Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 11823 results

Political Rights and Association

Sweden, English

Everyone shall be guaranteed the following rights and freedoms in his or her relations with the public institutions: …
freedom of association: that is, the freedom to associate with others for public or private purposes; … (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 1)3

Sweden, Swedish

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad: …
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 1§)

Head of State

Sweden, English

A prince or princess of the Swedish Royal House may not become the sovereign ruler of a foreign state whether by election, succession, or marriage without the consent of The King and the Riksdag. Should this occur, neither he nor she nor their descendants shall be entitled to succeed to the throne of Sweden. (Act of Succession, Art. 8)

Sweden, Swedish

Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens och riksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen. (Successionsordning (1810:0926) §8)

Government

Sweden, English

The Government consists of the Prime Minister and other ministers.
The Prime Minister is appointed in accordance with the rules laid down in Articles 4 to 6. The Prime Minister appoints the other ministers. (Instrument of Government, Chapter 6, Art. 1)

Sweden, Swedish

Regeringen består av statsministern och övriga statsråd.
Statsministern utses enligt bestämmelserna i 4–6 §§. Statsministern tillsätter övriga statsråd. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 6 kap, 1§)

Legislature

Sweden, English

The Riksdag is the foremost representative of the people. … (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 4)

Sweden, Swedish

Riksdagen är folkets främsta företrädare. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 4 §)

Head of State

Sweden, English

Only a person who is a Swedish citizen and who has reached the age of eighteen may serve as Head of State. The Head of State may not at the same time be a minister, hold the office of Speaker or serve as a member of the Riksdag. (Instrument of Government, Chapter 5, Art. 2)

Sweden, Swedish

Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och har fyllt arton år. Han eller hon får inte samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag som talman eller riksdagsledamot. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 5 kap, 2§)

Political Rights and Association

Sweden, English

Every Swedish citizen who is currently domiciled within the Realm or who has ever been domiciled within the Realm, and who has reached the age of eighteen, is entitled to vote in an election to the Riksdag. … (Instrument of Government, Chapter 3, Art. 4)

Sweden, Swedish

Rösträtt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som är eller någon gång har varit bosatt i riket och har fyllt arton år. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 3 kap, 4§)

Head of State

Sweden, English

The King or Queen who occupies the throne of Sweden in accordance with the Act of Succession shall be the Head of State. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 5)

Sweden, Swedish

Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 5§)

Education

Sweden, English

All children covered by compulsory schooling shall be entitled to a free basic education in the public education system. The public institutions shall be responsible also for the provision of higher education. … (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 18)

Sweden, Swedish

Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska svara också för att högre utbildning finns. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 18§)

Citizenship and Nationality

Sweden, English

No Swedish citizen may be deported from or refused entry into the Realm.
No Swedish citizen who is domiciled in the Realm or who has previously been domiciled in the Realm may be deprived of his or her citizenship. It may however be prescribed that children under the age of eighteen shall have the same nationality as their parents or as one parent. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 7)

Sweden, Swedish

Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.
Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 7§)

Status of International Law

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)