Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 11823 results

Limitations and/or Derogations

Sweden, English

To the extent provided for in Articles 21 to 24, the following rights and freedoms may be limited in law:
1. freedom of expression, freedom of information, freedom of assembly, freedom to demonstrate and freedom of association (Article 1, points 1 to 5);
2. protection against any physical violation in cases other than cases under Articles 4 and 5, against body searches, house searches and other such invasions of privacy, against violations of confidential items of mail or communications and otherwise against violations involving surveillance and monitoring of the individual’s personal circumstances (Article 6);
3. freedom of movement (Article 8); and
4. public court proceedings (Article 11, paragraph two, sentence two).
With authority in law, the rights and freedoms referred to in paragraph one may be limited by other statute in cases under Chapter 8, Article 5, and in respect of prohibition of the disclosure of matters which have come to a person’s knowledge in the performance of public or official duties. Freedom of assembly and freedom to demonstrate may similarly be limited also in cases under Article 24, paragraph one, sentence two. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 20)

Sweden, Swedish

Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).
Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 20§)

Limitations and/or Derogations

Sweden, English

If the Realm is at war or exposed to the immediate danger of war, the provisions of Chapter 2, Article 22, paragraph one, shall not apply. The same is true in any other circumstances in which the War Delegation is acting in place of the Riksdag. (Instrument of Government, Chapter 15, Art. 7)

Sweden, Swedish

Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, ska 2 kap. 22 § första stycket inte tillämpas. Detsamma gäller om krigsdelegationen i annat fall har trätt i riksdagens ställe. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 15 kap, 7§)

Limitations and/or Derogations

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)

Equality and Non-Discrimination

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone because they belong to a minority group by reason of ethnic origin, colour, or other similar circumstances or on account of their sexual orientation. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 12)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 12§)

Equality and Non-Discrimination

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 13)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 13§)

Equality and Non-Discrimination

Sweden, English

Courts of law, administrative authorities and others performing public administration functions shall pay regard in their work to the equality of all before the law and shall observe objectivity and impartiality. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 9)

Sweden, Swedish

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 9§)

Equality and Non-Discrimination

Sweden, English

Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual. …
The public institutions shall promote the opportunity for all to attain participation and equality in society and for the rights of the child to be safeguarded. The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, colour, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the individual. … (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. …
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2§)

Participation in Public Life and Institutions

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 13)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 13§)

Protection from Violence

Sweden, English

Every Swedish citizen and every Swedish legal person has the right to transmit radio programmes by landline. The freedom which follows from paragraph one does not preclude the publication in law of provisions concerning:

5. interventions against programming prominently featuring depictions of violence, pornographic images, or agitation against a population group. (Fundamental Law on Freedom of Expression, Chapter 3, Art. 1)

Sweden, Swedish

Varje svensk medborgare och svensk juridisk person har rätt att sända radioprogram genom tråd.
Den frihet som följer av första stycket hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter i fråga om …
5. ingripanden mot fortsatt sändning av ett utbud som inriktas på våldsframställningar, pornografiska bilder eller hets mot folkgrupp. (Yttrandefrihetsgrundlag. (1991:1469), 3 kap, 1 §)

Protection from Violence

Sweden, English

Everyone shall be protected in their relations with the public institutions against any physical violation also in cases other than cases under Articles 4 and 5. … (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 6)

Sweden, Swedish

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. ... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 6§)