Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 13155 results

Property, Inheritance and Land Tenure

Hungary, English

(1) Natural resources, in particular arable land, forests and water reserves; biodiversity, in particular native plant and animal species; and cultural artefacts, shall form the common heritage of the nation. It shall be the obligation of the State and everyone to protect and maintain them, and to preserve them for future generations.
(2) The limits and conditions for acquisition of ownership and for use of arable land and forests that are necessary for achieving the objectives referred to in paragraph (1), as well as the rules concerning the organisation of integrated agricultural production and concerning family farms and other agricultural holdings, shall be laid down in a cardinal Act. (Foundation, Art. P)

Hungary, Hungarian

(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.
(2) A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a családi gazdaságokra, továbbá más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. (Alapvetés, P) cikk)

Property, Inheritance and Land Tenure

Hungary, English

(1) Everyone shall have the right to property and inheritance. ...
… (Freedom and Responsibility, Art. XIII)

Hungary, Hungarian

(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. ...
… (Szabadság és Felelősség, XIII. cikk)

Government

Hungary, English

(1) The Government shall be the general organ of executive power; it shall exercise all the functions and powers which are not expressly conferred by the Fundamental Law or the law on another organ. ...
… (The State, Art. 15)

Hungary, Hungarian

(1) A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. ...
... (Az Állam, 15. cikk)

Government

Hungary, English

(1) The Members of the Government shall be the Prime Minister and the ministers.
(2) By means of a decree, the Prime Minister shall designate one or more Deputy Prime Minister(s) from among the ministers.
(3) The Prime Minister shall be elected by the National Assembly on the proposal of the President of the Republic.
(4) The Prime Minister shall be elected with the votes of more than half of the Members of the National Assembly. The Prime Minister shall take office upon his or her election.

(7) Ministers shall be appointed by the President of the Republic on the proposal of the Prime Minister. ...
… (The State, Art. 16)

Hungary, Hungarian

(1) A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek.
(2) A miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnök-helyettest jelöl ki.
(3) A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg.
(4) A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép.

(7) A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. ...
… (Az Állam, 16. cikk)

Government

Hungary, English

(1) The Prime Minister shall define the general policy of the Government.
… (The State, Art. 18)

Hungary, Hungarian

(1) A miniszterelnök meghatározza a Kormány általános politikáját.
… (Az Állam, 18. cikk)

Education

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, English

No person shall be denied the right to education.
… (Art. 2, First Protocol to the European Convention on Human Rights, Human Rights Act 1998 Schedule 1)7

Head of State

Hungary, English

(1) The Head of State of Hungary is the President of the Republic, who shall embody the unity of the nation and act as the guardian of the democratic functioning of the state organisation.
… (The State, Art. 9)

Hungary, Hungarian

(1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.
… (Az Állam, 9. cikk)

Head of State

Hungary, English

(1) The President of the Republic shall be elected for five years by the National Assembly.
(2) Any Hungarian citizen who has reached the age of thirty-five years may be elected President of the Republic.
… (The State, Art. 10)

Hungary, Hungarian

(1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja.
(2) Köztársasági elnökké megválasztható bármely magyar állampolgár, aki a harmincötödik életévét betöltötte.
... (Az Állam, 10. cikk)

Legislature

Hungary, English

(1) Every adult Hungarian citizen shall have the right to vote and to be voted for in elections of Members of the National Assembly, of local government representatives and mayors and of Members of the European Parliament.
… (Freedom and Responsibility, Art. XXIII)

Hungary, Hungarian

(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
… (Szabadság és Felelősség, XXIII. cikk)

Legislature

Hungary, English

(1) HUNGARY’s supreme representative organ shall be the National Assembly.
… (The State, Art. 1)

Hungary, Hungarian

(1) MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés.
… (Az Állam, 1. cikk)