Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 49 results

Status of the Constitution

Tajikistan, English

The Constitution of Tajikistan shall have supreme legal force and its norms have direct affect. Laws and other legal acts that contradict the Constitution shall be of no legal validity.
State and all its bodies, officials, citizens, and their associations shall observe and comply with the Constitution and laws of the republic. … (Art. 10)

Tajikistan, Russian

Конституция Таджикистана обладает высшей юридической силой, ее нормы имеют прямое действие. Законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы.
Государство и все его органы, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать и исполнять Конституцию и законы республики. ... (Статья 10)

Tajikistan, Tajik

Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи Конститутсияанд, эътибори ҳуқуқӣ надоранд.
Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд. ... (Моддаи 10)

Status of the Constitution

Tajikistan, English

In Tajikistan everyone shall be obliged to follow the Constitution and the laws and recognize the rights, liberties, dignity and honor of others.
Ignorance of the law shall not liberate from responsibility. (Art. 42)

Tajikistan, Russian

В Таджикистане каждый обязан соблюдать его Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей.
Незнание законов не освобождает от ответственности. (Статья 42)

Tajikistan, Tajik

Дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд.
Надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад. (Моддаи 42)

Religious Law

Tajikistan, English

The Republic of Tajikistan shall be a sovereign, democratic, law-based, secular, and unitary state. … (Art. 1)

Tajikistan, Russian

Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство. … (Статья 1)

Tajikistan, Tajik

Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. ...  (Моддаи 1)

Religious Law

Tajikistan, English

… Ideology of any party, social and religious association, movement and a group shall not be recognized as a state ideology. …
Religious organizations shall be separate from the state and shall not interfere in state affairs. ... (Art. 8)

Tajikistan, Russian

… Идеология ни одной партии, общественного и религиозного объединения, движения или группы не может быть признана как государственная. ...
Религиозные объединения отделены от государства и не могут вмешиваться в государственные дела. ... (Статья 8)

Tajikistan, Tajik

… Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад. ...
Иттиіодияіои динњ аз давлат їудо буда, ба коріои давлатњ мудохила карда наметавонанд. ... (Моддаи 8)

Religious Law

Tajikistan, English

The form of public administration, the territorial integrity, and the democratic, law-governed, secular and social nature of the state shall be irrevocable. (Art. 100)

Tajikistan, Russian

Республиканская форма правления, территориальная целостность,демократическая, правовая, светская и социальная сущность государства неизменны. (Статья 100)

Tajikistan, Tajik

Шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд. (Моддаи 100)

Education

Tajikistan, English

Everyone shall have the right to education. The basic general education shall be compulsory. The state shall guarantee the free of charge general basic compulsory education in the state educational establishments.
Everyone shall get free of charge general vocational, primary specialized, vocational specialized and higher specialized education in the state educational establishments, within the framework determined by law.
Other forms of education shall be determined by law. (Art. 41)

Tajikistan, Russian

Каждый имеет право на образование. Общее основное образование обязательно. Государство гарантирует общее основное обязательное бесплатное образование в государственных учебных заведениях.
Каждый, в рамках, определенных законом, может получить бесплатное общее среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование в государственных учебных заведениях.
Другие формы получения образования определяются законом. (Статья 41)

Tajikistan, Tajik

Ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. Таълими умумии асосӣ ҳатмист. Давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат медиҳад.
Шахс дар доираи муқаррарнамудаи қонун дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гирад.
Шаклҳои дигари таълимро қонун муайян мекунад. (Моддаи 41)

Employment Rights and Protection

Tajikistan, English

Everyone shall have the right to work, to choose the profession, job, work protection and social protection during the unemployment. Wages for work shall not be less than the minimum wage.
Any limitation shall be prohibited in labor relations. Equal wages shall be paid for the same work.
Forced labor shall not be permitted, except in cases defined by law.
Using women and children labor shall be prohibited in heavy and underground works and in harmful conditions. (Art. 35)

Tajikistan, Russian

Каждый имеет право на труд, выбор профессии, работы, охрану труда и социальную защиту от безработицы. Заработная плата не должна быть ниже минимального размера оплаты труда.
Всякие ограничения в трудовых отношениях запрещаются. За равный труд выдается равная оплата.
Никто не может быть привлечен к принудительному труду за исключением случаев, определенных законом.
Использование труда женщин и несовершеннолетних на тяжелых и подземных работах, а также на работах с вредными условиями труда запрещается. (Статья 35)

Tajikistan, Tajik

Ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳақ дорад. Музди кор аз ҳадди ақали музди меҳнат набояд кам бошад.
Дар муносибатҳои меҳнатӣ ҳама гуна маҳдудият манъ аст. Барои иҷрои кори якхела музди баробар дода мешавад.
Ҳеҷ кас ба меҳнати маҷбурӣ ҷалб карда намешавад, ба истиснои мавридҳое, ки қонун муайян кардааст....
Дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноболиғон манъ аст. (Моддаи 35)

Employment Rights and Protection

Tajikistan, English

Everyone shall have the right to leisure. Establishing working weeks and days, paid annual leaves, weekly days off, and other conditions prescribed by law, shall ensure this right. (Art. 37)

Tajikistan, Russian

Каждый имеет право на отдых. Это право обеспечивается путем установления продолжительности рабочего дня и недели, предоставления оплачиваемого ежегодного отпуска, еженедельных дней отдыха и иными условиями, предусмотренными законом. (Статья 37)

Tajikistan, Tajik

Шаҳрванд ҳуқуқи истироҳат дорад. Ин ҳуқуқ бо роҳи муқаррар кардани ҳафта ва рӯзи корӣ, рухсатии ҳарсолаи пулӣ пардохтшаванда, рӯзҳои ҳарҳафтаинаи истироҳат ва шароитҳои дигаре таъмин карда мешавад, ки қонун муайян кардааст. (Моддаи 37)

Status of International Law

Tajikistan, English

… International legal documents recognized by Tajikistan shall be a component part of the legal system of the republic. In case the republican laws do not stipulate to the recognized international legal documents, the rules of the international documents shall apply.
Laws and international documents recognized by Tajikistan shall come into force after their official publication. (Art. 10)

Tajikistan, Russian

... Международно‐правовые акты, признанные Таджикистаном, является составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики признанным международно‐правовым актам применяются нормы международно‐правовых актов.
Законы и признанные Таджикистаном международно‐правовые акты вступают в силу после их официального опубликования. (Статья 10)

Tajikistan, Tajik

... Санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунанд.
Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, пас аз интишори расмӣ амал мекунанд. (Моддаи 10)

Status of International Law

Tajikistan, English

The rights and liberties of individual and citizen shall be protected by the Constitution, the laws of the republic, and international legal documents recognized by Tajikistan.
… (Art. 14)

Tajikistan, Russian

Права и свободы человека и гражданина регулируется и охраняются Конституцией, законами республики, признанными Таджикистаном международно ‐ правовыми актами.
... (Статья 14)

Tajikistan, Tajik

Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба воситаи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ҳифз мегарданд.
... (Моддаи 14)