Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 58 results

Political Rights and Association

Uzbekistan, English

The state shall safeguard the rights and lawful interests of public associations, and provide them with equal legal possibilities for participating in public life.
Interference by state bodies and officials in the activity of public associations, as well as interference by public associations in the activity of state bodies and officials, shall be impermissible. (Art. 58)

Uzbekistan, Uzbek

Davlat jamoat birlashmalarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta’minlaydi, ularga ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratib beradi.
Davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamoat birlashmalari faoliyatiga aralashishiga, shuningdek jamoat birlashmalarining davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishiga yo‘l qo‘yilmaydi. (58-modda)

Electoral Bodies

Uzbekistan, English

… To organize and hold the elections of the President of the Republic of Uzbekistan, of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, as well as referenda of the Republic of Uzbekistan, the Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan shall be formed by the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, the main principles of activity of which shall be independence, legality, collegiality, openness and fairness.
The Central Election Commission of the Republic of Uzbekistan shall carry out its activity on a permanent basis and shall be guided in its activity by the Constitution of the Republic of Uzbekistan, laws on elections and referenda of the Republic of Uzbekistan, and other legislative acts. … (Art. 117)

Uzbekistan, Uzbek

... O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovni, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi referendumini tashkil etish va o‘tkazish uchun O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan faoliyatining asosiy printsiplari mustaqillik, qonuniylik, kollegiallik, oshkoralik va adolatlilikdan iborat bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tuziladi.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi o‘z faoliyatini doimiy asosda amalga oshiradi va o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, O‘zbekiston Respublikasining saylov to‘g‘risidagi hamda referendum to‘g‘risidagi qonunlariga va boshqa qonunlarga amal qiladi. ... (117-modda)

Government

Uzbekistan, English

Executive power shall be exercised by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. The Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan shall be composed of the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan, his deputies, ministers, chairmen of the state committees. …
A nominee for the position of Prime Minister of the Republic of Uzbekistan shall be proposed by the political party that has secured the most seats in the elections to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan or by a coalition of several political parties, which, among them, has secured the most seats.
The President of the Republic of Uzbekistan, after considering the proposed nominee for the position of Prime Minister, within a ten-day term shall propose the nominee for consideration and approval by the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan.
The nominee for the position of Prime Minister, during the consideration and approval of their nomination in the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, shall present a program of action of the Cabinet of Ministers for short and long-term prospects.
A nominee of the Prime Minister shall be deemed as approved, if more than half of the total number of deputies of the Legislative Chamber and of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan vote for said nominee.
Members of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan shall be approved by the President of the Republic of Uzbekistan upon the nomination of the Prime Minister. … (Art. 98)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshiradi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri, uning o‘rinbosarlari, vazirlar, davlat qo‘mitalarining raislaridan iborat. ...
O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri nomzodi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga saylovda eng ko‘p deputatlik o‘rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdordagi eng ko‘p deputatlik o‘rinlarini qo‘lga kiritgan bir necha siyosiy partiya tomonidan taklif etiladi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti taqdim etilgan Bosh vazir lavozimiga nomzodni ko‘rib chiqqanidan keyin o‘n kun muddat ichida uni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining ko‘rib chiqishi va tasdiqlashi uchun taklif etadi.
Bosh vazir lavozimiga nomzod O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida uning nomzodi ko‘rib chiqilayotganda va tasdiqlanayotganda Vazirlar Mahkamasining yaqin muddatga va uzoq istiqbolga mo‘ljallangan harakat dasturini taqdim etadi.
Bosh vazir nomzodi uning uchun tegishincha O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a’zolari umumiy sonining yarmidan ko‘pi tomonidan ovoz berilgan taqdirda tasdiqlangan hisoblanadi.
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining a’zolari Bosh vazir taqdimiga binoan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlanadi. ... (98-modda)

Head of State

Uzbekistan, English

The President of the Republic of Uzbekistan is the Head of the State and ensures the concerted functioning and cooperation of bodies of state authority. (Art. 89)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti davlat boshlig‘idir va davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini ta’minlaydi. (89-modda)

Head of State

Uzbekistan, English

The President of the Republic of Uzbekistan shall:
1) guarantee observance of rights and freedoms of citizens, the Constitution and laws of the Republic of Uzbekistan;
… (Art. 93)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti:
1) fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishining kafilidir;
… (93-modda)

Head of State

Uzbekistan, English

A citizen of the Republic of Uzbekistan not younger than thirty five, proficient in the state language and permanently residing on the territory of Uzbekistan for at least 10 years, immediately preceding the elections, may be elected the President of the Republic of Uzbekistan. One and the same person may not be the President of the Republic of Uzbekistan for more than two consecutive terms.
The President of the Republic of Uzbekistan shall be elected by citizens of the Republic of Uzbekistan on the basis of the universal, equal and direct suffrage by secret ballot for the term of five years. The procedure for electing the President shall be defined by Republic of Uzbekistan law. (Art. 90)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga o‘ttiz besh yoshdan kichik bo‘lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O‘zbekiston hududida muqim yashayotgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti bo‘lishi mumkin emas.
O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy, teng va to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo‘li bilan besh yil muddatga saylanadi. Prezidentni saylash tartibi O‘zbekiston Respublikasining qonuni bilan belgilanadi. (90-modda)

Protection from Violence

Uzbekistan, English

… Any forced labour shall be prohibited except for punishment under the sentence of a court or some other instances stipulated by law. (Art. 37)

Uzbekistan, Uzbek

… Sud hukmi bilan tayinlangan jazoni o‘tash tartibidan yoki qonunda ko‘rsatilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanadi. (37-modda)

Minorities

Uzbekistan, English

… The Republic of Uzbekistan shall ensure a respectful attitude toward the languages, customs and traditions of all nationalities and ethnic groups living on its territory, and the creation of the conditions for their development. (Art. 4)

Uzbekistan, Uzbek

… O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an’analari hurmat qilinishini ta’minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. (4-modda)

Protection from Violence

Uzbekistan, English

The formation and functioning of political parties and public associations, which aim to do the following, shall be prohibited: change the existing constitutional system by force, speak or demonstrate against the sovereignty, territorial integrity and security of the Republic, the constitutional rights and freedoms of its citizens, advocate war or spread social, national, racial and religious hostility, and encroach on the health and morality of the people, as well as armed associations and political parties based on ethnic and religious principles.
Secret societies and associations shall be banned. (Art. 57)

Uzbekistan, Uzbek

Konstitutsiyaviy tuzumni zo‘rlik bilan o‘zgartirishni maqsad qilib qo‘yuvchi, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi chiquvchi, urushni, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy adovatni targ‘ib qiluvchi, xalqning sog‘lig‘i va ma’naviyatiga tajovuz qiluvchi, shuningdek harbiylashtirilgan birlashmalarning, milliy va diniy ruhdagi siyosiy partiyalarning hamda jamoat birlashmalarining tuzilishi va faoliyati taqiqlanadi.
Maxfiy jamiyatlar va uyushmalar tuzish taqiqlanadi. (57-modda)

Protection from Violence

Uzbekistan, English

Everyone shall have the right to freedom and inviolability of the person. … (Art. 25)

Uzbekistan, Uzbek

Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. ... (25-modda)