Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 12972 results

Obligations of the State

Slovakia, English

(1) People are free and equal in dignity and in rights. Basic rights and freedoms are inviolable, inalienable, imprescriptible, and indefeasible.
(2) Basic rights and freedoms on the territory of the Slovak Republic are guaranteed to everyone regardless of sex, race, color of skin, language, faith and religion, political, or other thoughts, national or social origin, affiliation to a nation, or ethnic group, property, descent, or any other status. No one may be harmed, preferred, or discriminated against on these grounds.
...
(4) No one may be harmed in his rights for exercising of his basic rights and freedoms. (Art. 12)

Slovakia, Slovak

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboţenstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemoţno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
...
(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, ţe uplatňuje svoje základné práva a slobody. (Čl. 12)

Obligations of the State

Slovakia, English

Everyone can have rights. (Art. 14)

Slovakia, Slovak

Kaţdý má spôsobilosť na práva. (Čl. 14)

Religious Law

Belgium, Dutch


Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijksinzegening voorafgaan, behoudens de uitzonderingen door de wet te stellen, indien daartoe redenen zijn. (Art. 21)

Belgium, English


A civil wedding should always precede the blessing of the marriage, apart from the exceptions to be established by the law if needed. (Art. 21)

Belgium, French


Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu. (Art. 21)

Belgium, German


Die zivile Eheschließung muss stets der Einsegnung der Ehe vorangehen, vorbehaltlich der erforderlichenfalls durch Gesetz festzulegenden Ausnahmen. (Art. 21)

Equality and Non-Discrimination

Slovakia, English

(1) People are free and equal in dignity and in rights. Basic rights and freedoms are inviolable, inalienable, imprescriptible, and indefeasible.
(2) Basic rights and freedoms on the territory of the Slovak Republic are guaranteed to everyone regardless of sex, race, color of skin, language, faith and religion, political, or other thoughts, national or social origin, affiliation to a nation, or ethnic group, property, descent, or any other status. No one may be harmed, preferred, or discriminated against on these grounds.
… (Art. 12)

Slovakia, Slovak

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboţenstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemoţno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
… (Čl. 12)

Jurisdiction and Access

Slovenia, English

The Constitutional Court decides:
- on the conformity of laws with the Constitution;
- on the conformity of laws and other regulations with ratified treaties and with the general principles of international law;
- on the conformity of regulations with the Constitution and with laws;
- on the conformity of local community regulations with the Constitution and with laws;
- on the conformity of general acts issued for the exercise of public authority with the Constitution, laws, and regulations;
- on constitutional complaints stemming from the violation of human rights and fundamental freedoms by individual acts;
- on jurisdictional disputes between the state and local communities and among local communities themselves;
- on jurisdictional disputes between courts and other state authorities;
- on jurisdictional disputes between the National Assembly, the President of the Republic, and the Government;
- on the unconstitutionality of the acts and activities of political parties; and
- on other matters vested in the Constitutional Court by this Constitution or laws.
In the process of ratifying a treaty, the Constitutional Court, on the proposal of the President of the Republic, the Government, or a third of the deputies of the National Assembly, issues an opinion on the conformity of such treaty with the Constitution. The National Assembly is bound by the opinion of the Constitutional Court.
Unless otherwise provided by law, the Constitutional Court decides on a constitutional complaint only if legal remedies have been exhausted. The Constitutional Court decides whether to accept a constitutional complaint for adjudication on the basis of criteria and procedures provided by law. (Art. 160)

Slovenia, Slovene

Ustavno sodišče odloča:
- o skladnosti zakonov z ustavo;
- o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava;
- o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in zakoni;
- o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni;
- o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi;
- o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti;
- o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi;
- o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi;
- o sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsednikom republike in vlado;
- o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank;
- in o drugih zadevah, ki so mu naložene s to ustavo ali z zakoni.
Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev državnega zbora izreka ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo. Državni zbor je vezan na mnenje ustavnega sodišča.
Če zakon ne določa drugače, odloča ustavno sodišče o ustavni pritožbi le, če je bilo izčrpano pravno varstvo. O tem, ali ustavno sodišče ustavno pritožbo sprejme v obravnavo, odloči na podlagi meril in postopka, določenih z zakonom. (160. Člen)

Jurisdiction and Access

Slovenia, English

Proceedings before the Constitutional Court shall be regulated by law.
The law determines who may require the initiation of proceedings before the Constitutional Court. Anyone who demonstrates legal interest may request the initiation of proceedings before the Constitutional Court.
… (Art. 162)

Slovenia, Slovene

Postopek pred ustavnim sodiščem ureja zakon.
Predlagatelje zahteve za začetek postopka pred ustavnim sodiščem določa zakon. Vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes.
… (162. Člen)

Education

Slovakia, English

(1) Everyone has the right to education. School attendance is compulsory. Its period and age limit shall be laid down by law.
(2) Citizens have the right to free education at primary and secondary schools and, depending on their abilities and society's resources, also at higher educational establishments.
(3) Schools other than state schools may be established, and teaching in them provided, only under conditions laid down by law; education in such schools may be provided for a payment.
(4) A law shall lay down conditions under which citizens are entitled to assistance from the state in their studies. (Art. 42)

Slovakia, Slovak

(1) Kaţdý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺţku po vekovú hranicu ustanoví zákon.
(2) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a moţnosti spoločnosti aj na vysokých školách.
(3) Zriaďovať iné školy ako štátne a vyučovať v nich moţno len za podmienok ustanovených zákonom; v takýchto školách sa môţe vzdelávanie poskytovať za úhradu.
(4) Zákon ustanoví, za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc štátu. (Čl. 42)

Employment Rights and Protection

Slovakia, English

(1) Everyone has the right to a free choice of profession and to training for it, as well as the right to engage in entrepreneurial or other gainful activity.
(2) Conditions and restrictions with regard to the execution of certain professions or activities may be laid down by law.
(3) Citizens have the right to work. The state shall materially and to an appropriate extent provide for citizens who are unable to exercise this right through no fault of their own. The conditions shall be laid down by law.
… (Art. 35)

Slovakia, Slovak

(1) Kaţdý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.
(2) Zákon môţe ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností.
(3) Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôţu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.
… (Čl. 35)

Employment Rights and Protection

Slovakia, English

Employees have the right to just and satisfying working conditions. The law guarantees, above all
a) the right to remuneration for work done, sufficient to ensure them a dignified standard of living,
b) protection against arbitrary dismissal and discrimination at the work place,
c) labor safety and the protection of health at work,
d) the longest admissible working time,
e) adequate rest after work,
f) the shortest admissible period of paid leave,
... (Art. 36)

Slovakia, Slovak

Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä
a) právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umoţnila dôstojnú ţivotnú úroveň,
b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní,
c) ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci,
d) najvyššiu prípustnú dĺţku pracovného času,
e) primeraný odpočinok po práci,
f) najkratšiu prípustnú dĺţku platenej dovolenky na zotavenie,
... (Čl. 36)

Employment Rights and Protection

Slovakia, English

(1) Women, minors, and persons with impaired health are entitled to an enhanced protection of their health at work, as well as to special working conditions.
(2) Minors and persons with impaired health are entitled to special protection in labor relations as well as to assistance in professional training.
(3) Details concerning rights listed in paragraphs 1 and 2 shall be laid down by law. (Art. 38)

Slovakia, Slovak

(1) Ţeny, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky.
(2) Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie.
(3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon. (Čl. 38)