Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 627 results

Political Rights and Association

Sweden, English

Everyone shall be guaranteed the following rights and freedoms in his or her relations with the public institutions: …
freedom of association: that is, the freedom to associate with others for public or private purposes; … (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 1)3

Sweden, Swedish

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad: …
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 1§)

Political Rights and Association

Sweden, English

Every Swedish citizen who is currently domiciled within the Realm or who has ever been domiciled within the Realm, and who has reached the age of eighteen, is entitled to vote in an election to the Riksdag. … (Instrument of Government, Chapter 3, Art. 4)

Sweden, Swedish

Rösträtt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som är eller någon gång har varit bosatt i riket och har fyllt arton år. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 3 kap, 4§)

Political Rights and Association

Slovakia, English

Every citizen qualified to elect the members of the National Council of the Slovak Republic shall have the right to vote in a referendum. (Art. 94)

Slovakia, Slovak

Kaţdý občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, má právo sa zúčastniť na referende. (Čl. 94)

Political Rights and Association

Slovakia, English

(1) The right of free association shall be guaranteed. Everyone has the right to associate freely with other persons in unions, societies and other associations.
(2) Citizens may form political parties and political movements and associate therein.
… (Art. 29)

Slovakia, Slovak

(1) Právo slobodne sa zdruţovať sa zaručuje. Kaţdý má právo spolu s inými sa zdruţovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných zdruţeniach.
(2) Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a zdruţovať sa v nich.
… (Čl. 29)

Political Rights and Association

Slovakia, English

(3) The right to vote shall be exercised through equal, universal and direct suffrage by secret ballot. The terms thereof shall be specified by law.
(4) All citizens shall have equal access to elected or public offices. (Art. 30)

Slovakia, Slovak

(3) Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon.
(4) Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám. (Čl. 30)

Political Rights and Association

Latvia, English

All citizens of Latvia who have the right to vote in elections of the Saeima may participate in national referendums. (Art. 80)

Latvia, Latvian

Tautas nobalsošanā var piedalīties visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir balsstiesība Saeimas vēlēšanās. (Art. 80)

Political Rights and Association

Latvia, English

All citizens of Latvia who enjoy full rights of citizenship and, who on election day have attained eighteen years of age shall be entitled to vote. (Art. 8)

Latvia, Latvian

Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu. (Art. 8)

Political Rights and Association

Latvia, English

Every citizen of Latvia has the right, as provided for by law, to participate in the work of the State and of local government, and to hold a position in the civil service. ... (Art. 101)

Latvia, Latvian

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. ... (Art. 101)

Political Rights and Association

Latvia, English

Everyone has the right to form and join associations, political parties and other public organisations. (Art. 102)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās. (Art. 102)

Political Rights and Association

Finland, English

Every Finnish citizen who has reached eighteen years of age has the right to vote in national elections and referendums. Specific provisions in this Constitution shall govern the eligibility to stand for office in national elections. ... (Sec. 14)

Finland, Finnish

Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Vaalikelpoisuudesta valtiollisissa vaaleissa on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tässä perustuslaissa. ... (14 §)

Finland, Swedish

Varje finsk medborgare som har fyllt aderton år har rätt att rösta i statliga val och folkomröstningar. Om valbarhet i statliga val gäller vad som särskilt bestäms i denna grundlag. ... (14 §)