Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 336 results

Participation in Public Life and Institutions

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 13)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 13§)

Participation in Public Life and Institutions

Slovakia, English

(4) All citizens shall have equal access to elected or public offices. (Art. 30)

Slovakia, Slovak

(4) Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám. (Čl. 30)

Participation in Public Life and Institutions

Latvia, English

Every citizen of Latvia has the right, as provided for by law, to participate in the work of the State and of local government, and to hold a position in the civil service. ... (Art. 101)

Latvia, Latvian

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. ... (Art. 101)

Participation in Public Life and Institutions

Finland, English

… Equality of the sexes is promoted in societal activity and working life, especially in the determination of pay and the other terms of employment, as provided in more detail by an Act. (Sec. 6)

Finland, Finnish

… Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. (6 §)

Finland, Swedish

… Jämställdhet mellan könen i samhällelig verksamhet och i arbetslivet främjas enligt vad som närmare bestäms genom lag, särskilt vad gäller lönesättning och andra anställningsvillkor. (6 §)

Participation in Public Life and Institutions

Finland, English

... The public authorities shall promote the opportunities for the individual to participate in societal activity and to influence the decisions that concern him or her. (Sec. 14)

Finland, Finnish

... Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. (14 §)

Finland, Swedish

... Det allmänna skall främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv. (14 §)

Participation in Public Life and Institutions

Finland, English

It may be stated in an Act that only Finnish citizens are eligible for appointment to certain public offices or duties.
The general qualifications for public office shall be skill, ability and proven civic merit. (Sec. 125)

Finland, Finnish

Lailla voidaan säätää, että määrättyihin julkisiin virkoihin tai tehtäviin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.
Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. (125 §)

Finland, Swedish

Genom lag kan bestämmas att endast finska medborgare får utnämnas till bestämda offentliga tjänster eller uppdrag.
De allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. (125 §)

Participation in Public Life and Institutions

Finland, English

... Democracy entails the right of the individual to participate in and influence the development of society and his or her living conditions. ... (Sec. 2)

Finland, Finnish

... Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. ... (2 §)

Finland, Swedish

... Till demokratin hör att den enskilde har rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. ... (2 §)

Participation in Public Life and Institutions

Hungary, English

(8) Every Hungarian citizen shall have the right to hold public office according to his or her aptitude, qualifications and professional competence. Public offices that may not be held by members or officials of political parties shall be specified in an Act. (Freedom and Responsibility, Art. XXIII)

Hungary, Hungarian

(8) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be. (Szabadsag és Felelosség, XXIII. cikk)

Participation in Public Life and Institutions

Hungary, English

(3) During a state of national crisis, or if the National Assembly decides so in a state of preventive defence, adult male Hungarian citizens with residence in Hungary shall perform military service. … (Freedom and Responsibility, Art. XXXI)

Hungary, Hungarian

(3) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés határoz, a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek. ... (Szabadsag és Felelosség, XXXI. cikk)

Participation in Public Life and Institutions

Italy, English

... It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an economic or social nature which constrain the freedom and equality of citizens, thereby impeding the full development of the human person and the effective participation of all workers in the political, economic and social organization of the country. (Art. 3)

Italy, Italian

... E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (Art. 3)