Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 520 results

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall decide on a complaint against decision verifying or rejecting verification of the mandate of a Member of Parliament.
(2) The Constitutional Court shall decide whether the election of the President of the Slovak Republic, the elections to the National Council of the Slovak Republic, and the elections to local self-administration bodies and European Parliament have been held in conformity with the Constitution and the law.
(3) The Constitutional Court shall decide on complaints against the result of a referendum and complaint against the result of a plebiscite on the recall of President of the Slovak Republic.
(4) The Constitutional Court shall decide whether a decision dissolving a political party or movement or suspending political activities thereof is in conformity with the constitutional laws and other laws.
(5) The Constitutional Court shall decide on a prosecution by the National Council of the Slovak Republic against the President of the Slovak Republic in matters of wilful infringement of the Constitution or treason.
(6) The Constitutional Court shall decide on whether a decision on declaring an exceptional state or an emergency state and other decisions connected to this decision were issued in conformity with the Constitution and constitutional law.
(7) The Constitutional Court decides on complaint against resolution of the Judicial Council of the Slovak Republic pursuant to Article 154d.2.
(8) The decisions of the Constitutional Court according to the preceding paragraphs shall be binding for all bodies of public authority, natural persons or legal persons whom they concern. The respective body of public authority shall be obliged, without undue delay, to ensure their enforcement. Details shall be laid down by law. (Art. 129)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnosti proti rozhodnutiu o overení alebo neoverení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.
(3) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnostiach proti výsledku referenda a o sťaţnostiach proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky.
(4) Ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia je v zhode s ústavnými zákonmi a s inými zákonmi.
(5) Ústavný súd rozhoduje o obţalobe Národnej rady Slovenskej republiky proti prezidentovi Slovenskej republiky vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady.
(6) Ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a na toto rozhodnutie nadväzujúce ďalšie rozhodnutia boli vydané v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.
(7) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnosti proti uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 154d ods. 2.
(8) Rozhodnutia ústavného súdu podľa predchádzajúcich odsekov sú záväzné pre všetky orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých sa týkajú. Príslušný orgán verejnej moci je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť ich vykonanie. Podrobnosti ustanoví zákon. (Čl. 129)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall decide on complaints of natural persons or legal persons if they are pleading the infringement of their fundamental rights or freedoms, or human rights and fundamental freedoms resulting from the international treaty which has been ratified by the Slovak Republic and promulgated in the manner laid down by a law, save another court shall decide on protection of these rights and freedoms.
… (Art. 127)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.
… (Čl. 127)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall decide on the conformity of negotiated international treaties to which the assent of the National Council of the Slovak Republic with the Constitution and constitutional law is necessary.
(2) The President of the Slovak Republic or the Government may submit a proposal for a decision pursuant to paragraph 1 to the Constitutional Court prior to the presentation of a negotiated international treaty for discussion of the National Council of the Slovak Republic.
… (Art. 125a)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom.
(2) Návrh na rozhodnutie podľa odseku 1 môţe podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky alebo vláda pred tým, ako predloţí dojednanú medzinárodnú zmluvu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
… (Čl. 125a)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

The Constitutional Court shall be an independent judicial authority vested with the mandate to protect the integrity of constitutional principles. (Art. 124)

Slovakia, Slovak

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. (Čl. 124)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

The Constitutional Court shall give an interpretation of the Constitution or constitutional law if the matter is disputable. … (Art. 128)

Slovakia, Slovak

Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná. ... (Čl. 128)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall decide on the conformity of
a) laws with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which the National Council of the Slovak Republic has expressed its assent and which were ratified and promulgated in the manner laid down by a law,
b) government regulations, generally binding legal regulations of Ministries and other central state administration bodies with the Constitution, with constitutional laws, with international treaties to which the National Council of the Slovak Republic has expressed its assent and which were ratified and promulgated in the manner laid down by a law and with laws,
c) generally binding regulations pursuant to Art. 68, with the Constitution, with constitutional laws and with international treaties to which the National Council of the Slovak Republic has expressed its assent and which were ratified and promulgated in the manner laid down by a law, save another court shall decide on them,
d) generally binding legal regulations of the local bodies of state administration and generally binding regulations of the bodies of territorial self-administration pursuant to Art. 71 para. 2, with the Constitution, with constitutional laws, with international treaties promulgated in the manner laid down by a law, with laws, with government regulations and with generally binding legal regulations of Ministries and other central state administration bodies, save another court shall decide on them.
(2) If the Constitutional Court accepts the proposal for proceedings pursuant to paragraph 1, it can suspend the effect of challenged legal regulations, their parts, or some of their provisions, if fundamental rights and freedoms may be threatened by their further application, if there is a risk of serious economic damage or other serious irreparable consequence.

(4) The Constitutional Court shall not decide on conformity of a draft law or a proposal of other generally binding legal regulation with the Constitution, with an international treaty that was promulgated in the manner laid down by a law or with the constitutional law.
… (Art. 125)

Slovakia, Slovak

1) Ústavný súd rozhoduje o súlade
a) zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,
b) nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi,
c) všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd,
d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy podľa čl. 71 ods. 2 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd.
(2) Ak ústavný súd prijme návrh na konanie podľa odseku 1, môţe pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môţe ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný váţny nenapraviteľný následok.

(4) Ústavný súd nerozhoduje o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne záväzného právneho predpisu s ústavou, s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo s ústavným zákonom.
… (Čl. 125)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall decide on complaints of the bodies of territorial self-administration against unconstitutional or unlawful decision or against other unconstitutional or unlawful action into the matters of self-administration, save another court shall decide on its protection.
… (Art. 127a)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej samosprávy, ak o jej ochrane nerozhoduje iný súd.
… (Čl. 127a)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall commence the proceedings upon a petition submitted by:
a) not less than one-fifth of all members of the National Council of the Slovak Republic;
b) the President of the Slovak Republic;
c) the Government of the Slovak Republic;
d) any court;
e) the Attorney-General, and
f) the Chair of the Judicial Council in cases of conformity of legal regulations pursuant to Article 125.1, if these regulations relate to the judiciary.
g) the Public Defender of Rights in cases of conformity of legal regulations pursuant to Article 125.1, if their further application could threaten the basic rights and freedoms ensuing from an international treaty ratified by the Slovak Republic and promulgated in the manner laid down by law.
h) the Supreme Audit Office in cases set out in Article 126.c
i) in cases listed under Article 127 and 127a, anyone whose rights are to become the subject of inquiry,
j) any entity, which challenges the power to inspect of the Supreme Audit Office in cases set out in Article 126.2.
(2) The law shall specify who can commence the proceedings under Article 129. (Art. 130)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd začne konanie, ak podá návrh
a) najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
b) prezident Slovenskej republiky,
c) vláda Slovenskej republiky,
d) súd,
e) generálny prokurátor,
f) predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 týkajúcich sa výkonu súdnictva,
g) verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ďalšie uplatňovanie môţe ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
h) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v prípade ustanovenom v čl. 126 ods. 2,
i) kaţdý, o ktorého práve sa má konať v prípadoch ustanovených v čl. 127 a 127a,
j) kaţdý, kto namieta kontrolnú pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v prípade ustanovenom v čl. 126 ods. 2.
(2) Zákon ustanoví, kto má právo podať návrh na začatie konania podľa čl. 129. (Čl. 130)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall decide on disputes over powers distributed among central government authorities, unless these disputes are to be decided by another governmental authority as provided by law.
(2) The Constitutional Court shall decides on cases of dispute as to whether the Supreme Audit Office has the power to inspect another entity. (Art. 126)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak zákon neustanovuje, ţe tieto spory rozhoduje iný štátny orgán.
(2) Ústavný súd rozhoduje v sporných prípadoch o tom, či je daná kontrolná pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. (Čl. 126)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) Judges, in the performance of their function, shall be independent and, in decision making shall be bound by the Constitution, by constitutional law, by international treaty pursuant to Art. 7, paras. 2 and 5, and by law.
(2) If a Court assumes that other generally binding legal regulation, its part, or its individual provisions which concern a pending matter contradicts the Constitution, constitutional law, international treaty pursuant to Art. 7, para. 5 or law, it shall suspend the proceedings and shall submit a proposal for the commence of proceedings according to Art. 125, para. 1. Legal opinion of the Constitutional Court of the Slovak Republic contained in the decision shall be binding for the Court. (Art. 144)

Slovakia, Slovak

(1) Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.
(2) Ak sa súd domnieva, ţe iný všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jeho jednotlivé ustanovenie, ktoré sa týka prejednávanej veci, odporuje ústave, ústavnému zákonu, medzinárodnej zmluve podľa čl. 7 ods. 5 alebo zákonu, konanie preruší a podá návrh na začatie konania na základe čl. 125 ods. 1. Právny názor ústavného súdu obsiahnutý v rozhodnutí je pre súd záväzný. (Čl. 144)