Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 58 results

Marriage and Family Life

Uzbekistan, English

Parents shall be obliged to support and care for their children until the latter are of age. … (Art. 64)

Uzbekistan, Uzbek

Ota-onalar o‘z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar. ... (64-modda)

Marriage and Family Life

Uzbekistan, English

The family is the primary unit of society and shall have the right to protection by society and the state.
Marriage shall be based on the willing consent and equality of both parties. (Art. 63)

Uzbekistan, Uzbek

Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo‘lish huquqiga ega.
Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanadi. (63-modda)

Marriage and Family Life

Uzbekistan, English

Children shall be equal before law regardless of the origin and civic status of parents.
Motherhood and childhood shall be protected by the state. (Art. 65)

Uzbekistan, Uzbek

Farzandlar ota-onalarning nasl-nasabidan va fuqarolik holatidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar.
Onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi. (65-modda)

Citizenship and Nationality

Uzbekistan, English

In the Republic of Uzbekistan, a uniform citizenship shall be established on the entire territory of the Republic.
Citizenship in the Republic of Uzbekistan shall be equal for all regardless of the grounds of its acquisition.
A citizen of the Republic of Karakalpakstan shall be a citizen of the Republic of Uzbekistan.
The grounds and procedure for acquiring and forfeiting citizenship shall be defined by law. (Art. 21)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining butun hududida yagona fuqarolik o‘rnatiladi.
O‘zbekiston Respublikasining fuqaroligi, unga qanday asoslarda ega bo‘lganlikdan qat’i nazar, hamma uchun tengdir.
Qoraqalpog‘iston Respublikasining fuqarosi ayni vaqtda O‘zbekiston Respublikasining fuqarosi hisoblanadi.
Fuqarolikka ega bo‘lish va uni yo‘qotish asoslari hamda tartibi qonun bilan belgilanadi. (21-modda)

Customary Law

Uzbekistan, English

… The Republic of Uzbekistan shall ensure a respectful attitude toward the languages, customs and traditions of all nationalities and ethnic groups living on its territory, and the creation of the conditions for their development. (Art. 4)

Uzbekistan, Uzbek

... O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an’analari hurmat qilinishini ta’minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. (4-modda.)

Religious Law

Uzbekistan, English

Religious organizations and associations shall be separate from the state and equal before law. The state shall not interfere in the activity of religious associations. (Art. 61)

Uzbekistan, Uzbek

Diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan ajratilgan hamda qonun oldida tengdirlar. Davlat diniy birlashmalarning faoliyatiga aralashmaydi. (61-modda)

Participation in Public Life and Institutions

Uzbekistan, English

Citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to participate in the management of public and state affairs, both directly and through representatives. Such participation shall be exercised by way of self-administration, holding referendums and the democratic formation of state bodies, as well as by way of the development and enhancement of public control over the activity of state bodies. … (Art. 32)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o‘z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar. Bunday ishtirok etish o‘zini o‘zi boshqarish, referendumlar o‘tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini rivojlantirish va takomillashtirish yo‘li bilan amalga oshiriladi. … (32-modda)

Status of International Law

Uzbekistan, English

The people of Uzbekistan, …
recognizing priority of the generally accepted norms of the international law, … (Preamble)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston xalqi: …
xalqaro huquqning umum e’tirof etilgan qoidalari ustunligini tan olgan holda, … (Muqaddima)

Participation in Public Life and Institutions

Uzbekistan, English

The state shall safeguard the rights and lawful interests of public associations, and provide them with equal legal possibilities for participating in public life. … (Art. 58)

Uzbekistan, Uzbek

Davlat jamoat birlashmalarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta’minlaydi, ularga ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratib beradi. … (58-modda)

Status of International Law

Uzbekistan, English

The Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan shall:
1) determine the constitutionality of the laws of the Republic of Uzbekistan and decisions of Chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, of decrees, decisions and orders of the President of the Republic of Uzbekistan, of decisions by national and local government bodies, of obligations of the Republic of Uzbekistan under international agreements and of other obligations;
… (Art. 109)5

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi:
1) O‘zbekiston Respublikasi qonunlarining va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari va farmoyishlarining, hukumat, mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarining, O‘zbekiston Respublikasi davlatlararo shartnomaviy va boshqa majburiyatlarining O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiqligini aniqlaydi;
… (109-modda)