Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 515 results

Jurisdiction and Access

Slovenia, English

If a court deciding some matter deems a law which it should apply to be unconstitutional, it must stay the proceedings and initiate proceedings before the Constitutional Court. The proceedings in the court may be continued after the Constitutional Court has issued its decision. (Art. 156)

Slovenia, Slovene

Če sodišče pri odločanju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora postopek prekiniti in začeti postopek pred ustavnim sodiščem. Postopek pred sodiščem se nadaljuje po odločitvi ustavnega sodišča. (156. Člen)

Jurisdiction and Access

Slovenia, English

The Constitutional Court decides:
- on the conformity of laws with the Constitution;
- on the conformity of laws and other regulations with ratified treaties and with the general principles of international law;
- on the conformity of regulations with the Constitution and with laws;
- on the conformity of local community regulations with the Constitution and with laws;
- on the conformity of general acts issued for the exercise of public authority with the Constitution, laws, and regulations;
- on constitutional complaints stemming from the violation of human rights and fundamental freedoms by individual acts;
- on jurisdictional disputes between the state and local communities and among local communities themselves;
- on jurisdictional disputes between courts and other state authorities;
- on jurisdictional disputes between the National Assembly, the President of the Republic, and the Government;
- on the unconstitutionality of the acts and activities of political parties; and
- on other matters vested in the Constitutional Court by this Constitution or laws.
In the process of ratifying a treaty, the Constitutional Court, on the proposal of the President of the Republic, the Government, or a third of the deputies of the National Assembly, issues an opinion on the conformity of such treaty with the Constitution. The National Assembly is bound by the opinion of the Constitutional Court.
Unless otherwise provided by law, the Constitutional Court decides on a constitutional complaint only if legal remedies have been exhausted. The Constitutional Court decides whether to accept a constitutional complaint for adjudication on the basis of criteria and procedures provided by law. (Art. 160)

Slovenia, Slovene

Ustavno sodišče odloča:
- o skladnosti zakonov z ustavo;
- o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava;
- o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in zakoni;
- o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni;
- o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi;
- o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti;
- o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi;
- o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi;
- o sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsednikom republike in vlado;
- o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank;
- in o drugih zadevah, ki so mu naložene s to ustavo ali z zakoni.
Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev državnega zbora izreka ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo. Državni zbor je vezan na mnenje ustavnega sodišča.
Če zakon ne določa drugače, odloča ustavno sodišče o ustavni pritožbi le, če je bilo izčrpano pravno varstvo. O tem, ali ustavno sodišče ustavno pritožbo sprejme v obravnavo, odloči na podlagi meril in postopka, določenih z zakonom. (160. Člen)

Jurisdiction and Access

Slovenia, English

Proceedings before the Constitutional Court shall be regulated by law.
The law determines who may require the initiation of proceedings before the Constitutional Court. Anyone who demonstrates legal interest may request the initiation of proceedings before the Constitutional Court.
… (Art. 162)

Slovenia, Slovene

Postopek pred ustavnim sodiščem ureja zakon.
Predlagatelje zahteve za začetek postopka pred ustavnim sodiščem določa zakon. Vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes.
… (162. Člen)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

The Constitutional Court of the Slovak Republic is an independent judicial body charged with the protection of constitutionality. (Art. 124)

Slovakia, Slovak

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. (Čl. 124)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on the compatibility of
a) laws with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated in a manner laid down by law,
b) Government ordinances, generally binding legal regulations issued by ministries and other central bodies of the state administration with the Constitution, constitutional laws, international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated in a manner laid down by law; and with laws,
c) generally binding ordinances pursuant to Article 68 with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated as required by law, unless other court is making decision on them,
d) generally binding legal regulations issued by local state administration bodies and generally binding ordinances issued by local self administration bodies issued pursuant to Article 71, paragraph 2 with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated in a manner laid down by law, unless other court is making decision on them,
(2) If the Constitutional Court accepts the proposal for proceedings pursuant to paragraph 1, it can suspend the effect of challenged legal regulations, their parts, or some of their provisions, if fundamental rights and freedoms may be threatened by their further application, if there is a risk of serious economic damage or other serious irreparable consequence.

(4) The Constitutional Court does not decide on compliance of a draft law, or a draft of other generally binding legal regulation, with the Constitution, an international treaty promulgated in a manner laid down by law, or with a constitutional law.
… (Art. 125)

Slovakia, Slovak

1) Ústavný súd rozhoduje o súlade
a) zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,
b) nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi,
c) všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd,
d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy podľa čl. 71 ods. 2 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd.
(2) Ak ústavný súd prijme návrh na konanie podľa odseku 1, môţe pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môţe ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný váţny nenapraviteľný následok.

(4) Ústavný súd nerozhoduje o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne záväzného právneho predpisu s ústavou, s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo s ústavným zákonom.
… (Čl. 125)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on compliance of the concluded international treaties for which consent of the National Council of the Slovak Republic is required with the Constitution or a constitutional law.
(2) The petition for a decision pursuant to paragraph 1 may be filed with the Constitutional Court by the President of the Slovak Republic or the Government before submitting of the concluded international treaty for a deliberation to the National Council of the Slovak Republic.
… (Art. 125a)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom.
(2) Návrh na rozhodnutie podľa odseku 1 môţe podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky alebo vláda pred tým, ako predloţí dojednanú medzinárodnú zmluvu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
… (Čl. 125a)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides whether the subject of the referendum to be called on the basis of a citizens’ petition, or a resolution of the National Council of the Slovak Republic pursuant to Article 95, paragraph 1, is in compliance with the Constitution or a constitutional law.
(2) The petition for a decision pursuant to paragraph 1 may be filed with the Constitutional Court by the President of the Slovak Republic before calling of a referendum, when he has doubts if the subject of the referendum to be called on the basis of a citizens’ petition, or a resolution of the National Council of the Slovak Republic pursuant to Article 95, paragraph 1, is in compliance with the Constitution or a constitutional act.
… (Art. 125b)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.
(2) Návrh na rozhodnutie podľa odseku 1 môţe podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky pred vyhlásením referenda, ak má pochybnosti, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.
… (Čl. 125b)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on the complaints filed by the bodies of the territorial selfadministration against an unconstitutional or unlawful decision or other unconstitutional or unlawful intervention in the matters of the territorial self-administration, unless another court is making a decision on its protection.
… (Art. 127a)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej samosprávy, ak o jej ochrane nerozhoduje iný súd.
… (Čl. 127a)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

The Constitutional Court provides an interpretation of the Constitution or constitutional laws in disputed matters.
… (Art. 128)

Slovakia, Slovak

Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná.
... (Čl. 128)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on complaints filed against the decision to verify or not to verify the mandate of a Member of Parliament.
(2) The Constitutional Court decides on the constitutionality and legitimacy of elections to the National Council of the Slovak Republic and territorial self-administration bodies and election in the European parliament.
(3) The Constitutional Court decides on complaints filed against the results on the public voting on recalling of the President of the Slovak Republic.
(4) The Constitutional Court decides whether the decision to disband or suspend the activity of a political party or a political movement was in compliance with constitutional and other laws.
(5) The Constitutional Court decides on high treason charges, or charges of deliberate violation of the Constitution, filed by the National Council of the Slovak Republic against the President of the Slovak Republic.
(6) The Constitutional Court decides whether a decision on declaration of the martial law, or the state of emergency, and relating decisions were issued in compliance with the Constitution or constitutional laws.
(7) The Constitutional Court decides on complaint against resolution of the Judicial Council of the Slovak Republic pursuant to Article 154d.2.
(8) Decisions of the Constitutional Court pursuant to the paragraphs hereinabove are binding for all bodies of the public authority, natural persons or legal persons to whom it concerns. The respective body of the public authority is obliged to ensure their execution without undue delay. Details shall be laid down by law. (Art. 129)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnosti proti rozhodnutiu o overení alebo neoverení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.
(3) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnostiach proti výsledku referenda a o sťaţnostiach proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky.
(4) Ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia je v zhode s ústavnými zákonmi a s inými zákonmi.
(5) Ústavný súd rozhoduje o obţalobe Národnej rady Slovenskej republiky proti prezidentovi Slovenskej republiky vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady.
(6) Ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a na toto rozhodnutie nadväzujúce ďalšie rozhodnutia boli vydané v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.
(7) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnosti proti uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 154d ods. 2.
(8) Rozhodnutia ústavného súdu podľa predchádzajúcich odsekov sú záväzné pre všetky orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých sa týkajú. Príslušný orgán verejnej moci je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť ich vykonanie. Podrobnosti ustanoví zákon. (Čl. 129)