ... (Az Állam, 30. cikk)
Limitations and/or Derogations
 • English

  (3) The rules for fundamental rights and obligations shall be determined by law. A fundamental right may only be restricted to allow the effective use of another fundamental right or to protect a constitutional value, to the extent absolutely necessary, proportionate to the objective pursued and with full respect for the essential content of that fundamental right.
  … (Freedom and Responsibility, Art. I)
 • Hungarian

  (3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
  … (Szabadság és Felelősség, I. cikk)
Limitations and/or Derogations
 • English
  (1) Under a special legal order, the exercise of fundamental rights – with the exception of the fundamental rights provided for in Articles II and III, and Article XXVIII (2) to (6) – may be suspended or may be restricted beyond the extent specified in Article I (3).
  (2) Under a special legal order, the application of the Fundamental Law may not be suspended, and the operation of the Constitutional Court may not be restricted.
  … (The State, Art. 54)
 • Hungarian
  (1) Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk (2)–(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével – felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható.
  (2) Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható.
  ... (Az Állam, 54. cikk)
Marriage and Family Life
 • English
  (1) Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man and a woman, established by voluntary decision, and the family as the basis of the survival of the nation. Family ties shall be based on marriage or the relationship between parents and children.
  (2) Hungary shall support the commitment to have children.
  (3) The protection of families shall be regulated by a cardinal Act. (Foundation, Art. L)
 • Hungarian
  (1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.
  (2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.
  (3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. (Alapvetés, L) cikk)
Marriage and Family Life
 • English
  (1) Everyone shall have the right to have his or her private and family life, home, communications and good reputation respected. ...
  … (Freedom and Responsibility, Art. VI)
 • Hungarian
  (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. ...
  … (Szabadság és Felelősség, VI. cikk)
Marriage and Family Life
 • English

  (5) Hungary shall protect, by means of separate measures, families, children, women, the elderly and those living with disabilities. (Freedom and Responsibility, Art. XV)
 • Hungarian

  (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. (Szabadság és Felelősség, XV. cikk)
Marriage and Family Life
 • English

  (2) Parents shall have the right to choose the upbringing to be given to their children.
  (3) Parents shall be obliged to take care of their minor children. This obligation shall include the provision of schooling for their children.
  (4) Adult children shall be obliged to take care of their parents if they are in need. (Freedom and Responsibility, Art. XVI)
 • Hungarian
  ...
  (2) A szülõknekjoguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.
  (3) A szülõk kötelesek kiskorú gyermekükrõl gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.
  (4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikrõl gondoskodni. (Szabadság és Felelősség, XVI. cikk)
Marriage and Family Life
 • English
  (1) Hungary shall strive to provide social security to all of its citizens. Every Hungarian citizen shall be entitled to assistance in the event of maternity, illness, invalidity, disability, widowhood, orphanhood and unemployment for reasons outside of his or her control, as provided by law.
  … (Freedom and Responsibility, Art. XIX)
 • Hungarian
  (1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
  ... (Szabadság és Felelősség, XIX. cikk)
Marriage and Family Life
 • English
  (1) Everyone shall contribute to covering common needs according to his or her capabilities and to his or her participation in the economy.
  (2) For persons raising children, the extent of their contribution to covering common needs must be determined taking into consideration the costs of raising children. (Freedom and Responsibility, Art. XXX)
 • Hungarian
  (1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való reszvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez.
  (2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. (Szabadság és Felelősség, XXX. cikk)
Minorities
 • English

  We proclaim that the national minorities living with us form part of the Hungarian political community and are constituent parts of the State.
  We commit ourselves to promoting and safeguarding our heritage, our unique language, Hungarian culture and the languages and cultures of national minorities living in Hungary, along with all man-made and natural assets of the Carpathian Basin. ...
  … (National Avowal)
 • Hungarian

  Kinyilvánítjuk, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.
  Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. ...
  … (Nemzeti Hitvallás)
Minorities
 • English
  (1) National minorities living in Hungary shall be constituent parts of the State. Every Hungarian citizen belonging to a national minority shall have the right to freely express and preserve his or her identity. National minorities living in Hungary shall have the right to use their mother tongue, to use names in their own languages individually and collectively, to nurture their own cultures, and to receive education in their mother tongues.
  (2) National minorities living in Hungary shall have the right to establish their selfgovernment at both local and national level.
  (3) The detailed rules relating to the rights of national minorities living in Hungary, the national minorities, the requirements for recognition as a national minority, and the rules for the election of the self-governments of national minorities at local and national level shall be laid down in a cardinal Act. A cardinal Act may require that recognition as a national minority shall be subject to a certain length of time of presence and to the initiative of a certain number of persons declaring to be members of the national minority concerned. (Freedom and Responsibility, Art. XXIX)
 • Hungarian
  (1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.
  (2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.
  (3) A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, a nemzetiségeket és a nemzetiségként való elismerés feltételeit, valamint a helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg. Sarkalatos törvény a nemzetiségként való elismerést meghatározott idejű honossághoz és meghatározott számú, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló személy kezdeményezéséhez kötheti. (Szabadság és Felelősség, XXIX. cikk)
Minorities
 • English

  (2) The participation of national minorities living in Hungary in the work of the National Assembly shall be regulated by a cardinal Act.
  … (The State, Art. 2)
 • Hungarian

  (2) A Magyarországon élő nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában sarkalatos törvény szabályozza.
  … (Az Állam, 2. cikk)
Participation in Public Life and Institutions
 • English

  (8) Every Hungarian citizen shall have the right to hold public office according to his or her aptitude, qualifications and professional competence. Public offices that may not be held by members or officials of political parties shall be determined by law. (Freedom and Responsibility, Art. XXIII)
 • Hungarian
  ...
  (8) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be. (Szabadság és Felelősség, XXIII. cikk)
Participation in Public Life and Institutions
 • English

  (3) Under extraordinary circumstances, or if the National Assembly decides so in a state of preventive defence, adult male Hungarian citizens with domicile in Hungary shall perform military service. ...
  … (Freedom and Responsibility, Art. XXXI)
 • Hungarian
  ...
  (3) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés határoz, a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek. ...
  ... (Szabadság és Felelősség, XXXI. cikk)
Political Rights and Association
 • English

  (2) Everyone shall have the right to establish and join associations.
  … (Freedom and Responsibility, Art. VIII)
 • Hungarian

  (2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni.
  … (Szabadság és Felelősség, VIII. cikk)
Political Rights and Association
 • English
  (1) Every adult Hungarian citizen shall have the right to vote and to be voted for in elections of Members of the National Assembly, of local government representatives and mayors and of Members of the European Parliament.

  (4) A cardinal Act may provide that only persons with domicile in Hungary may be granted the right or the full right to vote and to be voted for, and may specify further requirements for the eligibility to be voted for.

  (7) Everyone having the right to vote in elections of Members of the National Assembly shall have the right to participate in national referendums. Everyone having the right to vote in elections of local government representatives and mayors shall have the right to participate in local referendums.
  … (Freedom and Responsibility, Art. XXIII)
 • Hungarian
  (1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.

  (4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti.

  (7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó.
  … (Szabadság és Felelősség, XXIII. cikk)
Political Parties
 • English

  (3) Political parties may be established and may operate freely on the basis of the right of association. Political parties shall cooperate in the formation and expression of the will of the people. Political parties may not exercise public power directly.
  (4) The detailed rules for the operation and management of political parties shall be laid down in a cardinal Act.
  … (Freedom and Responsibility, Art. VIII)
 • Hungarian

  (3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak.
  (4) A pártok működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg.
  … (Szabadság és Felelősség, VIII. cikk)
Head of State
 • English
  (1) The Head of State of Hungary is the President of the Republic, who shall embody the unity of the nation and act as the guardian of the democratic functioning of the state organisation.
  … (The State, Art. 9)
 • Hungarian
  (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.
  … (Az Állam, 9. cikk)
Head of State
 • English
  (1) The President of the Republic shall be elected for five years by the National Assembly.
  (2) Any Hungarian citizen who has reached the age of thirty-five years may be elected President of the Republic.
  … (The State, Art. 10)
 • Hungarian
  (1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja.
  (2) Köztársasági elnökké megválasztható bármely magyar állampolgár, aki a harmincötödik életévét betöltötte.
  ... (Az Állam, 10. cikk)
Government
 • English
  (1) The Government shall be the general organ of executive power; it shall exercise all the functions and powers which are not expressly conferred by the Fundamental Law or the law on another organ. ...
  … (The State, Art. 15)
 • Hungarian
  (1) A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. ...
  ... (Az Állam, 15. cikk)
Government
 • English
  (1) The Members of the Government shall be the Prime Minister and the ministers.
  (2) By means of a decree, the Prime Minister shall designate one or more Deputy Prime Minister(s) from among the ministers.
  (3) The Prime Minister shall be elected by the National Assembly on the proposal of the President of the Republic.
  (4) The Prime Minister shall be elected with the votes of more than half of the Members of the National Assembly. The Prime Minister shall take office upon his or her election.

  (7) Ministers shall be appointed by the President of the Republic on the proposal of the Prime Minister. ...
  … (The State, Art. 16)
 • Hungarian
  (1) A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek.
  (2) A miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnök-helyettest jelöl ki.
  (3) A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg.
  (4) A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép.

  (7) A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. ...
  … (Az Állam, 16. cikk)
Government
 • English
  (1) The Prime Minister shall define the general policy of the Government.
  … (The State, Art. 18)
 • Hungarian
  (1) A miniszterelnök meghatározza a Kormány általános politikáját.
  … (Az Állam, 18. cikk)
Legislature
 • English
  (1) Every adult Hungarian citizen shall have the right to vote and to be voted for in elections of Members of the National Assembly, of local government representatives and mayors and of Members of the European Parliament.
  … (Freedom and Responsibility, Art. XXIII)
 • Hungarian
  (1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
  … (Szabadság és Felelősség, XXIII. cikk)
Legislature
 • English
  (1) HUNGARY’s supreme representative organ shall be the National Assembly.
  … (The State, Art. 1)
 • Hungarian
  (1) MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés.
  … (Az Állam, 1. cikk)
Legislature
 • English
  (1) Members of the National Assembly shall be elected by universal and equal suffrage in a direct and secret ballot, in elections which guarantee the free expression of the will of the voters, in the manner laid down in a cardinal Act.
  … (The State, Art. 2)
 • Hungarian
  (1) Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.
  ... (Az Állam, 2. cikk)
Property, Inheritance and Land Tenure
 • English
  (1) Natural resources, in particular arable land, forests and water reserves; biodiversity, in particular native plant and animal species; and cultural artefacts, shall form the common heritage of the nation. It shall be the obligation of the State and everyone to protect and maintain them, and to preserve them for future generations.
  (2) The limits and conditions for acquisition of ownership and for use of arable land and forests that are necessary for achieving the objectives referred to in paragraph (1), as well as the rules concerning the organisation of integrated agricultural production and concerning family farms and other agricultural holdings, shall be laid down in a cardinal Act. (Foundation, Art. P)
 • Hungarian
  (1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.
  (2) A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a családi gazdaságokra, továbbá más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. (Alapvetés, P) cikk)
Property, Inheritance and Land Tenure
 • English
  (1) Everyone shall have the right to property and inheritance. ...
  … (Freedom and Responsibility, Art. XIII)
 • Hungarian
  (1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. ...
  … (Szabadság és Felelősség, XIII. cikk)
Protection from Violence
 • English
  (1) No one shall be subjected to torture, or to inhuman or degrading treatment or punishment, or held in servitude. Human trafficking shall be prohibited.
  (2) It shall be prohibited to perform medical or scientific experiments on human beings without their informed and voluntary consent.
  … (Freedom and Responsibility, Art. III)
 • Hungarian
  (1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.
  (2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.
  ... (Szabadság és Felelősség, III. cikk)
Protection from Violence
 • English
  (1) Everyone shall have the right to liberty and security of the person.
  … (Freedom and Responsibility, Art. IV)
 • Hungarian
  (1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
  ... (Szabadság és Felelősség, IV. cikk)
Protection from Violence
 • English
  (1) The employment of children shall be prohibited, except in those cases where there is no risk to their physical, mental or moral development as determined by law.
  (2) By means of separate measures, Hungary shall ensure the protection of young people and parents at work. (Freedom and Responsibility, Art. XVIII)
 • Hungarian
  (1) Gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlödésüket nem veszélyeztetö, törvényben meghatározott esetek kivételével - tilos.
  (2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét. (Szabadság és Felelősség, XVIII. cikk)
Public Institutions and Services
 • English

  We hold that democracy is only possible where the State serves its citizens and handles their affairs in an equitable manner, without abuse and impartially.
  … (National Avowal)
 • Hungarian

  Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.
  … (Nemzeti Hitvallás)
Public Institutions and Services
 • English
  (1) Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man and a woman established by voluntary decision, and the family as the basis of the survival of the nation.
  … (Foundation, Art. L)
 • Hungarian
  (1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját.
  … (Alapvetés, L) cikk)
Public Institutions and Services
 • English

  (5) By means of separate measures, Hungary shall protect families, children, women, the elderly and those living with disabilities. (Freedom and Responsibility, Art. XV)
 • Hungarian

  (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. (Szabadság és Felelősség, XV. cikk)
Public Institutions and Services
 • English
  (1) Hungary shall strive to provide social security to all of its citizens. Every Hungarian citizen shall be entitled to assistance in the event of maternity, illness, invalidity, disability, widowhood, orphanhood and unemployment for reasons outside of his or her control, as provided by law.
  (2) Hungary shall implement social security for those persons referred to in paragraph (1) and for others in need through a system of social institutions and measures.

  (4) … The law may lay down conditions for the entitlement of women to state pension, taking into consideration the requirement of increased protection. (Freedom and Responsibility, Art. XIX)
 • Hungarian
  (1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
  (2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
  ...
  (4) ... Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja. (Szabadság és Felelősség, XIX. cikk)
Public Institutions and Services
 • English
  (1) The State shall provide legal protection for homes. Hungary shall strive to guarantee decent housing conditions and access to public services for everyone.
  … (Freedom and Responsibility, Art. XXII)
 • Hungarian
  (1) Az állam jogi védelemben részesíti az otthont. Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.
  … (Szabadság és Felelősség, XXII. cikk)
Public Institutions and Services
 • English
  The State shall strive to use the latest technical solutions and the achievements of science to make its operation efficient, raise the standard of public services, improve the transparency of public affairs and promote equal opportunity. (Freedom and Responsibility, Article XXVI)
 • Hungarian
  Az állam - a működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében - törekszik az új műszaki megoldásoknak és a tudomány eredményeinek az alkalmazására. (Szabadság és Felelősség, XXVI. cikk)
Sexual and Reproductive Rights
 • English
  Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment of conception. (Freedom and Responsibility, Art. II)
 • Hungarian
  Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. (Szabadság és Felelősség, II. cikk)
Status of the Constitution
 • English

  (3) The State shall have the right to use coercion in order to enforce the Fundamental Law and the laws. (Foundation, Art. C)
 • Hungarian

  (3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult. (Alapvetés, C) cikk)
Status of the Constitution
 • English
  (1) The Fundamental Law shall be the foundation of the Hungarian legal system.
  (2) The Fundamental Law and the laws shall be binding on everyone.
  (3) The provisions of the Fundamental Law shall be interpreted in accordance with their purposes, the National Avowal contained therein and the achievements of our historic constitution.
  (4) The protection of the constitutional identity and Christian culture of Hungary shall be an obligation of every organ of the State. (Foundation, Art. R)
 • Hungarian
  (1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja.
  (2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.
  (3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.
  (4) Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. (Alapvetés, R) cikk)
Status of the Constitution
 • English

  (3) No law shall conflict with the Fundamental Law.
  … (Foundation, Art. T)
 • Hungarian

  (3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel.
  … (Alapvetés, T) cikk)
Status of the Constitution
 • English

  (3) The Constitutional Court
  a) shall, within its powers set out in paragraph (2) b), c), and e), annul any law or any provision of a law which conflicts with the Fundamental Law;
  b) shall, within its powers set out in paragraph (2) d), annul any judicial decision which conflicts with the Fundamental Law;
  c) may, within its powers set out in paragraph (2) f), annul any law or any provision of a law which conflicts with an international treaty; ...
  … (The State, Art. 24)
 • Hungarian

  (3) Az Alkotmánybíróság
  a) a (2) bekezdés b), c) és e) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést;
  b) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntést;
  c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; ...
  … (Az Állam, 24. cikk)
Status of the Constitution
 • English

  8. The entry into force of the Fundamental Law shall not affect the legal force of laws adopted, public law regulatory instruments and other legal instruments of state administration issued, specific decisions made and international legal commitments undertaken before its entry into force.
  … (Closing and Miscellaneous Provisions)
 • Hungarian

  8. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát.
  … (Záró és vegyes rendelkezések)
Status of International Law
 • English

  (2) With a view to participating in the European Union as a Member State and on the basis of an international treaty, Hungary may, to the extent necessary to exercise the rights and fulfil the obligations deriving from the Founding Treaties, exercise some of its competences arising from the Fundamental Law jointly with other Member States, through the institutions of the European Union. Exercise of competences under this paragraph shall comply with the fundamental rights and freedoms provided for in the Fundamental Law and shall not limit the inalienable right of Hungary to determine its territorial unity, population, form of government and state structure.
  (3) The law of the European Union may, within the framework set out in paragraph (2), lay down generally binding rules of conduct.
  … (Foundation, Art. E)
 • Hungarian
  ...
  (2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján – az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. Az e bekezdés szerinti hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben foglalt alapvető jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát.
  (3) Az Európai Unió joga – a (2) bekezdés keretei között – megállapíthat általánosan kötelező magatartási szabályt.
  ... (Alapvetés, E) cikk)
Status of International Law
 • English

  (2) In order to comply with its obligations under international law, Hungary shall ensure that Hungarian law is in conformity with international law.
  (3) Hungary shall accept the generally recognised rules of international law. Other sources of international law shall become part of the Hungarian legal system by promulgation in laws. (Foundation, Art. Q)
 • Hungarian
  ...
  (2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.
  (3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé. (Alapvetés, Q) cikk)
Status of International Law
 • English

  (2) The Constitutional Court

  f) shall examine any law for conflict with any international treaties;

  (3) The Constitutional Court

  c) may, within its powers set out in paragraph (2) f), annul any law or any provision of a law which conflicts with an international treaty; ...
  … (The State, Art. 24)
 • Hungarian

  (2) Az Alkotmánybíróság

  f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;

  (3) Az Alkotmánybíróság

  c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; ...
  … (Az Állam, 24. cikk)
Status of International Law
 • English

  8. The entry into force of the Fundamental Law shall not affect the legal force of laws adopted, public law regulatory instruments and other legal instruments of state administration issued, specific decisions made and international legal commitments undertaken before its entry into force.
  … (Closing and Miscellaneous Provisions)
 • Hungarian

  8. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát.
  … (Záró és vegyes rendelkezések)
Religious Law
 • English

  We recognise the role of Christianity in preserving nationhood. We value the various religious traditions of our country.
  … (National Avowal)
 • Hungarian

  Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.
  … (Nemzeti Hitvallás)
Religious Law
 • English

  (4) The protection of the constitutional identity and Christian culture of Hungary shall be an obligation of every organ of the State. (Foundation, Art. R)
 • Hungarian

  (4) Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. (Alapvetés, R) cikk)
Religious Law
 • English

  (3) The State and religious communities shall operate separately. Religious communities shall be autonomous.
  (4) The State and religious communities may cooperate to achieve community goals. At the request of a religious community, the National Assembly shall decide on such cooperation. The religious communities participating in such cooperation shall operate as established churches. The State shall provide specific privileges to established churches with regard to their participation in the fulfilment of tasks that serve to achieve community goals.
  (5) The common rules relating to religious communities, as well as the conditions of cooperation, the established churches and the detailed rules relating to established churches, shall be laid down in a cardinal Act. (Freedom and Responsibility, Art. VII)
 • Hungarian
  ...
  (3) Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. A vallási közösségek önállóak.
  (4) Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek. Az együttműködésről a vallási közösség kérelme alapján az Országgyűlés dönt. Az együttműködésben részt vevő vallási közösségek bevett egyházként működnek. A bevett egyházaknak a közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel az állam sajátos jogosultságokat biztosít.
  (5) A vallási közösségekre vonatkozó közös szabályokat, valamint az együttműködés feltételeit, a bevett egyházakat és a rájuk vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. (Szabadság és Felelősség, VII. cikk)
Links to all sites last visited 31 March 2021