Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 518 results

Status of International Law

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)

Status of International Law

Sweden, English

If it has been laid down in law that an international agreement shall have validity as Swedish law, the Riksdag may prescribe that any future amendment which is binding upon the Realm shall also have validity as Swedish law. Such a decision relates only to a future amendment of limited extent. The decision is taken in accordance with the procedure laid down in Article 6, paragraph two. … (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 9)

Sweden, Swedish

Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse ska gälla som svensk rätt, får riksdagen besluta att även en framtida, för riket bindande ändring i överenskommelsen ska gälla som svensk rätt. Ett sådant beslut får endast avse framtida ändringar av begränsad omfattning.
Beslutet fattas i den ordning som anges i 6 § andra stycket. ... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 9§)

Status of International Law

Sweden, English

Within the framework of European Union cooperation, the Riksdag may transfer decision-making authority which does not affect the basic principles by which Sweden is governed. Such transfer presupposes that protection for rights and freedoms in the field of cooperation to which the transfer relates corresponds to that afforded under this Instrument of Government and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. … (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 6)

Sweden, Swedish

Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 6§)

Status of International Law

Sweden, English

Decision-making authority which is directly based on the present Instrument of Government and which relates to the laying down of provisions, the use of assets of the State, tasks connected with judicial or administrative functions, or the conclusion or denunciation of an international agreement or obligation may, in cases other than those under Article 6, be transferred to a limited extent, to an international organisation for peaceful cooperation of which Sweden is a member, or is about to become a member, or to an international court of law.
Decision-making authority relating to matters concerning the enactment, amendment or abrogation of fundamental law, the Riksdag Act or a law on elections to the Riksdag, or relating to the restriction of any of the rights and freedoms referred to in Chapter 2 may not transferred under paragraph one. … (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 7)

Sweden, Swedish

I andra fall än de som avses i 6 § kan beslutanderätt som direkt grundar sig på denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter, användningen av statens tillgångar, rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter eller ingående eller uppsägning av internationella överenskommelser eller förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol.
Beslutanderätt som avser frågor om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller frågor om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. får inte överlåtas enligt första stycket. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 7§)

Status of International Law

Sweden, English

Sweden is a member of the European Union. Sweden also participates in international cooperation within the framework of the United Nations and the Council of Europe, and in other contexts. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 10)

Sweden, Swedish

Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 10§)

Status of International Law

Slovakia, English

(2) The Slovak Republic acknowledges and adheres to general rules of international law, international treaties by which it is bound, and its other international obligations. (Art. 1)

Slovakia, Slovak

(2) Slovenská republika uznáva a dodrţiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. (Čl. 1)

Status of International Law

Slovakia, English

(1) International treaties on human rights and fundamental freedoms which the Slovak Republic has ratified and were promulgated in the manner laid down by a law before taking effect of this constitutional act, shall be a part of its legal order and shall have precedence over laws if they provide a greater scope of constitutional rights and freedoms.
(2) Other international treaties which the Slovak Republic has ratified and were promulgated in the manner laid down by a law before taking effect of this constitutional act, shall be a part of its legal order, if so provided by a law. (Art. 154c)

Slovakia, Slovak

(1) Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.
(2) Iné medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku, ak tak ustanovuje zákon. (Čl. 154c)

Status of International Law

Slovakia, English

There shall be no appeal against a decision of the Constitutional Court; this however does not apply if due to a decision by a body of an international organization set up to ensure the observance of international agreements binding for the Slovak Republic, the Slovak Republic has the obligation in proceedings before the Constitutional Court to reopen a final decision of the Constitutional Court. (Art. 133)

Slovakia, Slovak

Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemoţno podať opravný prostriedok; to neplatí ak rozhodnutím orgánu medzinárodnej organizácie zriadeného na uplatňovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred ústavným súdom znovu preskúmať uţ prijaté rozhodnutie ústavného súdu. (Čl. 133)

Status of International Law

Slovakia, English

(1) Judges, in the performance of their function, shall be independent and, in decision making shall be bound by the Constitution, by constitutional law, by international treaty pursuant to Art. 7, paras. 2 and 5, and by law.
(2) If a Court assumes that other generally binding legal regulation, its part, or its individual provisions which concern a pending matter contradicts the Constitution, constitutional law, international treaty pursuant to Art. 7, para. 5 or law, it shall suspend the proceedings and shall submit a proposal for the commence of proceedings according to Art. 125, para. 1. Legal opinion of the Constitutional Court of the Slovak Republic contained in the decision shall be binding for the Court. (Art. 144)

Slovakia, Slovak

(1) Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.
(2) Ak sa súd domnieva, ţe iný všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jeho jednotlivé ustanovenie, ktoré sa týka prejednávanej veci, odporuje ústave, ústavnému zákonu, medzinárodnej zmluve podľa čl. 7 ods. 5 alebo zákonu, konanie preruší a podá návrh na začatie konania na základe čl. 125 ods. 1. Právny názor ústavného súdu obsiahnutý v rozhodnutí je pre súd záväzný. (Čl. 144)

Status of International Law

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall decide on the conformity of
a) laws with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which the National Council of the Slovak Republic has expressed its assent and which were ratified and promulgated in the manner laid down by a law,
b) government regulations, generally binding legal regulations of Ministries and other central state administration bodies with the Constitution, with constitutional laws, with international treaties to which the National Council of the Slovak Republic has expressed its assent and which were ratified and promulgated in the manner laid down by a law and with laws,
c) generally binding regulations pursuant to Art. 68, with the Constitution, with constitutional laws and with international treaties to which the National Council of the Slovak Republic has expressed its assent and which were ratified and promulgated in the manner laid down by a law, save another court shall decide on them,
d) generally binding legal regulations of the local bodies of state administration and generally binding regulations of the bodies of territorial self-administration pursuant to Art. 71 para. 2, with the Constitution, with constitutional laws, with international treaties promulgated in the manner laid down by a law, with laws, with government regulations and with generally binding legal regulations of Ministries and other central state administration bodies, save another court shall decide on them.

(3) If the Constitutional Court holds by its decision that there is inconformity between legal regulations stated in paragraph 1, the respective regulations, their parts or some of their provisions shall lose effect. The bodies that issued these legal regulations shall be obliged to harmonize them with the Constitution, with constitutional laws and with international treaties promulgated in the manner laid down by a law, and if it regards regulations stated in paragraph 1 letters b) and c) also with other laws, if it regards regulations stated in paragraph 1 letter d) also with government regulations and with generally binding legal regulations of Ministries and other central state administration bodies within six month from the promulgation of the decision of the Constitutional Court. If they fail to do so, these regulations, their parts or their provisions shall lose effect after six months from the promulgation of the decision.
(4) The Constitutional Court shall not decide on conformity of a draft law or a proposal of other generally binding legal regulation with the Constitution, with an international treaty that was promulgated in the manner laid down by a law or with the constitutional law.
… (Art. 125)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o súlade
a) zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,
b) nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi,
c) všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd,
d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy podľa čl. 71 ods. 2 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd.

(3) Ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, ţe medzi právnymi predpismi uvedenými v odseku 1 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto právne predpisy vydali, sú povinné do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu uviesť ich do súladu s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, a ak ide o predpisy uvedené v odseku 1 písm. b) a c), aj s inými zákonmi, a ak ide o predpisy uvedené v odseku 1 písm. d), aj s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.
(4) Ústavný súd nerozhoduje o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne záväzného právneho predpisu s ústavou, s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo s ústavným zákonom.
… (Čl. 125)