Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 12972 results

Employment Rights and Protection

Slovakia, English


(2) Special care, protection in labor relations, and adequate working conditions are guaranteed to a woman during the period of pregnancy.
… (Art. 41)

Slovakia, Slovak


(2) Ţene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky.
… ( Čl. 41)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

The Constitutional Court of the Slovak Republic is an independent judicial body charged with the protection of constitutionality. (Art. 124)

Slovakia, Slovak

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. (Čl. 124)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on the compatibility of
a) laws with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated in a manner laid down by law,
b) Government ordinances, generally binding legal regulations issued by ministries and other central bodies of the state administration with the Constitution, constitutional laws, international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated in a manner laid down by law; and with laws,
c) generally binding ordinances pursuant to Article 68 with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated as required by law, unless other court is making decision on them,
d) generally binding legal regulations issued by local state administration bodies and generally binding ordinances issued by local self administration bodies issued pursuant to Article 71, paragraph 2 with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated in a manner laid down by law, unless other court is making decision on them,
(2) If the Constitutional Court accepts the proposal for proceedings pursuant to paragraph 1, it can suspend the effect of challenged legal regulations, their parts, or some of their provisions, if fundamental rights and freedoms may be threatened by their further application, if there is a risk of serious economic damage or other serious irreparable consequence.

(4) The Constitutional Court does not decide on compliance of a draft law, or a draft of other generally binding legal regulation, with the Constitution, an international treaty promulgated in a manner laid down by law, or with a constitutional law.
… (Art. 125)

Slovakia, Slovak

1) Ústavný súd rozhoduje o súlade
a) zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,
b) nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi,
c) všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd,
d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy podľa čl. 71 ods. 2 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd.
(2) Ak ústavný súd prijme návrh na konanie podľa odseku 1, môţe pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môţe ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný váţny nenapraviteľný následok.

(4) Ústavný súd nerozhoduje o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne záväzného právneho predpisu s ústavou, s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo s ústavným zákonom.
… (Čl. 125)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(1) The State shall guarantee to everyone the right to life, to physical and mental integrity.
(2) No one shall be subject to torture or other cruel, inhuman or degrading punishments or treatments.
… (Art. 24)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.
(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.
… (Art. 24)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on compliance of the concluded international treaties for which consent of the National Council of the Slovak Republic is required with the Constitution or a constitutional law.
(2) The petition for a decision pursuant to paragraph 1 may be filed with the Constitutional Court by the President of the Slovak Republic or the Government before submitting of the concluded international treaty for a deliberation to the National Council of the Slovak Republic.
… (Art. 125a)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom.
(2) Návrh na rozhodnutie podľa odseku 1 môţe podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky alebo vláda pred tým, ako predloţí dojednanú medzinárodnú zmluvu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
… (Čl. 125a)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(1) Individual freedom and security of person shall be inviolable.
… (Art. 25)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile.
… (Art. 25)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides whether the subject of the referendum to be called on the basis of a citizens’ petition, or a resolution of the National Council of the Slovak Republic pursuant to Article 95, paragraph 1, is in compliance with the Constitution or a constitutional law.
(2) The petition for a decision pursuant to paragraph 1 may be filed with the Constitutional Court by the President of the Slovak Republic before calling of a referendum, when he has doubts if the subject of the referendum to be called on the basis of a citizens’ petition, or a resolution of the National Council of the Slovak Republic pursuant to Article 95, paragraph 1, is in compliance with the Constitution or a constitutional act.
… (Art. 125b)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.
(2) Návrh na rozhodnutie podľa odseku 1 môţe podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky pred vyhlásením referenda, ak má pochybnosti, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.
… (Čl. 125b)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English


(3) Shall be forbidden and prosecuted by the law the denying and the defamation of the State and the people, calls for aggressive war, national, racial or religious hatred, the incitement to discrimination, territorial separatism, public violence, as well as other expressions that threaten the constitutional regime. (Art. 32)

Moldova, Republic of, Moldovian


(3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional. (Art. 32)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on the complaints filed by the bodies of the territorial selfadministration against an unconstitutional or unlawful decision or other unconstitutional or unlawful intervention in the matters of the territorial self-administration, unless another court is making a decision on its protection.
… (Art. 127a)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej samosprávy, ak o jej ochrane nerozhoduje iný súd.
… (Čl. 127a)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(1) Forced labour shall be prohibited.
… (Art. 44)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Munca forţată este interzisă.
… (Art. 44)