Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 371 results

Judicial Protection

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, English

A person’s reliance on a Convention right does not restrict—
(a) any other right or freedom conferred on him by or under any law having effect in any part of the United Kingdom; or
(b) his right to make any claim or bring any proceedings which he could make or bring apart from sections 7 to 9. (Human Rights Act 1998, Sec. 11)

Judicial Protection

Slovakia, English

(1) Everyone may claim his right in a manner laid down by law in an independent and impartial court and, in cases laid down by law, at another body of the Slovak Republic.
(2) Anyone who claims to have been deprived of his rights by a decision of a public administration body may turn to the court to have the lawfulness of such decision reexamined, unless laid down otherwise by law. The reexamination of decisions concerning basic rights and freedoms may not, however, be excluded from the court's authority.
(3) Everyone is entitled to compensation for damage incurred as a result of an unlawful decision by a court, or another state or public administration body, or as a result of an incorrect official procedure.
(4) Conditions and details concerning judicial and other legal protection shall be laid down by law. (Art. 46)

Slovakia, Slovak

(1) Kaţdý sa môţe domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.
(2) Kto tvrdí, ţe bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môţe sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.
(3) Kaţdý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.
(4) Podmienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon. (Čl. 46)

Judicial Protection

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on complaints by natural persons or legal persons objecting to violation of their basic rights and freedoms, or the basic rights and freedoms ensuing from an international treaty ratified by the Slovak Republic and promulgated in a manner laid down by law, unless other court makes decision on the protection of such rights and freedoms.
… (Art. 127)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.
… (Čl. 127)

Judicial Protection

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court initiates proceedings on the basis of a proposal by
...
g) public defender of right in cases of compliance of legal regulations pursuant to Article 125, paragraph 1, if their further application could jeopardize the basic rights and freedoms ensuing from an international treaty ratified by the Slovak Republic and promulgated in a manner laid down by law.
... (Art. 130)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd začne konanie, ak podá návrh
...
g) verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ďalšie uplatňovanie môţe ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
... (Čl. 130)

Judicial Protection

Slovakia, English

...
(2) The Public Protector of Rights may file a motion with the Constitutional Court of the Slovak Republic to initiate a proceeding pursuant to Article 125, if a generally binding regulation is violating a basic human right or freedom granted to a natural or legal person.
… (Art. 151a)

Slovakia, Slovak

...
(2) Verejný ochranca práv môţe predloţiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa čl. 125, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
… (Čl. 151a)

Judicial Protection

Tuvalu, English

The High Court has the jurisdiction in relation to the interpretation, application and enforcement of this Constitution conferred by-

(b) Division 5 of Part II (Enforcement of the Bill of Rights);
… (Sec. 5)

Judicial Protection

Tuvalu, English

(1) An appeal may be made from a decision of the Court of Appeal to the Sovereign in Council-
(a) with the leave of the Court of Appeal-

(ii) in the case of a final decision in proceedings under Division 5 (Enforcement of the Bill of Rights) of Part II;
… (Sec. 136)

Judicial Protection

Tuvalu, English

An Act of Parliament may confer on the High Court powers, additional to those conferred by the preceding provisions of this Division, for the purpose of enabling the Court to exercise more effectively the jurisdiction conferred on it by this Division. (Sec. 42)

Judicial Protection

Tuvalu, English

(1) Subject to subsection (2), an appeal may be made, in accordance with Part VII (The Courts), against any determination of the High Court under this Division.
(2) There is no appeal against a determination dismissing an application on the ground that it is frivolous or vexatious. (Sec. 41)

Judicial Protection

Tuvalu, English

(1) The High Court has original jurisdiction —
(a) to determine any application made under section 38 (application for enforcement of the Bill of Rights); and
(b) to determine any question referred to it under section 39 (questions as to the Bill of Rights arising in subordinate courts), and may make any orders, issue any writs and give any directions that it thinks appropriate for enforcing or securing the enforcement of this Part.
(2) The High Court may refuse to exercise its powers under subsection (1) if it is satisfied that adequate means of redress for the alleged contravention are or have been reasonably available to the person concerned under any other law. (Sec. 40)