Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 650 results

Status of the Constitution

Slovakia, English


(2) State bodies may act only on the basis of the Constitution, within its limits, and to the extent and in a manner which shall be laid down by law.
… (Art. 2)

Slovakia, Slovak


(2) Štátne orgány môţu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
... (Čl. 2)

Status of the Constitution

Slovakia, English


(3) ... if the Constitutional Court by its decision expresses that the international treaty is not in compliance with the Constitution or a constitutional law, such international treaty may not be ratified. (Art. 125a)

Slovakia, Slovak


(3) ... ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, ţe medzinárodná zmluva nie je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom, takú medzinárodnú zmluvu nemoţno ratifikovať. (Čl. 125a)

Status of the Constitution

Slovakia, English

There shall be no appeal against a decision of the Constitutional Court; this however does not apply if due to a decision by a body of an international organization set up to ensure the observance of international agreements binding for the Slovak Republic, the Slovak Republic has the obligation in proceedings before the Constitutional Court to reopen a final decision of the Constitutional Court. (Art. 133)

Slovakia, Slovak

Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemoţno podať opravný prostriedok; to neplatí ak rozhodnutím orgánu medzinárodnej organizácie zriadeného na uplatňovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred ústavným súdom znovu preskúmať uţ prijaté rozhodnutie ústavného súdu. (Čl. 133)

Status of the Constitution

Slovakia, English

(1) Judges are independent in execution of their function and bound solely by the Constitution, constitutional laws, international treaties stipulated in Article 7, paragraphs 2 and 5 and laws.
(2) If the court is of the opinion that another generally binding legal regulation, its part or a particular provision related to the subject-matter of the proceeding contravenes the Constitution, constitutional laws, international treaties stipulated in Article 7, paragraphs 2 and 5 or laws, it will interrupt its deliberations and submit a motion that a proceeding under Article 125, paragraph 1 is initiated. The finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic is binding for all courts. (Art. 144)

Slovakia, Slovak

(1) Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.
(2) Ak sa súd domnieva, ţe iný všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jeho jednotlivé ustanovenie, ktoré sa týka prejednávanej veci, odporuje ústave, ústavnému zákonu, medzinárodnej zmluve podľa čl. 7 ods. 5 alebo zákonu, konanie preruší a podá návrh na začatie konania na základe čl. 125 ods. 1. Právny názor ústavného súdu obsiahnutý v rozhodnutí je pre súd záväzný. (Čl. 144)

Status of the Constitution

Slovakia, English


(4) The interpretation and application of constitutional laws, laws, and other generally binding legal regulations must be in compliance with this Constitution. (Art. 152)

Slovakia, Slovak


(4) Výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou. (Čl. 152)

Status of the Constitution

Solomon Islands, English

This Constitution is the supreme law of Solomon Islands and if any other law is inconsistent with this Constitution, that other law shall, to the extent of the inconsistency, be void. (Sec. 2)

Status of the Constitution

Solomon Islands, English

(1) Subject to this paragraph, the principles and rules of the common law and equity shall have effect as part of the law of Solomon Islands, save in so far as:-
(a) they are inconsistent with this Constitution or any Act of Parliament;
… (Schedule 3, Sec. 2)

Status of the Constitution

Solomon Islands, English

(1) Subject to this paragraph, customary law shall have effect as part of the law of Solomon Islands.
(2) The preceding subparagraph shall not apply in respect of any customary law that is, and to the extent that it is, inconsistent with this Constitution or an Act of Parliament.
… (Schedule 3, Sec. 3)

Status of the Constitution

Marshall Islands, English

(1) This Constitution shall be the supreme law of the Republic of the Marshall Islands; and all judges and other public officers shall be bound thereby.
(2) No legislative or executive instrument and no decision of any court or other government agency made on or after the effective date of this Constitution shall have the force of law in the Republic unless it has been made pursuant to this Constitution. (Art. I, Sec. 1)

Status of the Constitution

Marshall Islands, English

(1) Subject to this Constitution:
(a) the existing law shall, until repealed or revoked, and subject to any amendment thereof, continue in force on and after the effective date of this Constitution; (b) all rights, obligations and liabilities arising under the existing law shall continue to exist on and after the effective date of this Constitution and shall be recognized, exercised and enforced accordingly.
… (Art. XIII, Sec. 1)