Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 47 results

Public Institutions and Services

Tajikistan, English

The state shall protect the family as the basis of society. … (Art. 33)

Tajikistan, Russian

Семья как основа общества, находится под защитой государства. … (Статья 33)

Tajikistan, Tajik

Давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад. … (Моддаи 33)

Public Institutions and Services

Tajikistan, English

A mother and a child shall be entitled to special care and protection by the state. … (Art. 34)

Tajikistan, Russian

Мать и ребенок находятся под особой защитой и покровительством государства. ... (Статья 34)

Tajikistan, Tajik

Модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд. … (Моддаи 34)

Public Institutions and Services

Tajikistan, English

Everyone shall be guaranteed social security in old age, in the time of sickness, invalidity and loss of ability to work, or loss of a guardian or other instances prescribed by law. (Art. 39)

Tajikistan, Russian

Каждому гарантируется социальное обеспечение в старости, в случаях болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, определяемых законо. (Статья 39)

Tajikistan, Tajik

Ҳар шахс дар пиронсолӣ, ҳангоми беморӣ, маъюбӣ, гум кардани қобилияти кор, маҳрум шудан аз сарпараст ва мавридҳои дигаре, ки қонун муайян кардааст, кафолати таъмини иҷтимоӣ дорад. (Моддаи 39)

Limitations and/or Derogations

Tajikistan, English

During the state of emergency the rights and liberties stipulated in articles 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, and 28 of the Constitution shall not be limited.
The Constitutional Law shall determine the legal regime of the state of emergency. (Art. 47)

Tajikistan, Russian

В условиях чрезвычайного положения не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные в статьях 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 и 28 Конституции.
Правовой режим чрезвычайного положения определяется конституционным законом. (Статья 47)

Tajikistan, Tajik

Дар давраи вазъияти фавқулодда ҳуқуқ ва озодиҳое, ки дар моддаҳои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28‐и Конститутсия пешбинӣ шудааст, маҳдуд карда намешавад.
Низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулоддаро қонуни конститутсионӣ муайян мекунад. (Моддаи 47)

Employment Rights and Protection

Tajikistan, English

Everyone shall have the right to work, to choose the profession, job, work protection and social protection during the unemployment.
Wages for work shall not be less than the minimum wage.
Any limitation shall be prohibited in labor relations. Equal wages shall be paid for the same work.
Forced labor shall not be permitted, except in cases defined by law.
Using women and children labor shall be prohibited in heavy and underground works and in harmful conditions. (Art. 35)

Tajikistan, Russian

Каждый имеет право на труд, выбор профессии, работы, охрану труда и социальную защиту от безработицы. Заработная плата не должна быть ниже минимального размера оплаты труда.
Всякие ограничения в трудовых отношениях запрещаются. За равный труд выдается равная оплата.
Никто не может быть привлечен к принудительному труду, за исключением случаев, определенных законом.
Использование труда женщин и несовершеннолетних на тяжелых и подземных работах, а также на работах с вредными условиями труда запрещается. (Статья 35)

Tajikistan, Tajik

Ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳақ дорад. Музди кор аз ҳадди ақали музди меҳнат набояд кам бошад.
Дар муносибатҳои меҳнатӣ ҳама гуна маҳдудият манъ аст. Барои иҷрои кори якхела музди баробар дода мешавад.
Ҳеҷ кас ба меҳнати маҷбурӣ ҷалб карда намешавад, ба истиснои мавридҳое, ки қонун муайян кардааст.
Дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноболиғон манъ аст. (Моддаи 35)

Limitations and/or Derogations

Tajikistan, English

… The limitation in implementing rights and liberties of citizen shall be allowed only to ensure the rights and liberties of others, public order, and to safeguard the constitutional structure and the territorial integrity of the republic. (Art. 14)

Tajikistan, Russian

... Ограничения прав и свобод граждан допускаются только с целью обеспечения прав свобод других граждан, общественного порядка, защиты конституционного строя и территориальной целостности республики. (Статья 14)

Tajikistan, Tajik

… Маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд танҳо ба мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи сохти конститутсионӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ раво дониста мешавад. (Моддаи 14)

Employment Rights and Protection

Tajikistan, English

Everyone shall have the right to leisure. Establishing working weeks and days, paid annual leaves, weekly days off, and other conditions prescribed by law, shall ensure this right. (Art. 37)

Tajikistan, Russian

Каждый имеет право на отдых. Это право обеспечивается путем установления продолжительности рабочего дня и недели, предоставления оплачиваемого ежегодного отпуска, еженедельных дней отдыха и иными условиями, предусмотренными законом. (Статья 37)

Tajikistan, Tajik

Шаҳрванд ҳуқуқи истироҳат дорад. Ин ҳуқуқ бо роҳи муқаррар кардани ҳафта ва рӯзи корӣ, рухсатии ҳарсолаи пулӣ, рӯзҳои ҳарҳафтаинаи истироҳат ва шароитҳои дигаре таъмин карда мешавад, ки қонун муайян кардааст. (Моддаи 37)

Participation in Public Life and Institutions

Tajikistan, English

In Tajikistan public life shall be developed on the basis of political and ideological diversity. … (Art. 8)

Tajikistan, Russian

В Таджикистане общественная жизнь развивается на основ политического и идеологического плюрализма. … (Статья 8)

Tajikistan, Tajik

Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад. … (Моддаи 8)

Participation in Public Life and Institutions

Tajikistan, English

A citizen shall have the right to take part in political life and state administration directly or via his representatives.
Citizens shall have the equal rights to state service. … (Art. 27)

Tajikistan, Russian

Гражданин имеет право участвовать в политической жизни и управлении государственном непосредственно или через представителей.
Граждане имеют равное право на государственную службу. ... (Статья 27)

Tajikistan, Tajik

Шаҳрванд ҳақ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд.
Шаҳрвандон ба хидмати давлатӣ ҳуқуқи баробар доранд. ... (Моддаи 27)

Citizenship and Nationality

Tajikistan, English

A citizen of Tajikistan shall be considered the person who become the citizen of the Republic of Tajikistan on the day of adoption of the Constitution.
Belonging to the citizenship of Tajikistan and the citizenship of another state shall be not recognized, except in cases indicated by law and interstate treaties of Tajikistan.
The Constitutional Law shall define the procedure for acquiring and forfeiting citizenship. (Art. 15)

Tajikistan, Russian

Гражданином Таджикистана считается лицо которое на день принятия Конституции является гражданином Республики Таджикистан.
Принадлежность граждан Таджикистана к гражданству другого государство не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом и межгосударственными договорами Таджикистана.
Порядок приобретения и утраты гражданства определяется конституционным законом. (Статья 15)

Tajikistan, Tajik

Шаҳрванди Тоҷикистон шахсе ҳисоб меёбад, ки дар рӯзи қабули Конститутсия шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад.
Мансубияти шаҳрванди Тоҷикистон ба шаҳрванди давлати дигар эътироф намешавад, ба истиснои мавридҳое, ки дар қонун ва шартномаҳои байнидавлатии Тоҷикистон нишон дода шудааст.
Тартиби ба шаҳрвандӣ қабул шудан ва аз он хориҷ гардиданро қонуни конститутсионӣ танзим менамояд. (Моддаи 15)