Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 667 results

Legislature

Sweden, English

Every Swedish citizen who is currently domiciled within the Realm or who has ever been domiciled within the Realm, and who has reached the age of eighteen, is entitled to vote in an election to the Riksdag.
Only a person who is entitled to vote may be a member or alternate member of the Riksdag. … (Instrument of Government, Chapter 3, Art. 4)

Sweden, Swedish

Rösträtt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som är eller någon gång har varit bosatt i riket och har fyllt arton år.
Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt kan vara ledamot av riksdagen eller ersättare för ledamot. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 3 kap, 4§)

Legislature

Sweden, English

The Riksdag is appointed by means of free, secret and direct elections.
Voting in such elections is by party, with an option for the voter to express a personal preference vote.
Party denotes any association or group of voters which runs for election under a particular designation. (Instrument of Government, Chapter 3, Art. 1)

Sweden, Swedish

Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.
Vid sådant val sker röstning på parti med möjlighet för väljarna att lämna särskild personröst.
Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 3 kap, 1§)

Legislature

Sweden, English

The Riksdag is the foremost representative of the people. … (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 4)

Sweden, Swedish

Riksdagen är folkets främsta företrädare. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 4 §)

Legislature

Slovakia, English

(1) The members are elected by universal, equal an direct suffrage by secret ballot.
(2) Any citizen who has the right to vote, has attained 21 years of age and has permanent residency in the Slovak Republic is eligible to be elected to the National Council of the Slovak Republic.
(3) Details relating to the election of the representatives shall be fixed by law. (Art. 74)

Slovakia, Slovak

(1) Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním.
(2) Za poslanca moţno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3) Podrobnosti o voľbách poslancov ustanoví zákon. (Čl. 74)

Legislature

Slovakia, English

The National Council of the Slovak Republic shall be the sole constitutional and legislative body of the Slovak Republic. (Art. 72)

Slovakia, Slovak

Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. (Čl. 72)

Legislature

Latvia, English

The Saeima shall be elected in general, equal and direct elections, and by secret ballot based on proportional representation (Art. 6)

Latvia, Latvian

Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. (Art. 6)

Legislature

Latvia, English

The Saeima shall be composed of one hundred representatives of the people. (Art. 5)

Latvia, Latvian

Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem. (Art. 5)

Legislature

Latvia, English

Any citizen of Latvia, who enjoys full rights of citizenship and, who is more than twenty-one years of age on the first day of elections may be elected to the Saeima. (Art. 9)

Latvia, Latvian

Saeimā var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu pirmā dienā ir vecāks par divdesmit vienu gadu. (Art. 9)

Legislature

Finland, English

The Representatives shall be elected by a direct, proportional and secret vote. Every citizen who has the right to vote has equal suffrage in the elections. ...
The right to nominate candidates in parliamentary elections belongs to registered political parties and, as provided by an Act, to groups of persons who have the right to vote. ... (Sec. 25)

Finland, Finnish

Kansanedustajat valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yhtäläinen äänioikeus. ...
Oikeus asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleissa on rekisteröidyillä puolueilla ja laissa säädetyllä määrällä äänioikeutettuja. ... (25 §)

Finland, Swedish

Riksdagsledamöterna väljs genom direkta, proportionella och hemliga val. Alla röstberättigade har lika rösträtt. ...
Rätt att ställa upp kandidater i riksdagsval har registrerade partier och ett i lag bestämt antal röstberättigade. ... (25 §)

Legislature

Finland, English

Everyone with the right to vote and who is not under guardianship can be a candidate in parliamentary elections. ... (Sec. 27)

Finland, Finnish

Eduskuntavaaleissa on vaalikelpoinen jokainen äänioikeutettu, joka ei ole vajaavaltainen. ... (27 §)

Finland, Swedish

Valbar i riksdagsval är varje röstberättigad som inte är omyndig. ... (27 §)