Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 59 results

Protection from Violence

Hungary, English

(1) No one shall be subjected to torture, or to inhuman or degrading treatment or punishment, or held in servitude. Human trafficking shall be prohibited.
(2) It shall be prohibited to perform medical or scientific experiments on human beings without their informed and voluntary consent.
… (Freedom and Responsibility, Art. III)

Hungary, Hungarian

(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.
(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.
... (Szabadság és Felelősség, III. cikk)

Protection from Violence

Hungary, English

(1) Everyone shall have the right to liberty and security of the person.
… (Freedom and Responsibility, Art. IV)

Hungary, Hungarian

(1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
... (Szabadság és Felelősség, IV. cikk)

Protection from Violence

Hungary, English

(1) The employment of children shall be prohibited, except in those cases where there is no risk to their physical, mental or moral development as determined by law.
(2) By means of separate measures, Hungary shall ensure the protection of young people and parents at work. (Freedom and Responsibility, Art. XVIII)

Hungary, Hungarian

(1) Gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlödésüket nem veszélyeztetö, törvényben meghatározott esetek kivételével - tilos.
(2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét. (Szabadság és Felelősség, XVIII. cikk)

Property, Inheritance and Land Tenure

Hungary, English

(1) Natural resources, in particular arable land, forests and water reserves; biodiversity, in particular native plant and animal species; and cultural artefacts, shall form the common heritage of the nation. It shall be the obligation of the State and everyone to protect and maintain them, and to preserve them for future generations.
(2) The limits and conditions for acquisition of ownership and for use of arable land and forests that are necessary for achieving the objectives referred to in paragraph (1), as well as the rules concerning the organisation of integrated agricultural production and concerning family farms and other agricultural holdings, shall be laid down in a cardinal Act. (Foundation, Art. P)

Hungary, Hungarian

(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.
(2) A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a családi gazdaságokra, továbbá más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. (Alapvetés, P) cikk)

Property, Inheritance and Land Tenure

Hungary, English

(1) Everyone shall have the right to property and inheritance. ...
… (Freedom and Responsibility, Art. XIII)

Hungary, Hungarian

(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. ...
… (Szabadság és Felelősség, XIII. cikk)

Citizenship and Nationality

Hungary, English

(1) The child of a Hungarian citizen shall be a Hungarian citizen by birth. A cardinal Act may specify other instances of the origin or acquisition of Hungarian citizenship.

(3) No one shall be deprived of Hungarian citizenship established by birth or acquired in a lawful manner.
(4) The detailed rules for citizenship shall be laid down in a cardinal Act. (Foundation, Art. G)

Hungary, Hungarian

(1) Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. Sarkalatos törvény a magyar állam polgárság keletkezésének vagy megszerzésének más eseteit is meghatározhatja.

(3) Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar állampolgárságától megfosztani.
(4) Az állampolgárságra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. (Alapvetés, G) cikk)

Government

Hungary, English

(1) The Members of the Government shall be the Prime Minister and the ministers.
(2) By means of a decree, the Prime Minister shall designate one or more Deputy Prime Minister(s) from among the ministers.
(3) The Prime Minister shall be elected by the National Assembly on the proposal of the President of the Republic.
(4) The Prime Minister shall be elected with the votes of more than half of the Members of the National Assembly. The Prime Minister shall take office upon his or her election.

(7) Ministers shall be appointed by the President of the Republic on the proposal of the Prime Minister. ...
… (The State, Art. 16)

Hungary, Hungarian

(1) A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek.
(2) A miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnök-helyettest jelöl ki.
(3) A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg.
(4) A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép.

(7) A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. ...
… (Az Állam, 16. cikk)

Government

Hungary, English

(1) The Government shall be the general organ of executive power; it shall exercise all the functions and powers which are not expressly conferred by the Fundamental Law or the law on another organ. ...
… (The State, Art. 15)

Hungary, Hungarian

(1) A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. ...
... (Az Állam, 15. cikk)

Government

Hungary, English

(1) The Prime Minister shall define the general policy of the Government.
… (The State, Art. 18)

Hungary, Hungarian

(1) A miniszterelnök meghatározza a Kormány általános politikáját.
… (Az Állam, 18. cikk)

Head of State

Hungary, English

(1) The Head of State of Hungary is the President of the Republic, who shall embody the unity of the nation and act as the guardian of the democratic functioning of the state organisation.
… (The State, Art. 9)

Hungary, Hungarian

(1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.
… (Az Állam, 9. cikk)