Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 145 results

Limitations and/or Derogations

Cyprus, Turkish

1. Bu Kısımla sağlanan ana hak ve hürriyetler, Anayasanın olağanüstü hâl hakkındaki hükümleri dışında, bu Kısımda konulanların haricinde hiçbir kısıtlama veya sınırlamaya tabi tutulamaz.
2. Bu Kısmın kısıtlama veya sınırlamalara dair hükümleri dar bir çerçevede yorumlanır ve konma amaçlarının dışında herhangi bir maksatla uygulanamaz. (Madde 33)

Limitations and/or Derogations

Cyprus, Turkish

Bu Bölümdeki hiçbir şey, herhangi bir Topluluk, grup veya kişi için, bu Anayasa tarafından belirlenen anayasal düzenin baltalanılmasına veya yok edilmesine veya bu Bölümde belirtilen hak ve özgürlüklerin herhangi birinin yok edilmesine veya sınırlamalarına yönelik herhangi bir faaliyette bulunma veya herhangi bir eylemde bulunma hakkını ima etmek olarak yorumlanamaz. (Madde 34)

Limitations and/or Derogations

Cyprus, Turkish

1. Cumhuriyetin veya herhangi bir kısmının hayatını tehdit eden savaş veya diğer kamusal bir tehlike hâlinde Bakanlar Kurulu, bu hususta alacağı bir kararla Olağanüstü Hâl İlanına yetkilidir:
Ancak Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı, böyle bir karara karşı, bu kararın dairelerine ulaştırıldığı tarihten itibaren kırk sekiz saat içinde, ayrı ayrı veya birlikte, veto hakkına sahiptir.
2. Bu gibi her İlanda, söz konusu Olağanüstü Hâlin devamı süresince yürürlüğü durdurulan Anayasa maddeleri açıkça gösterilir:
Ancak, bu gibi herhangi bir İlan ile Anayasanın yalnız aşağıdaki maddelerinin yürürlüğü durdurulabilir:-Yalnız müsaade edilmiş bir savaş fiili ile sebebiyet verilen ölüm bakımından 7. Madde; 10. Maddenin 2. ve 3. fıkraları; 11. Madde; 13. Madde; 16. Madde; 17. Madde; 19. Madde; 21. Madde; 23. Maddenin 8. fıkrasının (d) bendi; 25. Madde ve 27. Madde. ... (Madde 183)

Citizenship and Nationality

Cyprus, Turkish

1. Aşağıdaki hükümler, bu hükümleri içine alan bir vatandaşlık kanunu yapılıncaya kadar, yürürlükte olur:-
a. vatandaşlığa dair herhangi bir konu, Kuruluş Anlaşmasının ‘D’ Ekinin hükümlerine tabi olur;
b. bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte veya ondan sonra Kıbrıs’ta doğan herhangi bir şahıs, doğumu tarihinde babası Cumhuriyetin bir vatandaşı ise veya ölmemiş olsa idi Kuruluş Anlaşmasının ‘D’ Eki hükümleri gereğince Cumhuriyetin bir vatandaşı olacak idi ise, doğumu tarihinde Cumhuriyetin bir vatandaşı olur.
2. Bu Madde çerçevesinde "Kuruluş Anlaşması ", Cumhuriyet ile Yunanistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasındaki Kıbrıs Cumhuriyetinin Kuruluşuna dair Anlaşmayı ifade eder. (Madde 198)

Customary Law

Cyprus, Turkish

1. Shall ilgili Ortak Ticaret Odası tarafından yapılan ortak bir kanunu, bu Anayasa hükümleri, kuruluş, kişisel durum ve Cemaat meclisleri yeterliliği için bu Anayasa hükümlerine göre ayrılmış olan dini konularla ilgili sivil anlaşmazlıklar ile başa çıkmak için mahkemelerin, kompozisyon ve yargı sağlar.

3. Bu paragrafta yer alan hiçbir şey, Cumhuriyet Mahkemesinin, kişisel statü veya dini konularla ilgili bir sorunun tesadüfen ortaya çıktığı bir davada başvurmasını engellememesi koşuluyla, ilgili Topluluk Yasası tarafından yapılan yasaları uygulayacaktır. (Madde 160)

Customary Law

Cyprus, Turkish

1. Topluluk odaları, kendi Topluluklarıyla ilgili olarak, bu Anayasanın sınırları dahilinde ve bu maddenin 3. paragrafına tabi olarak, yalnızca AŞAĞIDAKİLERLE ilgili yasama yetkisine sahip olacaktır matters:-
...
c. kişisel durum;
d. kişisel statü ve dini konularla ilgili medeni uyuşmazlıklarla ilgilenen mahkemelerin bileşimi ve örnekleri;
...(Madde 87)

Religious Law

Cyprus, Turkish

...
3.Bu Maddede yer alan hiçbir şey, rum-ortodoks kilisesinin veya madde 2'nin 3. fıkrası hükümlerinin bu Anayasa'da belirtildiği şekilde ilgili üyelerine göre geçerli olduğu herhangi bir dini grubun evlilik dışındaki haklarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. (Madde 22)

Customary Law

Cyprus, Turkish

160. maddenin 3. fıkrasına tabi olarak, Cumhuriyet Mahkemeleri, kişisel statü ve dini konularla ilgili olanlar dışındaki ilgili toplumsal yasaları da uygulama yetkisine sahiptir. (Madde 161)

Religious Law

Cyprus, Turkish


2. Vakıf müessesesi ve Ahkâmül Evkaf bu Anayasaca tanınır.
Vakıf müessese veya tesisini ya da vakıfları veya camilere ve herhangi diğer bir İslam dini müessesesine ait mallar da dâhil olmak üzere, herhangi vakıf malını ilgilendiren veya herhangi bir suretle bunlara etki eden bütün konular, münhasıran Ahkâmül Evkaf ve Türk Cemaat Meclisince çıkarılan veya yapılan kanun ve tüzüklere tabidir ve bunlara göre ve bunlar gereğince idare olunur ve hiçbir yasama işlemi, yürütme işlemi veya herhangi diğer bir işlem, söz konusu Ahkâmül Evkafı ve Türk Cemaat Meclisinin bahis konusu kanunlarını ve tüzüklerini ihlal edemez veya onlara üstün gelemez ya da müdahale edemez.
3. Kendisine 2. Maddenin 3. fıkrası hükümleri uygulanan bir dini grubun Kilisesi, bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önce yürürlükte olan Kıbrıs Kolonisi kanunlarına uygun olarak sahip olduğu dini konular ile ilgili herhangi bir hakkına, bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte ve ondan sonra da sahip olmaya devam eder. (Madde 110)

Religious Law

Cyprus, Turkish

1. Cemaat Meclisleri, kendi Cemaatleri bakımından, bu Anayasanın sınırları içinde ve bu maddenin 3. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, yalnız aşağıdaki konularda yasama gücünü kullanma hakkına sahiptir:
(a) bütün dini konular;
...
(d) şahsi hâl ve dini konular ile ilgili hukuk davalarına bakacak mahkemelerin yapı ve dereceleri;
... (Madde 87)