Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 57 results

Protection from Violence

Uzbekistan, English

The formation and functioning of political parties and public associations, aiming to do the following, shall be prohibited: changing the existing constitutional system by force, coming out against the sovereignty, territorial integrity and security of the Republic, the constitutional rights and freedoms of its citizens, advocating war and social, national, racial and religious hostility, and encroaching on the health and morality of the people, as well as armed associations and political parties based on the national and religious principles.
Secret societies and associations shall be banned. (Art. 57)

Uzbekistan, Uzbek

Konstitutsiyaviy tuzumni zo‘rlik bilan o‘zgartirishni maqsad qilib qo‘yuvchi, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi chiquvchi, urushni, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy adovatni targ‘ib qiluvchi, xalqning sog‘lig‘i va ma’naviyatiga tajovuz qiluvchi, shuningdek harbiylashtirilgan birlashmalarning, milliy va diniy ruhdagi siyosiy partiyalarning hamda jamoat birlashmalarining tuzilishi va faoliyati taqiqlanadi.
Maxfiy jamiyatlar va uyushmalar tuzish taqiqlanadi. (57-modda)

Protection from Violence

Uzbekistan, English

… No one may be subject to torture, violence, other cruel or humiliating treatment.
No one may be subject to medical or scientific experiments without his consent. (Art. 26)

Uzbekistan, Uzbek

… Hech kim qiynoqqa solinishi, zo‘ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas.
Hech kimda uning roziligisiz tibbiy yoki ilmiy tajribalar o‘tkazilishi mumkin emas. (26-modda)

Protection from Violence

Uzbekistan, English

… Any forced labour shall be prohibited except for punishment under the sentence of a court or some other instances stipulated by law. (Art. 37)

Uzbekistan, Uzbek

… Sud hukmi bilan tayinlangan jazoni o‘tash tartibidan yoki qonunda ko‘rsatilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanadi. (37-modda)

Protection from Violence

Uzbekistan, English

Everyone shall have the right to freedom and inviolability of the person. … (Art. 25)

Uzbekistan, Uzbek

Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. ... (25-modda)

Equality and Non-Discrimination

Uzbekistan, English

Women and men shall have equal rights. (Art. 46)

Uzbekistan, Uzbek

Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. (46-modda)

Equality and Non-Discrimination

Uzbekistan, English

All citizens of the Republic of Uzbekistan shall have equal rights and freedoms, and shall be equal before law without discrimination by sex, race, nationality, language, religion, social origin, convictions, individual and social status.
Any privileges may be granted solely by law and must conform to the principles of social justice. (Art. 18)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar.
Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanib qo‘yiladi hamda ijtimoiy adolat printsiplariga mos bo‘lishi shart. (18-modda)

Obligations of the State

Uzbekistan, English

None of the provisions of the present Constitution may be interpreted in a way detrimental to the rights and interests of the Republic of Uzbekistan. … (Art. 16)

Uzbekistan, Uzbek

Mazkur Konstitutsiyaning birorta qoidasi O‘zbekiston Respublikasi huquq va manfaatlariga zarar yetkazadigan tarzda talqin etilishi mumkin emas. ... (16-modda)

Obligations of the State

Uzbekistan, English

A citizen of the Republic of Uzbekistan and the state shall be bound by mutual rights and mutual responsibility. Citizens’ rights and freedoms, established by the Constitution and laws, shall be inalienable. No one shall have the right to deprive or limit them without a court. (Art. 19)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan bo‘lgan huquqlari va burchlari bilan o‘zaro bog‘liqdirlar. Fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir, ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo‘yishga hech kim haqli emas. (19-modda)

Obligations of the State

Uzbekistan, English

The state shall safeguard the rights and freedoms of citizens proclaimed by the Constitution and laws. (Art. 43)

Uzbekistan, Uzbek

Davlat fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta’minlaydi. (43-modda)

Obligations of Private Parties

Uzbekistan, English

Citizens shall be obliged to observe the Constitution and laws, and to respect the rights, freedoms, honour and dignity of others. (Art. 48)

Uzbekistan, Uzbek

Fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlari erkinliklari, sha’ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga majburdirlar. (48-modda)