Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 59 results

Religious Law

Hungary, English


We recognise the role of Christianity in preserving nationhood. We value the various religious traditions of our country.
… (National Avowal)

Hungary, Hungarian


Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.
… (Nemzeti Hitvallás)

Religious Law

Hungary, English


(4) The protection of the constitutional identity and Christian culture of Hungary shall be an obligation of every organ of the State. (Foundation, Art. R)

Hungary, Hungarian


(4) Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. (Alapvetés, R) cikk)

Religious Law

Hungary, English


(3) The State and religious communities shall operate separately. Religious communities shall be autonomous.
(4) The State and religious communities may cooperate to achieve community goals. At the request of a religious community, the National Assembly shall decide on such cooperation. The religious communities participating in such cooperation shall operate as established churches. The State shall provide specific privileges to established churches with regard to their participation in the fulfilment of tasks that serve to achieve community goals.
(5) The common rules relating to religious communities, as well as the conditions of cooperation, the established churches and the detailed rules relating to established churches, shall be laid down in a cardinal Act. (Freedom and Responsibility, Art. VII)

Hungary, Hungarian

...
(3) Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. A vallási közösségek önállóak.
(4) Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek. Az együttműködésről a vallási közösség kérelme alapján az Országgyűlés dönt. Az együttműködésben részt vevő vallási közösségek bevett egyházként működnek. A bevett egyházaknak a közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel az állam sajátos jogosultságokat biztosít.
(5) A vallási közösségekre vonatkozó közös szabályokat, valamint az együttműködés feltételeit, a bevett egyházakat és a rájuk vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. (Szabadság és Felelősség, VII. cikk)

Status of the Constitution

Hungary, English


(3) The State shall have the right to use coercion in order to enforce the Fundamental Law and the laws. (Foundation, Art. C)

Hungary, Hungarian


(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult. (Alapvetés, C) cikk)

Status of the Constitution

Hungary, English

(1) The Fundamental Law shall be the foundation of the Hungarian legal system.
(2) The Fundamental Law and the laws shall be binding on everyone.
(3) The provisions of the Fundamental Law shall be interpreted in accordance with their purposes, the National Avowal contained therein and the achievements of our historic constitution.
(4) The protection of the constitutional identity and Christian culture of Hungary shall be an obligation of every organ of the State. (Foundation, Art. R)

Hungary, Hungarian

(1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja.
(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.
(3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.
(4) Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. (Alapvetés, R) cikk)

Status of the Constitution

Hungary, English


(3) No law shall conflict with the Fundamental Law.
… (Foundation, Art. T)

Hungary, Hungarian


(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel.
… (Alapvetés, T) cikk)

Status of the Constitution

Hungary, English


(3) The Constitutional Court
a) shall, within its powers set out in paragraph (2) b), c), and e), annul any law or any provision of a law which conflicts with the Fundamental Law;
b) shall, within its powers set out in paragraph (2) d), annul any judicial decision which conflicts with the Fundamental Law;
c) may, within its powers set out in paragraph (2) f), annul any law or any provision of a law which conflicts with an international treaty; ...
… (The State, Art. 24)

Hungary, Hungarian


(3) Az Alkotmánybíróság
a) a (2) bekezdés b), c) és e) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést;
b) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntést;
c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; ...
… (Az Állam, 24. cikk)

Status of the Constitution

Hungary, English


8. The entry into force of the Fundamental Law shall not affect the legal force of laws adopted, public law regulatory instruments and other legal instruments of state administration issued, specific decisions made and international legal commitments undertaken before its entry into force.
… (Closing and Miscellaneous Provisions)

Hungary, Hungarian


8. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát.
… (Záró és vegyes rendelkezések)

Jurisdiction and Access

Hungary, English

(1) The Constitutional Court shall be the principal organ for the protection of the Fundamental Law.
(2) The Constitutional Court
a) shall examine the compliance of Acts which have been adopted but not yet promulgated with the Fundamental Law;
b) shall, at the initiative of a judge, review the conformity with the Fundamental Law of any law applicable in a particular case as a priority but within no more than ninety days;
c) shall, on the basis of a constitutional complaint, review the conformity with the Fundamental Law of any law applied in a particular case;
d) shall, on the basis of a constitutional complaint, review the conformity with the Fundamental Law of any judicial decision;
e) shall, at the initiative of the Government, one quarter of the Members of the National Assembly, the President of the Curia, the Prosecutor General or the Commissioner for Fundamental Rights, review the conformity with the Fundamental Law of any law;
f) shall examine any law for conflict with any international treaties;
g) shall exercise further functions and powers as laid down in the Fundamental Law and in a cardinal Act.
(3) The Constitutional Court
a) shall, within its powers set out in paragraph (2) b), c), and e), annul any law or any provision of a law which conflicts with the Fundamental Law;
b) shall, within its powers set out in paragraph (2) d), annul any judicial decision which conflicts with the Fundamental Law;
c) may, within its powers set out in paragraph (2) f), annul any law or any provision of a law which conflicts with an international treaty; and shall determine legal consequences as set out in a cardinal Act.
(4) Those provisions of a law that were not requested to be reviewed may be reviewed and annulled by the Constitutional Court only if there is a close substantive connection between them and the provisions requested to be reviewed.
(5) The Constitutional Court may review the Fundamental Law or the amendment of the Fundamental Law only in relation to the procedural requirements laid down in the Fundamental Law for making and promulgating it. Such an examination may be initiated by:
a) the President of the Republic in respect of the Fundamental Law or the amendment of the Fundamental Law if adopted but not yet promulgated;
b) the Government, one quarter of the Members of the National Assembly, the President of the Curia, the Prosecutor General or the Commissioner for Fundamental Rights within thirty days of promulgation.

(7) The Constitutional Court shall, as provided for by a cardinal Act, hear the drafter of the rule, the initiator of the law or their representative or shall obtain their opinions during its review if the matter affects a wide range of persons. This stage of the procedure shall be public.
… (The State, Art. 24)

Hungary, Hungarian

(1) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve.
(2) Az Alkotmánybíróság
a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényeket;
b) bírói kezdeményezésre soron kívül, de legkésőbb kilencven napon belül felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;
c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;
d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját;
e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját;
f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;
g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.
(3) Az Alkotmánybíróság
a) a (2) bekezdés b), c) és e) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést;
b) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntést;
c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; illetve sarkalatos törvényben meghatározott jogkövetkezményt állapít meg.
(4) Az Alkotmánybíróság a jogszabály felülvizsgálni nem kért rendelkezését csak abban az esetben vizsgálhatja, illetve semmisítheti meg, ha az a felülvizsgálni kért jogszabályi rendelkezéssel szoros tartalmi összefüggésben áll.
(5) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül. E vizsgálatot
a) az elfogadott, de még ki nem hirdetett Alaptörvény és Alaptörvény-módosítás tekintetében a köztársasági elnök,
b) a kihirdetéstől számított harminc napon belül a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa
kezdeményezheti.

(7) Az Alkotmánybíróság sarkalatos törvényben meghatározottak szerint a jogszabály megalkotóját, a törvény kezdeményezőjét vagy képviselőjüket meghallgatja, illetve véleményüket eljárása során beszerzi, ha az ügy a személyek széles körét érinti. Az eljárás ezen szakasza nyilvános.
… (Az Állam, 24. cikk)

Education

Hungary, English

(1) Every Hungarian citizen shall have the right to education.
(2) Hungary shall ensure this right by extending and generalising public education, by providing free and compulsory primary education, free and generally accessible secondary education, and higher education accessible to everyone on the basis of their abilities, and by providing financial support determined by law to those receiving education.
… (Freedom and Responsibility, Art. XI)

Hungary, Hungarian

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.
(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.
… (Szabadság és Felelősség, XI. cikk)