Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 49 results

Participation in Public Life and Institutions

Tajikistan, English

In Tajikistan public life shall be developed on the basis of political and ideological diversity. … (Art. 8)

Tajikistan, Russian

В Таджикистане общественная жизнь развивается на основ политического и идеологического плюрализма. … (Статья 8)

Tajikistan, Tajik

Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад. … (Моддаи 8)

Participation in Public Life and Institutions

Tajikistan, English

A citizen shall have the right to take part in political life and state administration directly or via his representatives.
Citizens shall have the equal rights to state service. … (Art. 27)

Tajikistan, Russian

Гражданин имеет право участвовать в политической жизни и управлении государственном непосредственно или через представителей.
Граждане имеют равное право на государственную службу. ... (Статья 27)

Tajikistan, Tajik

Шаҳрванд ҳақ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд.
Шаҳрвандон ба хидмати давлатӣ ҳуқуқи баробар доранд. ... (Моддаи 27)

Limitations and/or Derogations

Tajikistan, English

… The limitation in implementing rights and liberties of individual and citizen shall be allowed only with the aim of ensuring the rights and freedoms of other citizens, public order, protection of the foundations of the constitutional system, state security, national defense, public morality, public health and territorial integrity of the republic. (Art. 14)

Tajikistan, Russian

... Ограничения прав и свобод человека и гражданина допускаются только с целью обеспечения прав и свобод других граждан, общественного порядка, защиты основ конституционного строя, безопасности государства, обороны страны, общественной морали, здоровья населения и территориальной целостности республики. (Статья 14)

Tajikistan, Tajik

… Маідуд кардани іуѕуѕу озодиіои инсон ва шаірванд таніо ба маѕсади таъмини іуѕуѕ ва озодии дигарон, тартиботи їамъиятњ, іимояи асосіои сохтори конститутсионњ, амнияти давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоѕи їомеа, сиіатии аіолњ ва тамомияти арзии їуміурњ раво дониста мешавад. (Моддаи 14)

Limitations and/or Derogations

Tajikistan, English

During the state of emergency the rights and liberties stipulated in articles 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, and 28 of the Constitution shall not be limited.
The Constitutional Law shall determine the legal regime of the state of emergency. (Art. 47)

Tajikistan, Russian

В условиях чрезвычайного положения не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные в статьях 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 и 28 Конституции.
Правовой режим чрезвычайного положения определяется конституционным законом. (Статья 47)

Tajikistan, Tajik

Дар давраи вазъияти фавқулодда ҳуқуқ ва озодиҳое, ки дар моддаҳои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28‐и Конститутсия пешбинӣ шудааст, маҳдуд карда намешавад.
Низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулоддаро қонуни конститутсионӣ муайян мекунад. (Моддаи 47)

Equality and Non-Discrimination

Tajikistan, English

WE, THE PEOPLE OF TAJIKISTAN, …
as an inseparable part of the world community; recognize our responsibility and duty before past, present, and future generations; understanding the necessity of providing the sovereignty, and development of our state; asserting human rights and liberties; recognizing the equality of rights and friendship of all nationalities and peoples; make our aim to built the just society; (Preamble)

Tajikistan, Russian

МЫ, НАРОД ТАДЖИКИСТАНА, ...
являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, сознавая свой долг и свою ответственность перед прошлым, настоящим и будущими поколениями, понимая необходимость обеспечения суверенитета и развития своего государства,признавая незыблемыми свободу и права человека, уважая равноправие и дружбу всех наций и народностей, ставя задачей создание справедливого общества, (Preamble)

Tajikistan, Tajik

Мо, халқи Тоҷикистон, ...
қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда, худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини соҳибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода, (Preamble)

Equality and Non-Discrimination

Tajikistan, English

All people shall be equal before the law and the court of law. The state shall guarantee the rights and liberties for every person irrespective of his nationality, race, sex, language, religious beliefs, political persuasion, knowledge, social and property status.
Men and women shall have equal rights. (Art. 17)

Tajikistan, Russian

Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образование, социального и имущественного положения.
Мужчины и женщины равноправны. (Статья 17)

Tajikistan, Tajik

Ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк, ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад.
Мардон ва занон баробарҳуқуқанд. (Моддаи 17)

Marriage and Family Life

Tajikistan, English

The state shall protect the family as the basis of society.
Everyone shall have the right to form a family. Men and women who have reached the age of marriage shall have the right freely to marry. In marriage and in divorce, husband and wife shall have equal rights.
Polygamy shall be prohibited. (Art. 33)

Tajikistan, Russian

Семья как основа общества, находится под защитой государства.
Каждый имеет право на создании семьи. Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право свободно вступать в брак. В семейных отношениях и при расторжении брака супруги равноправны.
Многобрачие запрещается. (Статья 33)

Tajikistan, Tajik

Давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад.
Ҳар кас ҳуқуқи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоҳ расидаанд, ҳуқуқ доранд озодона ақди никоҳ банданд. Дар оиладорӣ ва бекор кардани ақди никоҳ зану шавҳар баробарҳуқуқанд.
Бисёрникоҳӣ манъ аст. (Моддаи 33)

Marriage and Family Life

Tajikistan, English

A mother and a child shall be entitled to special care and protection by the state.
Parents are responsible for the upbringing and education of children, and adult and able-bodied children are responsible for the care and social welfare of their parents. … (Art. 34)

Tajikistan, Russian

Мать и ребенок находятся под особой защитой и покровительством государства.
Родители ответственны за воспитание и обучение детей, а совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих родителей. ...(Статья 34)

Tajikistan, Tajik

Модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд.
Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиљу ѕобили меінат барои нигоіубин ва таъминоти иїтимоии падару модар масъул мебошанд. … (Моддаи 34)

Citizenship and Nationality

Tajikistan, English

A citizen of Tajikistan shall be considered the person who become the citizen of the Republic of Tajikistan on the day of adoption of the Constitution or, in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan, acquired the citizenship of the Republic of Tajikistan in accordance with international treaties of Tajikistan.
Belonging to the citizenship of Tajikistan and the citizenship of another state shall be not recognized, except in cases indicated by law and interstate treaties of Tajikistan.
The procedure for acquiring and terminating citizenship of the Republic of Tajikistan is regulated by constitutional law. (Art. 15)

Tajikistan, Russian

Гражданином Таджикистана считается лицо, которое на день принятия Конституции являлся гражданином Республики Таджикистан, или в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, международными договорами Таджикистана приобрело гражданство Республики Таджикистан.
Принадлежность граждан Таджикистана к гражданству другого государства не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом или межгосударственными договорами Таджикистана.
Порядок приобретения и прекращения гражданства Республики Таджикистан регулируется конституционным законом. (Статья 15)

Tajikistan, Tajik

Шаірванди Їуміурии Тоїикистон шахсе іисоб меёбад, ки дар рўзи ѕабули Конститутсия шаірванди Їуміурии Тоїикистон буд ё мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон ё шартномаіои байналмилалии Тоїикистон шаірвандии Їуміурии Тоїикистонро соіиб шуда бошад.
Мансубияти шаірванди Тоїикистон ба шаірванди давлати дигар эътироф намешавад, ба истиснои мавридіое, ки дар ѕонун ё шартномаіои байнидавлатии Тоїикистон нишон дода шудааст.
Тартиби соіиб шудан ва ѕатъ гардидани шаірвандии Їуміурии Тоїикистонро ѕонуни конститутсионњ танзим менамояд. (Моддаи 15)

Judicial Protection

Tajikistan, English

The rights and liberties of individual and citizen shall be protected by the Constitution, the laws of the republic, and international legal documents recognized by Tajikistan.
The rights and freedoms of individual and citizen are exercised directly. They determine the goals, content and application of laws, the activities of the legislative, executive and local bodies of state power and self-government and are ensured by the judiciary. … (Art. 14)

Tajikistan, Russian

Права и свободы человека и гражданина регулируется и охраняются Конституцией, законами республики, признанными Таджикистаном международно ‐ правовыми актами.
Права и свободы человека и гражданина осуществляются непосредственно. Они определяют цели, содержание и применение законов,деятельность законодательной, исполнительной и местных органов государственной власти и самоуправления и обеспечиваются судебной властью. … (Статья 14)

Tajikistan, Tajik

Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба воситаи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ҳифз мегарданд.
Іуѕуѕ ва озодиіои инсон ва шаірванд бевосита амалњ мешаванд. Оніо маѕсад, мазмун ва татбиѕи ѕонуніо, фаъолияти іокимияти ѕонунгузор, иїроия, маѕомоти маіаллии іокимияти давлатњ ва худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи іокимияти судњ таъмин мегарданд. … (Моддаи 14)