Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 531 results

Status of International Law

Marshall Islands, English


(4) No treaty or other international agreement which is finally accepted by or on behalf of the Republic on or after the effective date of this Constitution shall, of itself, have the force of law in the Republic. (Art. V, Sec. 1)

Status of International Law

Palau, English

Any law, act of government, or agreement to which a government of Palau is a party, shall not conflict with this Constitution and shall be invalid to the extent of such conflict. (Art. II, Sec. 2)

Status of International Law

Palau, English

Any provision of this Constitution or a law enacted pursuant to it which is in conflict with the Trusteeship Agreement between the United States of America and the United Nations Security Council shall not become effective until the date of termination of such Trusteeship Agreement. (Art. XV, Sec. 10)

Status of International Law

Australia, English

In all matters:
(i) arising under any treaty;

the High Court shall have original jurisdiction. (Sec. 75)

Status of International Law

Netherlands, Dutch

1. Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden en deze worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. De wet bepaalt de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist.
...
3. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. (Art. 91)

Netherlands, English

1. The Kingdom shall not be bound by treaties, nor shall such treaties be denounced without the prior approval of the States General. The cases in which approval is not required shall be specified by Act of Parliament.
...
3. Any provisions of a treaty that conflict with the Constitution or which lead to conflicts with it may be approved by the Houses of the States General only if at least two-thirds of the votes cast are in favour. (Art. 91)

Status of International Law

Netherlands, Dutch

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt. (Art. 93)

Netherlands, English

Provisions of treaties and of resolutions by international institutions which may be binding on all persons by virtue of their contents shall become binding after they have been published. (Art. 93)

Status of International Law

Netherlands, Dutch

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. (Art. 94)

Netherlands, English

Statutory regulations in force within the Kingdom shall not be applicable if such application is in conflict with provisions of treaties or of resolutions by international institutions that are binding on all persons. (Art. 94)

Status of International Law

Netherlands, Dutch

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. (Art. 120)

Netherlands, English

The constitutionality of Acts of Parliament and treaties shall not be reviewed by the courts. (Art. 120)

Status of International Law

Sweden, English

Sweden is a member of the European Union. Sweden also participates in international cooperation within the framework of the United Nations and the Council of Europe, and in other contexts. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 10)

Sweden, Swedish

Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 10§)

Status of International Law

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)