Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 477 results

Head of State

Sweden, English

A prince or princess of the Royal House may not marry unless the Government has given its consent thereto upon an application from The King. Should a prince or princess marry without such consent, that prince or princess forfeits the right of succession for himself, his children and their descendants. (Act of Succession, Art. 5)

Sweden, Swedish

Prins och prinsessa av det kungl. huset må ej gifta sig, med mindre regeringen på hemställan av Konungen därtill lämnat samtycke. Sker det ändock, have han eller hon förverkat arvsrätt till riket för sig, barn och efterkommande. (Successionsordning (1979:935) §5)

Head of State

Sweden, English

In accordance with the express provision of Article 2 of the Instrument of Government of 1809 that The King shall always profess the pure evangelical faith, as adopted and explained in the unaltered Confession of Augsburg and in the Resolution of the Uppsala Meeting of the year 1593, princes and princesses of the Royal House shall be brought up in that same faith and within the Realm. Any member of the Royal Family not professing this faith shall be excluded from all rights of succession. (Act of Succession, Art. 4)

Sweden, Swedish

Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. (Successionsordning (1979:935) §4)

Head of State

Sweden, English

The provisions of this Act of Succession relating to The King shall relate to The Queen if The Queen is Head of State. (Act of Succession, Art. 2)

Sweden, Swedish

Vad i denna successionsordning är stadgat om Konungen skall, om Drottning är statschef, gälla henne. (Successionsordning (1810:0926) §2)

Head of State

Sweden, English

The right of succession to the throne of Sweden is vested in the male and female descendants of King Carl XVI Gustaf, Crown Prince Johan Baptist Julii, later King Karl XIV Johan’s, issue in direct line of descent. In this connection, older siblings and their descendants have precedence over younger siblings and their descendants. (Act of Succession, Art. 1)

Sweden, Swedish

Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande till kronprins Johan Baptist Julii, sedermera Konung Karl XIV Johans, avkomling i rätt nedstigande led, Konung Carl XVI Gustaf. Äldre syskon och äldre syskons efterkommande ha därvid företräde framför yngre syskon och yngre syskons efterkommande. (Successionsordning (1810:0926), §1)

Head of State

Sweden, English

A prince or princess of the Swedish Royal House may not become the sovereign ruler of a foreign state whether by election, succession, or marriage without the consent of The King and the Riksdag. Should this occur, neither he nor she nor their descendants shall be entitled to succeed to the throne of Sweden. (Act of Succession, Art. 8)

Sweden, Swedish

Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens och riksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen. (Successionsordning (1810:0926) §8)

Head of State

Sweden, English

Only a person who is a Swedish citizen and who has reached the age of eighteen may serve as Head of State. The Head of State may not at the same time be a minister, hold the office of Speaker or serve as a member of the Riksdag. (Instrument of Government, Chapter 5, Art. 2)

Sweden, Swedish

Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och har fyllt arton år. Han eller hon får inte samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag som talman eller riksdagsledamot. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 5 kap, 2§)

Head of State

Sweden, English

The King or Queen who occupies the throne of Sweden in accordance with the Act of Succession shall be the Head of State. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 5)

Sweden, Swedish

Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 5§)

Head of State

Slovakia, English

(1) A citizen of the Slovak Republic eligible to vote, who has attained thirty-five years of age, may be elected President of the Slovak Republic.
… (Art. 103)

Slovakia, Slovak

(1) Za prezidenta moţno zvoliť kaţdého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.
... (Čl. 103)

Head of State

Slovakia, English

(1) The Head of the Slovak Republic shall be the President. The President shall represent the Slovak Republic externally and internally, shall ensure the regular operation of Constitutional bodies by his or her decisions. The President shall perform the office according to his or her conscience and convictions, and shall not be bound by orders.
(2) Citizens of the Slovak Republic shall elect the President by secret ballot for a five-year term in direct elections. Citizens who have the right to vote for the National Council of the Slovak Republic shall have the right to vote for a President.
(3) Candidates for President shall be proposed by at least 15 Members of Parliament or by citizens who have the right to vote for the National Council of the Slovak Republic on the basis of a petition signed by at least 15,000 citizens. Proposals for elections shall be delivered to the President of the National Council of the Slovak Republic at the latest within 21 days of the announcement of elections.
… (Art. 101)

Slovakia, Slovak

(1) Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.
(2) Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.
(3) Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.
... (Čl. 101)

Head of State

Latvia, English

The Saeima shall elect the President for a term of four years. (Art. 35)

Latvia, Latvian

Valsts Prezidentu ievēlē Saeima uz četriem gadiem. (Art. 35)