Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 642 results

Protection from Violence

Sweden, English

Every Swedish citizen and every Swedish legal person has the right to transmit radio programmes by landline. The freedom which follows from paragraph one does not preclude the publication in law of provisions concerning:

5. interventions against programming prominently featuring depictions of violence, pornographic images, or agitation against a population group. (Fundamental Law on Freedom of Expression, Chapter 3, Art. 1)

Sweden, Swedish

Varje svensk medborgare och svensk juridisk person har rätt att sända radioprogram genom tråd.
Den frihet som följer av första stycket hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter i fråga om …
5. ingripanden mot fortsatt sändning av ett utbud som inriktas på våldsframställningar, pornografiska bilder eller hets mot folkgrupp. (Yttrandefrihetsgrundlag. (1991:1469), 3 kap, 1 §)

Protection from Violence

Sweden, English

Everyone shall be protected in their relations with the public institutions against any physical violation also in cases other than cases under Articles 4 and 5. … (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 6)

Sweden, Swedish

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. ... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 6§)

Protection from Violence

Sweden, English

With due regard to the purpose of freedom of the press for all under Chapter 1, the following acts shall be deemed to be offences against the freedom of the press if committed by means of printed matter and if they are punishable under law:

13. unlawful portrayal of violence, whereby a person portrays sexual violence or coercion in pictorial form with intent to disseminate the image, unless the act is justifiable having regard to the circumstances;
… (Freedom of the Press Act, Chapter 7, Art. 4)

Sweden, Swedish

Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän tryckfrihet skall såsom tryckfrihetsbrott anses följande gärningar, om de begås genom tryckt skrift och är straffbara enligt lag:

13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig;
… (Tryckfrihetsförordning (1949:105), 7 kap, 4 §)

Protection from Violence

Sweden, English

Everyone shall be protected against corporal punishment. No one may be subjected to torture or medical intervention with the purpose of extorting or suppressing statements. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 5)

Sweden, Swedish

Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 5§)

Protection from Violence

Slovakia, English

(1) No one may be subjected to forced labour or services.
… (Art. 18)

Slovakia, Slovak

(1) Nikoho nemoţno poslať na nútené práce alebo nútené sluţby.
… (Čl. 18)

Protection from Violence

Slovakia, English

(1) The right of every individual to integrity and privacy shall be guaranteed. This right may be limited only in cases specifically provided by law.
(2) No person shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. (Art. 16)

Slovakia, Slovak

(1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môţe byť len v prípadoch ustanovených zákonom.
(2) Nikoho nemoţno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či poniţujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. (Čl. 16)

Protection from Violence

Latvia, English

The State shall protect human honour and dignity. Torture or other cruel or degrading treatment of human beings is prohibited. No one shall be subjected to inhuman or degrading punishment. (Art. 95)

Latvia, Latvian

Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam. (Art. 95)

Protection from Violence

Latvia, English

... The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence. (Art. 110)

Latvia, Latvian

... Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. (Art. 110)

Protection from Violence

Latvia, English

Everyone has the right to liberty and security of person. ... (Art. 94)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. ... (Art. 94)

Protection from Violence

Latvia, English

... Forced labour is prohibited. ... (Art. 106)

Latvia, Latvian

... Piespiedu darbs ir aizliegts. ... (Art. 106)