Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 484 results

Public Institutions and Services

Sweden, English

Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual.
The personal, economic and cultural welfare of the individual shall be fundamental aims of public activity. In particular, the public institutions shall secure the right to employment, housing and education, and shall promote social care and social security, as well as favourable conditions for good health. … (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. ... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2 §)

Public Institutions and Services

Slovakia, English

(5) Parents taking care of their children shall have the right to assistance provided by the State.
... (Art. 41)

Slovakia, Slovak

(5) Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.
... (Čl. 41)

Public Institutions and Services

Finland, English

… Everyone shall be guaranteed by an Act the right to basic subsistence in the event of unemployment, illness, and disability and during old age as well as at the birth of a child or the loss of a provider.
The public authorities shall guarantee for everyone, as provided in more detail by an Act, adequate social, health and medical services and promote the health of the population. Moreover, the public authorities shall support families and others responsible for providing for children so that they have the ability to ensure the wellbeing and personal development of the children. … (Sec. 19)

Finland, Finnish

... Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. ... (19 §)

Finland, Swedish

... Genom lag skall var och en garanteras rätt att få sin grundläggande försörjning tryggad vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga och under ålderdomen samt vid barnafödsel och förlust av en försörjare.
Det allmänna skall, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa. Det allmänna skall också stödja familjerna och andra som svarar för omsorgen om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och individuella uppväxt. ... (19 §)

Public Institutions and Services

Hungary, English

(1) Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man and a woman established by voluntary decision, and the family as the basis of the survival of the nation. … (Foundation, Art. L)

Hungary, Hungarian

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. … (Alapvetés, L) cikk)

Public Institutions and Services

Hungary, English

The State shall strive to make use of the latest technical solutions and the achievements of science to make its functioning efficient, raise the standard of public services, improve the transparency of public affairs, and promote equality of opportunity. (Freedom and Responsibility, Article XXVI)

Hungary, Hungarian

Az állam - a működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében - törekszik az új műszaki megoldásoknak és a tudomány eredményeinek az alkalmazására. (Szabadsag és Felelosség, XXVI. cikk)

Public Institutions and Services

Hungary, English

(5) By means of separate measures, Hungary shall protect families, children, women, the elderly and persons living with disabilities. (Freedom and Responsibility, Art. XV)

Hungary, Hungarian

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. (Szabadsag és Felelosség, XV. cikk)

Public Institutions and Services

Hungary, English

… We hold that democracy is only possible where the State serves its citizens and administers their affairs in an equitable manner, without prejudice or abuse. … (National Avowal)

Hungary, Hungarian

… Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. ... (Nemzeti Hitvallas)

Public Institutions and Services

Hungary, English

(1) Hungary shall strive to ensure decent housing conditions and access to public services for everyone.
… (Freedom and Responsibility, Art. XXII)

Hungary, Hungarian

(1) Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.
… (Szabadsag és Felelosség, XXII. cikk)

Public Institutions and Services

Hungary, English

(1) Hungary shall strive to provide social security to all of its citizens. Every Hungarian citizen shall be entitled to assistance in the case of maternity, illness, disability, handicap, widowhood, orphanage and unemployment for reasons outside of his or her control, as provided for by an Act.

4. ... The conditions of entitlement to state pension may be laid down in an Act with regard to the requirement for stronger protection for women. (Freedom and Responsibility, Art. XIX)

Hungary, Hungarian

(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
...
4. ... Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja. (Szabadsag és Felelosség, XIX. cikk)

Public Institutions and Services

Italy, English

The Republic assists the formation of the family and the fulfilment of its duties, with particular consideration for large families, through economic measures and other benefits.
The Republic protects mothers, children and the young by adopting necessary provisions. (Art. 31)

Italy, Italian

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. (Art. 31)