Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 585 results

Obligations of the State

Sweden, English

Within the framework of European Union cooperation, the Riksdag may transfer decision-making authority which does not affect the basic principles by which Sweden is governed. Such transfer presupposes that protection for rights and freedoms in the field of cooperation to which the transfer relates corresponds to that afforded under this Instrument of Government and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. … (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 6)

Sweden, Swedish

Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 6§)

Obligations of the State

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)

Obligations of the State

Slovakia, English

(1) All human beings are free and equal in dignity and rights. Their fundamental rights and freedoms are inalienable, irrevocable, and absolutely perpetual.
(2) Fundamental rights shall be guaranteed in the Slovak Republic to every person regardless of sex, race, colour, language, faith, religion, political affiliation or conviction, national or social origin, nationality or ethnic origin, property, birth or any other status, and no person shall be denied their legal rights, discriminated against or favoured on any of these grounds.
...
(4) No person shall be prevented from exercising his or her fundamental rights and freedoms. (Art. 12)

Slovakia, Slovak

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboţenstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemoţno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
...
(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, ţe uplatňuje svoje základné práva a slobody. (Čl. 12)

Obligations of the State

Slovakia, English

Every person shall be entitled to his or her rights. (Art. 14)

Slovakia, Slovak

Kaţdý má spôsobilosť na práva. (Čl. 14)

Obligations of the State

Latvia, English

... Latvia as democratic, socially responsible and national state is based on the rule of law and on respect for human dignity and freedom; it recognises and protects fundamental human rights and respects ethnic minorities. ... (Preamble)

Latvia, Latvian

... Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. ... (Preambula)

Obligations of the State

Latvia, English

The State shall recognise and protect fundamental human rights in accordance with this Constitution, laws and international agreements binding upon Latvia (Art. 89)

Latvia, Latvian

Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. (Art. 89)

Obligations of the State

Finland, English

… The constitution shall guarantee the inviolability of human dignity and the freedom and rights of the individual and promote justice in society. … (Sec. 1)

Finland, Finnish

… Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. … (1 §)

Finland, Swedish

… Finlands onstitution är fastslagen I denna grundlag. Konstitutionen skall trygga människovärdets okränkbarhet och den enskilda människans frihet och rättigheter samt främja rättvisa I samhället. … (1 §)

Obligations of the State

Finland, English

The public authorities shall guarantee the observance of basic rights and liberties and human rights. (Sec. 22)

Finland, Finnish

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. (22 §)

Finland, Swedish

Det allmänna skall se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. (22 §)

Obligations of the State

Finland, English

… the principles governing the rights and obligations of private individuals and the other matters that under this Constitution are of a legislative nature shall be governed by Acts. … (Sec. 80)

Finland, Finnish

… Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. ... (80 §)

Finland, Swedish

… Genom lag skall dock utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till området för lag. … (80 §)

Obligations of the State

Hungary, English

(1) The inviolable and inalienable fundamental rights of MAN shall be respected. It shall be the primary obligation of the State to protect these rights.
(2) Hungary shall recognise the fundamental individual and collective rights of Man.
… (Freedom and Responsibility, Art. I)

Hungary, Hungarian

(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.
…(Szabadsag és Felelosség, I. cikk)