Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 53 results

Sexual and Reproductive Rights

Hungary, English

Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment of conception. (Freedom and Responsibility, Art. II)

Hungary, Hungarian

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. (Szabadsag és Felelosség, II. cikk)

Status of the Constitution

Hungary, English

(3) No legal regulation shall conflict with the Fundamental Law.
… (Foundation, Art. T)

Hungary, Hungarian

(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel.
… (Alapvetés, T) cikk)

Status of the Constitution

Hungary, English

(1) The Fundamental Law shall be the foundation of the legal system of Hungary.
(2) The Fundamental Law and legal regulations shall be binding on everyone.
(3) The provisions of the Fundamental Law shall be interpreted in accordance with their purposes, the National Avowal contained therein and the achievements of our historical constitution. (Foundation, Art. R)

Hungary, Hungarian

(1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja.
(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.
(3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. (Alapvetés, R) cikk)

Status of the Constitution

Hungary, English

8. The entry into force of the Fundamental Law shall not affect the legal force of legal regulations adopted, normative decisions and normative orders, and other legal instruments of state control issued, specific decisions taken and international legal commitments undertaken before its entry into force.
… (Closing and Miscellaneous Provisions)

Hungary, Hungarian

8. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát.
… (Zaro És Vegyes Rendelkezesek)

Legislature

Hungary, English

(1) HUNGARY’s supreme organ of popular representation shall be the National Assembly.
… (The State, Art. 1)

Hungary, Hungarian

(1) MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés.
… (Az Allam, 1 cikk)

Political Parties

Hungary, English

(3) Political parties may be formed and may operate freely on the basis of the right to association. Political parties shall participate in the formation and expression of the will of the people. Political parties may not exercise public power directly.
(4) The detailed rules for the operation and management of political parties shall be laid down in a cardinal Act.
... (Freedom and Responsibility, Art.VIII)

Hungary, Hungarian

(3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak.
(4) A pártok működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg.
… (Szabadsag és Felelosség, VIII. cikk)

Political Rights and Association

Hungary, English

(1) Every adult Hungarian citizen shall have the right to vote and to be voted for in elections of Members of the National Assembly, local government representatives and mayors, and of Members of the European Parliament.
...
(4) A cardinal Act may provide that the right to vote and to be voted for, or its completeness shall be subject to residence in Hungary, and the eligibility to be voted for shall be subject to additional criteria.

(7) Everyone having the right to vote in elections of Members of the National Assembly shall have the right to participate in national referendums. Everyone having the right to vote in elections of local government representatives and mayors shall have the right to participate in local referendums.
… (Freedom and Responsibility, Art. XXIII)

Hungary, Hungarian

(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
...
(4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti.
...
(7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó.
… (Szabadsag és Felelosség, XXIII. cikk)

Legislature

Hungary, English

(1) Members of the National Assembly shall be elected by universal and equal suffrage in a direct and secret ballot, in elections which guarantee the free expression of the will of the voters, in a manner laid down in a cardinal Act.
... (The State, Art. 2)

Hungary, Hungarian

(1) Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.
... (Az Allam, 2 cikk)

Government

Hungary, English

(1) The Members of the Government shall be the Prime Minister and the Ministers.
(2) By means of a decree, the Prime Minister shall designate one or more Deputy Prime Minister(s) from among the Ministers.
(3) The Prime Minister shall be elected by the National Assembly on the proposal of the President of the Republic.
(4) The Prime Minister shall be elected with the votes of more than half of the Members of the National Assembly. The Prime Minister shall take office upon his or her election.
...
(7) Ministers shall be appointed by the President of the Republic on the proposal of the Prime Minister. … (The State, Art. 16)

Hungary, Hungarian

(1) A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek.
(2) A miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnök-helyettest jelöl ki.
(3) A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg.
(4) A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép.

(7) A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. … (Az Allam, 16 cikk)

Head of State

Hungary, English

(1) The Head of State of Hungary shall be the President of the Republic, who shall embody the unity of the nation and be the guardian of the democratic functioning of the state organisation.
… (The State, Art. 9)

Hungary, Hungarian

(1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.
… (Az Allam, 9 cikk)