Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 508 results

Citizenship and Nationality

Sweden, English

No Swedish citizen may be deported from or refused entry into the Realm.
No Swedish citizen who is domiciled in the Realm or who has previously been domiciled in the Realm may be deprived of his or her citizenship. It may however be prescribed that children under the age of eighteen shall have the same nationality as their parents or as one parent. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 7)

Sweden, Swedish

Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.
Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 7§)

Citizenship and Nationality

Slovakia, English

(1) Acquisition and loss of citizenship of the Slovak Republic shall be regulated by law.
(2) No person shall be deprived of Slovak citizenship against his or her will. (Art. 5)

Slovakia, Slovak

(1) Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon.
(2) Nikomu nemoţno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli. (Čl. 5)

Citizenship and Nationality

Slovakia, English

(3) Every person has the right to freely decide which national group he or she is a member of. All manner of influence or coercion that may affect or lead to a denial of a person's original nationality shall be prohibited.
… (Art. 12)

Slovakia, Slovak

(3) Kaţdý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.
... (Čl. 12)

Citizenship and Nationality

Finland, English

A child acquires Finnish citizenship at birth and through the citizenship of its parents, as provided in more detail by an Act. Citizenship may also be granted upon notification or application, subject to the criteria determined by an Act.
No one can be divested of or released from his or her Finnish citizenship except on grounds determined by an Act and only if he or she is in possession of or will be granted the citizenship of another State. (Sec. 5)

Finland, Finnish

Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella.
Suomen kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden. (5 §)

Finland, Swedish

Barn får finskt medborgarskap vid födelsen och genom föräldrarnas medborgarskap enligt vad som närmare bestäms genom lag. Enligt grunder som bestäms i lag kan medborgarskap också beviljas efter anmälan eller på ansökan.
Ingen kan fråntas eller befrias från sitt finska medborgarskap annat än på i lag bestämda grunder och under förutsättning att han eller hon har eller får medborgarskap i en annan stat. (5 §)

Citizenship and Nationality

Hungary, English

(1) The child of a Hungarian citizen shall be a Hungarian citizen by birth. A cardinal Act may specify other cases of the origin or acquisition of Hungarian citizenship.
...
(3) No one shall be deprived of Hungarian citizenship established by birth or acquired in a lawful manner.
(4) The detailed rules for citizenship shall be laid down in a cardinal Act. (Foundation, Art. G)

Hungary, Hungarian

(1) Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. Sarkalatos törvény a magyar állam polgárság keletkezésének vagy megszerzésének más eseteit is meghatározhatja.
...
(3) Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar állampolgárságától megfosztani.
(4) Az állampolgárságra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. (Alapvetés, G) cikk)

Citizenship and Nationality

Italy, English

... The State has exclusive legislative powers in the following subject matters:

i) citizenship, civil status and register offices;
… (Art. 117)4

Italy, Italian

... Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
… (Art. 117)

Citizenship and Nationality

Ireland, English

It is the entitlement and birthright of every person born in the island of Ireland, which includes its islands and seas, to be part of the Irish Nation. That is also the entitlement of all persons otherwise qualified in accordance with law to be citizens of Ireland. … (Art. 2)

Ireland, Irish Gaelic

Tá gach duine a shaolaítear in oileán na hÉireann, ar a n-áirítear a oileáin agus a fharraigí, i dteideal, agus tá de cheart oidhreachta aige nó aici, a bheith páirteach i náisiún na hÉireann. Tá an teideal sin freisin ag na daoine go léir atá cáilithe ar shlí eile de réir dlí chun bheith ina saoránaigh d’Éirinn. ... (Airteagal 2)

Citizenship and Nationality

Ireland, English

1 1° On the coming into operation of this Constitution any person who was a citizen of Saorstát Éireann immediately before the coming into operation of this Constitution shall become and be a citizen of Ireland.
2° The future acquisition and loss of Irish nationality and citizenship shall be determined in accordance with law.
3° No person may be excluded from Irish nationality and citizenship by reason of the sex of such person.
2 1° Notwithstanding any other provision of this Constitution, a person born in the island of Ireland, which includes its islands and seas, who does not have, at the time of the birth of that person, at least one parent who is an Irish citizen or entitled to be an Irish citizen is not entitled to Irish citizenship or nationality, unless provided for by law.
2° This section shall not apply to persons born before the date of the enactment of this section,
… (Art. 9)

Ireland, Irish Gaelic

1 1° Ar theacht i ngníomh don Bhunreacht seo is saoránach d’Éirinn aon duine ba shaoránach de Shaorstát Éireann díreach roimh theacht I ngníomh don Bhunreacht seo.
2° Is de réir dlí a chinnfear fáil agus cailleadh náisiúntacht agus saoránacht Éireann feasta.
3° Ní cead náisiúntacht agus saoránacht Éireann a cheilt ar dhuine ar bith toisc gur fireann nó toisc gur baineann an duine sin.
2 1° D’ainneoin aon fhorála eile den Bhunreacht seo, maidir le duine a shaolaítear in oileán na hÉireann, ar a n-áirítear a oileáin agus a fharraigí, agus nach bhfuil aige nó aici, an tráth a shaolaítear an duine sin, tuismitheoir amháin ar a laghad is saoránach d’Éirinn nó atá i dteideal a bheith ina shaoránach nó ina saoránach d’Éirinn, níl teideal ag an duine sin chun saoránacht nó náisiúntacht Éireann, mura ndéanfar socrú ina chomhair sin le dlí.
2° Ní bhainfidh an t-alt seo le daoine a saolaíodh roimh dháta achtaithe an ailt seo.
… (Airteagal 9)

Citizenship and Nationality

Germany, English

(1) The Federation shall have exclusive legislative power with respect to:

2. citizenship in the Federation;
… (Art. 73)

Germany, German

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:

2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;
… (Art. 73)

Citizenship and Nationality

Germany, English

(1) No German may be deprived of his citizenship. Citizenship may be lost only pursuant to a law, and against the will of the person affected only if he does not become stateless as a result.
… (Art. 16)

Germany, German

(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
… (Art. 16)